Alle planlagte anleggsprosjekter i Sveio

Nybygg av vannverk i Sveio
Forslag til planområde omfattar gbnr. 40/5, 7, 70, 71, 86, 87, 202 og 407. Planframlegget vil legge til rette for å etablere eit nytt vasshandsamingsanlegg med tilhøyrande parkering, samt utbetring av eksisterande avkøyrsle og tilkomstveg. Det vil òg etablerast nytt reguleringsmagasin ved utløpsbekken, for å ha kontroll på vasstand i Forevatnet. Bekken går i frå før i kulvert under fylkesvegen. I tillegg vil det etablerast vassinntak i Forevatnet, samt leidningsanlegg i bakken og i Forevatnet.
Forberedende grunnarbeider for idrettshall ved skole i Sveio
Inkluderer trafikksikring ved Sveo skule.
Opparbeidelse av infrastruktur for eneboliger og fritidsboliger i Auklandshamn
Del av gnr. 30, bnr. 2 og 3 m.fl., gnr. 32, bnr. 9, 115 m.fl. og «Bjørkelio» gnr. 30, bnr. 7.
Utvidelse av vannledning i Valevåg - Valestrand
Lengre leidningsnett med litan dimmensjon.
Nybygg av gang- og sykkelvei eller fortau langs Auklandshamn skule og Lio
Føremålet med planarbeidet er å sikra trygg skuleveg for elevar på Auklandshamn skule, som bur langs strekninga fram til Lio. Det skal difor leggjast til rette for gang- og sykkelveg eller fortau langs eksisterande fylkesveg. I arbeidet med reguleringsplanen vil ein vurdera kva profil ny gang- og sykkelveg/fortau skal ha, og kva side av fylkesvegen det skal liggja på. Planavgrensinga som no vert varsla er dermed vesentleg større enn det ferdige planområdet vert, for å sikra at ein har nok areal til å ta ei avgjersle om profil og val av side. Gnr/bnr: 36/242 mfl.
Ombygg av renseanlegg i Sveio
Nye rensekrav i avløpsdirektiv.
Rehabilitering av pumpestasjon i Sveio
Eksisterende pumpestasjon fra 1976.
Installasjon av solceller på vannreningsverk i Sveio
Fra forslag til investerings- og økonomiplan 2024-2027.
Etablering av sti i Sveio
(Friluftsrådet)

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.