Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Oslo fylke

Oslo (72)
E6 Oslo øst, ny veg i dagens trasé
Firefelts veg med kollektivfelt. Manglerudprosjektet etappe 1
Oppgradering til ny 420 kV kabel mellom Sogn og Ulven i Oslo
6,5 km. Fra Nett Stor-Oslo. Mellom Sogn og Ulven går det også to sett med 300 kV kabler, som eies av Hafslund nett. Kablene ble satt i drift i 1958 og 1969, og tilstanden på de er usikker. Statnett har startet arbeidet med å planlegge utskifting også av disse kablene til nye 420 kV kabler tilsvarende som for mellom Smestad og Sogn. Vi vil utrede både grøft- og tunnelalternativ mellom Sogn og Ulven.
Kapasitetsøkende tiltak i Brynsbakken i Oslo
Nye spor mellom Vålerenga og Kværnerbyen.
Restaurering av sentralnettet i aksen mellom Furuset, Gjelleråsen, Frogner og Djupdal transformatorstasjoner
Mulighet for restaurering av sentralnettet i aksen mellom Furuset, Gjelleråsen, Frogner og Djupdal stasjoner, slik at det i fremtiden kan bli færre kraftledninger i området. Dette vil utredes videre i en fremtidig konsesjonsprosess.
Utvidelse av Bekkelaget renseanlegg (biogassanlegg) i bydel Nordstrand, Oslo
Ormsundkaia. Gnr/bnr: 197/10, 197/700, 197/194, 999/ 465, 153,16, 250/30, 197/18.
Utbedring av Rv 4 Trondheimsveien-Groruddalen (Fossumdiagonalen) i Oslo
I Oslopakke 3 som Trondheimsveien med diagonal og Østre Aker vei (videre via Nedre Kalbakkvei til Alnabruterminalen).
Rehabilitering av tunnel i Hammersborg, Oslo
Tilpasses utbyggingen av regjeringskvartalet.
Rehabilitering av Vaterlandstunnelen i Oslo
Tilpasses utbyggingen av regjeringskvartalet.
Oppgradering av vei i bydel Sagene, Oslo
Sandakerveien fra Treschows gate og videre opp i Nycoveien til Vitaminveien. Det skal etableres nye grøntarealer og blågrønn overvannshåndtering
Utvidelse av vendekapasitet ved Sporveiens anlegg i Muselunden, Oslo
Forlengelse av eksisterende sportrase med estimert 10-20 meter i Muselunden. Bygging av kryssveksel i eksisterende trase og mindre korrigering av eksisterende sportrase i tilknytning til dette. Bygging av to plattformer for av- og påstigning fra trikk som snur og kjør i retning Trondheimsveien. Bygging av hvilebrakke for førere.
Nye/forlengede kryssingsspor på Østfoldbanens østre linje
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i andre seksårsperiode.
Stalling av trikker og infrastrukturvedlikehold ved Holtet trikkebase i bydel Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 154/61, 154/73, 154/75, 154/87, 154/88, 155/19, 155/22, 155/23, 155/4, 155/59, 999/223.
Økt kapasitet inn til Alnabru godsterminal fra nord, i Bydel Alna
I handlingsprogram med planlagt utførelse før 2023. Brubakkveien 12 med flere.
Etablering av sykkelfelt og fortau ved Risalleen og Slemdalsveien i bydel Vestre Aker, Oslo
Strekningen går fra Ring 3 via Slemdalsveien og Risalleen til Gulleråsveien. Strekningen er cirka 1,5 kilometer.
Utbedring av gang-og sykkelvei i bydel Grünerløkka/Bjerke, Oslo
Ca 400 meter. Oppgradering av gate med nye sykkelfelt og grøntområde for overvann. Gnr/bnr: 250/15, 83/32, 61, 113, 248, 465, 33, 15, 294, 201, 37, 19, 514 og 112.
Opprusting av vei i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 179/1, 179/ 19, 180/521, 180/539, 180/578, 180/588, 180/528, 180/529, 180/530, 180/ 545, 178/ 178, 178/ 177. Mortensrudveien mellom Helga Vaneks vei og (dagens) Gamle Bygdevei og Lofsrudveien mellom Mortensrudveien og Lofsrudveien ned til Lofsrudhøgda.
Oppgradering av sykkelanlegg i Ullevålsveien fra Colletts gate til Thor Olsens gate
1,1 km. Ullevålsveien, Colletts gate, Louises gate. Gnr/bnr: 208/759, 217/530 mfl.
Opparbeidelse av park og sykkelvei mm på Vollebekk i Groruddalen, Oslo
Gnr/bnr: 122/6, 122/95, 122/268, 123/825 og 123/879. Planen er å endre Brobekkveien og Vollebekkveien fra vei til gate. Brobekkveien tenkes opparbeidet med tosidig fortau og tosidig opphøyd sykkelfelt. Vollebekkveien tenkes opparbeidet med tosidig fortau.
Oppgradering av overvåkningsradar for Forsvarsmateriell i Oslo
Forsvarsmateriell ønsker informasjon om tekniske løsninger, estimerte kostnader, og estimert tidsbruk for en tilnærmet total oppgradering av en slik radar. Radaren er basert på sivile standarder, og er tilkoblet systemet for militær luftromsovervåkning i Norge.
Oppgradering av sykkelanlegg i Ullevålsveien fra Collets gate til Ring 2 i Oslo
Gnr/bnr: 999/122, 999/16, 999/37, 999/480, 999/711, 999/887 mfl
Etablering av ny gang-og sykkelvei på Ensjø i Oslo
Planområdet er på ca 2 700 m2. Gnr/bnr: 128/100, 128/140, 128/16, 128/73, 999/254.
Oppgradering av vannledninger i bydel Vestre Aker, Oslo
Utblokking av eksisterende 150 VL og trekke 180 PE – i Voksenkollveien 16-38, lengde ca. 530 meter. Ombygge 10 stk. kummer og bygge 5 stk. nye kum sett. Utblokking av eksisterende. 150 VL og trekke 180 PE. i Kongsseteren -Lengde ca. 50 meter. Ombygge 2 stk. kummer. Noe graving i Kongsseteren, lengde ca. 20 meter.
Utbedring av eksisterende gang- og sykkelveg til sykkelveg med fortau langs E18 i Oslo
Sykkelveg med fortau langs E18. Prosjektet ligger sør for E18, og strekker seg fra Frantzebråtveien i vest og til like forbi Maxbo i øst.
Gjenåpning av Hovinbekken, oppgradering av gang- og sykkelvei fra Risløkka til Økern i Oslo
Hovinbekken fra Risløkka og helt ned til Tennisdammen på Hasle. Første del gjelder fra Risløkka – Økern.
Omlegging av vannledninger i bydel Nordre Aker, Oslo
Separere eksisterende 300 millimeter felles avløpsledning, til 400 spillvannsledning og 315 millimeter overvannsledning. Konvensjonell graving.
Oppgradering av gang og sykkelvei i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Oppgradering av Bernt Ankers gate fra Storgata - Møllergata. Oppdraget omfatter breddeutvidelse av fortau, fjerning av gateparkering til fordel for dedikerte plasser for varelevering, oppstrammede og mer oversiktlige kryss og gangfelt samt utbedret belysning.
Oppgradering til blågrønn bygate i Oslo
Lunden skal utvikles til en bygate spesielt tilrettelagt for gående og blågrønne elementer. Bekkeløpet (Vollebekken) som i dag ligger i kulvert under bakken skal løftes opp i dagen igjen. I sammenheng med bekken vil det også etableres et grøntdrag med beplantning. Det skal etableres gatetrær som en del av tverrsnittet. Eksisterende gateparkeringsplasser fjernes for å gjøre plass til blått og grønt, og for å skape et mer gatemessig preg.
Kollektivtiltak langs E6 i Oslo
Gnr/Bnr: 131/20, 131/64, 250/17.
Oppgradering av landstrømanlegg for containerskip på Sjursøya i Oslo
Effekt: 1600 kVa x 2 (planlegger to utbyggingstrinn). Landstrømanlegget vil dimensjoneres etter IEC 80005-3 standarden.
Utvidelse av kai i bydel Nordstrand, Oslo
Kongshavnveien 25-33 og 34.
Ombygging av vann- og avløpsanlegg vest for Haugerud Varmesentral i bydel Alna, Oslo
GNR 141 BNR 72, 106, 179 OG 296. Riving og utvidelse av eksisterende portal og adkomsttunell - Driving av kort tverrtunnel - Oppføring av tekniske anlegg inne i tunnelanlegget.
Oppgradering av gate i bydel Grünerløkka, Oslo
ca 750 m. Gnr/bnr: 999/658, 999/44, 999/350, 228/246
Trafikksikkerhetstiltak for buss mm i bydel Søndre Nordstrand
Rundkjøring /trafikksikkerhetstiltak i krysset med Slimeveien samt et 150m kollektivfelt fra E6brua til krysset med Enebakkveien. Gnr/bnr: 177/15, 179/2 179/9, 179/25, 186/1.
Etablering av sykkelfelt i bydel Grünerløkka, Oslo
Det skal etableres sykkelfelt på strekningen. Arbeidet er i stor grad flytting av kantstein og etablere nye sandfang. I Københavngata vurderes regnbed med utgraving i 1-2 meters dybde.
Etablering av sykkelfelt i bydel Sagene, Oslo
Etablere sykkelfelt på begge sider av veien mellom Sandakerveien og Nordkappgata/Knud Graahs gate.
Endring av bussoppstillingsplasser i bydel Alna, Oslo
Utskifting av eksisterende stålkonstruksjon (galger), disse skal byttes ut med konstruksjon for lading for buss, eventuelt ladeøyer. Eksisterende oppstillingsplass blir delvis om organisert for også å kunne ta ledd-busser. Etablering av laderekker (lading i front av buss). Etablere nye porter på verkstedbygget.
Vedlikeholds- og utskiftningstiltak i boligsameie i bydel Ullern, Oslo
Vedlikeholds- og utskiftningstiltak primært på tekniske installasjoner og føringer innvendig, samt utskifting av eksisterende VA ledninger og etablering av ladestasjon til el-biler
Utskifting av vannledning i Grensen, Oslo
VL i kulvert i Grensen må oppdimensjoneres for å opprettholde ringforbindelse. Arbeidene skal utføres i en trang kulvert uten gravearbeider. Eksisterende VL 200 mm skal fraktes ut, og ny VL 300 mm skal erstatte eksisterende VL. Det er 160 meter duktil VL som skal skiftes ut.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.