Alle aktuelle industriprosjekter i Vestland fylke

Alver (3)
Askvoll (0)
Askøy (0)
Aurland (0)
Austevoll (1)
Austrheim (0)
Bergen (4)
Bremanger (0)
Bømlo (4)
Eidfjord (0)
Etne (0)
Fedje (0)
Fitjar (0)
Fjaler (1)
Gloppen (0)
Gulen (2)
Hyllestad (0)
Høyanger (1)
Kinn (2)
Kvam (2)
Lærdal (1)
Luster (0)
Modalen (1)
Osterøy (1)
Samnanger (0)
Sogndal (0)
Solund (1)
Stad (0)
Stord (3)
Stryn (0)
Sunnfjord (2)
Sveio (0)
Tysnes (1)
Ulvik (0)
Vaksdal (0)
Vik (0)
Voss (0)
Årdal (0)
Øygarden (5)
Nybygg av utslippsfri ammoniakk fabrikk i Skipavika ved Fensfjorden i Gulen kommune
Forslag til planområdet er 1 843 874 m2 og har per i dag tilkomst frå Sandevegen, fv5582. Planområdet omfattar gnr. 79, bnr. 47, 53, 54 samt delar av bnr. 1, 33, 36, 52 og ein mindre del av bnr. 11. Etablering av eit produksjonsanlegg for grøn ammoniakk. Ammoniakkanlegget består primært av prosessanlegg, røyrgater, tårn og piper, lagringstankar, kompressorstasjon(ar) og hamneanlegg. Sjølve produksjonsanlegget er tredelt og består av eit hydrogenanlegg, eit anlegg for produksjon av nitrogen og eit anlegg for produksjon av ammoniakk.
Nybygg av landbassert oppdrettsanlegg på Vadheim
Gnr 42, bnr 23, 55, 141, 142 og 143. Ca. 80 daa. Areala sør og sørvest for fylkesveg 55 samt den etablerte småbåthamna. I område skal det etablerast ny kai.
Nybygg av industribygning i Mosterhamn, fase 1
Gnr/bnr 4613 - 19/51 - 20/11, 12, 14, 64, 65, 79, 86, 87. Planområdet er om lag 750 daa, og ligg i Mosterhamn, nord for sentrum.
Utvidelse av settefiskanlegg i Tørvikbygd
G/BR 86 /2, 19, 98, 113 mfl.
Bygging av industri/lager på Kokstad i Bergen
Total tomteareal ca 18500 kvm.
Nybygg av næring på Eikeilen i Øygarden, fase 1
Anlegget skal samla ha ei årlig produksjonsramme på 8000 tonn fisk totalt.
Utvidelse av industriområde i Frekhaug
Gnr. 1 bnr. 57, 191, 215 mfl. Planforslaget legger til rette for videreføring av dagens bruk. Utvidelse av næringsarealet skjer i all hovedsak med utfylling i sjø, med unntak av noe utvidelse i fjell mot nordøst. Planen legger til rette for ca. 31 daa nytt næringsareal, i tillegg til dagens areal, totalt 70 daa. Planen legger til rette for oppføring av nye bygninger, noen som erstatning for bygninger som er planlagt revet. Eksisterende eksportkai erstattes av en ca. 120 meter lang kai med tilhørende ferdselsområde i sjø.
Utvidelse av Holmane næringsområde i Fotlandsvåg
Maks nytt næringsareal 11000 kvm.
Etablering av industri og kai, inklusive kontor og oppholdsrom i Bjørnafjorden kommune
GNR/BNR: 30/150 og 30/255. Ca 14,5 daa. Føremålet med planen er å utvide hamneområdet og etablere nye nærings- og servicebygningar.
Tillrettelegging for hamneområde i sjø og nybygg av industri/næring på land, Stord
Del av gnr/bnr 48/20 mfl. Planområde ca 222 daa. Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for hamneområde i sjø og industri/næring på land. Utbetring av kaianlegga og oppdatering av føringane som gjeld for området vil leggje til rette for at ny næringsverksemd kan etablere seg her i framtida.
Utvidelse av næringsforemål på land og i sjø i Onarheim
Gnr/bnr 153/1, 4, 26, samt deler av 153/16. 76,5 dekar. Planområdet er lokalisert sør for Onarheim.
Nybygg av industribygning i Svortland
ca 4 dekar. GNR/BNR: 109/5, samt delar av 109/2, 551, 533 og 650.
Utvidelse og oppgradering av eksisterende fiskeoppdrettsanlegg i Herand
Planområde 31,2 daa. Detaljregulering for settefiskanlegg i Herand – del av gnr. 310, bnr. 1 og 85 mfl. Føremålet med planen er å regulera inn dagens settefiskanlegg i Herand og opna for framtidig utviding og utvikling av næringsområdet/settefiskanlegget med tilgrensande areal. Utfylling i sjø.
Nybygg alt tilbygg av næringsbygg i Austevoll
Formålet med planarbeidet er eit ønske om å regulere eigedomane på ein slik måte at det kan oppførast eit tilbygg og/eller nye næringsbygningar og tilhøyrande anlegg i tilknyting til dagens industribygningar for Austevoll Laksepakkeri AS. Eigedomane gnr/bnr43/37, 43/38, 43/99, 43/137, 43/153, 43/173 og 43/610 er i dag regulert gjennom ei større områderegulering for Storebø sentrum. Foreløpige skisser (figur 1-1) synar eit større næringsbygg på ca. 9 000 m2 (BYA) heilt eller delvis samanbygd med dagens bygg. eigedom 43/99. I tillegg kan det være aktuelt med tilhøyrande mindre bygg og anlegg slik som tankar og parkeringsplassar med vidare.
Etablering av næringsareal på Håbakken
Deler av infrastruktur opparbeides i kommunal regi (på separat prosjekt).
Etablering av landbasert akvakulturanlegg på Lutelandet i Fjaler kommune
Etablering av landbasert akvakulturanlegg for produksjon av 30000 tonn matfisk og settefisk av laks, aure og regnbogeaure på industriområdet Lutelandet i Fjaler kommune.
Etablering av næringsområde i Førde
Føremålet med planen er i hovudsak å leggje til rette for etablering av næringsaktivitet og å forbetre strandmiljøet, leggje til rette for friluftsliv og betre tilgangen for ålmenta til sjøen.
Utvidelse av landbasert fiskeoppdrettsanlegg i Barlindbotn
Fra 340 tonn/år til 700 tonn/år. Teknisk optimalisering av eksisterende anlegg.
Utvidelse av industriområde i sjø i Vågsøy
Gbnr. 319/106 m.fl. Ca 286 daa. Volum for massemottak er antatt å vere ca 60 000m3. Utfylling/planeringsnivå er tenkt opp til ca kote +3.
Riving av industri, lager og kontor m.m. i Knarrevik
Det er planlagt å rive bygningsgruppe A, bygg B, bygg C, bygningsgruppe D, bygningsgruppe E og bygg F, Dette er to større bygg, ein verkstad (steinhuset), ein garasje, eit lager, ein fritidsbustad og fleire mindre bygg/skur. 2 bygg har godkjent rivingssøknad.
Etablering av nytt snekkerverksted ved sykehus i Bergen
Etablering av nytt snekkerverksted på parkeringsdekket i Sentralblokken, Haukeland sjukehus.
Utvidelse av oppdrett av settefisk i Sævareid
Flytte produksjonen ved sin merdbaserte settefisklokalitet 10146 Berlandstveit i Skogseidvatnet til settefiskanlegget på lokalitet 10141 Sævareid.
Utbedring av fryse-/kjøleromma på sjukeheim i Modalen
Det er behov for å bytte ut eksisterende kjølerommet på kjøkkenet til Modalstunet.
Nybygg av lager i Ostereidet
To isolerte lagerbygg samt opparbeiding av natursteinsmur mot/i sjø på g/bnr239/112og61.
Utskifting av tak ved ingangsparti ved gymsal i Ågotnes
Bytte skada tak ved inngangsparti gymsal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.