Aktuelle nybygg av anlegg i Nordland fylke

Alstahaug (2)
Andøy (0)
Beiarn (0)
Bindal (1)
Bodø (15)
Brønnøy (4)
(3)
Dønna (1)
Evenes (1)
Fauske (6)
Flakstad (1)
Grane (2)
Hadsel (13)
Hamarøy (3)
Hemnes (2)
Herøy (1)
Leirfjord (1)
Lurøy (1)
Lødingen (0)
Meløy (4)
Moskenes (0)
Narvik (5)
Nesna (1)
Rana (5)
Rødøy (2)
Røst (0)
Saltdal (4)
Sortland (9)
Steigen (0)
Sømna (1)
Sørfold (3)
Træna (0)
Værøy (0)
Vefsn (2)
Vega (1)
Vevelstad (0)
Vågan (6)
Øksnes (0)
Ny trasé E10/Rv.85/Rv.83 Hålogalandsvegen, Evenes-Sortland i Nordland og Troms
Totalt skal det bygges 82 kilometer ny veg, herunder 27 kilometer gjennom i alt sju tunneler. 22 bruer skal på plass og det skal bygges 35 kilometer veg i dagens veglinje mens 20 kilometer legges i ny veglinje. Anlegget har en planlagt byggetid på om lag 5,5 år og skal stå ferdig sent i 2028.
Nybygg av hydrogenfabrikk i Bodø
Gnr/bnr: 138/ 2507,2526, 3561. 4216, 4694, 4749 145/13. Adresse: Langstranda 5A, 5B, 7 og 9. Hydrogenfabrikk med tilhørende bunkringsanlegg og kai på deler av eiendommen gnr/bnr, 138/4749.
Rassikring/varslingsanlegg og rasfanggjerde på Fylkesveg 816 Presten i Vågan
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 1730m.
Nybygg og utbedring av vei mellom E6 Trøndelag grense–Majahaugen og Flyum–Lille Majavatn, E6 Helgeland
Prosjektet skal sertifiseres etter BREEAM Infrastructure (tidl. CEEQUAL), med et mål om å oppnå nivå «very good».
Havneutbygging på Kringelen i Sortland
400 daa på land og 300 daa utfylling i sjøen.
Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning A
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Nybygg av område for fritidsbebyggelse/turisme- og fritidsformål i Dønna
Gnr. 3 bnr.52, 53,54. Planområdet omfatter gjeldende reguleringsplan planid. 2013003 samt et utvidet areal (gnr.3/54) Området som tas opp til regulering omfatter et område på ca. 27 daa, hvor 12 daa er i sjø. BKB1/BKB2 – Næring/tjenesteyting (1824) 14 daa BKB3 – Fritids/turistformål(1800) 14,4 daa BAS - Annen særskilt bebyggelse og anlegg - slipp (1590) 0,4 daa BBS - Småbåtanlegg i sjø m/tilhørende strandsone (1588) 2,4 daa
Opparbeidelse av infrastruktur for datasenter på Kvandal i Bjerkvik, Narvik
Blant det som vil være Akers satsingsområder i Narvik nevnes: - Ballangsleira; Hydrogenproduksjon, etablering av industripark, Grønt stålverk, DRI(Direct Reduced Iron) - Framneslia; Hydrogenproduksjon, Grønt stålverk, DRI, etablering av industripark. - Hergot: Batteriproduksjon. - Kvandalen: Datalagring. - Etablering av grønne verdikjeder for kraftintensiv industri. Kompetansesenter - Skal utnytte «det fulle potensialet i Aker-økosystemet». - Etablering av Aker Narvik.
Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning E
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Nybygg av pumpestasjon på industriområde i Sørfold kommune
Elkem ASA Salten Verk og Sisomar har behov for å etablere en ny pumpestasjon med tilhørende trafostasjon og containeraggregat. Det medfører at man må utvide plangrensen og formålet BKB2 med ca. 0.7 daa mot øst rett sør for dagens pumpestasjon.
Etablering av ny 132 kV kraftledning i Bodø
Bygging av ca. 13,5 kilometer 132 kV-kraftledning mellom eksisterende Hopen transformatorstasjon og nye Saltstraumen transformatorstasjon.
Opprusting av vei mellom Rønvikkrysset og Mælen i Bodø, Bypakke Bodø
Ruste opp Nordstrandveien mellom Rønvikkrysset og Mælen med 2-sidig fortau og sykkelvei på sørsiden. Samarbeidsavtale med Bodø kommune.
Skredsikring av stein på E10 i Hadsel
Skredfaktorkategori lav. 265m lengde. Skredtype, stein.
Nybygg av kraftverk i Rana
Søknad om konsesjon med konsekvensutredning for bygging av Hjartås kraftverk med tilhørende nettilknytning
Nybygg av gang-og sykkelvei ved Fv. 822 på Innlandet i Hadsel
Ca 8 km. Fra Innlandet skole og 4 km nordover og sørover.
Nybygg av brannstasjon og hjelpemiddellager i Bø kommune
Bygget har følgende formål: 1: Ny brannstasjon (garasjer, lager og kontor). 2: Lokaler for feier (garasje og lagelokaler). 3: Lokaler for lagring og distribusjon av hjelpemidler (garasje og lagerlokaler). 4: Oppgradering av eksisterende parkeringsplass (opsjon). Byggets plassering er planlagt sør for Bøheimen bo-og behandlingssenter, og har adkomst via FV820.
Opparbeidelse av infrastruktur for bygging av biogassfabrikk og tilleggsnæring ved industriområde i Sømna kommune
Planområdet omfatter hele eller deler av gnr/bnr 47/86, 47/90, 47/91, 47/92, 45/10, 74/5 og 47/12.
Etablering av infrastruktur for næringsområde på Strand i Sortland
Gnr/bnr: 1/325, 1/262, 1/33, 46/1, 1/94, 1/410, 1/406, 1/326 og 1/21.
Nybygg av elektrisk ledning i Rana
Ranaelva. Søknad om konsesjon for 132 kV kraftledning og 22 kV jordkabel for tilknytningsledninger for Hjartås kraftverk
Isnett, fanggjerde og støtteforbygninger på Fv 7490 Flågan Tårnvik i Bodø
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, is. Skredfaktor høy. 1000m.
Nybygg av gang og sykkelvei i Brønnøysund
Kan bli delt i flere etapper.
Nybygg av parkeringshus på Stokmarknes
Grunnarbeidet utføres i samband med bygging av parkeringsplasser i 2022.
Tilrettelegging for kaianlegg, med tilhørende bygg for fiskenæring, boliger, fritidsboliger mm i Vestvågøy
Planområdet omfatter gnr 61 bnr 49, bnr 52 og deler av gnr 61 bnr 53, bnr 2. Planforslaget legger opp til at det kan etableres en forlengelse av dagens kaiareal på Leirvik, med flytebrygge, og næringsbygg i tilknytning til fiskerinæring. I tillegg ønskes det å legge til rette for en bolig og noen rorbuer som skal benyttes som fritidsboliger, eventuelt til utleie.
Nybygg av gang-og sykkelvei ved Fv. 82 i Hadsel
Ca 3,6 km. Fra kryss Fv.82 Hjelbergveien til kryss Fv.82 Lekangveien ved Hadsel kirke og frem till parkeringsplass ved Hadsel kirke. Statens vegvesen er tiltakhaver på vegene av fylkeskommunen. Hadsel kommunen er ansvarlig for reguleringsprosessen.
Rehabilitering av vann-, overvann- og spillvannsledninger i Vågan
Ca. 600 m. Total lengde for VA-hovedtrasér: Ca. 600 m. Total lengde stikkledninger: Ca. 447 m. Vannkummer, nedstigning: 10 stk. Overvannskummer: 17 stk. Sluk 54 st. Sandfang 17 stk. Spillvannskummer: 17 stk. Fundament for gatelys:18 stk. Kabelgrøft: Ca. 670 m. Reetablering av vei, Storgata: Ca. 670 m. Reetablering av fortau Storgata: Ca. 1340 m.
Etablering av infrastruktur for nybygg av næringsområde i Sortland
Gnr/bnr 16/5, 16/6, 36, 16/16, 15/25, 16/28, 16/44, 16/66, 16/128, 16/133 m.fl.
Nybygg av omlastingshall i Fauske
Gnr. 103, bnr. 1428, 1352, 1503 og 1630. Samt mindre del av 103/1613 og 103/1646 (veiareal) i Hammerveien på Vestmyra.Omlastingshallen vil bli foreslått med em maksimal høyde på pulttaket på ca 11,7 meter over innvendig golv i hallen. Størrelsen slik det er prosjektert er ca 504m2 (ca 28x18 meter).
Nybygg av infrastruktur for boliger i Gildeskål
Planområdet omfatter gnr. 25 bnr. 41, 48, 99, 143, 184, 311, 340, 363, 574, 580, 584, 585, 607, 608, 623 samt deler av gnr. 201 bnr. 1 som utgjør fv. 838 (Inndyrveien)
Nybygg av gang- og sykkelvei og fortau i Halsa
Formålet med planarbeidet er å utarbeide reguleringsplan for en gang‐ og sykkelvei langs Dalheimveien, fra Halsa sentrum i nord til avkjørselen ved Halsa idrettsplass i sør, en strekning på om lag 4 kilometer
Nybygg av gang- og sykkelvei i Bø
Arbeidene utføres langs FV820 og omfatter: - Ca. 850 m med ny gang- og sykkelveg - Legging av stikkrenner - Oppsetting av støttemur - Nye gatelys - Legging av trekkerør - Omlegging av høyspent
Etablering av pumpestasjon samt pumpeledning på Børøya i Hadsel
Det er tidligere laget et forprosjekt for fremtidig separering av AF-ledninger og pumping av spillvann til eksisterende renseanlegg vest på Børøya. I denne utførelsesentreprisen skal det etableres pumpestasjon med asfaltert adkomst, tilknytning til dagens AF-ledninger, overløpsledning og overvannsledning med utløp til sjø, samt pumpeledning frem til renseanlegget. Hadsel kommune ønsker at pumpeledningen føres ut i sjøen ved dagens utslippsledning, og legges i sjøen frem til landtak rett vest for renseanlegget. På land ved renseanlegget skal det også etableres en ledning for fremtidig pumpestasjon ved Skretting. Begge ledningene skal kobles inn mot dagens innløp til renseanlegget. Frem til ledningsnettet oppstrøms den nye pumpestasjonen på Børøya er separert, vil det ved nedbør gå betydelige mengder i overløp til Børøysundet.
Nybygg av jernbanespor og rampe for for av og pålasting av tunge kjøretøy ved godsterminal i Fauske
Bygging av nytt spor ved Fauske godsterminal. I tillegg skal det bygges ny rampe for av og pålasting av tunge kjøretøy. I tilknyting til det skal det også bygges tre nye veksler og foretas masseutskifting.
Nybygg av småbåthavn i Vesterålen
Hensikten med reguleringen er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger, Landskapshotell med utleieenheter og lagerbygg/servicebygg ved kysten, samt naust/servicebygg ved småbåthavn. Området befinner seg mellom Dingelvika og Mårsundvågen.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger i Bodø
Etablering av infrastruktur for Oddan boligfelt.
Rassikring ved E10 Paradiset/Saltholmen i Flakstad
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. 900m. Skredfaktor lav.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Gildeskål
Strekningen er på ca. 2 kilometer fra Flathaugen i nord til Oldervika i sør.
Rassikring ved E6 Efjorddalen i Ballangen
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype sørpe. 199m. Skredfaktor lav.
Opparbeidelse av infrastruktur for hyttefelt på Kvalnes, trinn 1
Gnr/bnr 202/4, 8, 9 og deler av 202/4. BTA ca 200 mål, oppdelt i flere trin.
Nybygg av fortau i Mo i Rana
Etablering av fortau, gangfelt og 4 stk parkeringsplasser.
Nybygg av vanntårn i Nesna
Det foreslåtte tiltaket er viktig for å sikre vannkapasiteten i forhold til framtidig industriutvikling. Kostnad 7,5 inkl mva.
Etablering av øvelsesfelt til brann- og redningsvesen i Vestvågøy kommune
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at Lofoten Brann- og Redningsvesen skal kunne ha øvelser på tomta. Planforslaget innebærer enkelte bygninger i tilknytning til dette, samt områder som er sperret av for øvrige.
Nybygg av naust og flytebrygger i Bodø
Gnr/bnr 202/7, 8, 9 og deler av 202/4. BTA ca 200 mål, oppdelt på flere trin.
Etablering av kommunalt vann til Fellingfors næringspark, Trofors
Bygg m/tankanlegg, filter og UV-belysning.
Etablering av infrastruktur for frittliggende boligbebyggelse med naust og flytebrygge/småbåtanlegg i Herøy
Regulere gbnr 4/25 m.fl. til frittliggende boligbebyggelse med ca. 7-9 stk boligtomter med mulighet til hvert sitt naust og flytebrygge samt 3-5 naust i rekke og småbåtanlegg med plass til 3-5 båter m.m. Planområdet har en størrelse på ca. 19,3 daa inkl. areal i sjø.
Etablering av sjøledning i Bodø
Levering og legging av ca 4800m DN110 vannledning i sjø fra Marvoll via Åseli til Gillesvåg og legging av ca 130m DN710 overløpsledning i sjø, Vestre Havn.
Etablering av fortau og oppgradering av kryss i Melbu
Oppgradering av kryss/overgang til eksisterende fortau ved Coldevins gate.
Etablering av ladestasjoner til biler på Avinors lufthavner i Norge
Etablering av ladeinfrastruktur på 42 av lufthavnene på fastlandet til Avinor.
Oppgradering av fortau og etablering av kollektivholdeplass for buss på Straumen
Planområdet strekker seg langs fv. 7478, Søster Brits vei, fra krysset ved Straumvassveien og avsluttes ved den kommunale veien inn til Langstranda. I planområdet inngår eksisterende kollektivholdeplass på østsiden av Søster Brits vei samt en ny kollektivholdeplass på vestsiden. Hensikten med planarbeidet er å regulere nødvendig areal for å kunne oppgradere eksisterende fortau langs Søster Brits vei slik at nytt fortau kan etableres i tråd med nasjonal standard utarbeidet av Statens vegvesen. Planen legger videre til rette for etablering av ny kollektivholdeplass for buss på vestsiden av Søster Bris vei, sør for krysset til Bergveien. Gnr./bnr. for private eiendommer som inngår i planområdet 53/3, 53/4, 53/68, 53/67, 53/34, 53/28, 53/5, 53/77, 53/32, 53/205, 53/171, 53/89, 53/88, 53/152, 53/151, 53/91, 53/189, 53/92, 53/169, 53/21, 53/156, 53/331, 53/154, 53/52, 53/121, 53/458, 53/30, 53/29. Gnr./bnr. for kommunale eiendommer som inngår i planområdet 53/51, 53/49, 53/105, 53/136, 53/246
Nybygg av fortau i Hadsel kommune
Ny fortau ca 120 m Vegetasjonsrydding - komplett, 450 m2 Skjæring av asfaltdekke 106 m Riving av faste dekker 80 m2 Graving 150 m3 Eksterne masser til bære- og forsterkningslag ca. 170 m3 Fundament av jordfuktig betong 116 m Kantstein av Granitt 116 m Forlenge en vannkum med 1 støttering Asfalt og dekkearbeider 410 m2
Opparbeidelse av infrastruktur for næringsområde i Jektvik
Del av gnr 34/1. Planområdet er på ca 21 dekar. Hensikten med planarbeidet er å utvikle et næringsområde i Jektvik ved både å planere et område på land og å fylle ut i sjø. Planert næringsområde vil være cirka 9 dekar. Det skal anlegges kaifront mot nord og eventuelt andre bryggeanlegg mot øst og vest. Området ønskes utviklet for sjø- og havbruksnæring.
Nybygg av flytebrygge i Hadsel
Gnr/bnr 101/1, 3, 6-8, 10-11 og 15. Planavgrensning i sjø omfatter areal avsatt til flytebrygge med nødvendig plass til manøvrering, samt båtutsett. Det er ikke behov for mudring eller molobygging. På land ønskes det tilrettelegging for 20 parkeringsplasser, et mindre servicebygg og landfeste for flytebrygge. Detaljreguleringsplan vil vurdere også behov for naustbygging. Asplan Viak AS skal utarbeide planen på vegne av Kvalsøy båtforening.
Etablering av anleggsvei i Vågan kommune
Fra økonomiplan 2022-2025.
Opparbeidelse av infrastruktur i forbindelse med utvidelse av næringsvirksomhet i Glomfjord
Norconsult har på vegne av Yara Glomfjord utarbeidet ny reguleringplan for Glomfjord industripark i to alternativer. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny næringsvirksomhet ved utvidelse av eksisterende industripark og gjennom økt fortetting innenfor dagens industriområde. Total utvidelse omfatter i overkant av 100 dekar til næringsformål.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.