Alle planlagte anleggsprosjekter i Ulvik

Overbygg på Fv 300 Teigahol (Prærievogna) i Ulvik
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 120m.
Ny 132/50/22 transformatorstasjon på Hydle i Ulvik herad
Nye Ulvik transformatorstasjon vil gi eit sterkt tilknytingspunkt i området, og vidare klargjere for framtidig 132 kV drift på kraftleidningen Granvin–Ulvik. Stasjonen vil ha eit totalt opparbeida areal på om lag 3000 m2 inkludert vegar, og bestå av ei transformatorcelle med grunnflate på om lag 100 m2 og eit stasjonsbygg på om lag 130 m2
Fanggjerder på Fylkesveg 5374 (tidligere fv. 300) Geitaskjerskår i Ulvik
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype stein. 650m.
Fanggjerde på Fv 572 Staursnes sør III i Ulvik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 280m.
Trafikksikringstiltak mm i Ulvik herad
Føremål med planarbeidet: Å leggja til rette for • Trafikksikringstiltak – fortau langs fylkesveg 5374 mellom Prestbrekka og Vegaskil (krysset mellom Osavegen og Hjeltnesvegen) – her vil den kople seg til pågåande regulering for Holmen • Regulere avkøyrsler frå bustadene langs vegen • Avklare byggegrenser mot veg og sjø for bustadområda
Terrenginngrep på Fv 572 Orshugbekken i Ulvik
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 30m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 572 Hellenes i Ulvik
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. 30m.
Rassikring på Fv 5380 Bergoberget I i Ulvik
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 520m.
Rassikring på Fv 572 Orshaugbekkjen sør i Ulvik
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 572 Sandvikja i Ulvik
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype sørpeskred/flomskred. 20m.
Rassikring på Fv 572 Bergoberget II i Ulvik
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 90m.
Rassikring på Fv 572 Espelandsdalen i Ulvik
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 200m. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 572 Staursnes sør II i Ulvik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 80m.
Terrenginngrep på Fv 572 Hetlenes i Ulvik
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 30m. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.