Alle planlagte anleggsprosjekter i Stavanger

Legging av jordkabler i Stavanger
Nedgraving av høyspentlinjer, dobbel 320 kV linje.
Nye sykkeltiltak, Fylkesveg 393 Auglendsveien i Stavanger
950 m. Sykkelfelt / enveisregulert sykkelveg.
Oppgradering av kollektivfelt langs Fylkesveg 4550 i Stavanger
Fortauet og sykkelveien etableres på østsiden av veien (samme side som kollektivfeltet). Kollektivfeltet er 630m fra rundkjøringen på Haugåsveien ned til neste rundkjøring på Auglendsdalen.
Utbedring av natursteinmur i Vestre Åmøy, Stavanger
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021. Strekning på ca 70 m.
Etablering av fugleøy i Mosvatnet, Stavanger
Det skal etableres en permanent fugleøy i Mosvatnet som vil gi økte hekkeplassmuligheter for blant annet hettemåke, som er en truet art.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Stavanger
Infrastruktur for ca. 10 boenheter.
Ombygg av pumpestasjon i Finnøy
I samband med ny vannledning Talge - Nærland.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.