Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Innlandet fylke

Riksveg 25 Elverum-Riksgrensen/Støa, utbedring av dagens veg
Tofeltsveg, to- og trefeltsveg, firefeltsveg
Utbedring av Fylkesveg 24 Støa-Gata i Stange
I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Økt kapasitet for lange godstog på Kongsvinger-riksgrensen
Forelengelse av kryssingsspor. Nedleggelse av Magnor planovergang.
Kabelprosjekt i Innlandet
Tidsperiode: etter 2028.
Ombygg av stasjon/trafo i Innlandet
Tidsperiode 2026. Bygg entreprise. Bygg og betong + utstyr.
Forsyning kraftverk/koblingsstasjon i Innlandet
Tidsperiode 2026/2027. Bygg entreprise. Bygg og betong + utstyr.
Kabelprosjekt i Innlandet
Tidsperiode 2025.
Ny transformatorstasjon mm i Innlandet
Tidsperiode 2026. Bygg entreprise. Bygg og betong + utstyr.
Ombygg av transformatorstasjoner i Rena
Tidsperiode 2026. Bygg entreprise. Bygg og betong + utstyr.
Treviklingstrafo Furnes i Innlandet
Tidsperiode 2025/26. Bygg entreprise. Bygg og betong + utstyr.
Oppgradering av støyskjerm langs Fylkesveg 224 i Hamar
Oppstart av tiltaket hvor det er behov for ny støyskjerm på venstre og høyre side. Eksisterende skjerm mangler fundament og er i så dårlig forfatning at det er behov for en ny skjerm på nytt fundament. Plassering skal være på det samme sted.
Utbedring av forfall på Fylkesveg 21 Kiviken-Harstad i Eidskog
7890 m. ÅDT 1 700. Fra handlingsprogram for fylkesveger Hedmark 2018-2023.
Skinnebytte på strekningen Hamar - Elverum kommune
Skinnebytte på strekningen Hamar – Elverum, km 130,759 – 149,000 – dvs. totalt 18,241km spor (36 482 skinnemeter). Gamle 41 og 49 kg’s skinner skiftes ut med 54E3 skinner levert av byggherre. Det skal i tillegg byttes sviller og suppleres ballast under 3 stk planoverganger av gummielementer (Strail).
Rehabilitering av ledningsnett i Trysil
Prosjekt fra budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.
Ny bussløsning i tilknytning til Stange stasjon på Fylkesveg 222 i Stange
Ny bussløsning i tilknytning til Stange stasjon.
Oppgradering/asfaltering av vei i Sagstua
Fra kryss v/Thorvald Meyers Minde til kryss ved Gjensidige.
Opparbeidelse av kjettingsplasser langs Fylkesveg 2620 i Vågå og Sel
Opparbeidelse av kjettingplasser på begge sider av Vågårusten.
Oppgradering av støyskjerm langs Fylkesveg 222 i Stange
Eksisterende støyskjerm har behov for større reparasjoner og delvis utskiftning på kortere strekninger.
Riving av gamle Sølnadammen i Alvdal kommune
Ønsker å beholde en del av dammen, kraftverksbygningen og andre deler av anlegget som kulturminne.
Områdereguleringsplan for Stavsberg i Hamar kommune
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging med tilhørende funksjoner. Områdene i Ringsaker omfattes av oppstartvarselet for å kunne vurdere mulighet for å etablere en atkomst til nordre del av området ved utvidet bruk av Lundstuvegen og for å vurdere andre krysningspunkt av Vognvegen.
Opparbeidelse av parkeringsareal langs Fylkesveg 55 i Lom
Opparbeidelse av parkeringsareal langs fylkesvegen. Tiltak krever samarbeid og medfinansiering fra flere aktører og kommune/næringsliv må ta et hovedansvar her.
Opparbeidelse av parkeringsareal langs Fylkesveg 51 i Vågå
Opparbeidelse av parkeringsareal langs fylkesvegen. Tiltak krever samarbeid og medfinansiering fra flere aktører og kommune/næringsliv må ta et hovedansvar her.
Utskifting av armaturer ved fotballbane i Lillehammer
Utskifting av armaturer. Overgang til LED.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.