Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Agder fylke

Utvidelse av vei og ombygg av kryss E18/E39 Gartnerløkka-Breimyr i Kristiansand kommune
Lengde ca 2,7 km. Total kostnad for del 1 og 2 er ca. 2 mrd. kr.
Utvidelse av av tunnel i Mandal
Bygges etter Kronheia fjellanlegg.
Oppgradering av tunnel langs Sirdalsvannet på Fylkesveg 42 i Sirdal
Rassikring langs Sirdalsvannet innebærer forlengelse av Gåsehellertunnelen og sikring av veien gjennom Valevika
Nybygg av solpark i Birkenes
I solparken legges det opp til kombinert saubeite og solkraft- produksjon. 12 megawatt peak (MWp) som tilsvarer årlig produsert energi på rundt 12 GWh og energiforbruket på cirka 600 norske husholdinger, vil dette bli den største solparken i Norge. 185 mål tomt.
Skinnebytte på strekningen Nelaug-Kristiansand
Fra handlingsprogram. Planlagt utført i 2023.
Utvidelse av havn i Kongsgård
Gnr/bnr: 47/3, 16, 17, 23 og 385. Ca. 500 dekar. Formålet med reguleringen er å legge til rette for framtidig utvidelse av havn slik vedtatt i gjeldende kommunedelplan. Planen omfatter stabiliserende steinfyllinger på sjøbunn. Det skal fylles opp til maksimalt 5 meter under havoverflaten. Hele tiltaket vil bli liggende under havoverflaten og vil således ikke være synlig over havnivå.
Rehabilitering av bru, Fv 4208 Bakke og Bakkekleiv bru i Flekkefjord
Fra fylkeskommunen sin handlingsplan for fylkesveier.
Omlegging av vei på Fv 323 Heddeviki i Bygland
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.
Omlegging av Fylkesveg 558 i Lyngdal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt fra desember 2011. Steinsprang.
Rassikring/omlegging av veg ved fv 455, Øylid i Marnardal
Ca. 600m. Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt fra desember 2011. Steinsprang, is, jord. Sikringstiltak i sideterreng. Samme reguleringsplan som Øyslebø-Heddeland gs-vei.
Omlegging av veg på Fv 336 Einang i Valle
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.
Omlegging av vei på Fv 323 Lislevik i Bygland
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.
Utvidelse av gravplass ved kirke på Frikstad i Kristiansand kommune
Bruttoareal er ca. 12 daa, og en antar at ca. 6-7 daa kan utnyttes til nye gravfelt.
Utvidelse av gravplass i Kristiansand kommune
Areal for utvidelsen er ca. 1,8 daa, men oppdraget omfatter også oppgradering av deler av eksisterende gravplass og grøntareal.
Terrenginngrep og rensk på Fylkesveg 460 i Audnedal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt fra desember 2011. Steinsprang.
Omlegging av parkeringsareal i Lillesand
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.
Flomsikringstiltak i Lindesnes kommune
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Utvidelse av masseuttak i Bygland
Hensikten med planen er å regulere eksisterande uttak samt utvide arealet for masseuttak for å kunne fortsette drifta i området. Reguleringsplanen vil omfatte dei vurderingar som er naturlege i et slik formål.
Riving og nybygg av bru i Vennesla kommune
Dagens bru har skader og det er behov for omfattende rehabilitering.
Sammenkobling av vannledning i Grimstad
Prosjekt fra Budsjett og økonomiplan 2022-2025.
Øke kapasiteten på vannbehandlingsanlegg i Grimstad
Økt kapasitet på råvann og rentvann.
Oppgradering av vei i Åmli kommune
En trenger å asfaltere 1370 meter, skifte 5 stk stikkrenner, oppgradering av bærelag og grøfting.
Oppgradering av vei i Åmli kommune
Mjålandsvegen er det behov for å oppgradere den innerste delen av veien med ny asfalt på et strekke av 1120 meter, oppgrusing / nytt bærelag 340 meter og skifte 2 stk stikkrenner.
Asfaltering av kommunal vei ved boligfelt i Åmli kommune
Dølemo boligfelt er det behov for å asfaltere den kommunale veien igjennom feltet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.