Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestland fylke

Alver (4)
Askvoll (2)
Askøy (9)
Aurland (5)
Austevoll (3)
Austrheim (3)
Bergen (21)
Bremanger (3)
Bømlo (8)
Eidfjord (0)
Etne (14)
Fedje (0)
Fitjar (3)
Fjaler (0)
Gloppen (3)
Gulen (0)
Hyllestad (1)
Høyanger (1)
Kinn (9)
Kvam (6)
Lærdal (9)
Luster (10)
Masfjorden (10)
Modalen (3)
Osterøy (6)
Samnanger (4)
Sogndal (3)
Solund (0)
Stad (6)
Stord (11)
Stryn (5)
Sunnfjord (6)
Sveio (10)
Tysnes (4)
Ulvik (0)
Vaksdal (2)
Vik (2)
Voss (10)
Årdal (15)
Øygarden (31)
Nybygg av multifunksjonsbygg i Bergen
Futurebuilt. Breeam, nivå Excellent. Det skal etablere multifunksjonsbygg med blant annet barneskole for 400 elever, idrettshall, kultursal, omsorg+ boliger, dagaktivitetssenter og frivillighetssentral.
Totalrehabilitering og tilbygg av barneskole i Ytre Arna, Bergen
Futurebuilt. Rehabilitering 6811m², hvorav 5237 m² for skole og 1574 m² idrettsfløy
Rehabilitering av svømmehall og etablering av nærmiljøanlegg på skole i Ytre Arna
Rehabilitering av Ytre Arna skole med svømmebasseng og nærmiljøfunksjon. Svømmebassenget skal rehabiliteres og det skal etableres en egen nærmiljøfunksjon. Det er gjennomført en mulighetsstudie som viser at rehabilitering er den beste løsningen. I den er det også laget et forslag på hvordan skolen kan bygges om slik at den vil være etter dagens skolestandarder.
Nybygg av videregående skole i Fitjar
Erstatning for hovedbygg. Ferdigstillelse i 2028.
Rehabilitering av skole, barnehage og SFO i Fyllingsdalen
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2021 - 2024.
Nybygg av ungdomsskole på Åsane i Bergen
Reguleringsplan godkjent. OPS-prosjekt. 500 elever.
Nybygg av hytteområde i Borgund
64 frittliggende tomter.
Tilbygg av kontor i Bergen, trinn 2
Tidlig prosjekt. Eventuelt påbygg av to etasjer på eksisterende bygg. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Rehabilitering og tilbygg av skole og svømmehall i Bergen
Størrelse: BTA er ca 4200 m2 (eksisterende bygningsmasse) + ca 1500-2000 m2 (antatt behov for tilbygg)
Ombygging og asbestsanering av kontor i Bergen
Full asbestsanering, mindre ombygging av utvalgte arealer samt ordinære vedlikeholdstiltak av diverse teknisk infrastruktur.
Nybygg av kjøpesenter, boliger, kontor, dagligvarebutikk mm i Straume
Detaljregulering for Skogsskiftet sentrum GBNR 150/10, 28, 40 m.fl. - Skog. Gardsnamn/adresse Skogsskiftet, Skoge, Skogsvåg, Hammersland, Trengereid. Den nye planen sitt hovedformål: Sentrum med forretning, kontor, off/privat tenesteyting, bustader og kollektivterminal. Fylkesvegen med kryss. Møteplassar og gatestruktur.
Nybygg av barneskole i Meland
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utvidelse av videregående skole i Lindås
FEF-areal. Ferdigstilles i 2027.
Nybygg av surfe- og badeanlegg mm i Sandane Gloppen kommune
Fjord Waves er eit konsept med eit unikt surfe- og badeanlegg med restaurant, spa, og meir. Nokon av visjonane med prosjektet er å gje Gloppen og distriktet ein attraksjon i verdsklasse, som vil være med å gje positive ringverknader for både innbyggarar og bedrifter.
Tilrettelegging for næring og turisme i Bremanger
Føremålet med planarbeidet er tilrettelegging for næring og turisme, m.a ved omlegging av Fv. 5706 på deler av strekninga, og å leggje betre til rette for mjuke trafikantar. Planområdet omfattar eit areal på om lag 350 daa, der nær 200 daa er sjøareal. Utfylling.
Nybygg av hytter og campingplass mm. i Landsvik
30-50 hytter. Området er på totalt 60000m2. Hytter for utleie.
Ombygg av produksjonslokale til forretningsbygg, hotell mm, Aurlandsvangen
Langs kaiområdet frå Odden og i retning Skinnarviki.
Rehabilitering av kino i Voss
Renovering av Gamlekinoen skal gjerast som eit kulturminneprosjekt slik at ein tek vare på den opphavelege 50-tals uttrykket i bygget. Moglegheitsstudien av Gamlekinoen er levert og er grunnlaget for investeringsplan. Den totale kostnadsramma er berekna til kr. 60 millionar (inkl. mva). Dette inkluderer mellom anna ombygging av Tinghus 2 til backstage og nytt ventilasjonsanlegg. Det vil bli søkt både regionale og statlege kulturhusmidlar til prosjektet.
Riving og tilbygg av erstatningbygg for garderobe og klubblokaliteter i Laksevåg bydel i Bergen
Rive eksisterende klubbhus og garderober, samt oppføre nytt aktivitetshus.
Ombygg av barneskole til barnhage i Askøy
Eksisterende barneskole kan bli byggt om till barnehage. Avhenger av fremdrift av Skogstunet skole.
Nybygg av barnehage i Leikanger
Ny barnehage som erstatning for Nybø barnehage.
Etablering av oppveksttun i Stanghelle
3 mill til forprosjekt i 2024 i økonomiplan 2024-2027.
Ombygg av Hafstad videregående skole til ungdomsskole i Sunnfjord kommune
Planlegging og ombygging av Hafstad vidaregåande skule til ungdomsskule. Avsette midlar til ombygging av spesialrom, nødvendige tilpassingar og oppgradering av uteområde.
Rehabilitering av idrettshall ved skole i Bergen
Nytt tak, ny ventilasjon, oppgradering dusjer og graderober samt innvendige og utvendige overflater. Fra investeringsprogram 2023-2026.
Etablering av hytter ved Sogn skisenter på Havslo
Totalt 17 hyttetomter. 6 er solgt.
Riving og nybygg av garderobebygg i Bergen
Rive garderobebygget og bygge nytt med garasjer.
Oppgradering av ungdomsskole i Osterøy kommune
Det er planlagt fornying av ein del overflater (golv, tak, veggar), glasdørar til alle klasserom for å sikre åpenheit, samt lysinnslepp til korridorar, ny belysning, nye toalettavdelingar med HC-WC for elevar i kvar etasje, oppgradering av lærarrom med tilhøyrande toalett.
Etablering av solenergianlegg på arena i Bergen
Det skal etableres solenergianlegg på ADO arena.
Oppgradering av kulturhus i Voss
Samla sett gjer dette at me må ha ein samla analyse av status og behov knytt både til teknisk tilstand og ombyggingar som fylgje av bruksendringar. Det vert lagt inn midlar til ei slik analyse. Tilstands- og behovsanalysen av vil kartleggja investeringsbehova i Kulturhuset. Tiltaka vil bli vurdert etter det.
Utvidelse av barneskole i Eid kommune
Fra budsjett 2019-2022.
Nybygg av hytter på Goddo i Bømlo kommune
6 andre prosjekter kommer for salg i samme hytteområde med samme høye standard og gode beliggenhet.
Nybygg av næringbygg i Stryn
Det vil selges byggeklara tomter. Ca. 15 mål.
Innvendig vedlikehold/ombygg av hotell rom i Luster
Luster Sanatorium skal bygges om til hotell.
Ombygg av sykehjem på Straume
Fjell sjukeheim har ein vesentleg funksjonsutfordring ved at bada på romma er for små. I tillegg har sjukeheimen behov for omfattande vedlikehald og utskifting. Det er behov for eit studie der ein vurderer kva ein skal gjere med sjukeheimen før ein starter ei større ombygging og/eller større vedlikehaldstiltak.
Innvendig vedlikehold/ombygg av hotell i Luster
Luster Sanatorium skal bygges om til hotell.
Nybygg av servicebygg ved utebasseng i Voss kommune
Voss herad planlegg å byggje nytt servicebygg i tilknyting til utebassenget ved Idrottsvegen 15. I tillegg tilrettelegge uteareal og generell oppgradering/tilbakeføring rundt bassenget og nytt servicebygg (veger etc:). Nytt servicebygg skal oppførast i eit viktig område for rekreasjon, aktivitet og skule i Voss sentrum. Bygget ligg i eit flaumutsett område og skal byggast under flaumgrensa på +53,2 moh. Dette stiller ekstra krav til at utføring, detaljar og materiale for at bygget skal tåla å stå under vatn i periodar. Eksisterande servicebygg vert riven av annan leverandør.
Ombygg av tak på sykehjem på Straume
Taket er på Straume bu- og servicesenter er gammalt, og det vert planlagt utskifta i 2026 for å forhindra skade på bygningskroppen. Takstein er dårleg og knekk lett.
Nybygg av barnehage på tomt ved Slåtten skule i Førde
Samanslåing av Tusenfrydog Hatlehaugen barnehage til ny 6 avdelings barnehage.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.