Etablering av nytt boligområde i Tromsø, trinn 2 m.fl.
Ca. 400 daa. Gnr/bnr 14/1, 10 og deler av 14/47. Totalt 500-550 boenheter.
Nybygg av boliger i Øvre Kroken i Tromsø
Tomten er ca. 166 mål. Området skal inneholde ca. 500 boenheter, egen idrettshall, nærbutikk og barnehage. BREEAM-NOR Very Good.
Nybygg av tett smhåhusbebyggelse i Tromsø
Samlet areal i ny plan: 71,6 daa. Planområdet berører gnr./bnr. 71/ 756 og 753, hvor det foreslås utbygging og uterom. I tillegg inngår 71/670 og 71/1 som omfatter eksisterende veiareal. Formålet med planen er å legge til rette for tett småhusbebyggelse med inntil 170 boenheter. 4 variasjoner av rekkehus og 1 type enebolig. 2-3 etasjer.
Nybygg av leiligheter på Langnes i Tromsø
Totalt BRA: 52400 kvm. Ca. 40 daa. Gnr/bnr: 117/437, 438, 376 m.fl.
Nybygg av studentboliger for ny fagskole for brann- og redningspersonell på Fjelldal i Tjeldsund kommune
Oppdraget vil omfatte 160 hybler, med opsjon på ytterligere inntil 80 hybler. Byggingen skal foregå i 2-3 trinn. Det er ønske om at første byggetrinn er ferdigstilt innen semesterstart for fagskolen i august 2024.
Nybygg av boliger i Lenvik kommune
Over 100 leiligheter.
Nybygg av boliger i Balsfjord
B1 eneboliger. B2 flerbolighus/rekkehus. Tomtene skal selges som råtomter. Tilknyttes kommunalt vann og avløpsanlegg.
Nybygg av ROP-boliger på Hansnes i Karlsøy kommune
Bygging av nye kommunale boliger med tilhørende personalavdeling tiltenkt avdeling for rus og psykiatri på Hansnes.
Nybygg av spesialtilpassede leiligheter i Tromsø
Tidligere prosjektnavn Kvinnehuset.
Riving-og nybygg kommunale boliger til flyktinger i Tromsø
24-30 boenheter. To-, tre- og fireromsleiligheter.
Nybygg av ferieleiligheter på Skrolvik, Senja
Ca 25-26 leiligheter. Bygges i 2 trinn. Prosjektet kan eventuellt deles opp beroende hvilke aktører man kommer i kontakt med. Ladestasjoner for bil og båt vurderes.
Nybygg av boligfelt i Harstad kommune
17 eneboliger og 1 seksmannsbolig.
Nybygg av eneboliger i Hollendervika, Skjervøy
Boligfelt Tjeldveien. Feltet er klargjort for 21 tomter med nytt veg- og va- system samt belysning.
Nybygg av eneboliger i Hollendervika, Skjervøy
Boligfelt Tjeldveien. Feltet er klargjort for 21 tomter med nytt veg- og va- system samt belysning.
Nybygg av eneboliger i Balsfjord
Tilrettelegge for grendefelt med byggeklare boligtomter på del av eiendommene 36/2 og 36/20.
Nybygg av leiligheter med tilhørende garasjer på Brinken i Setermoen i Bardu kommune
Utgangspunktet er 2 bygg med tilhørende garasjer, antall enheter i hvert bygg er 8 + 6.
Nybygg av boliger på Vilje boligfelt i Bardufoss kommune
2 bygg med tilhørende garasjer, antall enheter i hvert bygg er 8 + 6.
Etablering av boligområde øst for Hatteng Sentrum i Storfjord kommune
Planen inneholder 12 boligtomter, grøntstruktur, internt veinett, lekeplass, felles parkeringsplass, samt trasé for teknisk infrastruktur.
Nybygg av befalsforlegning på Skjold i Målselv kommune
Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsbygg i oppdrag å bygge nye befalsforlegninger, der prosjektets samfunnsmål er å understøtte Forsvarets virksomhet på Skjold ved å etablere tilfredsstillende bostandard for tjenestegjørende personell.
Ny- alternativt ombygg av ambulansestasjon mellom Tjeldsund bru i Tjeldsund kommune og Bogen i Evenes kommune
Lokaler til ambulansestasjonen i området mellom Tjeldsund bru i Tjeldsund kommune og Bogen i Evenes Kommune. Ambulansestasjonen skal lokaliseres i nærhet til E10. Med nærhet i E10 menes det at ambulansestasjonen skal ha en hurtig og trygg tilkomst til E10. Ambulansestasjonen skal være en 2-bils stasjon, tilrettelagt for nødvendig antall personell og med garasjeplass for to ambulanser. Ambulansetjenesten drives av oppdragsgiver i egenregi. Selve ambulansestasjonene er innleid og vi ønsker å få etablert oss i tilfredsstillende lokaliteter i området.
Innvendig renovering av forlegning i Ramsund, Tjeldsund kommune
Forsvarsbygg har på bevilgning fått i oppdrag å oppgradere forlegninger i Ramsund, prosjektet omhandler oppussing av deler på Mannskapsforlegning og Befalsforlegning. På mannskapsforlegning omhandler prosjektet i hovedsak renovering av fellesdusj med garderobe og toaletter for herrer. Samt himling i korridorer i 1 og 2 etasje. På Befalsforlegning skal beboerrom med bad renoveres, i første omgang er det beregnet 8 beboerrom som renoveres i sin helhet, her er det ønskelig å ta flere rom om man har midler til dette. Samt skal fellesarealer som korridor og felleskjøkken renoveres

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.