Alle kommende byggeprosjekter i Vestland fylke

Alver (35)
Askvoll (7)
Askøy (28)
Aurland (18)
Austevoll (8)
Austrheim (3)
Bergen (36)
Bremanger (14)
Bømlo (7)
Eidfjord (7)
Etne (6)
Fedje (0)
Fitjar (8)
Fjaler (3)
Gloppen (13)
Gulen (13)
Hyllestad (8)
Høyanger (8)
Kinn (20)
Kvam (18)
Kvinnherad (33)
Lærdal (6)
Luster (22)
Modalen (3)
Osterøy (4)
Samnanger (5)
Sogndal (12)
Solund (4)
Stad (19)
Stord (13)
Stryn (17)
Sunnfjord (13)
Sveio (7)
Tysnes (9)
Ullensvang (48)
Ulvik (0)
Vaksdal (5)
Vik (7)
Voss (9)
Årdal (3)
Øygarden (9)
Nybygg av vindkraftverk ved Hellandsdalen og Stølsheimen i Hordaland
1500 megawatt. 300 vindturbiner med total høyde på om lag 200 meter. Planen å bygge på fjellplatåene over Hellandsdalen og lenger nordøst i Stølsheimen, i tillegg til områder mot Masfjorden og Lindås.
Nybygg av kraftverk med parallell vannvei i Kvinnherad og Ullensvang kommune
Alt. 1. Mauranger 2 med ett aggregat 1 på 315 MW med inntak i Blådalsvatnet og tre bekkeinntak. I tillegg kommer Blådal pumpestasjon på 3 MW. Alt. 2. Trinn 1: Mauranger 2 med ett aggregat 1 på 315 MW med inntak i Blådalsvatnet og tre bekkeinntak. I tillegg kommer Blådal pumpestasjon på 3 MW. Dette tilsvarer Alt. 1, men stasjon og vannvei forberedes, med større utsprengning, for en senere større installasjon, Trinn 2. Trinn 2: Installasjon av aggregat 2 i Mauranger 2 på 315 MW. I tillegg kommer Svartedal pumpestasjon på 40 MW.
Rassikringstiltak på E39 Brendestølsfonna i Jølster
Tiltaket vil også sikre Buskredfonna, Kvitesvorsa, Bakkefonna, Steinløkkefonna og Sletteskredfonna. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2022-2033.
Ny tunnel på Fv 5600 Skoddesete i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Svartasva i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 7 Hardangertunnelen/Kvamskogtunnelen
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Nybygg av leilighetsbygg og næring samt opparbeidelse av infrastruktur i Bergen
Blomsterdalen Bolig AS eies til 50% av Constructa Eiendom AS og 50% av Obos Nye Hjem AS. 200-300 stk boliger.
Nybygg av vindkraftverk i Bremanger
2 separate 10 MW Områder: Steinfjellet ca 12-30 turbiner og nord for Berle ca 9-22 turbiner. 355 GWh.
Ny tunnel på Fv 7 Håfjellstunnelen, Fyksesund-Øystese
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Nybygg av næring i Stryn
Ca. 460 daa. Ikke regulert.
Tunnel på Rv 13 Skarvabjørg i Odda
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 4c. Skredtype is, stein. 900m.
Nybygg av vindkraftverk i Gulen
39 turbiner, 30-40 kvm vei.
Nybygg av videregående skole i Fitjar
Erstatning for hovedbygg. Ferdigstillelse i 2028.
Rassikringstiltak på E16 Hettatunnelen Nord i Vaksdal
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2022-2033.
Om- og nybygg av leiligheter i Lindås
SVV vil bruke tomten frem til 2021. Prosjektet er utsatt intil videre.
Nybygg av leiligheter/boliger i Samnanger kommune
Bakgrunnen for dialogkonferansen er mellom anna at kommunen dei neste åra vil få ein stor auke i talet på eldre innbyggarar, og at dette vil påverke bustadbehovet i kommunen. Mellom anna vil det truleg vera behov for bygging av fleire leilegheiter/bustader med livsløpsstandard.
Nybygg av ungdomsskole på Åsane, Bergen
Reguleringsplan godkjent. OPS-prosjekt. 500 elever.
Nybygg av produksjonslokale og lager på Opsangerneset
24 mål råtomt. Mulighet for ytterligere utviding med ca 60 mål, totalt areal er da over 100 mål.
Riving og nybygg av håndballhall i Arna bydel i Bergen
Ny hall med et bruttoareal på ca. 3 600 m2 som vil inneholde 2 stk. håndballflater, garderober, sosialt rom og tilleggsareal for mindre idretter.
Nybygg av leiligheter i Sagvåg
Grunneier Gunvald Ottensen.
Nybygg av boligområde i Kvinnherad kommune
Område for 4 st 4-mannsboliger og mellom 25-30 st eneboliger. Ca. 80 mål.
Gang og sykkelveg på E39 Heiane - Vabakkjen i Stord
I handlingsprogram 2018-2023 med planlagt oppstart i 2023.
Nybygg av boliger i Odda
Ca. 50 enheter.
Nybygg av videregående skole i Fjell kommune
Det er lagt opp til en samlokalisering av de to vidaregående skolelokasjonene på Sotra.
Nybygg av trafostasjon i Ornarheim
Arealbruk: 137 dekar. Spenningsnivå: 420 (300) kV.
Nybygg av barnehage i Juvik
Planlagt prosjekt. Byggestart 2025-2030. Må reguleres. Antatt kostnad.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett 22 kV i Fusa
Effekt 19,00 MW. Produksjon 68,60 GWh.
Nybygg av bofellesskap for utviklingshemmede i Bergen
Bygge to nye bygg, bofellesskap for utviklingshemmede + tjenestebase. Nytt hageanlegg/utomhusanlegg og parkeringsplasser. Tomten er regulert til formålet.
Nytt vannkraftverk i Kvinnherad
Søkt produksjon: 28,90 KWh.
Nybygg av parkeringshus i Damsgård
Två etasjer i fjellet. Totalt 200 parkeringsplasser i fjellet.
Nybygg av krisesenter i Stord
Prosjektet innebær samlokalisering av avdelingene i Haugesund og Stord.
Nybygg av barneskole i Meland
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av leilighetshotell og industri i Sveio
Garasje for 20-30 biler er på plass.
Nybygg av surfe- og badeanlegg mm i Sandane Gloppen kommune
Fjord Waves er eit konsept med eit unikt surfe- og badeanlegg med restaurant, spa, og meir. Nokon av visjonane med prosjektet er å gje Gloppen og distriktet ein attraksjon i verdsklasse, som vil være med å gje positive ringverknader for både innbyggarar og bedrifter.
Nybygg av kjøpesenter, boliger, kontor, dagligvarebutikk mm i Straume
Detaljregulering for Skogsskiftet sentrum GBNR 150/10, 28, 40 m.fl. - Skog. Gardsnamn/adresse Skogsskiftet, Skoge, Skogsvåg, Hammersland, Trengereid. Den nye planen sitt hovedformål: Sentrum med forretning, kontor, off/privat tenesteyting, bustader og kollektivterminal. Fylkesvegen med kryss. Møteplassar og gatestruktur.
Ny brutrasé eller undersjøisk tunnel på Fv 565 Alvsund
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.