Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Vestland fylke

Alver (3)
Askvoll (1)
Askøy (2)
Aurland (3)
Austevoll (3)
Austrheim (1)
Bergen (24)
Bremanger (2)
Bømlo (5)
Eidfjord (0)
Etne (11)
Fedje (1)
Fitjar (1)
Fjaler (0)
Gloppen (1)
Gulen (0)
Hyllestad (1)
Høyanger (0)
Kinn (5)
Kvam (1)
Lærdal (6)
Luster (3)
Modalen (1)
Osterøy (1)
Samnanger (0)
Sogndal (1)
Solund (0)
Stad (2)
Stord (8)
Stryn (2)
Sunnfjord (3)
Sveio (7)
Tysnes (3)
Ulvik (1)
Vaksdal (0)
Vik (0)
Voss (5)
Årdal (9)
Øygarden (11)
Totalrehabilitering og tilbygg av barneskole i Ytre Arna, Bergen
Futurebuilt. Rehabilitering 6811m², hvorav 5237 m² for skole og 1574 m² idrettsfløy
Rehabilitering av svømmehall og etablering av nærmiljøanlegg på skole i Ytre Arna
Rehabilitering av Ytre Arna skole med svømmebasseng og nærmiljøfunksjon. Svømmebassenget skal rehabiliteres og det skal etableres en egen nærmiljøfunksjon. Det er gjennomført en mulighetsstudie som viser at rehabilitering er den beste løsningen. I den er det også laget et forslag på hvordan skolen kan bygges om slik at den vil være etter dagens skolestandarder.
Utvidelse av barneskole i Bergen
2500 m2 BTA ombygg og 3000 m2 BTA nybygg. Ombygging av eksisterende bygg, et nybygg med undervisningslokaler og en basketballhall.
Rehabilitering av skole, barnehage og SFO i Fyllingsdalen
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2021 - 2024.
Ombygging og asbestsanering av kontor i Bergen
Full asbestsanering, mindre ombygging av utvalgte arealer samt ordinære vedlikeholdstiltak av diverse teknisk infrastruktur.
Totalrehabilitering av kontorbygg ved togstasjon i Bergen
Innvendig totalrehabilitering samt fjerne og bygge nytt inngangsparti. I tillegg skal den drøyt 300 kvadratmeter store hagen mot togstasjonen gjøres tilgjengelig for publikum. Det skal skapes liv på gateplan med nye serveringssteder, samtidig som det blir kontorer i etasjene over. Hagen skal brukes til uteservering.
Rehabilitering av leilighetshotell i Bergen
Ny eier overtar 28.03.2023 når bygget stenges for rehabilitering.
Tilbygg av kontor i Bergen, trinn 2
Tidlig prosjekt. Eventuelt påbygg av to etasjer på eksisterende bygg. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Rehabilitering og tilbygg av skole og svømmehall i Bergen
Størrelse: BTA er ca 4200 m2 (eksisterende bygningsmasse) + ca 1500-2000 m2 (antatt behov for tilbygg)
Utvidelse av videregående skole i Lindås
FEF-areal. Ferdigstilles i 2027.
Ombygg til kontor i Bergen
Bevaringsverdig bygg. BREEAM In-Use. Inflytting årsskiftet 2026/2027.
Ombygg av produksjonslokale til forretningsbygg, hotell mm, Aurlandsvangen
Langs kaiområdet frå Odden og i retning Skinnarviki.
Rehabilitering av kino i Voss
Renovering av Gamlekinoen skal gjerast som eit kulturminneprosjekt slik at ein tek vare på den opphavelege 50-tals uttrykket i bygget. Moglegheitsstudien av Gamlekinoen er levert og er grunnlaget for investeringsplan. Den totale kostnadsramma er berekna til kr. 60 millionar (inkl. mva). Dette inkluderer mellom anna ombygging av Tinghus 2 til backstage og nytt ventilasjonsanlegg. Det vil bli søkt både regionale og statlege kulturhusmidlar til prosjektet.
Riving og tilbygg av erstatningbygg for garderobe og klubblokaliteter i Laksevåg bydel i Bergen
Rive eksisterende klubbhus og garderober, samt oppføre nytt aktivitetshus.
Ombygg av barneskole til barnhage i Askøy
Eksisterende barneskole kan bli byggt om till barnehage. Avhenger av fremdrift av Skogstunet skole.
Ombygg av Hafstad videregående skole til ungdomsskole i Sunnfjord kommune
Planlegging og ombygging av Hafstad vidaregåande skule til ungdomsskule. Avsette midlar til ombygging av spesialrom, nødvendige tilpassingar og oppgradering av uteområde.
Rehabilitering av idrettshall ved skole i Bergen
Nytt tak, ny ventilasjon, oppgradering dusjer og graderober samt innvendige og utvendige overflater. Fra investeringsprogram 2023-2026.
Etablering av solenergianlegg på arena i Bergen
Det skal etableres solenergianlegg på ADO arena.
Alternativ for nye lokaler for voksenopplæring i Voss
Det kan sjå ut til at kulturhuset ikkje har rom nok til både vaksenopplæring og kultur. Då må det vurderast om vaksenopplæringa skal flyttast. Helsehuset er alternativet som kan vurderast, saman med andre lokale Voss herad har hand om. På kort sikt vil leige av lokale truleg kunne avhjelpe utfordringa. Då vil vaksenopplæringa verte ei delt teneste, noko dei ikkje ynskjer. Innmeldt behov 30 mill, men priorieringar mellom ulike tenester og prosjekt medfører nedjustering og tilpassing til ei knapp investeringsramme.
Oppgradering av kulturhus i Voss
Samla sett gjer dette at me må ha ein samla analyse av status og behov knytt både til teknisk tilstand og ombyggingar som fylgje av bruksendringar. Det vert lagt inn midlar til ei slik analyse. Tilstands- og behovsanalysen av vil kartleggja investeringsbehova i Kulturhuset. Tiltaka vil bli vurdert etter det.
Utvidelse av barneskole i Eid kommune
Fra budsjett 2019-2022.
Innvendig vedlikehold/ombygg av hotellrom i Luster
Luster Sanatorium skal bygges om til hotell.
Ombygg av sykehjem på Straume
Fjell sjukeheim har ein vesentleg funksjonsutfordring ved at bada på romma er for små. I tillegg har sjukeheimen behov for omfattande vedlikehald og utskifting. Det er behov for eit studie der ein vurderer kva ein skal gjere med sjukeheimen før ein starter ei større ombygging og/eller større vedlikehaldstiltak.
Riving av sykehusbygg i Florø
Riving av 2 bygg: 7.900 m2 og 500 m2.
Innvendig vedlikehold/ombygg av hotell i Luster
Luster Sanatorium skal bygges om til hotell.
Ombygg av tak på sykehjem på Straume
Taket er på Straume bu- og servicesenter er gammalt, og det vert planlagt utskifta i 2026 for å forhindra skade på bygningskroppen. Takstein er dårleg og knekk lett.
Utvidelse og oppgradering av kontorbygg ved Solheimsviken i Bergen
Utvidelsen innebærer en økning fra 1.675 m2 til 2800 m2.
Utskifting av tak på helsestasjon på Straume
Taket er gammalt og det må planleggast utskifting for å forhindre skade på bygningskroppen. Dagens takstein er dårleg og knekk lett.
Utvidelse av golfbane i Vassenden
Ønsket utvidet fra 9- til 18 hulls bane.
Rehabilitering av kirke på Stord
Stord kyrkjelege fellesråd utarbeida i 2020 ein tilstandsrapport for Stord kyrkje. Den viser at det er trong for eit omfattande rehabiliteringsarbeid, fem delprosjekt har ein estimert kostnad på kr 20,0 mill.Det skal i første omgang lysast ut konkurranse om utarbeiding av anbodsgrunnlag. Det er lagt opp til at rehabiliteringa vert gjennomført og finansiert som delprosjekt.Det er i planperioden lagt inn ei løyving på kr 2,0 mill. i 2022 og kr 4,0 mill. i perioden 2023-2025.
Oppgradering av barne- og ungdomsskole i Skånevik
Skånevik skule feirar 60 år, og treng ei oppgradering. Det er mange store rom, men også rom som ikkje er i bruk. Det er eit ynskje frå kommunen på å sjå korleis ein kan nytta skulen på ein betre måte.
Etablering av solcelleanlegg på videregående skoler i Bergen kommune
Handlingsplanen omfattar ei konkret liste på elleve prosjekt der fylkeskommunen ønskjer å installere solcelleanlegg. Målsettinga er å realisere desse innan utgangen av 2026. Etter EU28-Europeisk forbruksmiks vil denne investeringa gi eit samla redusert klimagassutslepp på om lag 8700 tonn CO2-ekvivalentar. Dette er prosjekta som er vurdert som best eigna å starte med: Bømlo vgs. Eid vgs. Fyllingsdalen vgs. Førde vgs. avd. Mo Knarvik vgs. avd. Juvik Måløy vgs. Nordahl Grieg vgs. Olsvikåsen vgs. Os vgs. Sandsli vgs. Årdal vgs.
Ombygg av varmeanlegg i arena på Straume
Anlegget er bygget slik at ein ikkje har drift på varmepumper, og samtidig er det underdimensjonert.
Ombygg av naturgressbane på Stord
Banen er eit regionsanlegg for friidrett, og den siste naturgrasbanen på Stord. Banen er svært blaut når det regner, og av den grunn lite brukt til fotball dei siste to åra. Det er planlagt at massane må skiftast ut med nye drenerande massar.
Bygningsmessig oppgradering av skole i Flåm
1,5 mnok 2024 og 3,5 mnok 2025.
Flytting av kulturskole til kulturhuset i Florø
Prosjektet sin målsetning er å flytte kulturskulen frå dagens lokalar på FLOMS, over til Florø Kulturhus. Det er naturlig at kulturhuset vert reindyrka med kulturaktivitet. Talla som er meldt inn til økonomiplan 2024-2027, er ein rund sum, som ikkje har bakgrunn i ein konkret kalkyle. Når prosjektet er kome lenger, vil det vere mogleg å konkretisere kostnadane betre. Men storleiken på den ramma som er lagt inn er eit tydelig styringssignal på kva for omfang eit slikt prosjekt kan ha.
Utskifting av tak på skole i Ågotnes
Bytte av yttertak på gammel del av skulen.
Tak og fasadearbeider på idrettshall i Skogsvåg
Det er behov for å male og skifte taktekking, renner og nedløp på Sundhallen.
Oppgradering av uteareal ved barnehage i Skogsvåg
Skogsvåg barnehage har behov for eit oppgradert uteareal. Det vert lagt opp til at ein lagar ein utomhusplan og eit kostnadsestimat i 2025 og utførar arbeidet i 2026. Tal i 2026 er estimat.
Skifte av ventilasjonsanlegg i sykehjem på Straume
Ventilasjonsanlegget har havarert og må byttast. Sjukeheimen har per i dag ikkje tilluft. Anlegget er frå 1983, og det har utgått styring og gamle vifter. Det er høgt energiforbruk, og det er ikkje mulig å få tak i resevedelar.
Oppgradering av garderobe ved barnehage på Kaland, Fonnes
Garderobar og bad i Kaland barnehage må oppgraderast, vurderast om det må byggjast nye grovgarderobar og tilretteleggjast for fingarderobe. Oppstart er sett til 2025.
Oppgradering av helsesenter i Skånevik
Skånevik helsesenter er eit ærverdig bygg som har behov for vedlikehald. Kommunen ynskjer å ta vare på bygget, og må vurdere det eksakte behov nærare.
Ombygg av ventilasjonsanlegg på ungdomsskole på Steinsland
Anlegget er frå 1990-tallet. Styringa er utgått, og det er gamle vifter og høgt energiforbruk.
Oppgradering av rådhus i Lærdal
Ferdigstilling av brannsikring arkiv og oppgradering av møteromsfasiliteter.
Oppgradering av lokaler i Etne
Eldre lokalar som har behov for oppgradering. Blant anna pauserom/møterom og kjøkken er tiltenkt oppgradert, samt kontordel og lager.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.