Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Randaberg

Nybygg av 1-10 skole på Randaberg, trinn 2
Ny skole er vedtatt bygget i to byggetrinn; trinn 1: 6 parallells ungdomstrinn inkl kulturscene. Dette trinn, trinn 2: 4-parallells barnetrinn. Plassering: sørvest for Randaberg Arena.
Etablering av forretning og plasskrevende handel i Randaberg
Det planlegges ny bebyggelse innenfor delområdet BN1, gnr. 61 bnr. 22 og gnr. 61 bnr. 23. Eksisterende bygningsmasse beholdes stor sett uendret slik den er i dag, med de funksjoner som allerede er etablert. Det ønskes en forutsigbar plansituasjon som muliggjør mindre tiltak for etablert bebyggelse og funksjoner. Det planlegges ny bebyggelse innenfor delområdet BN1, gnr. 61 bnr. 22 og gnr. 61 bnr. 23. Hvor det foreslås etablert hhv. arealformål for næring (plasskrevende handel) og bevertning. Forslagsstiller ønsker også å vurdere muligheten for å legge til rette for noe ny handel i området. Ny bebyggelse tilpasses eksisterende bebyggelse i størrelser og utforming. Samlet størrelse på planområdet er ca. 82 000 m2 , fordelt på ca. 61 000 m2 nåværende næringsområde og 21 0000 m2 framtidig næring (BN1)

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.