Alle kommende byggeprosjekter i Agder fylke

Nybygg av infrastruktur for boligområde i Arendal
Området kan gi anslagsvis inntil 400 boliger.
Nybygg av boligområde i Arendal
Området kan gi anslagsvis inntil 400 boliger. Byggeklar tomt.
Nybygg av næringsområde i Tvedestrand
Byggeklare tomter. 66 mål tomt. Bebyggelse 40-45 mål.
Nybygg av boligområde på Østre Mørfjær- Saltrød
Området kan gi anslagsvis inntil 300 boliger.
Utvikling av industriområde i Kvinesdal
Ca 10 dekar stort område.
Nybygg av industri i Tvedestrand
Ca 100 mål gjenstår.
Nybygg av hytter i Sirdal
150-200 hytter
Nybygg av næringsbygg i Farsund
Feltet er delvis utbygd. Ca 8 km fra Farsund sentrum.
Etablering av nytt renovasjonsanlegg i Arendal kommune
Beregnet behov for areal er 150 mål som skal opparbeides, og 50 mål råtomt dvs. at arealbehovet er til sammen 200 mål.
Utvikling av Saltrød bydelssenter i Arendal
Gnr/bnr: 43/27, 43/34, 43/79, 43/79-1, 43/79-2, 43/90, 43/91, 44/11, 44/412, 44/229, 44/39, 44/40, 44/43, 44/51, 44/58, 44/92, 44/112, 44/144, 44/160, 44/175, 44/402, 44/625, 44/516 og 600/4.
Nybygg av kontor i Marvika, Kristiansand
Inntil 17. etasjer kan bygges.
Nybygg av leiligheter i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen B1-B5 - Fase 2. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Utvikling av His bydelssenter i Arendal
Vurderer tomten som aktuell for nytt helsehus i kommunen.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
13 rekkehus= 7650 m2 BYA, 38 leiligheter i lavblokk= 3200 m2 BYA, 6 eneboliger= 600 m2 BYA. Totalt BYA: 11.450 m2
Nybygg av omsorgsenter i Kristiansand
Fra investeringsbudsjett 2022-2025 72 omsorgsplasser
Nybygg av omsorgsenter i Kristiansand
Fra investeringsbudsjett 2022-2025 84 omsorgsplasser
Nybygg av boligområde i Evje, trinn 3
15-20 eneboliger, 21 boenheter i tomannsboliger, 10 stk boenheter i kjedet eneboliger.
Nybygg av blokkbygg og rekkehus på Dvergsnes
40 leiligheter og 5 rekkehus i felt B24. Total utbygging er 5 blokkbygg og 15 rekkehus.
Ny tunnel på E39 Holmenfoss/Ty i Søgne
På prioriteringsliste for rassikring 2014-2023. Skredtype steinsprang, is. Prioriteringstall 4,92.
Nybygg boliger i Randesund
Gnr/Bnr: 67/1, 8, 10 mfl. 32 stk frittliggende boliger, 134 stk konsentrert småhusbebyggelse og 47 stk boliger i blokk. Totalt ca 2000 boenheter på området.
Nybygg av blokkbygg på Dvergsnes
23 leiligheter og 2 rekkehus i felt B23. Total utbygging er 5 blokkbygg og 15 rekkehus.
Nybygg av boligområde i Birketveit
Råtomter med veldig gode solforhold. Tomter mellom 1,4 dekar og 3,5 dekar.
Nybygg av flerbolighus, infrastruktur og tilrettelegging av vei i Feda
Området skal utvikles med flerbolighus og næringsbygg. Se prosjekt Feda brygge og Feda næring.
Nybygg av lokalsenter i Mosby
Dagligvaru- og butikklokaler i første etasje, 1.700 m2 og kontor i andre etasje, 700 m2.
Nybygg av næringsbygg i Farsund
Feltet er delvis utbygd. Ca 8 km fra Farsund sentrum.
Nybygg av boliger i Risør
Totalt 14 tomter på feltet. 13 eneboligtomter og denne tomten for tomannsboliger eller leilighetsbygg. 2 tomter er solgte.
Nybygg av boliger på Kalstadheia, Søndeled
2 tomter for konsentrert småhus bebyggelse. Uklart antall boehenter. Boligfelt ligger på et platå innerst i Søndeledfjorden. Tomtene ligger naturskjønt til med gode solforhold. Flere av tomtene har fin utsikt til fjorden og/eller ned mot Søndeled sentrum. Boligfeltet har ingen gjennomgangstrafikk.
Nybygg av infrastruktur for boligområde på Østre Mørfjær- Saltrød
Området kan gi anslagsvis inntil 300 boliger.
Nybygg av eneboliger og kjedete sammenbygde boliger i Kveim
28 boenheter fordelt på eneboliger, rekkehus og leiligheter. Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av eneboliger i Farsund
Byggeklare tomter. Selges til utbyggere og selvbyggere.
Nybygg av eneboliger i Kvinesdal
Tomter for salg: Tomt nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 og 18.
Nybygg av infrastruktur og eneboliger i Reiersøl
Godkjent reguleringsplan. 264 dekar. Ca 26 eneboligtomter.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Sørlandsbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av eneboliger i Kvinesdal
Tomter for salg: Tomt nr 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 24 og 26.
Fornyelse av 110 (132) kV-linje mellom Kulia og Vallemoen trafostasjon i Kristiansand og Lindesnes kommuner
Det er meldt ulike traséalternativer på delstrekningene Kulia–Leire (12 km), Leire–Mikkelsmyr/Halshaug (22 km) og Halshaug–Vallemoen (10 km).
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Vegårshei
Boligareal: 4900 m2. 11-13 boenheter. Byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger i Flekkefjord
Gnr/bnr: 68/99 mfl. Totalt 41-54 boenheter.
Nybygg av eneboliger i øvre Århuskleiva
Tomter for salg: Tomt nr 1, Tomt nr 2, Gnr/bnr: 41/177 Tomt nr 3, Tomt nr 4, Gnr/bnr: 41/178 Tomt nr 5, Tomt nr 6, Gnr/bnr: 41/179 Tomt nr 7, Tomt nr 9, Tomt nr 11, Tomt nr 13, Gnr/bnr: 41/172 Tomt nr 16
Nybygg av eneboliger i Bykle
Tomt nr: 1-6 og 10-14. Tomtene koster 21 kr pr m2.
Nybygg av gang og sykkelvei i Lyngdal
Totalt 24 nye eneboligtomter og et område for konsentrert bebyggelse med 10 boenheter (BK1= 2 stk firemannsboliger og 2 boliger i kjede). Gnr/bnr: 63/3 og 64/4.
Nybygg av boligområde på Myra, Vegårshei
Tomter for salg, tomt nr: 13, 14, 18, 30, 32, 35, 39, 40, 42 og 43.
Nybygg av eneboliger i Risør
Totalt 14 tomter på feltet. 13 eneboligtomter og 1 større tomt for konsentrert bebyggelse, tomannsboliger. 2 tomter er solgte. Alle tomtene selges med båtplass i felles bryggeanlegg og rett til oppføring av sjøbod.
Nybygg av eneboliger i Bygland
Det kan totalt bygges 9 eneboliger på feltet. Tomt 1, A= 1016 m2 Tomt 2, B= 1008 m2 Tomt 3, C= 1057 m2 Tomt 4, A= 1175 m2 Tomt 5, A= 1130 m2 Tomt 6, A= 1194 m2 Tomt 7, A= 1148 m2 Tomt 8, A= 1319 m2 Tomt 9, A= 1096 m2
Nybygg av kraftverk i Syrtveitfossen i Evje og Hornnes kommune
Kraftverket er planlagt med inntak ovenfor dam Byglandsfjord og utløp nedenfor Syrtveitfossen. Foreløpige produksjonsberegninger basert på utnyttelse av et bruttofall på 16,5 m, slukeevne på 135 m3/s og minstevannføring på 15 m3/s (tilsvarer gjeldende minstevannføring ut av Byglandsfjorden) gir en midlere kraftproduksjon på om lag 117 GWh ved 20 MW installert effekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.