Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Vestland fylke

Alver (1)
Askvoll (2)
Askøy (2)
Aurland (3)
Austevoll (3)
Austrheim (3)
Bergen (15)
Bremanger (2)
Bømlo (5)
Eidfjord (0)
Etne (12)
Fedje (0)
Fitjar (1)
Fjaler (0)
Gloppen (1)
Gulen (0)
Hyllestad (1)
Høyanger (0)
Kinn (7)
Kvam (5)
Lærdal (6)
Luster (4)
Masfjorden (10)
Modalen (2)
Osterøy (5)
Samnanger (3)
Sogndal (0)
Solund (0)
Stad (2)
Stord (10)
Stryn (3)
Sunnfjord (5)
Sveio (9)
Tysnes (3)
Ulvik (0)
Vaksdal (0)
Vik (1)
Voss (5)
Årdal (15)
Øygarden (29)
Totalrehabilitering og tilbygg av barneskole i Ytre Arna, Bergen
Futurebuilt. Rehabilitering 6811m², hvorav 5237 m² for skole og 1574 m² idrettsfløy
Rehabilitering av svømmehall og etablering av nærmiljøanlegg på skole i Ytre Arna
Rehabilitering av Ytre Arna skole med svømmebasseng og nærmiljøfunksjon. Svømmebassenget skal rehabiliteres og det skal etableres en egen nærmiljøfunksjon. Det er gjennomført en mulighetsstudie som viser at rehabilitering er den beste løsningen. I den er det også laget et forslag på hvordan skolen kan bygges om slik at den vil være etter dagens skolestandarder.
Rehabilitering av skole, barnehage og SFO i Fyllingsdalen
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2021 - 2024.
Tilbygg av kontor i Bergen, trinn 2
Tidlig prosjekt. Eventuelt påbygg av to etasjer på eksisterende bygg. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Rehabilitering og tilbygg av skole og svømmehall i Bergen
Størrelse: BTA er ca 4200 m2 (eksisterende bygningsmasse) + ca 1500-2000 m2 (antatt behov for tilbygg)
Ombygging og asbestsanering av kontor i Bergen
Full asbestsanering, mindre ombygging av utvalgte arealer samt ordinære vedlikeholdstiltak av diverse teknisk infrastruktur.
Utvidelse av videregående skole i Lindås
FEF-areal. Ferdigstilles i 2027.
Ombygg av produksjonslokale til forretningsbygg, hotell mm, Aurlandsvangen
Langs kaiområdet frå Odden og i retning Skinnarviki.
Rehabilitering av kino i Voss
Renovering av Gamlekinoen skal gjerast som eit kulturminneprosjekt slik at ein tek vare på den opphavelege 50-tals uttrykket i bygget. Moglegheitsstudien av Gamlekinoen er levert og er grunnlaget for investeringsplan. Den totale kostnadsramma er berekna til kr. 60 millionar (inkl. mva). Dette inkluderer mellom anna ombygging av Tinghus 2 til backstage og nytt ventilasjonsanlegg. Det vil bli søkt både regionale og statlege kulturhusmidlar til prosjektet.
Riving og tilbygg av erstatningbygg for garderobe og klubblokaliteter i Laksevåg bydel i Bergen
Rive eksisterende klubbhus og garderober, samt oppføre nytt aktivitetshus.
Ombygg av barneskole til barnhage i Askøy
Eksisterende barneskole kan bli byggt om till barnehage. Avhenger av fremdrift av Skogstunet skole.
Ombygg av Hafstad videregående skole til ungdomsskole i Sunnfjord kommune
Planlegging og ombygging av Hafstad vidaregåande skule til ungdomsskule. Avsette midlar til ombygging av spesialrom, nødvendige tilpassingar og oppgradering av uteområde.
Rehabilitering av idrettshall ved skole i Bergen
Nytt tak, ny ventilasjon, oppgradering dusjer og graderober samt innvendige og utvendige overflater. Fra investeringsprogram 2023-2026.
Oppgradering av ungdomsskole i Osterøy kommune
Det er planlagt fornying av ein del overflater (golv, tak, veggar), glasdørar til alle klasserom for å sikre åpenheit, samt lysinnslepp til korridorar, ny belysning, nye toalettavdelingar med HC-WC for elevar i kvar etasje, oppgradering av lærarrom med tilhøyrande toalett.
Etablering av solenergianlegg på arena i Bergen
Det skal etableres solenergianlegg på ADO arena.
Utvidelse av barneskole i Eid kommune
Fra budsjett 2019-2022.
Oppgradering av kulturhus i Voss
Samla sett gjer dette at me må ha ein samla analyse av status og behov knytt både til teknisk tilstand og ombyggingar som fylgje av bruksendringar. Det vert lagt inn midlar til ei slik analyse. Tilstands- og behovsanalysen av vil kartleggja investeringsbehova i Kulturhuset. Tiltaka vil bli vurdert etter det.
Ombygg av sykehjem på Straume
Fjell sjukeheim har ein vesentleg funksjonsutfordring ved at bada på romma er for små. I tillegg har sjukeheimen behov for omfattande vedlikehald og utskifting. Det er behov for eit studie der ein vurderer kva ein skal gjere med sjukeheimen før ein starter ei større ombygging og/eller større vedlikehaldstiltak.
Innvendig vedlikehold/ombygg av hotell i Luster
Luster Sanatorium skal bygges om til hotell.
Innvendig vedlikehold/ombygg av hotell rom i Luster
Luster Sanatorium skal bygges om til hotell.
Ombygg av tak på sykehjem på Straume
Taket er på Straume bu- og servicesenter er gammalt, og det vert planlagt utskifta i 2026 for å forhindra skade på bygningskroppen. Takstein er dårleg og knekk lett.
Utskifting av tak på helsestasjon på Straume
Taket er gammalt og det må planleggast utskifting for å forhindre skade på bygningskroppen. Dagens takstein er dårleg og knekk lett.
Utvidelse av golfbane i Vassenden
Ønsket utvidet fra 9- til 18 hulls bane.
Rehabilitering av kirke på Stord
Stord kyrkjelege fellesråd utarbeida i 2020 ein tilstandsrapport for Stord kyrkje. Den viser at det er trong for eit omfattande rehabiliteringsarbeid, fem delprosjekt har ein estimert kostnad på kr 20,0 mill.Det skal i første omgang lysast ut konkurranse om utarbeiding av anbodsgrunnlag. Det er lagt opp til at rehabiliteringa vert gjennomført og finansiert som delprosjekt.Det er i planperioden lagt inn ei løyving på kr 2,0 mill. i 2022 og kr 4,0 mill. i perioden 2023-2025.
Ombygg av garderobeanlegg og inngangsparti mm ved skole i Lærdalsøyri
Oppgradering av garderobar, og inngangsparti, samt bassengheis.
Oppgradering av barne- og ungdomsskole i Skånevik
Skånevik skule feirar 60 år, og treng ei oppgradering. Det er mange store rom, men også rom som ikkje er i bruk. Det er eit ynskje frå kommunen på å sjå korleis ein kan nytta skulen på ein betre måte.
Oppgradering og rehabilitering av svømmebasseng og gymsal ved skole i Fonnes
Prosjekt oppgradering og rehabilitering av symjebasseng på Kaland skule. Oppgradering ved overflate og oppgradering gymsal. Det er gjennom fleire rundar blitt utført oppgraderingar og vedlikehaldsarbeid. Dette prosjektet har som mål å gjennomføre ei fullstendig rehabilitering av bassenget. Oppgradering og rehabilitering av symjebassenget. Overflate og oppgradering av gymsal/storstove, samt overbygg inngangsparti til gymsal/symjebasseng. Arbeidet har som føresetnad at det i så stor grad som mogleg må skje i tida bassenget skal vere stengt. Det må lagast plan for gjennomføring.
Ombygg av varmeanlegg i arena på Straume
Anlegget er bygget slik at ein ikkje har drift på varmepumper, og samtidig er det underdimensjonert.
Arealeffektivisering og ventilasjonsarbeider i kontor i Odda
Ventilasjon for å betre inneklima, og arealeffektivisering ved ombygging for å auka antal kontorplassar. Bygget har stort ventilasjonsaggregat på taket med kapasitet til denne etasjen.
Ombygg av naturgressbane på Stord
Banen er eit regionsanlegg for friidrett, og den siste naturgrasbanen på Stord. Banen er svært blaut når det regner, og av den grunn lite brukt til fotball dei siste to åra. Det er planlagt at massane må skiftast ut med nye drenerande massar.
Flytting av kulturskole til kulturhuset i Florø
Prosjektet sin målsetning er å flytte kulturskulen frå dagens lokalar på FLOMS, over til Florø Kulturhus. Det er naturlig at kulturhuset vert reindyrka med kulturaktivitet. Talla som er meldt inn til økonomiplan 2024-2027, er ein rund sum, som ikkje har bakgrunn i ein konkret kalkyle. Når prosjektet er kome lenger, vil det vere mogleg å konkretisere kostnadane betre. Men storleiken på den ramma som er lagt inn er eit tydelig styringssignal på kva for omfang eit slikt prosjekt kan ha.
Bygningsmessig oppgradering av skole i Flåm
1,5 mnok 2024 og 3,5 mnok 2025.
Utbedring av uteområde ved ungdomsskole på Steinsland
Sund Ungdomsskule har behov for eit uteareal som kan aktivisera elevane. Skuleområdet er også ein viktig del i lokalsenteret Stranda, og vil vera eit viktig nærmiljøanlegg for senteret.
Utskifting av tak på skole i Ågotnes
Bytte av yttertak på gammel del av skulen.
Ombygg av tak og fasade på skule på Straume
Foldnes skule, fasadeoppgradering blått bygg: Kledninga har begynt å råtna, og det er stor sjanse for skade på veggkonstruksjonen. Vindaugene er gamle og bør skiftast. Foldnes skule, tak: Taket er gammalt og det er vasslekkasje på alle takvindaugene
Etablering av alarmanlegg på sykehjem i Valestrandsfossen
Gjeld mobilt vaktrom, mobiltelefonar. Rompanel med moglegheit til å registrere tilstades /assistens/nødhjelp. Alarmtavler til tekniske varsler og backup varsler. Alarmknapp med posisjonering, snortrekk og panikknapp. Brannintegresjon. Posisjonering med varsel ved kryssing av ulike punkt. RoomMate. Alarmtavler. AlarmHub.
Oppgradering av uteområde ved skule på Straume
Det er behov for fleire aktivitetar og generelt oppgradering av uteareala.
Tak og fasadearbeider på idrettshall i Skogsvåg
Det er behov for å male og skifte taktekking, renner og nedløp på Sundhallen.
Oppgradering av uteareal ved barnehage i Skogsvåg
Skogsvåg barnehage har behov for eit oppgradert uteareal. Det vert lagt opp til at ein lagar ein utomhusplan og eit kostnadsestimat i 2025 og utførar arbeidet i 2026. Tal i 2026 er estimat.
Oppgradering av garderobe ved barnehage på Kaland, Fonnes
Garderobar og bad i Kaland barnehage må oppgraderast, vurderast om det må byggjast nye grovgarderobar og tilretteleggjast for fingarderobe. Oppstart er sett til 2025.
Tilak på tak og våpenhus ved kirke i Samnanger
Tilskot til Samnanger kyrkjestyre. Gjeld ymse investeringsbehov i 2024 ved kyrkja på Aadland. Største tiltaket gjeld tiltak på tak og våpenhus.
Tilak på kirke og bygging uthus i Samnanger
Tilskot til Samnanger kyrkjestyre. Gjeld ymse investeringsbehov i 2024 ved kyrkja på Haga. Største tiltaket er bygging av eit uthus.
Skifte av ventilasjonsanlegg i sykehjem på Straume
Ventilasjonsanlegget har havarert og må byttast. Sjukeheimen har per i dag ikkje tilluft. Anlegget er frå 1983, og det har utgått styring og gamle vifter. Det er høgt energiforbruk, og det er ikkje mulig å få tak i resevedelar.
Oppgradering av helsesenter i Skånevik
Skånevik helsesenter er eit ærverdig bygg som har behov for vedlikehald. Kommunen ynskjer å ta vare på bygget, og må vurdere det eksakte behov nærare.
Riving og miljøsanering av skole og barnehage i Tælavåg
Miljøsanering og riving av Telavåg skule og barnehage. Bygga er integrert.
Utskifting av storkjøkkenutstyr ved sykehjem på Straume og Skogsvåg
Det er behov for å foreta utskiftninger av storkjøkkenutstyr på Sundheimen og Fjell Sjukeheim.
Oppgradering av landskap/fellesareal ved skole i Årås
Landskapa/areala på Årås skule har behov for oppgradering og meir framtidsretta og tilrettelagt møblement for elevareala/fellesareal. Dette gjeld både møblement og overflate av areala. Både areal og felles grupperom må vurderast i dette. Behov nr 2 er oppgradering av personalarbeidsplassar. Arbeidsplassane til tilsette treng ein oppgradering og må vurderast i andre steg av oppgraderinga.
Oppgradering av rådhus i Lærdal
Ferdigstilling av brannsikring arkiv og oppgradering av møteromsfasiliteter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.