Aktuelle nybygg av anlegg i Hadsel

Skredsikring av stein på E10 i Hadsel
Skredfaktorkategori lav. 265m lengde. Skredtype, stein.
Nybygg av gang-og sykkelvei ved Fv. 822 på Innlandet i Hadsel
Ca 8 km. Fra Innlandet skole og 4 km nordover og sørover.
Nybygg av parkeringshus på Stokmarknes
Grunnarbeidet utføres i samband med bygging av parkeringsplasser i 2022.
Nybygg av gang-og sykkelvei ved Fv. 82 i Hadsel
Ca 3,6 km. Fra kryss Fv.82 Hjelbergveien til kryss Fv.82 Lekangveien ved Hadsel kirke og frem till parkeringsplass ved Hadsel kirke. Statens vegvesen er tiltakhaver på vegene av fylkeskommunen. Hadsel kommunen er ansvarlig for reguleringsprosessen.
Etablering av pumpestasjon samt pumpeledning på Børøya i Hadsel
Det er tidligere laget et forprosjekt for fremtidig separering av AF-ledninger og pumping av spillvann til eksisterende renseanlegg vest på Børøya. I denne utførelsesentreprisen skal det etableres pumpestasjon med asfaltert adkomst, tilknytning til dagens AF-ledninger, overløpsledning og overvannsledning med utløp til sjø, samt pumpeledning frem til renseanlegget. Hadsel kommune ønsker at pumpeledningen føres ut i sjøen ved dagens utslippsledning, og legges i sjøen frem til landtak rett vest for renseanlegget. På land ved renseanlegget skal det også etableres en ledning for fremtidig pumpestasjon ved Skretting. Begge ledningene skal kobles inn mot dagens innløp til renseanlegget. Frem til ledningsnettet oppstrøms den nye pumpestasjonen på Børøya er separert, vil det ved nedbør gå betydelige mengder i overløp til Børøysundet.
Etablering av fortau og oppgradering av kryss i Melbu
Oppgradering av kryss/overgang til eksisterende fortau ved Coldevins gate.
Nybygg av flytebrygge i Hadsel
Gnr/bnr 101/1, 3, 6-8, 10-11 og 15. Planavgrensning i sjø omfatter areal avsatt til flytebrygge med nødvendig plass til manøvrering, samt båtutsett. Det er ikke behov for mudring eller molobygging. På land ønskes det tilrettelegging for 20 parkeringsplasser, et mindre servicebygg og landfeste for flytebrygge. Detaljreguleringsplan vil vurdere også behov for naustbygging. Asplan Viak AS skal utarbeide planen på vegne av Kvalsøy båtforening.
Nybygg av fortau i Hadsel kommune
Ny fortau ca 120 m Vegetasjonsrydding - komplett, 450 m2 Skjæring av asfaltdekke 106 m Riving av faste dekker 80 m2 Graving 150 m3 Eksterne masser til bære- og forsterkningslag ca. 170 m3 Fundament av jordfuktig betong 116 m Kantstein av Granitt 116 m Forlenge en vannkum med 1 støttering Asfalt og dekkearbeider 410 m2

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.