Alle planlagte boligprosjekter i Nome

Nybygg av boligområde i Nome kommune
Utbygging av både frittliggende og konsentrerte boliger. 25-30 boenheter med tilkomst fra Tyrivegen (fv 3314) via Bjervagate. Ca. 50 daa. Planområdet omfatter både selve utbyggingsområdet, tilkomst fra Tyrivegen via Bjervagate og forbindelse via eksisterende jernbaneundergang ut til Svenskerudvegen for gående og syklende.
Etablering av boliger i Nome kommune
Delvis byggeklare tomter.
Nybygg av boliger i Nome
Endringsforslag legger opp til flytting av vendehammeren med gangveg i sørvestlige retning og en formålsendring fra veg til bolig.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.