Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Innlandet fylke

Riksveg 25 Elverum-Riksgrensen/Støa, utbedring av dagens veg
Tofeltsveg, to- og trefeltsveg, firefeltsveg
Nytt krabbefelt på E136 Stuguflaten - Rødstøl
I Handlingsprogram 2018-2023 med planlagt utført 2020-2023.
Ny E6 Øyer-Otta, parsell Tretten-Ringebu S (Elstad)
Overført fra Statens Vegvesen til Nye Veier.
Nye hensettingsspor ved Hove i Lillehammer
Hensettingsanlegg med 16 hensettingsplasser for doble togsett og tilhørende fasiliteter som servicebygg, teknisk bygg og tine- og vaskehall.
Økt kapasitet for lange godstog på Kongsvinger-riksgrensen
Forelengelse av kryssingsspor. Nedleggelse av Magnor planovergang.
Ombygging av jernbanestasjon i Hamar
Ombygging av Hamar stasjon og ny fylling og bru gjennom Åkersvika naturreservat mellom Stange og Hamar. Prosjektet skal CEEQUAL-sertifiseres.
Utbedring av Fylkesveg 24 Støa-Gata i Stange
I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Forlengelse av kryssingsspor i Kirkenær
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i 2024.
Forlengelse av kryssingsspor på Løten
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i 2024.
Nytt fortau på Fylkesveg 2388 Prost Blomsgate i Gjøvik
I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2023.
Utvidelse av massetak og lager-/logistikkbygg i Granli, Kongsvinger
Utvidelse av masseuttak ca. 90 daa. Utvidelsen omfatter et volym på ca. 3,5 mill. m3. Planområdet er på ca. 607 daa. I sørvest avgrenses planen av jernbanen og Austmarkavegen. I nord avgrenses området ved Dypdalen. Planområdet omfatter også eksisterende verkstedvirksomhet og fire boliger i sørlig del. Planen omfatter følgende gnr/bnr: 12/11, 12/12, 12/20, 12/41, 12/56, 12/94, 12/73, 12/37, 12/38, 12/112, 12/90, 12/3, 12/48, 12/66, 12/120, 12/74, 158/3, 12/8, 12/24, 12/34, 24/62, 12/89, 12/92, 12/15, 12/86, 12/69, 12/47, 12/65 og 12/114.
Etablering av flomsikring og elvepromenade - Strandvegen i Ringsaker
Fra den nye gangbrua og ned til Strandvegen på østsiden av Brumunda for å gi sikker gangadkomst til sentrum.
Utvidelse av småbåthamn og parkering i Tynset
Gnr/bnr.: 112/9, 112/102, 113/26, 124/5 og 124/315.
Oppgradering av riksveg i Stor-Elvdal
6 km. Utvikling av eksisterende veg for å utbedre trafikkforholdene langs riksveg 3 på strekningen Fjell til Opphus nord.
Oppgradering av støyskjerm langs Fylkesveg 224 i Hamar
Oppstart av tiltaket hvor det er behov for ny støyskjerm på venstre og høyre side. Eksisterende skjerm mangler fundament og er i så dårlig forfatning at det er behov for en ny skjerm på nytt fundament. Plassering skal være på det samme sted.
Kollektivtiltak langs Fylkesveg 222 ved Hamar stasjon i Hamar
Utbedring av gate inkl. løsninger for buss og myke trafikanter.
Utbedring av veg langs Fylkesveg 33 i Søndre Land
Fra handlingsprogram for fylkesveger 2022-2023.
Ombygging av kryss i Ringsaker
Ombygging av krysset mellom fylkesveg 227, Gjerluvegen og Kvemyrvegen.
Rehabilitering av ledningsnett i Trysil
Prosjekt fra budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.
Oppgradering av gate på Fylkesveg 33 i Gjøvik (del 2)
Oppgradering av gate i forbindelse med Gjøvik kommunes vann- og avløpsprosjekt.
Oppgradering av infrastruktur, skifte av dekke, møblering, skilting, belysning og beplantning m.m. i Elverum kommune
Elverum kommune skal oppgradere Rådhusplassen, slik at den skal bli et bedre arrangementssted og et byrom for allsidig aktivitet gjennom året. Oppgraderingen vil bestå i etablering av nødvendig infrastruktur i form av kabling, skifte av dekke (opparbeiding av plass), møblering, skilting, belysning og beplantning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.