Aktuelle nybygg av anlegg i Nordland fylke

Alstahaug (0)
Andøy (1)
Beiarn (0)
Bindal (0)
Bodø (10)
Brønnøy (0)
(7)
Dønna (1)
Evenes (1)
Fauske (1)
Flakstad (0)
Grane (1)
Hadsel (5)
Hamarøy (0)
Hemnes (0)
Herøy (1)
Leirfjord (0)
Lurøy (1)
Lødingen (0)
Meløy (4)
Moskenes (0)
Narvik (3)
Nesna (1)
Rana (5)
Rødøy (0)
Røst (0)
Saltdal (2)
Sortland (3)
Steigen (0)
Sømna (2)
Sørfold (1)
Træna (1)
Værøy (0)
Vefsn (1)
Vega (0)
Vevelstad (0)
Vågan (3)
Øksnes (2)
Nybygg av hydrogenfabrikk i Bodø
Gnr/bnr: 138/ 2507,2526, 3561. 4216, 4694, 4749 145/13. Adresse: Langstranda 5A, 5B, 7 og 9. Hydrogenfabrikk med tilhørende bunkringsanlegg og kai på deler av eiendommen gnr/bnr, 138/4749.
Nybygg av biogassanlegg på Slyngjemyra i Sømna
Biogassanlegget skal ta imot husdyrgjødsel fra lokale gårder, og fiskeslam og fiskeensilasje fra nærliggende oppdrettsanlegg. Anlegget skal årlig produsere 70 GWh flytende biogass (CH4), 7000 tonn biogen CO2 og 103000 tonn biorest (biogjødsel). Planområdet omfatter hele eller deler av gnr/bnr 47/86, 47/90, 47/91, 47/92, 45/10, 74/5 og 47/12.
Nybygg og utbedring av vei mellom E6 Trøndelag grense–Majahaugen og Flyum–Lille Majavatn, E6 Helgeland
Prosjektet skal sertifiseres etter BREEAM Infrastructure (tidl. CEEQUAL), med et mål om å oppnå nivå «very good».
Nybygg av brannstasjon og driftssentral i Andøy kommune
Andøy kommune planlegger bygging av ny brannstasjon på gbnr. 42/382, 41/19 og 41/19/2, industriområdet Prærien.
Etablering av fortau gjennom ytre del av Stamsund mellom Hartvågen og Gimle i Vestvågøy
ca 1,3 km fortau gjennom ytre del av Stamsund mellom Steinekrysset og Hartvågen.
Nybygg av Moskjæran/Mjølanodden renseanlegg i Mo i Rana
VA-ledninger på separat prosjekt. Byggetid 12 mån. Overlevering ultimo ca. 2025.
Nybygg av boligområde i Stokmarknes
Tidligere prosjektnavn Vestbakken boligfelt SM69.
Nybygg av vannverk i Bodø
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av et vannbehandlingsanlegg for tettstedene Støvset og Skjerstad ved Støvsetvatnet. Det skal legges en inntaksledning fra Støvsetvatnet og ned til vannbehandlingsanlegget samt overføringsledning for rentvann mellom vannbehandlingsanlegget og Støvset. Videre skal det legges en overføringsledning i sjøen mellom Støvset og Skjerstad. Det vil under planarbeidet også vurderes plassering av anleggsvei. Berørte Gnr/bnr.: 232/1, 232/2, 232/7, 232/11, 232/13, 232/14, 232/14, 232/24, 232/35233/1, 233/2, 233/3, 233/4, 233/5, 233/5, 233/6, 233/7, 233/9, 233/10, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/21, 233/23, 233/25, 233/26, 233/28, 233/29, 233/30, 233/31, 233/32, 233/33, 233/34, 233/35, 233/36, 233/37, 233/38, 233/39, 233/40, 233/49, 233/50, 233/51, 233/55, 233/56, 233/58, 243/1, 250/1
Nybygg av brannstasjon og hjelpemiddellager i Bø kommune
Bygget har følgende formål: 1: Ny brannstasjon (garasjer, lager og kontor). 2: Lokaler for feier (garasje og lagelokaler). 3: Lokaler for lagring og distribusjon av hjelpemidler (garasje og lagerlokaler). 4: Oppgradering av eksisterende parkeringsplass (opsjon). Byggets plassering er planlagt sør for Bøheimen bo-og behandlingssenter, og har adkomst via FV820.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av eneboliger, rekke- og kjedehus, flermannsboliger og lavblokk/blokk i Bodø, trinn 1
Planforslaget legger til rette for utbygging av boliger innenfor rammene av områderegulering for Hunstad sør del 2. I planområdet inngår hele eller deler av følgende gårds- og bruksnummer: 41/1408, 41/1419, 41/1551, 41/1581, 41/1585, 41/1586 og 42/888.
Sanering av eksisterende VA-anlegg og nybygg av nytt VA-anlegg i Finnshaugen i Bodø kommune
Det skal etableres nytt VA-anlegg med separate ledninger for vann-, spill- og overvann, samt AF-ledning. Eksisterende VA-anlegg saneres. Etablering av overløp og mengderegulator. Sanering og etablering av nye stikkledninger til boliger for separering. Oppbygning av berørte veier med sidearealer. Erstatte eksisterende støttemur Etablering av ny gatebelysning samt trekkerør for kabler både til belysningsanlegg og for andre kabeletater. Etablering av trekkerør for omlegging av høyspentkabe
Utbygging av ny kai, molo, lagerbygg mm på Indre Kvaløy
Utkast til detaljreguleringsplan inneholder et nytt havneområde med dypvannskai inkl. molo, og tilstøtende lager/næringsbebyggelse. I tillegg inngår et friområde og tilstøtende friluftsområde i sjø, samt et område får fritids-/turistformål.
Nybygg av gang-og sykkelvei ved Fv. 82 i Hadsel
Ca 4,7 km. Fra kryss Fv.82 Gulstadveien til kryss Fv.82 Lekangveien. Statens vegvesen er tiltakhaver på vegene av fylkeskommunen. Hadsel kommunen er ansvarlig for reguleringsprosessen.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Bjerkvik
Planarbeidet omfatter eiendommene gnr./bnr. 19/166, 19/116, 19/125, 19/126, 19/144 samt deler av 19/114, 98/1. Eneboliger, rekkehus og 2-6 mannsboliger. 80-100 boenheter. 2-3 etasjer.
Nybygg av gangbru over jernbane på Saltfjellet
Det skal bygges to gangbruer over jernbanen på Saltfjellet, ved km 598 og km 600. Bruene er prosjektert i stål og med fundament i betong.
Sammenkobling av hovedvannledning mellom Grønnåsen og Stormyra i Bodø
I 2018 og 2019 er det avsatt midler for sammenkobling av hovedvannledning mellom Grønnåsen og Stormyra, for avlasting av dagens forsyning over Rønvikjordene.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger i Gildeskål
Planområdet omfatter gnr. 25 bnr. 41, 48, 99, 143, 184, 311, 340, 363, 574, 580, 584, 585, 607, 608, 623 samt deler av gnr. 201 bnr. 1 som utgjør fv. 838 (Inndyrveien)
Nybygg av omlastingshall i Fauske sentrum
Gnr. 103, bnr. 1428, 1352, 1503 og 1630. Samt mindre del av 103/1613 og 103/1646 (veiareal) i Hammerveien på Vestmyra.Omlastingshallen vil bli foreslått med em maksimal høyde på pulttaket på ca 11,7 meter over innvendig golv i hallen. Størrelsen slik det er prosjektert er ca 504m2 (ca 28x18 meter).
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger i Sortland
Lavblokker, 2-3 etasjer. Planområdet er ca. 13 dekar.
Etablering av infrastruktur for ny og ombygg til boliger, kontor, restaurant, mm i Stokmarknes
Prosjektet består av 4 delprosjekter: Eiendommene: GNR/BNR: 64/1 43, 64/278, 64/296, 64/295: (totalt areal 32,1 mål) Delprosjekt l: Potensielt boligomräde, GNR/BNR 64/143: (areal 12,7 mäl) (Tomt vest for Industribygget). • Regulering til boligområde og kystkultursti. • Det er muligens fortidsminne funn på området som må hensyn tas. Delprosjekt 2: Industribygg omräde, GNR/BNR 64/295: (areal 13,8 mäl) • Vurdere om industribygningen egner seg som base for å realisere boliger på taket. • Omregulere til industri-, kontor-, boligformål og kystkultursti, samt grendehus, utkikkspunkt og restaurant. Delprosjekt 3: Boligomräde: GNR/BNR 64/278: (areal 5,6 mäl) (Tomt øst for Industribygg). • Reguleres til boligformål og kystkultursti. Delprosjekt 4: Kyststi: GNR/BNR 64/296: • Regulere til og kystkultursti og areal for jordvarme
Utfylling i sjø ved Holandsfjorden i Meløy
Tiltaket omfatter utfylling av omtrent 50000 kubikkmeter sprengsteinsmasser over et areal på omtrent 28000 kvadratmeter. Det skal etableres en molo i sjøen og området innenfor moloen skal fylles ut. Etablering av oppdrettsanlegg for smoltproduksjon. NGI har gjort grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering,
Etablering av fortau i Kabelvåg, Vågan
Formålet med reguleringsplanen er å etablere ensidig fortau fra Hans Egedes plass og gjennom Villaveien til Storvåganveien.
Etablering av gjerder, porter og bommer ved flystasjon på Evenes
Forsvarsbygg skal inne på Evenes flystasjon ha montert noe supplering av eksisterende gjerder, porter og bommer. For å utføre denne typen montasjer er det ett behov for følgende typer arbeider: 1. Porter, bommer og gjerder inkl. test av sluttprodukt (Foraas Områdesikring) 2. Graving 3. Fundamenter 4. Elektro
Nybygg av avløpspumpestasjon i Øksnes Kommune
- Ny avløpspumpestasjon på Valan som skal erstatte eksisterende pumpestasjon. - Snuplass/ -oppstillingsplass for servicebil.
Utvide grøft, rensk, bolt og nett av fjellside ved Kakura på E6 i Saltdalt
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor lav. 110m
Etablering av ny adkomst til godsterminal i Mo i Rana og i Mosjøen
Ny adkomst til godsterminal i Mo i Rana og i Mosjøen. Arbeidene består primært av veiarbeid samt grøftearbeid til kabelføring av installasjon av overvåkningskameraer. Kameraene er byggherrelevert materiell og ikke en del av anskaffelsen.
Etablering av pumpestasjon i Bø kommune
Utslipp fra bebyggelsen på Asterset og Rise går rett ut i Riskjosen. Ny pumpestasjon bygges inærheten av krysset, og kobles til ledning som ligger langs Regine Nordmanns vei, og videreføres til eksisterende pumpestasjon ved OBSAS.
Etablering av masseuttak i Herøy
Det er ønskelig å ta ut kortreiste steinmasser som skal brukes i Herøy kommune i forbindelse med oppdrag for entreprenørdriften Olaf Pettersen as. Det vil settes av buffersone mot Gotteløyveien og bebyggelse, og det vil gjennomføres tiltak for å dempe de landskapsmessige konsekvensene av uttaket. Planområdet reguleres hovedsakelig til formålene; råstoffutvinning - steinbrudd og masseuttak, kjøreveg, LNFR m.m. Hele planområdet dekker et areal på 37,4 daa
Etablering av infrastruktur for nybygg av boliger i Vestvågøy
Etablering av infrastruktur for 20 tomter.
Etablering av infrastruktur for foretetting av hyttefelt, nybygg av eneboliger mm i Vestvågøy
Etablering av infrastruktur for 14 nye hyttetomter og to boligtomter.
Etablering av masseuttak i Vestvågøy kommune
Formålet med planarbeidet er etablering av masseutak på Litl- Grønnåsen. Planområdet er ca. 28 daa, hvor selve utaksområdet utgjør ca.13 daa. Området er avsat l råsto utvinning (R4) i kommuneplan, men er utvidet noe bl.a. pga. lpassing for eterbruk som landbruksjord. Antatt driftstid ca. 2 år. Eksiterende anleggsveier vil bli brukt.
Opparbeidelse av infrastruktur i forbindelse med utvidelse av næringsvirksomhet i Glomfjord
Norconsult har på vegne av Yara Glomfjord utarbeidet ny reguleringplan for Glomfjord industripark i to alternativer. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny næringsvirksomhet ved utvidelse av eksisterende industripark og gjennom økt fortetting innenfor dagens industriområde. Total utvidelse omfatter i overkant av 100 dekar til næringsformål.
Etablering av slamavskiller i Vik sentrum
Planlegging og bygging av slamavskiller for Vik sentrum.
Etablering av reservekraftsaggregat ved Stavdalen vannverk i Øksnes kommune
Øksnes Kommune ønsker å sikre driften av Stavdalen Vannforsyningsanlegg ved å etablere et reservekrafts-anlegg i et nytt tilbygg til eksisterende driftsbygning.
Etablering av pumpestasjon i Bø kommune
Fra økonomiplan 2022-2025. Utslipp fra bebyggelsen i Grindbakken og Rissjøveien går rett i fjæra. Ny mini pumpestasjon som pumper avløpet videre til eksisterende pumpestasjon ved OBSAS

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.