Alle aktuelle industriprosjekter i Nordland fylke

Alstahaug (1)
Andøy (2)
Beiarn (0)
Bindal (0)
Bodø (3)
Brønnøy (0)
(0)
Dønna (2)
Evenes (1)
Fauske (0)
Flakstad (0)
Grane (0)
Hadsel (2)
Hamarøy (0)
Hemnes (1)
Herøy (3)
Leirfjord (0)
Lurøy (1)
Lødingen (0)
Meløy (0)
Moskenes (0)
Narvik (0)
Nesna (2)
Rana (2)
Rødøy (0)
Røst (0)
Saltdal (1)
Sortland (5)
Steigen (0)
Sømna (1)
Sørfold (2)
Træna (0)
Værøy (0)
Vefsn (2)
Vega (0)
Vevelstad (0)
Vågan (2)
Øksnes (1)
Nybygg av hydrogenanlegg i Mosjøen
Norsk e-Fuel planlegger bygging av verdens første produksjonsanlegg for syntetisk fuel (e-Fuels) i industriell skala, og jobber nå med etablering innenfor Nesbruket og Baustein næringsområder i Mosjøen. Utbyggingsområdet er på ca 24 daa. I et e-Fuelanlegg skal CO2, vann og elektrisitet omdannes til drivstoff basert på Power-to-Liquid teknologi. Sammenlignet med hydrogen eller elektrisitet som energibærere, har fornybart e-Fuel unike fordeler for luftfartsindustrien – drivstoffet kan umiddelbart brukes i eksisterende fly og infrastruktur. Anlegget vil være et førstegenerasjonsanlegg for produksjon av e-Fuel og essensielt i utviklingen av et slikt konsept. Utbyggingsområdet består av eiendommene 105/461, 105/462 og 105/2.
Etablering av anlegg for produksjon og lagring av grønt hydrogen på Nesbruket i Vefsn kommune
Ca. 20 daa. Nesbruktomta/Baustein næringsområde. Det skal produseres rundt 42 tonn hydrogen daglig.
Nybygg av næringsområde i Sortland
Gnr/bnr 16/5, 16/6, 36, 16/16, 15/25, 16/28, 16/44, 16/66, 16/128, 16/133 m.fl.
Nybygg av lakseslakteri på Lovund i Lurøy kommune
Gnr/bnr: 1/349, 386 og 406. Kapasiteten til det nye slakteriet vil ligge på 100.000 tonn. Opparbeidelse av tomt på separat prosjekt.
Utvidelse av industriområde i Sørfold kommune
Planområdet er på ca 588 daa. Hensikten med planarbeidet er å få regulert dagens industriområde som er uregulert, samt regulert for utvidelse av industriarealet mot sør i henhold til kommuneplanens arealdel. Gnr/bnr: 57/1, 57/3, 57/1/2, 57/1/3, 57/1/4 og 59/9.
Etablering av datasenter i Bodø
Storespeed -området DC 11 er plassert i byen Bodø i Nord -Norge. Nettstedet er inne i et fjelltelekontor med EMP -beskyttelse opprinnelig bygget av Telenor. Både DC 11 og DC 12 er koblet gjennom Narvik til Node Pole i Sverige. Vannkraftverkstilkoblingen er nær.
Nybygg av landbasert gjennomstrømningsanlegg ved Kvalnes i Andøy, trinn 2 m.fl.
Gjennomførelsetid: 2-5 år. Landsbasert anlegg for oppdrettslaks. Satser på et fiskevolum på 10.000 tonn i året.
Etablering prosessanlegg for dyrking av mikroalger i Stokmarknes
BØ42, Børøya nord. Primært planlegges for etablering av et prosessanlegg for dyrking av mikroalger som skal benyttes som råstoff til fiskeindustrien. Hvis algeanlegg ikke lar seg gjennomføre vil det være aktuelt å utvikle området til generelt industriformål.
Utvidelse av akvakultur, biomasse og av postsmoltanlegg i Sørfold
Omsøkt endring: 2 000 000 stk. Størrelse etter endring: 14 000 000 stk. settefisk og utslipp av 3 200 tonn tørrfôr. Ny produksjons teknologi i Hall C og ny Hall H med gjenbruk av vann.
Etablering av akvakulturlokalitet i Gildeskål kommune
Søker er Organic Seafarm AS og søknaden gjelder lokalitet for torsk utenfor Våg i Gildeskål kommune. Søkt størrelse er 3599 tonn MTB.
Etablering av ny akvakulturlokalitet i Herøy
Søkt størrelse: 3599 tonn MTB. Flytende anlegg. Matfiskanlegg.
Etablering av ny akvakulturlokalitet i Herøy
Ny lokalitet for laks, ørret og regnbueørret. Søkt størrelse:3599 tonn MTB.
Etablering av ny akvakulturlokalitet i Dønna
Søkt størrelse er 3599 tonn MTB. Ny lokalitet for laks, ørret og regnbueørret nord/vest for Gullstdfjellet.
Etablering av akvakulturanlegg i sjø i Nesna kommune
Søkt størrelse: 3600 tonn MTB. Oppdrettsanlegg for torsk.
Etablering av sjøbasert akvakulturanlegg i Hemnes kommune
Søkt størrelse: 100 tonn årlig på 40 dekar.
Etablering av akvakulturlokalitet i Dønna
3120 tonn. Matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret.
Etablering av akvakulturanlegg i Herøy
Søkt størrelse: 2340 tonn MTB. Oppdrett av laks i åpen merd i sjø, fra smolt til slaktefisk.
Etablering av akvakulturanlegg i Alstahaug kommune
Ny lokalitet for laks, ørret og regnbueørret, samt samlokalisering.
Etablering av plasthall på Bremnes i Sortland kommune
Grunnarbeider utføres på separat prosjekt.
Miljøsanering, sanering og riving av bygningsmasse i Sortland kommune
Miljøsanering, sanering og riving av Norturabygget, tidligere Nord-Norges Salgslag.
Etablering av oppdrettslokalitet for torsk i Nesna kommune
Søknaden gjelder: ny lokalitet matfisk torsk. Søkt størrelse: 2340 tonn MTB. Det planlegges 6 bur orientert NØ-SV med plass til 6 merder på 120 meter omkrets. Overflatedelen vil måle om lag 210 x 140 meter og ha nøter med dybde 15-25m.
Etablering av lagerhall ved driftsavdeling på Myre i Øksnes kommune
Klargjøring av tomt. Grunnarbeid, graving, bortkjøring og deponering av evt. Masser, fundamentering og asfaltering av underlaget på ca. 400 m2. Levering, montering og etablering av plasthall på 20x20 meter. Innlegg av strøm fra eks bygg. Lagerhallen skal blant annet brukes til innendørs parkering av tyngre maskiner som traktorgraver og hjullaster, lagringsplass av kum, kumdeler, rør og rørdeler i både plast og betong, andre utstyr for drift og vedlikehold av vei, vann og avløp,

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.