Planlagt nybygg av anlegg i Bergen

Ny Ringveg øst og E39 nord i Åsane, trinn 2 (nordre delstrekning)
Total prislapp på hele Ringveg øst er anslått til 17-20 mrd.
Ny veg E16 Arna-Vågsbotn, Ringveg øst trinn 1 (søndre delstrekning)
Total prislapp på hele Ringveg øst er anslått til 17-20 mrd.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Entreprise K-09 Banesignal
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Entreprise K-08 Tele, Lavspent bane og veg, SRO veg
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Entreprise K-07 Spor og KL
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Enterprise K-02 Veg
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Entreprise K-06 Bane
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Entreprise K-05 Veg og Bane
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Entreprise K-05 Veg og Bane
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Entreprise K-03 Veg og Bane
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Entreprise K-03 Veg og Bane
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Entreprise K-01 Veg og Bane
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger på Minde, Årstad, Bergen
Opparbeidelse av infrastruktur for "Bergensmeieriet" Minde.
Oppgradering av avløpsrenseanlegg på Garnes i Arna
Gnr/bnr: 284/363, 284/3, 284/5 m. fl.
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Kjøreledningsanlegg: Dette er en teknisk entreprise som gjelder hele banestrekningen. Det skal etableres KL-master og kjøreledning for dobbeltsporet fra Sentrum til Amalie Skrams vei med opsjon for strekningen Amalie Skrams vei til Åsane, inklusiv depot Vågsbotn. Arbeidet inkluderer montering av master, bæresystem, kjøretråd og forankringer/oppstrekk. Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
Nybygg av renseanlegg i dagen i Drotningsvik, Bergen
Gnr/bnr: 136/208 mfl. Renseanlegget med tilhørende anlegg vil etableres i dagen med utslippsledninger i borehull gjennom Storhaugen og ut i fjorden, og vil først bygges etter at den nye Sotrabroen er ferdigstilt.
Ny- og ombygg av eksisterende bygningsmasse inkl. kaier i forbindelse med ny fartøystruktur i Bergen
Sjøforsvaret skal investere i nye fartøyer, som vil operere ut fra både Haakonsvern og i Ramsund. Fartøyene vil erstatte eksisterende fartøyer. Denne omstruktureringen vil skape behov for videreføring av eksisterende bygningsmasse inkl. kaier. Prosjektet vil innbefatte både rehabilitering eller ombygging, i tillegg vil det være behov for nybygg, eventuelt påbygg. Fremtidige EBA-behov som skal utredes vil være: - Kaier (Tilpasning eksisterende kaier; Utvidelse/ny kai; Sjekke ut infrastruktur, ref. strømforsyning og VVS). - Bygg (Kontorbygg; Lagerbygg; Verksted). - Utdyping i sjø.
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Spor: Dette er en teknisk entreprise som gjelder hele banestrekningen. Entreprisen omfatter etablering av spor inkl. ballast, sviller, befestelse og skinnegang, samt tekniske innretninger i tilknytning til skinnegangen. Arbeidet omfatter levering av både ballastspor og fastspor med avsporingssikring fra sentrum til Amalie Skrams vei, med opsjon for strekningen Amalie Skrams vei til Åsane, inklusiv depot Vågsbotn. Sporveksel: Dette er en ren utstyrsleveranse som blir tiltransportert sporentreprenøren. Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Lavspent: Dette er en teknisk entreprise som gjelder hele banestrekningen. Entreprisen omfatter leveranse, kabling og installasjon av alle tekniske enheter utover tele- og driftsstøttesystem og banesignal. Dette vil være belysning langs linjen, på holdeplasser, langs veier og i tekniske rom fra sentrum til Amalie Skrams vei, med opsjon for strekningen Amalie Skrams vei til Åsane, inklusiv depot Vågsbotn. Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
Nybygg av garasje/parkeringsanlegg Bergen
Avventer beslutning. 600 parkeringsplasser. Oddmund Soldal: innleid rådgiver.
E39 Sykkelstamveg i Bergen sentrum, delstrekning 1 Skeie-Rådal
Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 1 av 2 av sammenhengende sykkelveg fra Flesland via Bergen sentrum til Åsane.
Nybygg av parkeringshus i Damsgård
Två etasjer i fjellet. Totalt 200 parkeringsplasser i fjellet.
Fylkesveg 585/E39 Sykkelstamveg Sandvikstorget-Glassknagaten, delstrekning 6
I Handlingsprogram 2020-2023. Erstatningstilbud for Fløyfjellstunnelen.
Nybygg av kaianlegg på Haakonsvern i Bergen
Bygging av ny kai på Haakonsvern i forbindelse med EBA til nye ubåter.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Bergensbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Banesignal: Banen bygges etter grunnprinsipp om kjøring på sikt uten signalanlegg, men i spesielle områder, for eksempel tunnel, enkeltsporområder, sporveksler, forsterkes løsningen med signalanlegg. Entreprisen vil bestå av design, detaljprosjektering, fabrikasjon, leveranser, montasje, testing og idriftsettelse, og vil således være en totalleveranse for signalanlegg for bane og pensestyring med signal, samt sikkerhetsdokumentasjon og tilhørende prosesser. Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Likerettere: Dette er en teknisk totalentreprise som gjelder hele banestrekningen. Entreprisen omfatter design, detaljprosjektering, leveranse og installasjon av likeretterstasjoner, inkludert alt elektronisk og mekanisk utstyr for banestrøm fra sentrum til Amalie Skrams vei, med opsjon på strekningen Amalie Skrams vei til Åsane, inklusiv depot Vågsbotn. Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
Etablering av steinmolo i Sandviken
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Etablering en steinmolo i vest for å beskytte havnen mot de kritiske vindretningene fra vest til nord-nordvest.
Etablering av sykkelveg med fortau, gang- og sykkelveg samt veg i Fana, Bergen
Detaljreguleringsplan for Fana, gnr 121, bnr 889, gnr 120, bnr 486 og gnr 87, bnr 195 mfl, Krohnåsvegen, trafikkanlegg Plan-ID 71210000. Krohnåsvegen og Bjørnevegen inngår som del av kommunens prioriterte sykkelnett. Varslet planområdet er på ca. 136 daa. Tiltaket vurderes til å ikke få vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn, og det er ikke krav om konsekvensutredning.
Nybygg av høydebasseng i Bergen
1. Forslagsstillers planinitiativ • Høydebasseng på 20 000 m³ (5 000 m³ * 4). • Ønskelig å etablere en pumpestasjon plassert ved Gaupåsvegen. • Utbedre vannforsyningen til Bergen nord, Åsane. Forslagstiller ønsker å legge til rette for å etablere et høydebasseng på Gaupås på 20 000 m³ for å utbedre vannforsyningen til Bergen nord, Åsane. Bergen kommune v/Bergen Vann skal på sikt knytte sammen hovedvannsforsyningen mellom Espeland vannbehandlingsanlegg/Indre Arna (Gullfjellsutbyggingen) og Bergen nord, Åsane. Planområdet omfatter Kistehaugen som er et landskapsplatå mellom Gaupåsvegen og Gaupåsvatnet, med mer. Selve tiltaksområdet for bygging av høydebasseng, adkomstveg og pumpestasjon er tenkt plassert i sin helhet innenfor grensene av Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.
Nybygg av høydebasseng i Ytre Arna, Bergen
Planlagt bassengvolum:15000-20000m3.
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Gatesignal: Dette er en teknisk entreprise som gjelder hele banestrekningen. Entreprisen omfatter leveranse, kabling og installasjon av gatesignal fra sentrum til Amalie Skrams vei, med opsjon for strekningen Amalie Skrams vei til Åsane, inklusiv depot Vågsbotn. Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
Ny gang- og sykkelveg på Fv. 267 på Åsane i Bergen
Leggje til rett for eit godt og effektivt tilbod for syklande og gåande.
Etablering av helikopter havaritrener ved Sjøforsvarets hovedbase i Bergen
Treneren vil bestå av «hangar», kontrollrom og et «helikopterdekk». Eksisterende propangassanlegg og vannrenseanlegg for eksisterende trener vil dekke behovet også for den nye havaritreneren. For slukking med skum, blir det etablert et nytt lukket renseanlegg plassert i kjeller under helikopterdekk.
Ny bydelspark i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Etablering av kontrollstasjon ved E39 i Bergen
Etablering av en kontrollhall på 30x7 meter. Et kontorbygg med kontrollrom, som henger sammen med kontrollhallen på ca. 200 m2 netto. 1-2 etasjer.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boligområde i Åsane
Infrastruktur for Gnr/bnr: 188/1, 189/1, 3 ,4 mfl.
Nybygg av omkjøringsvei i Bergen
Gnr/bnr: 112/3 mfl. Den aktuelle vegstrekningen er knyttet til flere utbyggingsfelt i KDP BLÅE, bl.a B5 som er Bybo sitt utbyggingsområde for Zero Village.
Etablering av gang- og sykelvei i Lakslia, Indre Arna
Det foreslås at Lakslia stenges med fysisk hindring ved Reinane og ved Langerekkja i krysset ved Indre Arna-vegen. Gang- og sykkelvei etableres i hele veibredden, og kun kjøring til næringseiendom og drift tillates fra nord. Potensialet for økt gange er størst rundt bydelssentrene, og å gjøre Lakslia til gang- og sykkelvei styrker tilgangen til Øyrane torg og Arna stasjon.
Etablering av landganger til skip i Bergen kommune
Etableirng av åtte landganger (gangveier) til de nye ubåtene.
E39 Sykkelstamveg i Bergen sentrum, delstrekning 3 Nesttun-Fjøsanger
Planforslaget regulerer ca. 4 km gang- og sykkelveg. Gnr. 41, bnr. 1255 m.fl. Gnr. 13, 14,15, 41, 42, 9.
Etablering av infrastruktur for næringsområde i Bergen
Planområdet er 228.7 daa. Gnr/Bnr: 134/34 m.fl.
Rassikringstiltak på Fv 564 Randen i Bergen
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 200m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.