Alle planlagte anleggsprosjekter i Rogaland fylke

Bjerkreim (3)
Bokn (1)
Eigersund (18)
Gjesdal (46)
Haugesund (8)
(5)
Karmøy (18)
Klepp (1)
Kvitsøy (0)
Lund (1)
Randaberg (0)
Sandnes (32)
Sauda (11)
Sokndal (6)
Sola (17)
Stavanger (38)
Strand (8)
Suldal (15)
Time (16)
Tysvær (28)
Utsira (1)
Spenningsoppgradering av sentralnett, Sauda
Oppgradering av dagens 300 kV ledninger mellom Sauda og Samnanger til 420 kV.
Nettforsterkning på Haugalandet, ut til Karmøy.
Planlegges for 420 kV. Flere alternative utgangspunk for kraftledningstraseene mot Håvik på Karmøy vurderes: -Blåfalli koblingsstasjon inst i Matrefjorden i Kvinnherad kommune. -Sauda transformatorstasjon i Sauda kommune. KVU er utført. Lengde ledning: mellom 85-95 km, avhengig av hvilken løsning som får konsesjon.
Elektrifisiering av petroleumsfelt i Rogaland, Nordsjøen
Vår Energi melder tre moglege alternativ for å føre landstraum ut til petroleumsfelta: • Alt 1. frå transformatorstasjon på Gismarvik, via jordkabel til Breivika, og sjøkabel ut til petroleumsfelta. Anlegga på land vil liggje i Tysvær kommune, og anlegga i sjø vil liggje i Karmøy, Bokn og Utsira kommunar. • Alt 2. frå Håvik på Karmøy via jordkabel til transformatorstasjon ved Kallstø eller Sjovika, og sjøkabel ut til petroleumsfelta. Anlegga på land vil liggje i Karmøy kommune, og anlegga i sjø vil liggje i Utsira kommune. • Alt. 3. frå Håvik på Karmøy via jordkabel til vestsida av Karmøy, sjøkabel ut til Utsira, transformatorstasjon på Utsira, og jord- og sjøkabel ut til petroleumsfelta. Anlegga både på land og i sjø vil liggje i Karmøy og Utsira kommunar. Alternativ 2 og 3 vil eventuelt verte samkøyrde med Statnett på eit seinare tidspunkt. Heile meldinga med kart og forslag til utgreiingsprogram er tilgjengeleg frå denne siden.
Nybygg av transformatorstasjon på Karmøy
Bygges for 420 kV, men driftes på 300 kV inntil videre. Gass isolert løsning (GIS). Inngjerdet areal: 20.000 m2. GIS-bygg 1400 m2.
Nybygg av vindkraftverk i Lund og Sirdal kommune
Søkt produksjon 1020,00 GWh. Søkt effekt 300,00 MW. Den største delen av det avgrensede prosjektområdet ligger i Sirdal kommune, i fjellområdet vest for Virak, inn mot kommunegrensen til Lund kommune. Den nord-østre delen av prosjektet ligger i Lund kommune. Rogaland og Agder fylke.
Nybygg av 132 kV kraftledning mellom Strand og Stavanger kommune
Det er behov for å bygge en ny 132 kV kraftledning mellom Tau og Veland i Strand kommune, videre til Finnøy og Nordbø i Stavanger for å sikre nok kapasitet i strømnettet og gi en ringforbindelse i Ryfylkenettet.
Nytt sykkelfelt på Fylkesveg 4584 i Stavanger
Utvidelse av eksisterende veg for å etablere tosidig sykkelfelt og ensidig fortau fra Chr. Bjellandsgate i sør til Gabbroveien i nord. Totalt er strekningen ca. 1600 meter.
Legging av jordkabler i Stavanger
Nedgraving av høyspentlinjer, dobbel 320 kV linje.
Nybygg av transformatorstasjon i Sola kommune
Nye Tjora transformatorstasjon vil erstatte eksisterende Risavika stasjon og samtidig legge godt til rette for videre utvikling i området og det grønne skiftet. Lnett tar utgangspunkt i å starte å bygge stasjonen i 2024 og at den settes i drift i slutten av 2025. Riving av eksisterende Risavika stasjon vil skje snarest etter at Tjora stasjon har tatt over forsyningen i området.
Ny kollektivtrasé på Fylkesveg 441 Mosvatnet - Sundekrossen - Kvernevik i Stavanger
2000 meter. Gjennomgående løsning 9,0 meter, eller 11,0 meter der det er tosidig fortau. Endeholdeplass med snu- og lademulighet for fire samtidige bussvei-busser.
Nybygg av vindkraftverk i Sola
Tidlig prosjekt. 3 store vindmøller for produksjon av strøm, varmt vann og hydrogen. Service- og kontrollbygg 120-200 m2. Varmepumpeenhet, bestående av sjøvannspumpe, kompressor og kondensator. Prosjektet ses i sammenheng med planer om LNG-anlegg i samme område. Spillvarmen derfra ønskes benyttet till dette prosjektet. Konsesjon er ikke søkt.
Nybygg av vindkraftverk i Sokndal kommune
Søkt produksjon 170,00 GWh. Søkt effekt 50,00 MW.
Tunnel på Rv 13 Tysdalsvatnet III i Strand
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype stein. 1800m.
Oppgradering av Rv 13 Hølleslitunnelen i Forsand
822m. Omklassifiseres når prosj. Rv 13 Ryfast åpner for trafikk.
Nybygg av 132 kV-ledning mellom Gilja-Oltedal, trinn 1
Ny 132 kV kraftledning, nettilknytning av Gilja vindkraftverk (ledningen bygges bare dersom vindkraftverket realiseres). 3 trase-alternativ.
Overføring av vann i Forsand
Overføring av vann fra Dalaåna i Lysebotnvassdraget til magasinet Lyngsvatn i Årdalsvassdraget. Bygging av betongdam og pumpestasjon ved Håhellvervatn. Langhullsboring. Ny vei. Ny kraftlinje, enten som luftlinje eller som kabel i veien.
Tunnel på Rv 13 Tysdalsvatnet II i Strand
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype stein. 1480m.
Mindre vegarbeider i Rogaland 2025-2029
Gjelder Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland fylke.
Langsgående vegoppmerking på europa- og riksveger i Rogaland 2025-2028
Gjelder Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland fylke.
Overbygg på Fv 503 Indre Vinjavatnet i Bjerkreim
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Nybvgg av kraftverk i Eigersund kommune
Vassdragsområde 027.3CCA. Søkt produksjon 5,50 GWh.
Sanering av avløp i Sandnes
Åpning av Storåna gir behov for tiltak på det kommunale ledningsnettet. Eksisterende pumpestasjon ved jernbanen skal fjernes og det vil bli lagt ny selvfallsledning fra Laksen og frem til oppgradert pumpestasjon ved Esso. Endelig trasé avhenger av valgt løsning for åpning av Storåna.
Opprusting og utvidelse av kraftverk i Eigersund kommune
Vassdragsområde 027.1C2. Søkt produksjon 3,00 GWh.
Nybygg av vei og bru på Fylkesveg 734 i Vindafjord
Fra økonomiplan 2021-2024, planlagt finansiering etter 2024.
Nybygg av transformatorstasjon i Haugesund
Søknaden omfatter bygging av ny transformatorstasjon på samme tomt som eksisterende stasjon. I tillegg søker Fagne om å fjerne gammelt koblingsanlegg og transformatorer.
Opprusting og utvidelse av kraftverk i Eigersund kommune
Vassdragsområde 027.1. Søkt produksjon 4,10 GWh.
Opprusting av dam i Gjesdal
IVAR IKS skal oppruste dam Storevatn i 2024 – 2026. Før arbeidet på dammen starter er der behov for å oppruste deler av den private adkomstvegen fra Kyllingstad til dammen. Opprusting av adkomstvei på separat prosjekt.
Forlengelse av kryssingsspor på Ogna stasjon
Bane, spor og signalanlegg.
Nybygg av kraftverk i Strand kommune
Hydronor AS søker om konsesjon til å regulere Paddevatnet med 1 meter, overføre Døvikåna til Paddevatnet og bygge Døvik 2 kraftverk. Søkt produksjon 8,73 GWh.
Separering av fellesledninger og legging av ringledning i Sandnes
Separering av fellesledninger for å redusere uønska utslipp, redusere pumpekostnader og redusere mengdene avløpsvann som går til rensing. I tillegg skal det legges en ringledning som gir sikrere vannforsyning.
Nye jordkabler mellom Spanne og Hemmingstad i Karmøy og Haugesund kommune
Fagne AS søker konsesjon for bygging og drift av to nye 3,7 km lange 132 kV jordkabler mellom stasjonene Spanne og Hemmingstad i hendholdsvis Karmøy og Haugesund kommune. Driftsspenningen for kablene blir 60 kV i flere år og deretter 132 kV.
Rassikringstiltak på Fv 45 Nebbatjern i Gjesdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Utlegging av veg og fangvoll.
Nye sykkeltiltak, Fylkesveg 393 Auglendsveien i Stavanger
950 m. Sykkelfelt / enveisregulert sykkelveg.
Etablering av gang- og sykkelvei Fv 44 i Eigersund
Fv44 fra Lygre til Hadland ved krysset ned til Dyrnes.
Rassikringstiltak på Fv 520 Åsjuvet i Suldal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Kulvert fang- og isnett.
Separering av fellesledninger i Sandnes
Separering av fellesledninger for å redusere uønska utslipp, redusere pumpekostnader og redusere mengdene avløpsvann som går til rensing
Oppgradering av kollektivfelt langs Fylkesveg 4550 i Stavanger
Fortauet og sykkelveien etableres på østsiden av veien (samme side som kollektivfeltet). Kollektivfeltet er 630m fra rundkjøringen på Haugåsveien ned til neste rundkjøring på Auglendsdalen.
Nytt sykkelfelt i Bergelandsgata -Birkelandsgate i Stavanger
Ca 900 m. Fra bymiljøpakken 2021-2024.
Kurvutbedring på Fylkesveg 734 i Vindafjord
Fra økonomiplan 2021-2024, planlagt finansiering etter 2024.
Separering av fellesledninger og legging av ringledning i Sandnes
Separering av fellesledninger for å redusere uønska utslipp, redusere pumpekostnader og redusere mengdene avløpsvann som går til rensing. I tillegg skal det legges en ringledning som gir sikrere vannforsyning.
Separering av fellesledninger i Sandnes
Separering av fellesledninger for å redusere uønska utslipp, redusere pumpekostnader og redusere mengdene avløpsvann som går til rensing.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.