Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Innlandet fylke

Riksveg 25 Elverum-Riksgrensen/Støa, utbedring av dagens veg
Tofeltsveg, to- og trefeltsveg, firefeltsveg
Utbedring av Fylkesveg 24 Støa-Gata i Stange
I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Økt kapasitet for lange godstog på Kongsvinger-riksgrensen
Forelengelse av kryssingsspor. Nedleggelse av Magnor planovergang.
Forsyning kraftverk/koblingsstasjon i Innlandet
Tidsperiode 2026/2027. Bygg entreprise. Bygg og betong + utstyr.
Ombygg av stasjon/trafo i Innlandet
Tidsperiode 2026. Bygg entreprise. Bygg og betong + utstyr.
Kabelprosjekt i Innlandet
Tidsperiode: etter 2028.
Drift og vedlikehold på fylkesveger i Innlandet fylkeskommune
Oppdragsgiver vil med denne markedsdialogen undersøke hva markedet kan tilby av klima- og miljøvennlige løsninger i driftskontrakter og hvilket nivå kravene bør legges på. Videre er det ønskelig å få frem dersom det er momenter innen klima og miljø som leverandørene kan konkurrere på.
Kabelprosjekt i Innlandet
Tidsperiode 2025.
Ny transformatorstasjon mm i Innlandet
Tidsperiode 2026. Bygg entreprise. Bygg og betong + utstyr.
Ombygg av transformatorstasjoner i Rena
Tidsperiode 2026. Bygg entreprise. Bygg og betong + utstyr.
Treviklingstrafo Furnes i Innlandet
Tidsperiode 2025/26. Bygg entreprise. Bygg og betong + utstyr.
Ny T2 i trafostasjon i Innlandet
Tidsperiode 2024. Bygg entreprise. Bygg og betong + utstyr.
Riving og nybygg av av kulvert ved fylkesveg 250 ved Djupå i Nordre Land kommune
Prosjektet går ut på å fjerne dagens stålrør og erstatte dette med en kulvert i betong. Det skal etableres midlertidig omkjøringsveg oppstrøms byggegropen. I tillegg skal eksisterende betongbru oppstrøms fylkesvegen rives.
Oppgradering av støyskjerm langs Fylkesveg 224 i Hamar
Oppstart av tiltaket hvor det er behov for ny støyskjerm på venstre og høyre side. Eksisterende skjerm mangler fundament og er i så dårlig forfatning at det er behov for en ny skjerm på nytt fundament. Plassering skal være på det samme sted.
Trafikksikkerhetstiltak rundt skole og barnehage i Vestre Gausdal
Gnr/bnr: 32/116, 32/72 og 32/4. Adresse: Brubakken 16, Brubakken 12 og Brubakken 20.
Etablering av fornybar energianlegg for drift av vifter i tunneler og belysning langs veier i Norge
Nye Veier AS ønsker å tenke nytt og ta i bruk ny teknologi for å produsere fornybar kraft langs vegareal, i første rekke til eget forbruk. Forbruket er i hovedsak knyttet til belysning samt drift av vifter i tunnel. I denne forespørselen søker vi etter leverandører som kan utfordre oss på å identifisere og ta i bruk produksjonsmuligheter som i dag ikke benyttes. Det betyr at vi ønsker å ta i bruk kjent teknologi, men også utforske nye kombinasjoner og løsninger. Gjelder hele Norge.
Ny bussløsning i tilknytning til Stange stasjon på Fylkesveg 222 i Stange
Ny bussløsning i tilknytning til Stange stasjon.
Oppgradering/asfaltering av vei i Sagstua
Fra kryss v/Thorvald Meyers Minde til kryss ved Gjensidige.
Rehabilitering av ringforbindelse i Granrudmoen
Ringledningen skal utbedres og sonevannmålere installeres.
Opparbeidelse av kjettingsplasser langs Fylkesveg 2620 i Vågå og Sel
Opparbeidelse av kjettingplasser på begge sider av Vågårusten.
Oppgradering av støyskjerm langs Fylkesveg 222 i Stange
Eksisterende støyskjerm har behov for større reparasjoner og delvis utskiftning på kortere strekninger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.