Alle aktuelle byggeprosjekter i Vestfold fylke

Færder (14)
Horten (13)
Larvik (42)
Sandefjord (28)
Tønsberg (37)
Nybygg av boliger i Horten kommune
Området omfatter areal på 103 dekar. Området er i hovedsak avsatt til boligbebyggelse i kommunedelplanen for Skoppum, samt noe formål knyttet til jernbaneanlegg. Hovedadkomst planlegges fra Pauliveien. Planen omfatter også en gang- og sykkelvei fra det boligområdet til ny jernbanestasjon. Foreslått bebyggelse vil væ re en kom binasjon av konsentrert sm åhusbebyggelse og leilighetsbygg. For enkeltbygg kan det væ re aktuelt m ed bebyggelse opp til 5 etasjer. Ca. 200-400 boenheter.
Nybygg av barneskole på Vesterøya i Sandefjord kommune
Skal bygge en ny barneskole, til erstatning for de tre barneskolene Ormestad, Vesterøy og Framnes etter vedtatt av nye skolestruktur for Sandefjord Kommune. Skolen skal dimensjoneres for rund 600 elevene og 80 ansatte.
Nybygg av leiligheter og næring i Horten kommune
Ca. 76 leiligheter. Boligareal: 10.017 m², næring: 3.298 m² og aktivitetspark: ca 2.500 m².
Nybygg av kontorbygg i Sandefjord
Nybygg på eiendom 34/111, Nordre Kullerød 3 som sammenkobles med eksisterende bygg på eiendom 34/101, Nordre Kullerød 1.
Nybygg av leiligheter i Færder
Prosjektet består av: BB1: 46 boenheter, 4450 m2 BRA, BB2: 12 boenheter, 1200 m2 BRA, BB3: 28 boenheter, 2750 m2 BRA.
Nybygg av leiligheter i Nøtterøy, trinn 1-3
Gnr 124, bnr 25, 26, 40 og 42, samt gnr 125, bnr 37, 68, 70, 73, 113 og 118.
Nybygg av boligområde langs Sandeelva i Sande, trinn 3
Wingejordet 7 og 13. 52 parkeringsplasser.
Nybygg av leiligheter og næring i nytt sentrumskvartal - Tech City i Tønsberg
Gnr/bnr: 140/594, 140/74, 140/715 og 140/639 m.fl.
Nybygg av kontor på Borgeskogen i Sandefjord
120 daa. Gnr/Bnr: 504/3, 4, 23 mfl.
Nybygg av boliger på gamle Nanset skole i Larvik kommune
Oberst Peters vei 6, Meldalsvei 6 og Nansetgata 83. 67 leiligheter i blokkbebyggelsen og 9 rekkehusleiligheter. 2-5 etasjer.
Om-og utbygging av barneskole og nybygg av flerbrukshall i Tønsberg
Nybygg ca 2500 m2, ombygg ca 1000-2000 m2. Utvidelse med 1-parallell, fra 2 til 3 parallell barneskole.
Nybygg av leiligheter, næring og p-kjeller i Horten
Ca. 7500 m2 boliger og 2500 m2 næring.
Utvidelse av industribygg på Brunlanes i Larvik
Gnr/bnr: 4102/13, 16, 4103/6, 14, 24, 33, 34, 37 4099/7, 4104/1 og 5055/1
Nybygg av hotell, leiligheter og næring i Tønsberg
Planområdet er på ca. 3 daa. Gnr/bnr: 1002/167, 1002/184, 1002/310. Stoltenbergs gate 26-28 og Bullsgate 1.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg
Snorres gate/Bisp Eysteins gate. Gnr/bnr: 1002/174, 210, 233, 234 og 453.
Nybygg av tinghus på Bjørn Farmand-tomten i Tønsberg kommune
Passivhus. Tinghuset vil ha et arealbehov på maks. 5700 m2 og forventes løst over 3-4 etasjer + eventuell kjeller. Fotavtrykk anslås til 1600-1990 m2. Teknisk rom vil legges på tak og forutsetter at dette integreres på en god måte i bygget.
Nybygg av rådhus i Holmestrand
Breeam Very Good, med energiklasse A.
Ny fylkesvegtrasé Fylkesveg 3240 Holmestrand sentrum
665m. Skal gå fra krysset Rådhusgaten x Jernbanegaten (gamle politistasjon) og følger Jernbanegaten / eksisterende jernbane fram til krysset Bilet x Skolegaten.
Nybygg av leiligheter på Eikelundåsen i Holmestrand kommune
Totalt ca 112 boliger fordelt på 102 leiligheter og 10 eneboliger. Ca 78 daa. Gnr/Bnr: 9/1, 2, 4, 10, 18.
Rammeavtale for entreprenør- og byggmestertjenester i Sandefjord kommune
Rammeavtalen vil typisk omfatte følgende arbeider: - Vedlikeholdsarbeid - Rehabilitering/oppgradering av bygg utvendig og innvendig - Ombygging av bygg utvendig og innvendig - Omlegging /utskifting av tak og takkonstruksjoner - Mindre oppdragsrelaterte mur- og betongarbeider - Mindre/enkle oppdragsrelaterte arbeider med flislegging/-setting - Mindre/enkle oppdragsrelaterte malingsarbeider - Mindre/enkle oppdragsrelaterte blikkenslagerarbeider - Oppføring av mindre nybygg - Prosjektering og gjennomføring av byggesøknader - Sanering og rivning
Etablering av boligområde på Skjeggestadåsen i Tønsberg
GBNR. 506/11, 506/12, 525/3, 525/17, 525/50, 525/51.
Nybygg av boliger i Larvik kommune
5 stk 4 mannsboliger og 7 stk boliger i rekke. Det er også planlagt at seksjonere alle hyblene til studioleiligheter og bygge på 1 til 2 etg og et tilbygg. Her vil det da bli 15 leiligheter med parkering i 1 etg på tilbygget.
Etablering av nytt vann- og avløpsanlegg og sanering av eksisterende anlegg i Holmestrand kommune
Etablering av nytt vann- og avløpsanlegg og sanering av eksisterende anlegg i området mellom inntak Dunkebekken og ned til Bilét.
Ny alternativt ombygg av kontorlokaler for utleie i Holmestrand kommune
Holmestrand kommune ønsker å leie moderne arbeidslokaler med tilhørende arealer for publikumsservice, interne og eksterne møter, samt enkelte kommunale helserelaterte særfunksjoner. 5.000 - 6.300 m2. Opsjon 5+5 år.
Riving, nybygg og ombygg av næring i Tønsberg sentrum
Storgaten, Tjømegaten og Øvre Langgate.
Etablering av bygård med næring og leiligheter i Sandefjord kommune
Ca. 3,2 daa. Ca. 20-22 boenheter. Bygning på gbnr 173/114 forutsettes revet for å gi plass til ny bebyggelse. Bygningen på gbnr 173/113, «fengselet», skal bevares og er nylig renovert.
Etablering av boliger på Guriskogen / Valby i Larvik
Gnr/bnr: 1028/130 , 1028/91. Nytt boligområde som vil består av eneboliger, rekkehus, tomannsboliger og flermannsboliger.
Nybygg av boliger ved Tømmeråstjern i Holmestrand
Fordrøyningsanlegg på sørsiden av Hanekleiva (Fv319). Fordrøyningsanlegget planlegges med et våtmarksfilter og plantebasert filteranlegg og skal sørge for at utbyggingen i planområdet ikke medfører forurensing av Tømmeråstjern og Eikernvassdraget.
Nybygg av boliger i Larvik
30 boenheter fordelt på 16 eneboliger, 12 leiligheter og en 2-mannsbolig.
Nybygg av leiligheter i Sandefjord kommune
Ca. 5,6 daa. 16-20 boenheter. 4-7 etasjer.
Nybygg av hytter i Larvik kommune
Ca. 20 daa. 15-20 enheter.
Nybygg av leiligheter i Horten kommune
Bygging av boligblokk bestående av inntil 10 boenheter fordelt på 4 boligetasjer, i tillegg til tilhørende uteoppholds- og lekeareal, samt parkering, boder, renovasjonsrom mm. i sokkeletasje mot øst.
Ombygg av hotell til kontor i Tønsberg
Butikker eller en annen form for handel på grunnplanet.
Overvannshåntering i Tønsberg sentrum
Totalbudsjett for "Overvannshåntering i Tønsberg sentrum" ca 80-90 mnok.
Oppgradering av gate og VA-anlegg i Tønsberg kommune
Prestegaten og deler av Storgaten skal få ny utforming. Gatenivå skal belegges med granittheller og ny beplanting og regnbed for håndtering av overvann. Vektertorget skal oppgraderes med ny trapp, nye regnbed og beplantning samt nytt belegg av smågatestein.Eksisterende trær fjernes i krysset Storgaten/Prestegaten. Nye trær plantes i Prestegaten og på vektertorget.Vann og avløpsanlegget i Prestegaten og Storgaten skal oppgraderes. Alt av overvann skal ledes til regnbed. Det legges ny vannledning ø150 støpejern i Prestegaten.Eksisterende VL ø350 støpejern og AF ø375 betong i Storgaten skal renoveres ved strømpekjøring bortsett fra en strekning midt på hvor det legges nye rør. VL 350 støpejern og SP ø315 PVC.Nytt gatelys for hele prosjektet.Nye trekkerør.
Rehabilitering av herredshus i Sandefjord kommune
Bygget er i bruk for oppfølging av rus- og psykiatribehandlingen. Antikvarisk rådgivning: Norsk institutt for kulturminneforskning(NIKU)- Kp: Lars Jacob Hvinden-Haug
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Larvik, trinn 1
Totalt 70-75 stk enheter. 8 boenheter i rekkehus og inntil 67 boenheter i blokkbebyggelse.
Nybygg av boligområde i Nevlunghavn, Larvik
Planområdet er ca. 1,7 daa.
Nybygg, ombygg og tilbygg av boliger i Larvik
6 mannsbolig på Meldals vei 18 og Roald Amundsens vei 4A. Ombygg og tilbygg av 12 leiligheter Nansetgata 95 og 99.
Nybygg av pensjonistboliger i Sandefjord kommune
Planområdet er på ca. 30 deka
Nybygg av firemanns- og tomannsboliger i Sandefjord
2 firemannsboliger og en tomannsbolig med tilhørende garasjer, boder og biloppstellingsplasser.
Nybygg av tomannsboliger i Holmestrand kommune
Planområdet er ca. 9,7 daa. og omfatter gnr./bnr. 430/1, 430/10, 430/18, 430/32, 430/49, 430/66, 430/91, 430/103 og 464/1.
Nybygg av eneboliger i Sandefjord
Gbnr 149/69 mfl. Ca. 8,1 daa.
Etablering av ny krematorieovn med tilbehør i Sandefjord kommune
Leveransen gjelder erstatning av en av to eksisterende krematorieovner.
Etablering av nødstrømsaggregat på sykehjem i Larvik
Det er nå 5 sykehjem som har reservekraft med alternativ varmekilde. Det gjenstår 5 sykehjem.
Nybygg av fritidsboliger i Larvik
Maks BYA: 130 m2/bolig.
Ombygg av leiligheter i Sandefjord
2. etg. har i dag 2 leiligheter, men disse rives og det gjenoppbygges 3 leiligheter 3. etg. er i dag et råloft, taket må legges om og det skal etableres 4 leiligheter
Etablering av frilufts-scene og tribune m.m. i Larvik kommune
Etablering av frilufts-scene, permanent tribune, toaletter, lagerrom m.m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.