Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Hamar

Drift og vedlikehold på riksveger og riks-g/s-veger i Hedmark 2025-2030
Gjelder i Rennebu, Tynset, Alvdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Åmot, Elverum, Trysil, Løten, Stange, Hamar, Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger og Eidskog kommuner.
Drift og vedlikehold på fylkesveger i Innlandet fylkeskommune
Oppdragsgiver vil med denne markedsdialogen undersøke hva markedet kan tilby av klima- og miljøvennlige løsninger i driftskontrakter og hvilket nivå kravene bør legges på. Videre er det ønskelig å få frem dersom det er momenter innen klima og miljø som leverandørene kan konkurrere på.
Treviklingstrafo Furnes i Innlandet
Tidsperiode 2025/26. Bygg entreprise. Bygg og betong + utstyr.
Oppgradering av støyskjerm langs Fylkesveg 224 i Hamar
Oppstart av tiltaket hvor det er behov for ny støyskjerm på venstre og høyre side. Eksisterende skjerm mangler fundament og er i så dårlig forfatning at det er behov for en ny skjerm på nytt fundament. Plassering skal være på det samme sted.
Etablering av fornybar energianlegg for drift av vifter i tunneler og belysning langs veier i Norge
Nye Veier AS ønsker å tenke nytt og ta i bruk ny teknologi for å produsere fornybar kraft langs vegareal, i første rekke til eget forbruk. Forbruket er i hovedsak knyttet til belysning samt drift av vifter i tunnel. I denne forespørselen søker vi etter leverandører som kan utfordre oss på å identifisere og ta i bruk produksjonsmuligheter som i dag ikke benyttes. Det betyr at vi ønsker å ta i bruk kjent teknologi, men også utforske nye kombinasjoner og løsninger. Gjelder hele Norge.
Områdereguleringsplan for Stavsberg i Hamar kommune
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging med tilhørende funksjoner. Områdene i Ringsaker omfattes av oppstartvarselet for å kunne vurdere mulighet for å etablere en atkomst til nordre del av området ved utvidet bruk av Lundstuvegen og for å vurdere andre krysningspunkt av Vognvegen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.