Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Agder fylke

Drift og vedlikehold på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Agder fylkeskommune
Drift og vedlikehold på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i kommunene Kristiansand, Risør, Grimstad, Arendal, Lindesnes, Gjerstad, Tvedestrand, Froland, Birkenes, Åmli, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Vennesla, Lyngdal, Bamble og Kragerø.
Utbedring av innseiling Kristiansand
I Kystverkets handlingsprogram.
Oppgradering og utvidelse av minikraftverk i Kvinesdal
Opgradering av eksisterende Oksefjell minikraftverk med introduksjon av en ekstra turbin. Ny turbin med generator planlegges koblet til allerede elektriske anlegg og infrastruktur og vil ikke medføre andre endringer på anlegg og terreng. Installert effekt er planlagt oppgradert fra 0,214 MW til 0,3 MW og vil ifølge søknaden gi en årlig produksjon på1,2 GWh.
Opprustning av bruer i Arendal
Opprustning av bruer. Fra investeringsbudsjetten 2023-2026.
Etablering av fornybar energianlegg for drift av vifter i tunneler og belysning langs veier i Norge
Nye Veier AS ønsker å tenke nytt og ta i bruk ny teknologi for å produsere fornybar kraft langs vegareal, i første rekke til eget forbruk. Forbruket er i hovedsak knyttet til belysning samt drift av vifter i tunnel. I denne forespørselen søker vi etter leverandører som kan utfordre oss på å identifisere og ta i bruk produksjonsmuligheter som i dag ikke benyttes. Det betyr at vi ønsker å ta i bruk kjent teknologi, men også utforske nye kombinasjoner og løsninger. Gjelder hele Norge.
Ombygging av pumpestasjon i Kjøbmannsvig
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.
Sanering av vei i Risør kommune
Fra budsjett 2023-2026.
Renovering/ oppretting av sidemurer av kanal i Grimstad
Hesneskanalen er en viktig ferdelselåre for mindre båter. Steinsettingen langs kanalen har fått en del setningsskader og har behov for renovering/ oppretting av sidemurer. Det bør iverksettes en konseptutredning for å kartlegge hensiktsmessige løsninger.
Sanering av vei i Risør kommune
Fra budsjett 2023-2026.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.