Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Innlandet fylke

Nybygg av kontor m.m. i Kongsvinger
BREEAM-NOR v6.0 –klassifisering: excellent.
Utvidelse av fengsel i Hamar og Stange kommune
Byggeområdet vil ligge i både Hamar og Stange kommune. Utvidelse med 108 lukkede soningsplasser. Gnr/bnr: 239/21 og 211/194.
Etablering av næringsområde i Stange kommune
Området er på ca 315 dekar.
Rehabilitering og utvidelse av barneskole i Stange
Hoberg skole byggetrinn 2 omfatter ombygging og utbygging slik at også trinn 1 til 5 får tre klasser per trinn, større og mer moderne SFO-lokaler, samt oppgradering og tilpasning av skolens uteområder
Nybygg av hytter og leilighetsbygg for fritidsleiligheter på Savalen i Tynset
Gnr/bnr: 112/221, 203/14 og 112/9. Etablering av 31 frittliggende fritidsboliger og 2 leilighetsbygg.
Rehabilitering og nybygg av helseheim i Lom kommune
Nybygg: 3773 m2 BRA, Ombygg: 1160 m2 BRA, Lettombygg/overflateoppussing: 1813 m2 BRA.
Nybygg av barneskole i Sør-Fron kommune
Skolen skal romme 1.-10. trinn for 320 elever.
Rehabilitering av svømmehall i Gjøvik
Gjøvik svømmehall er lokalisert i fjell, sammen med Gjøvik Olympiske Fjellhall. Det nye svømmeanlegget skal ha et 25-meters treningsbasseng og et opplæringsbasseng i stål, samt et garderobeanlegg med damegarderobe, herrgarderobe, HC- garderober og ansattgarderober i tillegg til badstue, vaktrom, renholdssentral, lager og tekniske rom m.m. Det kreves mer eller mindre en nedstripping av hele anlegget, for og så bygge det opp igjen, hvor blant annet promenadedekket rundt 25-meters basseng skal byttes.
Nybygg av forretningsbygg, parkering, kultur, mm i Gjøvik, trinn 2
150 boliger med et samlet boligareal på 12.600 kvadratmeter. Næringsarealer skal utgjøre om lag 1000 kvadratmeter, og det skal være nærmere 220 parkeringsplasser.
Nybygg av museum på Svullrya
Ca 13 måneder byggetid. Lokalisering: Diagonalt over elva og veien fra friluftsmuseet Finnetunet. Arkitekt er: Andrea Baresi, Filip Lipinski, Juráš Lasovský og Hanna Johansson fra Tsjekkia, Italia og Sverige Gnr/bnr: 106/34, 113/34, 113/54, 113/57, 113/182, 113/183, 113/116, 113/74.
Til- og ombygg av klinikk m.m. på Fagernes i Nord-Aurdal kommune
Valdres Lokalmedisinske Senter – Eigedom IKS skal bygge ny fløy for DPS. BUP, kreft poliklinikk og øyelege i tilknyting til eksisterande bygg for VLMS på Fagernes. Den nye fløyen blir oppført i 3 fulle etasjar + halv underetasje med overbygd del for parkering. I u-etg er det tekniske rom, kontor, og garderobe samt inngangsparti. I 1, 2. og 3 etg etg er det tilrettelagt med kontor og behandlingsrom fordelt mellom DPS; BUP og poliklinisk kreftavdeling, samt augelege. Teknisk rom for ventilasjon er plassert på tak. Det skal også omfatte utbygging av eksisterande storkjøkkenfunksjon samt mindre ombygging i eksisterande areal i samband med om innreiing av eksisterande kjøkken samt samanbygging mellom ny fløy og eksisterande hovudbygg. Utbygging vil også medføre utviding av parkeringsareal med tilhøyrande områdebelysning og ladestasjon for el-bil.
Nybygg av kontor og forretning i Nord-Aurdal
Gnr/bnr: 85/105, 85/404, 85/412, 85/3 og 85/232.
Nybygg av forretningsbygg i Nydal
Lokalisering øst for boligområdet Nermarka, nord for E6.
Nybygg av hytter i Lillehammer
Ca 20-30 hyttetomter.
Nybygg av fritidsboliger i Vaset
Planområdet er 61 daa og ligg inni alpinbakkane på Vaset. Planen legg til rette for 31 nye og 7 eksisterande tomter for fritidsbustader. Planen opnar for at kortidsutleige av fritidsbustadene er tillate.
Nybygg av fritidsboliger på Kvitfjell i Ringebu
26 hytter rett nord for Bjørnlitjønnet på Kvitfjell.
Nybygg av barnehage på Leira i Valdres
Oppfylling av tomt på separat prosjekt.
Nybygg av fritidsboligområde i Osen
40 fritidsboligtomter totalt, 18 tomter er bebygde.
Nybygg av detaljhandel i Gjøvik
Gnr/bnr: 59/212, 59/44, 59/5, 258/4, 258/5. Planområde totalt: Ca. 4 dekar.
Nybygg av dagligvarubutikk på Elisenfoss på Skreia
Leveranse og montasje av trapper og rekkverk: Safe Exit AS, kontaktperson: Fredrik Olsen.
Nybygg av flerbrukshall i Vestre-Toten
Gnr./bnr. 147/18, del av 147/2 og del av 200/18. Styrkerom ca 140-150 kvm. Riving av 50 m gjerde.
Utbedringstiltak for kirker i Rendalen
Ulike behov for rehabilitering for de fire kirkene. Felles for de fire kirkene er at de er utsatt for råte og tilhørende skader.
Etablering av nytt ventilasjonsanlegg og tilbygg av heishus på kommunehus i Vang
Etablering av nytt ventilasjonsanlegg og heishus/tilbygg på kommunehuset i Vang. Omfatter riving/demonteringsarbeider, betongarbeider, stålarbeider, murerarbeider, tømrerarbeider, vindus og dørarbeider, lås og beslag, tekkearbeider, blikkenslagerarbeider, malerarbeider, byggtapetserarbeider, heis, vvs-arbeider og bygningsmessige arbeider for de tekniske fag.
Ombygging av kontorlokaler til ny tannklinikk i fylkeshus 3 på Lillehammer
Prosjektet gjelder innvending ombygging og rehabilitering av plan 1 i fylkeshus 3 på Lillehammer, til ny tannklinikk.Kontorlokaler plan 1 i Kirkegata 78-80 på Lillehammer skal bygges om og tilpasses til ny tannklinikk. Ny tannklinikk skal bestå av 12 behandlingsrom, med tilhørende personalrom, garderober, kontorer og venterom. Videre skal det også etableres nytt inngangsparti for TOO avdeling med smitteklinikk.
Nybygg av hytter i Kvikneskogen
Ca. 490 daa. Privat grunneier. Gnr/bnr: 139/1, 139/1/1, 139/4 mfl.
Etablering av nytt ventilasjonsrom på tak og utskifting av tekniske anlegg for operasjonsstue i sykehus i Hamar
Ny ventilasjon i operasjonsstue 1 og 2 i andre etasje fløy F på Hamar sykehus.
Utvidelse av kalkverk i Vestre Toten
Gnr/bnr: 88/1, 9/31/32/41/42 og 57.
Brannsikring på sykehjem i Dovre kommune
Prosjektet omfatter etablering av brannslokkanlegg og utskifting/utvidelse av brannalarmanlegg.
Nybygg av fotballbane i Vestre-Toten
gnr./bnr. 147/18, del av 147/2 og del av 200/18.
Rehabilitering av basseng og garderober i svømmehall i Lesja kommune
Oppgradering av stålbasseng. Eksisterende bassengbunn med sandlag under skal rives/fjernes, og det skal støpes betonggulv og legges duk i bunnen og over stålveggene.
Nybygg av skiheiser i Trysil
Planen omfatter 3 nye heiser, hvorav en stolheis/gondol og to slepheiser, samt tilhørende nye nedfarter til Eventyr-området.
Oppgradering av barnehage i Gjøvik
Innvendig oppgradering inkl. kjøkken, universell tilpasning og opprettelse av renholdsentral.
Ombygg til kontorer på Holmen, Tynset
Ombygging av 2. etg. i Torggata 4 i Tynset sentrum.
Rehabilitering av kirker i Åmot kommune
Osen gamle og nye kirke skal gjennom omfattende rehabilitering utvendig av vegger og tak. Utføre tjærebreing av gjerde rundt kirkegårdens øvre del samt konservering av jernkors på kirkegården.
Utskifting av SD-anlegg i enkelte bygg på militærleir i Åmot kommune
Hovedoppdraget består av utskifting av anlegg for 9 bygg med opsjon på ytterligere utskifting i 6 bygg.
Oppgradering av overvannshåndtering og vannsikring ved kirke i Øyer
Utskifting av gamle drenering og montering Platon på murer samt pussing og tetting av murer over terreng.
Skifte av tak på skole i Bagn
Utskifting av skifertak på A-blokk, samt oppgradering av isolasjon og lufting under tak.
Ny garderobe i svømmehall i Ringebu
Etablering av garderobe for brukere med nedsatt funksjonsevne og etablering av personheis fra garderobe og ned i basseng.
Ombygging tavlerom og flomsikring i kino i Gjøvik
Etter flommen i år, er det avdekket behov fr tiltak i kjeller på Gjøvik kino og scene for å hindre skade og stopp i virksomheten ved flom. Det er behov for ombygging av tavlerom med heving av el-fordeling og etablering av permanent punkt for utpumping av vann.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.