Alle planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Rogaland fylke

Bjerkreim (1)
Bokn (0)
Eigersund (16)
Gjesdal (19)
Haugesund (14)
(3)
Karmøy (11)
Klepp (3)
Kvitsøy (2)
Lund (1)
Randaberg (4)
Sandnes (14)
Sauda (12)
Sokndal (6)
Sola (3)
Stavanger (15)
Strand (4)
Suldal (11)
Time (2)
Tysvær (46)
Utsira (0)
Spenningsoppgradering av sentralnett, Sauda
Oppgradering av dagens 300 kV ledninger mellom Sauda og Samnanger til 420 kV.
Utbedring av riksveg 13 i Eigersund
Utbedring av rv. 42 Gamle Eigerøyveien-Hovlandsveien vil bedre tilgangen til Eigerøy havn.
Drift og vedlikehold av Sørlandsbanen, Neslandsvatn-Stavanger
Opsjon på 2 år. Felles utlysning for: Sørlandsbanen. Arendalsbanen.
Omlegging av vei og mindre tiltak på Rv 13 Lovraeid i Suldal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype is, stein, flom.
Utbedring av bussveien, Fylkesveg 44 Gausel–Forussletta i Stavanger
Tosidig gang- og sykkelløsning (bygger gjennomgående 1,8 meter sykkelfelt og 3,0 meter fortau). 1200 meter langs FV. 44, samt vel 400 meter langs Forusbeen.
Samlokalisering av kommunens administrasjonsbygg i Haugesund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Rehabilitering av eksisterende lokaler på videregående skole på Storhaug i Stavanger, trinn 2
Kostnadsrammen for hele prosjektet (byggetrinn 1 og byggetrinn 2) er overkant av 394 millioner kroner.
Overbygg på Fv 503 Indre Vinjavatnet i Bjerkreim
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Tilbygg av kirke i Stavanger
12 byggemåneder.
Rassikringstiltak på Fv 45 Nebbatjern i Gjesdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Utlegging av veg og fangvoll.
Vegdriftkontrakt for riks- og europaveger 9301 i Rogaland
Gjelder veger E39, Rv13, Rv426, Rv444 og Rv509.
Oppgradering av Fylkesveg 44 i Sokndal
Oppgradering av strekninga fra Prestbru til Tellenes-krysset.
Rassikringstiltak på Fv 520 Åsjuvet i Suldal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Kulvert fang- og isnett.
Kurvutbedring på Fylkesveg 734 i Vindafjord
Fra økonomiplan 2021-2024, planlagt finansiering etter 2024.
Rassikringstiltak på Fv 4704 Nattland i Sauda
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Fanggjerde.
Rassikringstiltak på Fv 46 i Gjesdal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Fanggjerdeer.
Utvidelse av vendespor på Ganddal stasjon i Sandnes
Plan: bruke Ålgårdsporet som vendespor Stvanger-Sandnes.
Rassikringstiltak på Fv 4678 i Hjelmeland
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Isnett.
Ombygg av skole/barnehage i Dirdal, trinn 2
Ombygg av gymsal til undervisningsrom og grupperom. Utskifting av tekniske installasjoner.
Utvidelse av barnehage på Kolnes i Karmøy kommune
Tidligt prosjekt fra rådmannens forslag til budsjett 2015-2018. Utvidelse 500-600 m2. Start og kostnad er ikke bestemt.
Rassikringstiltak på Fv 46 i Suldal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Fangnett og bolt
Rassikringstiltak på Fv 520 Raudalen i Sauda
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Kulvert og fanggjerde.
Rehabilitering av svømmehall ved skole i Hafrsfjord
Eksisterende svømmehall skal rehabiliteres.
Rassikringstiltak på Fv 4720 i Suldal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Fanggjerde.
Rassikringstiltak på Rv 13 Lauvik i Suldal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan.
Ombygging/rehabilitering av boliger og naust i Haugesund
Planer om restaurering av verneverdige bygninger. Haugesunds eneste gjenværende sjøtun.
Opprydding av samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i Karmøy kommune
Reguleringsplanen omfatter arealer til fremtidig utbygging av konsentrert boligbebyggelse og teknisk infrastrukturtrasé.
Rassikringstiltak på Fv 520 Svartevatn i Sauda
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Kulvert og fanggjerde.
Rassikringstiltak på Fv 520 Svartkulp i Sauda
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Ikke kostnadsberegnet.
Ombygg alternativt nybygg av bru i Sokndal kommune
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Rehabilitering av dam i Haugesund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Rehabilitering av bo- og velferdssenter i Hå
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.