Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Innlandet fylke

Alvdal (8)
Dovre (0)
Eidskog (11)
Elverum (12)
Engerdal (10)
Etnedal (2)
Folldal (2)
Gausdal (4)
Gjøvik (17)
Gran (7)
Grue (16)
Hamar (22)
Lesja (0)
Lom (4)
Løten (2)
Nord-Fron (0)
Nord-Odal (0)
Os (0)
Rendalen (1)
Ringebu (6)
Ringsaker (9)
Sel (3)
Skjåk (7)
Stange (10)
Sør-Fron (0)
Sør-Odal (2)
Tolga (1)
Trysil (1)
Tynset (1)
Vang (1)
Vågå (3)
Åmot (1)
Åsnes (0)
Øyer (0)
Riksveg 25 Elverum-Riksgrensen/Støa, utbedring av dagens veg
Tofeltsveg, to- og trefeltsveg, firefeltsveg
Utbedring av Fylkesveg 24 Støa-Gata i Stange
I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Økt kapasitet for lange godstog på Kongsvinger-riksgrensen
Forelengelse av kryssingsspor. Nedleggelse av Magnor planovergang.
Vegdriftkontrakt for riks- og europaveger 9106 i Innlandet og Viken
Felles utlysning for Innlandet og Viken. Total kostnad 350 mnok. Gjelder veger E6, E16 og Rv4.
Nytt fortau på Fv 2388 Prost Blomsgate i Gjøvik
I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2023.
Utbedring av Fv 493 Lundbyvollen (Risberget)-Elverum grense
7 300 m. ÅDT 175. Fra investeringsprogram 2018-2021. Planlagt utført 2022-23.
Oppgradering av støyskjerm langs Fylkesveg 224 i Hamar
Oppstart av tiltaket hvor det er behov for ny støyskjerm på venstre og høyre side. Eksisterende skjerm mangler fundament og er i så dårlig forfatning at det er behov for en ny skjerm på nytt fundament. Plassering skal være på det samme sted.
Kollektivtiltak langs Fylkesveg 222 ved Hamar stasjon i Hamar
Utbedring av gate inkl. løsninger for buss og myke trafikanter.
Utbedring av forfall på Fylkesveg 21 Kiviken-Harstad i Eidskog
7890 m. ÅDT 1 700. Fra handlingsprogram for fylkesveger Hedmark 2018-2023.
Etablering av støyskjerm langs Fylkesveg 224 i Hamar
Støyskjerm er delvis på og delvis uten fundament og må utbedres for å sikre funksjonen. Plassering kan også med fordel justeres for å forenkle fremtidig drift.
Etablering av flomsikring ‐ elveforebygging del 3 i Ringsaker
Fra den nye gangbrua til Mjøsa på vestsiden av Brumunda for å sikre eksisterende bebyggelse.
Overflatebehandling på Kongsvinger hengebru på Fv 396 i Kongsvinger
160 m. ÅDT 11 700. Fra handlingsprogram for fylkesveger Hedmark 2018-2023.
Oppgradering av gate på Fylkesveg 33 i Gjøvik (del 2)
Oppgradering av gate i forbindelse med Gjøvik kommunes vann- og avløpsprosjekt.
Ny bussløsning i tilknytning til Stange stasjon på Fylkesveg 222 i Stange
Ny bussløsning i tilknytning til Stange stasjon.
Forlengelse av Storgata i Gran sentrum
Entreprenører fra Gran Miljøgate vil ha opsjon på Gran sentrum, Storgata.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.