Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestland fylke

Alver (4)
Askvoll (1)
Askøy (7)
Aurland (5)
Austevoll (3)
Austrheim (1)
Bergen (28)
Bremanger (3)
Bømlo (7)
Eidfjord (0)
Etne (10)
Fedje (1)
Fitjar (2)
Fjaler (0)
Gloppen (1)
Gulen (0)
Hyllestad (1)
Høyanger (1)
Kinn (5)
Kvam (2)
Lærdal (8)
Luster (7)
Modalen (3)
Osterøy (3)
Samnanger (3)
Sogndal (3)
Solund (0)
Stad (6)
Stord (10)
Stryn (3)
Sunnfjord (7)
Sveio (7)
Tysnes (6)
Ulvik (1)
Vaksdal (2)
Vik (3)
Voss (10)
Årdal (9)
Øygarden (29)
Rehabilitering av svømmehall og etablering av nærmiljøanlegg på skole i Ytre Arna
Rehabilitering av Ytre Arna skole med svømmebasseng og nærmiljøfunksjon. Svømmebassenget skal rehabiliteres og det skal etableres en egen nærmiljøfunksjon. Det er gjennomført en mulighetsstudie som viser at rehabilitering er den beste løsningen. I den er det også laget et forslag på hvordan skolen kan bygges om slik at den vil være etter dagens skolestandarder.
Nybygg av videregående skole i Fitjar
Erstatning for hovedbygg. Ferdigstillelse i 2028.
Utvidelse av barneskole i Bergen
2500 m2 BTA ombygg og 3000 m2 BTA nybygg. Ombygging av eksisterende bygg, et nybygg med undervisningslokaler og en basketballhall.
Rehabilitering av skole, barnehage og SFO i Fyllingsdalen
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2021 - 2024.
Nybygg av ungdomsskole på Åsane i Bergen
Reguleringsplan godkjent. OPS-prosjekt. 500 elever.
Nybygg av hytteområde i Borgund
64 frittliggende tomter.
Ombygging og asbestsanering av kontor i Bergen
Full asbestsanering, mindre ombygging av utvalgte arealer samt ordinære vedlikeholdstiltak av diverse teknisk infrastruktur.
Totalrehabilitering av kontorbygg ved togstasjon i Bergen
Innvendig totalrehabilitering samt fjerne og bygge nytt inngangsparti. I tillegg skal den drøyt 300 kvadratmeter store hagen mot togstasjonen gjøres tilgjengelig for publikum. Det skal skapes liv på gateplan med nye serveringssteder, samtidig som det blir kontorer i etasjene over. Hagen skal brukes til uteservering.
Rehabilitering av leilighetshotell i Bergen
Ny eier overtar 28.03.2023 når bygget stenges for rehabilitering.
Tilbygg av kontor i Bergen, trinn 2
Tidlig prosjekt. Eventuelt påbygg av to etasjer på eksisterende bygg. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Rehabilitering og tilbygg av skole og svømmehall i Bergen
Størrelse: BTA er ca 4200 m2 (eksisterende bygningsmasse) + ca 1500-2000 m2 (antatt behov for tilbygg)
Nybygg av barneskole i Meland
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av kjøpesenter, boliger, kontor, dagligvarebutikk mm i Straume
Detaljregulering for Skogsskiftet sentrum GBNR 150/10, 28, 40 m.fl. - Skog. Gardsnamn/adresse Skogsskiftet, Skoge, Skogsvåg, Hammersland, Trengereid. Den nye planen sitt hovedformål: Sentrum med forretning, kontor, off/privat tenesteyting, bustader og kollektivterminal. Fylkesvegen med kryss. Møteplassar og gatestruktur.
Ombygg til kontor i Bergen
Bevaringsverdig bygg. BREEAM In-Use. Inflytting årsskiftet 2026/2027.
Utvidelse av videregående skole i Lindås
FEF-areal. Ferdigstilles i 2027.
Tilrettelegging for næring og turisme i Bremanger
Føremålet med planarbeidet er tilrettelegging for næring og turisme, m.a ved omlegging av Fv. 5706 på deler av strekninga, og å leggje betre til rette for mjuke trafikantar. Planområdet omfattar eit areal på om lag 350 daa, der nær 200 daa er sjøareal. Utfylling.
Nybygg av hytter og campingplass mm. i Landsvik
30-50 hytter. Området er på totalt 60000m2. Hytter for utleie.
Riving og nybygg av barnehage samt opprustning av utomhusanlegget i Bergen
Riving og nybygg for 62 barn, samt opprustning av utomhusanlegget.
Ombygg av produksjonslokale til forretningsbygg, hotell mm, Aurlandsvangen
Langs kaiområdet frå Odden og i retning Skinnarviki.
Rehabilitering av kino i Voss
Renovering av Gamlekinoen skal gjerast som eit kulturminneprosjekt slik at ein tek vare på den opphavelege 50-tals uttrykket i bygget. Moglegheitsstudien av Gamlekinoen er levert og er grunnlaget for investeringsplan. Den totale kostnadsramma er berekna til kr. 60 millionar (inkl. mva). Dette inkluderer mellom anna ombygging av Tinghus 2 til backstage og nytt ventilasjonsanlegg. Det vil bli søkt både regionale og statlege kulturhusmidlar til prosjektet.
Ombygg av barneskole til barnhage i Askøy
Eksisterende barneskole kan bli byggt om till barnehage. Avhenger av fremdrift av Skogstunet skole.
Nybygg av barnehage i Leikanger
Ny barnehage som erstatning for Nybø barnehage.
Ombygg av Hafstad videregående skole til ungdomsskole i Sunnfjord kommune
Planlegging og ombygging av Hafstad vidaregåande skule til ungdomsskule. Avsette midlar til ombygging av spesialrom, nødvendige tilpassingar og oppgradering av uteområde.
Etablering av oppveksttun i Stanghelle
3 mill til forprosjekt i 2024 i økonomiplan 2024-2027.
Utbygging og tilpassing for barneskole i Førde
Flytte til Førde ungdomsskole.
Rehabilitering av idrettshall ved skole i Bergen
Nytt tak, ny ventilasjon, oppgradering dusjer og graderober samt innvendige og utvendige overflater. Fra investeringsprogram 2023-2026.
Nybygg av klimahus for forskning og utvikling ved Høgskolen på Vestlandet
Bygget skal huse en klimamodul, en psykologilab samt toalett, inngangsparti og teknisk rom.
Etablering av hytter ved Sogn skisenter på Havslo
Totalt 17 hyttetomter. 6 er solgt.
Riving og nybygg av garderobebygg i Bergen
Rive garderobebygget og bygge nytt med garasjer.
Oppgradering av kulturhus i Voss
Samla sett gjer dette at me må ha ein samla analyse av status og behov knytt både til teknisk tilstand og ombyggingar som fylgje av bruksendringar. Det vert lagt inn midlar til ei slik analyse. Tilstands- og behovsanalysen av vil kartleggja investeringsbehova i Kulturhuset. Tiltaka vil bli vurdert etter det.
Alternativ for nye lokaler for voksenopplæring i Voss
Det kan sjå ut til at kulturhuset ikkje har rom nok til både vaksenopplæring og kultur. Då må det vurderast om vaksenopplæringa skal flyttast. Helsehuset er alternativet som kan vurderast, saman med andre lokale Voss herad har hand om. På kort sikt vil leige av lokale truleg kunne avhjelpe utfordringa. Då vil vaksenopplæringa verte ei delt teneste, noko dei ikkje ynskjer. Innmeldt behov 30 mill, men priorieringar mellom ulike tenester og prosjekt medfører nedjustering og tilpassing til ei knapp investeringsramme.
Utvidelse av barneskole i Eid kommune
Fra budsjett 2019-2022.
Nybygg av barnehage på tomt ved Slåtten skule i Førde
Samanslåing av Tusenfrydog Hatlehaugen barnehage til ny 6 avdelings barnehage.
Ny personalbase og bolig i Voss
Ny personbase og bygging av ein bustad ekstra + oppussing av eksisterande personalbustad til utleige bustad. Ombygging og tilpassing av bustad for brukar.
Ombygg av sykehjem på Straume
Fjell sjukeheim har ein vesentleg funksjonsutfordring ved at bada på romma er for små. I tillegg har sjukeheimen behov for omfattande vedlikehald og utskifting. Det er behov for eit studie der ein vurderer kva ein skal gjere med sjukeheimen før ein starter ei større ombygging og/eller større vedlikehaldstiltak.
Innvendig vedlikehold/ombygg av hotellrom i Luster
Luster Sanatorium skal bygges om til hotell.
Innvendig vedlikehold/ombygg av hotell i Luster
Luster Sanatorium skal bygges om til hotell.
Ombygg av tak på sykehjem på Straume
Taket er på Straume bu- og servicesenter er gammalt, og det vert planlagt utskifta i 2026 for å forhindra skade på bygningskroppen. Takstein er dårleg og knekk lett.
Utvidelse og oppgradering av kontorbygg ved Solheimsviken i Bergen
Utvidelsen innebærer en økning fra 1.675 m2 til 2800 m2.
Nytt garderobebygg på Ågotnes i Fjell, del 3
Total kostnad for Ågotnes idrettspark er 37 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.