Alle planlagte anleggsprosjekter i Ullensvang

Nytt overbygg på Rv 13 Øvre Lonevatn i Odda
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred. 800m.
Etablering av næringsområde i Ullensvang
Føremålet med detaljreguleringsplanen er å leggja til rette for etablering av tiltak knytt til næring i Tryglavik. Det vil bli tilrettelagd i planarbeidet for etablering av biogassanlegg, anna næring, kai og fylling i sjø. Eigedomar innanfor planområdet er gnr 331. bnr.1, 4, 31, 71, 154, 155 og 160. 109 daa.
Nybygg av vannbehandlingsanlegg i Seljestad
Asplan Viak prosjekterer for vannbehandlingsanlegget. Cowi prosjekterer for høydebassengen. Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for eit nytt vassverk på Seljestad. Nytt vassbehandlingsanlegg og reintvassbasseng med ny tilkomstveg og vatn- og avlaupsleidningar til hovudnett ved E134, samt ny spillvasspumpestasjon skal plasserast sør for Storelva. Ny råvasspumpestasjon skal plasserast ved eksisterande vassbehandlingsanlegg på Korlevoll, nord for der Histeinselva og Stølselva møtest. Stølselva skal vere hovudvasskjelde. Histeinselva skal verte reservevasskjelde, og det skal etablerast eit nytt vassinntak i Histeinselva, med ny vassleidning ned til ny råvasspumpestasjon.
Nybygg av infrastruktur i samband med bygging av rasvoll i Odda
Regulering for område: Gnr. 57 bnr. 1, 36 m.fl. og gnr. 58 bnr. 1, 2, 86, 288 m.fl. Infrastruktur i samband med bygging av rasvoll; bru, vegarbeid, høgspentkabel mm.
Oppgradering av tunnel på Fylkesveg 550 i Ullensvang
Fra handlingsplan / kunnskapsgrunnlag for tunneloppgraderinger i Vestland Fylke (2022-2033). Prioritert 20.
Opparbeidelse av infrastruktur for fritidsbebyggelse i Røldal
Planområdet berører flere eiendommer. Følgende gnr./bnr. er berørt: 30/294, 30/185, 30/179, 30/155, 30/153.185 daa. Ca 100 hytter.
Etablering av skredvoll i Freim
Infrastruktur må på plass før gjennomføring av rasvoll.Regulering for område: Gnr. 57 bnr. 1, 36 m.fl. og gnr. 58 bnr. 1, 2, 86, 288 m.fl.
Oppgradering av E134 Røldalstunnelen i Odda
4657m. Erstattes av nye tunneler ved utbygging av E134 Røldal-Seljestad som er prioritert i NTP 2018-2029. Tunnelen vil bli omklassifisert.
Oppgradering av E134 Seljestadtunnelen i Odda
1272m. Erstattes av nye tunneler ved utbygging av E134 Røldal-Seljestad som er prioritert i NTP 2018-2029. Tunnelen vil bli omklassifisert.
Opparbeidelse av infrastruktur for næringsområde i Ullensvang
Føremålet med detaljreguleringsplanen er å leggja til rette for etablering av tiltak knytt til næring i Tryglavik. Det vil bli tilrettelagd i planarbeidet for etablering av biogassanlegg, anna næring, kai og fylling i sjø. Eigedomar innanfor planområdet er gnr 331. bnr.1, 4, 31, 71, 154, 155 og 160. 109 daa.
Nybygg av torg, vannledninger og slamavskiller i Lofthus sentrum
Utvikling av Lofthus Torg, parkanlegg i Lofthus sentrum. Samkøyring med VA-anlegg i same område.
Oppgradering av uteområde i Odda
Kollektivterminal og informasjonssenter for turister.
Nybygg av brannstasjon i Ullensvang
Gnr 70 bnr 5, gnr.71 bnr.5,8 og 9 m.fl. Området er ca 33,5 daa og ligg på ei fylling mellom Rv 13 og Sørfjorden.
Nybygg av VA-ledninger i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nytt rassikringsoverbygg på E134 i Odda
180m overbygg. Prioriteringsnivå høy i rassikringsplan. Må ses sammen med Austmannalia nedre. Tørrsnø. Rute 5a.
Fangvoll på Fv 5098 Drensbrekkje i Jondal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 50m.
Rassikring på Fv 550 Lindvik i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 40m.
Rassikring på Fv 101 Hovland N i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 10m.
Rassikring på Fv 107 Urvik i Jondal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 50m.
Rassikring på Fv 520 Ekjeskaret i Odda
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 550 Kveldsflotskredo i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 550 Svinaskredo i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 180m.
Rassikring på Fv 550 Nesåni i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 60m.
Rassikring på Fv 550 Lindaskredo i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 200m.
Rassikring på Fv 550 Eitreimselva i Odda
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Nybygg av aktivitetspark i Odda
Skatepark/betongpark, trinn 1 av urban aktivitetspark Smelteverket. Tilleggsfinansiering kjem frå Spelemidlar og Sparebankstiftinga Hardanger.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger mm på Aga i Ullensvang
170 daa. Gnr. 164, bnr.20 m.fl. Tiltakshavar for planarbeidet er Lars Aga Reisæter i samarbeid med Brødrene Kråkevik AS.
Rassikring på Fv 550 Raustein/Eikhamrane i Ullensvang
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype sørpeskred/flomskred. 80m. Dimensjonen på stikkrenna bør vurderes.
Stikkrenne/bru på Fv 550 Eitremselva i Odda
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 60m. Kostnad er ikke beregnet.
Nybygg av VA-ledning i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.