Alle planlagte anleggsprosjekter i Ullensvang

Tunnel på Rv 13 Skarvabjørg i Odda
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 4c. Skredtype is, stein. 900m.
Oppgradering av tunnel på Fylkesveg 550 i Ullensvang
Fra handlingsplan / kunnskapsgrunnlag for tunneloppgraderinger i Vestland Fylke (2022-2033). Prioritert 3.
Nytt overbygg på Rv 13 Øvre Lonevatn i Odda
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred. 800m.
Etablering av næringsområde i Ullensvang
Føremålet med detaljreguleringsplanen er å leggja til rette for etablering av tiltak knytt til næring i Tryglavik. Det vil bli tilrettelagd i planarbeidet for etablering av biogassanlegg, anna næring, kai og fylling i sjø. Eigedomar innanfor planområdet er gnr 331. bnr.1, 4, 31, 71, 154, 155 og 160. 109 daa.
Oppgradering av tunnel på Fylkesveg 550 i Ullensvang
Fra handlingsplan / kunnskapsgrunnlag for tunneloppgraderinger i Vestland Fylke (2022-2033). Prioritert 20.
Opparbeidelse av infrastruktur for fritidsbebyggelse i Røldal
Planområdet berører flere eiendommer. Følgende gnr./bnr. er berørt: 30/294, 30/185, 30/179, 30/155, 30/153.185 daa. Ca 100 hytter.
Oppgradering av E134 Røldalstunnelen i Odda
4657m. Erstattes av nye tunneler ved utbygging av E134 Røldal-Seljestad som er prioritert i NTP 2018-2029. Tunnelen vil bli omklassifisert.
Oppgradering av E134 Seljestadtunnelen i Odda
1272m. Erstattes av nye tunneler ved utbygging av E134 Røldal-Seljestad som er prioritert i NTP 2018-2029. Tunnelen vil bli omklassifisert.
Nybygg av brannstasjon og naust i Ullensvang
Gnr 70 bnr 5, gnr.71 bnr.5,8 og 9 m.fl. Området er ca 33,5 daa og ligg på ei fylling mellom Rv 13 og Sørfjorden.
Opparbeidelse av infrastruktur for næringsområde i Ullensvang
Føremålet med detaljreguleringsplanen er å leggja til rette for etablering av tiltak knytt til næring i Tryglavik. Det vil bli tilrettelagd i planarbeidet for etablering av biogassanlegg, anna næring, kai og fylling i sjø. Eigedomar innanfor planområdet er gnr 331. bnr.1, 4, 31, 71, 154, 155 og 160. 109 daa.
Nybygg av VA-ledninger i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Oppgradering av uteområde i Odda
Kollektivterminal og informasjonssenter for turister.
Nybygg av VA-ledninger i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Fangvoll på Fv 5098 Drensbrekkje i Jondal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 50m.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger mm på Aga i Ullensvang
170 daa. Gnr. 164, bnr.20 m.fl. Tiltakshavar for planarbeidet er Lars Aga Reisæter i samarbeid med Brødrene Kråkevik AS.
Rassikring på Fv 550 Svinaskredo i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 180m.
Rassikring på Fv 550 Nesåni i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 60m.
Rassikring på Fv 107 Urvik i Jondal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 50m.
Rassikring på Fv 550 Lindvik i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 40m.
Rassikring på Fv 550 Lindaskredo i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 200m.
Rassikring på Fv 101 Hovland N i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 10m.
Rassikring på Fv 520 i Odda
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 550 Eitreimselva i Odda
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 520 Ekjeskaret i Odda
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 550 Kveldsflotskredo i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Stikkrenne/bru på Fv 550 Eitremselva i Odda
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 60m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 550 Raustein/Eikhamrane i Ullensvang
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype sørpeskred/flomskred. 80m. Dimensjonen på stikkrenna bør vurderes.
Terrenginngrep på Rv 13 Vasteigen i Odda
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype tørrsnø. 520m. Kostnad er ikke beregnet.
Nybygg av VA-ledning i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.