Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Nordland fylke

Alstahaug (4)
Andøy (2)
Beiarn (1)
Bindal (0)
Bodø (22)
Brønnøy (3)
(4)
Dønna (3)
Evenes (2)
Fauske (1)
Flakstad (6)
Grane (4)
Hadsel (10)
Hamarøy (5)
Hemnes (1)
Herøy (3)
Leirfjord (2)
Lurøy (0)
Lødingen (3)
Meløy (75)
Moskenes (5)
Narvik (13)
Nesna (0)
Rana (7)
Rødøy (0)
Røst (3)
Saltdal (4)
Sortland (7)
Steigen (2)
Sømna (3)
Sørfold (8)
Træna (1)
Værøy (3)
Vefsn (1)
Vega (0)
Vevelstad (1)
Vågan (4)
Øksnes (0)
Rassikringstiltak på Fylkesveg 815 ved Kangerura
Utflytting av vei, rasvoll mm.
Utbedring av E6 Sørelva-Borkamo i Saltdal
Utbedring av strekning med dårlig geometrisk standard.
Utdyping av fiskerihavn, Andenes
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utbedring av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning C
Vegen skal forsterkes og utbedres til 6,5m bredde. Ca 4,6 km. Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Utdyping av farled, Raftsundet i Hadsel og Vågan
Fra forslg til NTP, 2018-2023.
Flytting av veg i fylling i sjø/strandsone på E10 Ramberg i Flakstad
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 1002m.
Utvidelse til 4-feltsvei ved Bodø (Bypakke Bodø)
Marginalprosjekt. 1050m 4-feltsveg inkl. parallell gang/sykkelveg (rv. 80), 600m ny 2-feltsveg med fortau, inkl. bru over jernbanen (kommunal veg), rundkjøring i krysset mellom disse, gang/sykkelveg mellom rv. 80 og Mørkvedlia med kulvert under rv.80 og jernbanen.
Nytt skredoverbygg på E10 Smorten I i Vestvågøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 354m. Nasjonal turistveg.
Oppgradering av E10 Myrlandstunnelen i Hadsel
1965m. I tunnelutbedringsprogrammet, planlagt gjennomført 2019-2021.
Rassikringstiltak/ny tunnel og fangvoll, Napp-Storsandnes
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor høy. 728m.
Oppgradering av Rv 827 Stetindtunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 2759m.
Oppgradering av Rv 827 Efjordtunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1620m.
Utbedring av Riksveg 827 Brattlitunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 3606m.
Oppgradering av Rv 827 Tømmeråstunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 563m.
Utbedring av Riksveg 827 Kjøpsviktunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 784m.
Oppgradering av Rv 827 Nipviktunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 980m.
Utdyping av fiskerihavn, Laukvik i Vågan
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Forlenging av portal og overbygg på Rv 827 Brattlia i Tysfjord
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 497m.
Oppgradering av E6 Kobbskaret tunnel i Sørfold
En av tunnelene som skal oppgraderes etter tunnelforskriften.
Oppgradering av E6 Gloflogetunnelen i Sørfold
En av tunnelene som skal oppgraderes etter tunnelforskriften.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger i Svolvær
Ca. 130 dekar. Deler av eiendommene gnr/bnr 16/1, 16/2, 16/6, 16/14, 16/243, 16/280 og 16/284 samt tilliggende vegareal langs deler av Kongsvatnveien og Ørnveien i Vågan kommune. Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for en boligutbygging som tar utgangspunkt i arealdisponeringen vist i kommunedelplanen for området. Forslagstillers planinitiativ er et boligområde med tilhørende uteoppholdsarealer, ny vegforbindelse mellom Ørnveien og Kongsvatnveien, sti langs Leirosen, utfylling i sjø, småbåthavn samt nødvendig infrastruktur.
Utbygging av havn, næring og industri i Gildeskål
Fra komunens budsjett- og økonomiplan 2022-2025.
Sanering/utskiftning av vann- og avløpsledninger i Rønvik i Bodø
Sanering/utskifting av vann- og avløpsledninger i forbindelse med bypakkeprosjekt for oppgradering av Nordstrandveien i Rønvik.
Utfylling i sjø og opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av industri og næringsutvikling i Narvik
Eiendommene som omfattes av planinitiativet har gårds- og bruksnummer 94/1 ,45/1, 45/507, 45/836 og45/833, 45/869.
E6 Umskard tunnel i Rana, utbedring
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 3739m.
Kulvert, utflytting av veg og voll på E10, Heggelva Fiskefjord i Lødingen
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. 533m.
Kabling av deler av eksisterende 132 kV ledning i Mo i Rana
MIP Industrinett AS har søkt om anleggskonsesjon for kabling av deler av eksisterende 132 kV ledning Svabo-Storforshei, ved den planlagte nye flyplassen i Mo i Rana.
Utlegging av veg og voll på E10 Brettvika i Hadsel
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 199m.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boligområde i Bodø
Gnr/bnr: 37/160, 37/173, 37/203, 37/223, 37/251, 37/255, 37/259, 37/263, 37/264, 37/265, 37/266, 37/271, 37/272, 37/273, 37/274, 37/275, 37/278, 37/310 Adresse: Anneråsen, sør for Toppseilveien. Størrelse: 22 daa. Det er planlagt å etablere 30-40 boenheter med tilhørende uteareal og infrastruktur. Det er fortrinnsvis planlagt leiligheter, men det kan være aktuelt å dele opp noen av rekkehusene i flere boenheter. Utnyttingsgrad er maks BYA=35%. Parkering er tenkt løst på egen tomt i øst og i felles carportanlegg i vest.
Tilrettelegging til byrom i Bodø
Planen skal legge til rette for bruk av Moloveien i tråd med målsetninger i kommuneplanens arealdel, 2018 – 2030. Moloveien skal planlegges på myke trafikanters premisser og det skal legges til rette for aktivitet og opphold for Bodøs befolkning og besøkende. Planen skal legge til rette for en opprusting av Fiskerkaia på moloen. De eksisterende redskapsbuene er utdatert og svarer ikke til behovet for lagring av utstyr som benyttes i forbindelse med dagens fiske. Planen legger til rette for å rive eksisterende bygninger og å bygge nye redskapshus.
Ombygging av kryss Fv 834 x Skivika (Bypakke Bodø)
På liste over ikke prioriterte TS-prosjekt.
Flytting av ferjekai på Fylkesveg 17 i Vennesund
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Utbedring av Prærien (Bypakke Bodø)
Vegen muliggjør fjerning av utkjøringer til Olav V gt.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boligfelt på Maurnes i Sortland
Ca. 14 goliger, det foreslås flermannsboliger med opptil 2 etg. Planområdet er på 15 daa.
Oppgradering av fortau og etablering av kollektivholdeplass for buss på Straumen
Planområdet strekker seg langs fv. 7478, Søster Brits vei, fra krysset ved Straumvassveien og avsluttes ved den kommunale veien inn til Langstranda. I planområdet inngår eksisterende kollektivholdeplass på østsiden av Søster Brits vei samt en ny kollektivholdeplass på vestsiden. Hensikten med planarbeidet er å regulere nødvendig areal for å kunne oppgradere eksisterende fortau langs Søster Brits vei slik at nytt fortau kan etableres i tråd med nasjonal standard utarbeidet av Statens vegvesen. Planen legger videre til rette for etablering av ny kollektivholdeplass for buss på vestsiden av Søster Bris vei, sør for krysset til Bergveien. Gnr./bnr. for private eiendommer som inngår i planområdet 53/3, 53/4, 53/68, 53/67, 53/34, 53/28, 53/5, 53/77, 53/32, 53/205, 53/171, 53/89, 53/88, 53/152, 53/151, 53/91, 53/189, 53/92, 53/169, 53/21, 53/156, 53/331, 53/154, 53/52, 53/121, 53/458, 53/30, 53/29. Gnr./bnr. for kommunale eiendommer som inngår i planområdet 53/51, 53/49, 53/105, 53/136, 53/246
Separering av spill- og overvannsledninger på Storeidøya i Vestvågøy kommune
Vestvågøy kommune planlegger å samle kommunalt spillvann fra områdene Leknes, Fygle og Gravdal til et fremtidig felles renseanlegg for spillvann på Storeidøya. Dagens ett-rørsystem for avløp gjør det vanskelig å få til et velfungerende renseanlegg grunnet store overvannsmengder sammen med spillvannet. Det er derfor viktig å separere spillvann og overvann i to rørsystemer slik at spillvann kan føres til renseanlegg, og overvann kan slippes urenset ut i resipient.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.