Alle kommende byggeprosjekter i Ringsaker

Nybygg av handelssentrum Åker E6 i Ringsaker, etappe 3 mfl
Områderegulert areal. 90 dekar. Minimum: 135.000 m2 Plasskrevende handel.
Nybygg av næring i Brumunddal
VVA er utført. Etappevis utbygging. Område ved Globus. Totalt ca 7 daa.
Nybygg av næringsområde i Brumunddal
Områderegulering går under navnet Brumunddal Sørvest og omfatter 700 daa.
Nybygg av bru fra Kirkvegen i Brumunddal
Bru over elva Brumunda, etablering av gang- og sykkelveg langs mjøskanten fra Skibladnerbrygga, over elva og bort til eksisterende gang- og sykkelveg fra Verven på sørsiden av elva, slik at det blir en sammenhengende tursti langs Mjøsa mellom Verven og Mjøsparken.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.