Alle planlagte anleggsprosjekter i Stryn

Ny tunnel Fv 723 Drotningane i Stryn
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype sørpeskred/flomskred. 300m.
Ny tunnel på Fv 5724 Heimefonna i Stryn
Skredfaktor 6,06. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 170m. Skredtype bløtsnø/sørpeskred.
Drift og vedlikehold av fylkesveger og gang- og sykkelveger i Nordfjord
Kontraktsområde Nordfjord består av 460 kilometer fylkesveg og 14 kilometer gang- og sykkelveg. Det famnar om kommunane Stryn, Stad og delar av Kinn, Gloppen og Sunnfjord.
Oppgradering av Oppljostunnelen på Rv 15 i Skjåk/Stryn
4600m. Omfang av utbedring må vurderes i lys av hvilket konsept som velges ved sluttbehadling av KVU/KS1 for Fv 15 Strynefjellet.
Oppgradering av Grasdalstunnelen på Rv 15 i Stryn
3720m. Omfang av utbedring må vurderes i lys av hvilket konsept som velges ved sluttbehadling av KVU/KS1 for Fv 15 Strynefjellet.
Oppgradering av Ospelitunnelen på Rv 15 i Stryn
2549m. Omfang av utbedring må vurderes i lys av hvilket konsept som velges ved sluttbehadling av KVU/KS1 for Fv 15 Strynefjellet.
Etablering av brannstasjon i Stryn
Samlokalisering av brannstasjon og lokale for tekniske tenester og vaktmeister. Den nye brannstasjonen skal lokaliserast mellom Grønevik og Rise.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger i Stryn
Utbyggingsområdet er på over 100 daa. Gnr/bnr 57/9 mfl. Småhus og konsentrerte bustadar.
Nytt overbygg på Fv 5723 Merkingsgjølet i Stryn
Skredfaktor 6,23. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 50m. Skredtype tørrsnø, jord og stein.
Ny veg og gangvei i Stryn
1 km kommunal vei, 2 km gangvei, overvannshåndtering, skredsikringstiltak, veglys og trafikksikringtiltak.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av nærings- og handelsområde på Stryn
114 daa. Bakgrunnen for planarbeidet er ønskje om å utvikle planområdet til ein handel- og næringspark tilrettelagd for plasskrevjande næring. Uttak av minimum 350 000 m3 stein. Aktuelle formål er: industri, lager, en gros, distribusjon, netthandel, varehandel for plasskrevendevarer, større møbelsenter mm, verksteder, transportvirksomhet mm.
Nybygg av bru og samanhengande fortausløysing langs 60 på Utvik i Stryn
Vegbreidda blir 6,5 meter, men brua blir i alt 7,5 meter brei. Det vil bli ei sikker bru, som stettar krava til kapasitet i elva ved ein eventuell framtidig flaum. Brua er dimensjonert for å stå i mot ein 200-årsflaum. I tillegg kjem fortausløysinga, der det blir lagt opp til 2, 5 meter på austsida langs vegen.
Etablering av infrastruktur for nytt næringsområde i Stryn, trinn 2 mfl
Det vill opparbetes byggeklare tomter. Arbeidene omfatter også utfylling i sjø. Ca. 15 mål.
Rehabilitering av vei og ledningsnett i Stryn kommune
Fra investeringsbudsjett 2020-2023
Rassikring på Rv 15 Bulega i Stryn
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Sikkerhetstiltak av kommunal vei eller dam i Stryn
For krav om at demning skal vere i samsvar med damsikkerheitsforskrift.
Etablering av infrastruktur for nytt næringsområde i Stryn, trinn 1
Det vill opparbetes byggeklare tomter. Arbeidene omfatter også utfylling i sjø. Ca. 15 mål.
Rassikringstiltak på Rv 15 Morkfonna i Stryn
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 6c. Skredtype flom, sørpeskred/flomskred. 30m. Kuvlert.
Elveforebygging og utbedring av bru i Stryn
Elvaforebygging Sunndøla/Hjelledøla. Prosjekt omfattar sikring av Sunndøla og Hjelledøla, samt utbetring av bru til Nygård
Nybygg av vei fra Fv5722 til fram til Grendahus på Storesunde
Etablering av VA-anlegg, ca. 400 m med VA-ledninger og etablering av 6 kumgrupper. Etablering av vannledning (styrt boring) ca. 300 m. Opparbeidelse av 550 m ny veg
Rassikring på Fv 60 Stavenes-Stryn i Stryn
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is. 1500m.
Støttemur på Fv 60 Tyvanestunnelen aust og vest i Stryn
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikringstiltak på Fv 60 Vannberg i Stryn
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, stein. 100m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 722 Marsåbakkane i Stryn
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, jord, stein. 120m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 724 Strandafonna i Stryn
Skredtype tørrsnø. 200m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 723 Avura i Stryn
Skredtype sørpeskred/flomskred. 30m. Kostnad er ikke beregnet.
Bred grøft på Fv 60 Tryvaneset-Lovik i Stryn
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is,stein. 2000m. Kostnad er ikke beregnet.
Omlegging av veg på Fv 60 Kleivane i Stryn
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is. 390m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring/terrengtiltak på Fv 5723 Lisle Merkingsgjølet i Stryn
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype sørpeskred/flomskred. 10m.
rassikring av Fv 724 Aksnesfonn i Stryn
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype sørpeskred/flomskred. 200m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Rv 15 Nesjeelva i Stryn
Rute 6c. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 90m. Middels prioritert i skredsikringsplan.
Kloakksanering ved Strynelva i Stryn
Gjeld sanering av næring og bustad frå gbnr 57/175 ved gamlebrua til gbnr 57/86. Kloakk frå området går i dag på Stryneelva. Er etablert delvis ferdig pumpestasjon ved gbnr 57/228 som lyt ferdigstillast.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.