Alle planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Agder fylke

Fornyelse av 110 (132) kV-linje mellom Kulia og Vallemoen trafostasjon i Kristiansand og Lindesnes kommuner
Det er meldt ulike traséalternativer på delstrekningene Kulia–Leire (12 km), Leire–Mikkelsmyr/Halshaug (22 km) og Halshaug–Vallemoen (10 km).
Til- og ombygging av næring/boliger i Alleen
Gnr/bnr 168/62,63,131,42,137,19,24 mfl
Utvidelse av barneskole i Kristiansand
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Utvidelse av sykehjem i Dovre
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.
Til- og ombygg av skole i Kvinesdal kommune, trinn 2
Tilbygg østover fra trinn 1. Undervisningsfløy på ca. 1200 m2 BRA fordelt på to plan med 5 undervisningsrom og grupperom, toaletter, lagre og tekniske rom i 1 etasje og tilsvarende i 2 etasje. Skolekjøkken blir etablert i trinn 2, og administrasjonen må midlertidig flyttes da denne fløyen skal rives i forbindelse med trinn 3.
Til- og ombygg av skole i Kvinesdal kommune, trinn 3
Riving av administrasjonsdel. Trinn 3 vil få på plass nye spesialrom for forming, naturfag og musikk i 1 etasje og god høyde opp til 3 etasje der undervisningsrom og administrasjon vil komme. Når denne fløyen tas i bruk, kan både klasseromsfløyen fra 50-tallet og den såkalte Nordfløyen rives. Skolen vil fremstå som tilnærmet ny.
Påbygg og fasaderehabilitering av leilighetsbygg i Kristiansand
Påbygg med 1 etasje. Totalt etter utbygging: 30 boenheter.
Utvidelse av barnebolig i Grimstad kommune
Fra budsjett 2023-2026. Trollsvingen 21 og 23.
Oppgradering av kommunale veier i Hægebostad
Fra investeringsbudsjetten 2023-2026
Utvidelse av barnehage i Kristiansand
Passivhus. Utvidelse med 50 plasser.
Utvidelse av barnehage i Kristiansand
Utvidelse med 60 stk plasser inklusiv erstatning for 18 stk plasser i rekke.
Rehabilitering av kunstgress og hovedbane m.m. ved idrettsstadion i Flekkefjord
Rehabilitering av kunstgress og hovedbane. Fra budsjett 2023-2026.
Omlegging av Fylkesveg 558 i Lyngdal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt fra desember 2011. Steinsprang.
Opprustning av bruer i Arendal
Opprustning av bruer. Fra investeringsbudsjetten 2023-2026.
Utvidelse av barneskole i Kristiansand
Voiebyen skole avdeling Torkelsmyra kan på sikt få utvidet kapasiteten fra dagens 200 elever til opp mot 500 elever.
Ombygg av museum i Froland kommune
Prosjekt fra administrasjonens budsjettforslag, budsjett 2023 og handlingsprogram 2023-2026.
Modernisering av ladeinfrastruktur og teknologi for lading av kjøretøy og utstyr ved flyplasser i Norge
Modernisering av ladeinfrastruktur/teknologi for lading av kjøretøy og utstyr som brukes til bakkehåndteringsoperasjoner på den ikke-offisielle siden av flyplassen for flyplassdrift. Oppstart med de største flyplassene først: Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.
Sanering av demning i Risør kommune
Fra budsjett 2023-2026.
Terrenginngrep og rensk på Fylkesveg 460 i Audnedal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt fra desember 2011. Steinsprang.
Opprusting av Fedaheimen i Kvinesdal
11 miljoner for utvendige og innvendige arbeider.
Ombygging til pumpestasjon i Høvåg
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.
Ombygging til pumpestasjon i Kjøbmannsvik
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.
Sanering av vei i Risør kommune
Fra budsjett 2023-2026.
Sanering av vei i Risør kommune
Fra budsjett 2023-2026.
Omtekking av tak på omsorgssenter i Farsund
Prosjekt fra årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.
Riving og nybygg av bru i Vennesla kommune
Dagens bru har skader og det er behov for omfattende rehabilitering.
Ombygg av verksted i Flekkefjord
Fra investeringsbudsjetten 2023-2026.
Rehabilitering av fasade og vinduer samt utskifting av brannalarm ved videregående skole i Tvedestrand
Rehabilitering av vinduer og fasade, nytt brannlarm. Fra budsjett 2023-2026.
Utvidelse av gravplass i Åmli kommune
Fra investeringsbudsjett 2021-2025. Planlagt oppstart 2025.
Etablering av solskjerming på skole i Tvedestrand kommune
Solskjerming på Lyngmyr skole. Fra budsjett 2023-2026.
Rehabilitering av pir på Steinvika i Risør kommune
Fra budsjetten 2023-2026. Utskifte eller rehabilitering av brygge.
Rehabilitering av pir på Solsiden i Risør
Fra budsjetten 2023-2026. Utskifte eller rehabilitering av brygge.
Oppgradering av tak på kirke i Flekkefjord kommune
Oppgradering av tak. Fra budsjett 2022-2026.
Utskifting-/oppgradering av gulvbelegg i gamle delen av barneskole i Farsund
Prosjekt fra Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.
Utskifting-/oppgradering av gulvbelegg i gamle delen av barneskole i Farsund
Prosjekt fra Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.