Alle planlagte anleggsprosjekter i Stad

Ny skipstunnel ved Stadlandet
Brutto tverrsnitt på tunellen er bredde 36 meter, høyde 50 meter. Seilingsbredde er 26,5 meter og seilingshøyde er 33 meter
Nybygg av næringsområde i Moldestad
Utfyllingsområde i sjø for marin og maritim næring. Ca. 30 dekar.
Rassikringstiltak/ny tunnel på Fv 664 Navelsakerstranda i Eid
Skredfaktor 6,85. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, stein. 1900m.
Rassikringstiltak på E39 Skredestranda i Stad
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2022-2033.
Oppgradering av tunnel på E39 i Nordfjordeid, trinn 2
2859m. Prioritering høy i rassikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Is, tørrsnø, stein. Rute 4a.
Rassikringstiltak/overbygg på Fv 662 Torheimstranda i Eid
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, stein. 2555m.
Nybygg av renseanlegg på Nordfjordeid
Planområdet som det vert varsla oppstart for er på 25 daa, og berører følgjande eigedommar: 43/2, 43/13, 43/14, 43/16, 43/17, 43/18, 43/37, 43/131, 43/132, 43/133, 43/134, 43/135, 43/136, 43/137, 43/138, 43/139, 43/140, 43/141, 43/142.
Nybygg av næringsområde og fleirbrukshamn i Saltasundet i Lestovika
Ca 82 daa. Lestovika - Eide, fleirbrukshamn og næringsareal – BN21. utfylling i sjø. I vidare planarbeid skal det vurderast kva type næringsaktivitet som kan eigne seg i området etter at Stad skipstunnel er ferdigstilt. Kommunen meiner planområdet kan egne seg til ulike typar næring, til dømes næringsbebyggelse, djupvasskai/fleirbrukskai og hamneområde i sjø vest med tilhøyrande infrastruktur, småbåthavn med flytebrygge for fritidsbåtar, fiskerihamn med kai og flytebrygge for fiskebåtar (ikkje uttømande). Det er tenkt at Lestoneset skal utviklast som del av ein ny fiskerihamn for sjarkflåten i ytre delar av kommunen. Planen leggje til rette for ein ny flytebryggje og naudsynt infrastruktur og bygningar på land. Planområdet omfattar heile eller delar av eigedomane gnr./bnr. 261/1, 264/2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 14 og 19, og gnr./bnr. 265/1,2, 3, 4, 5, 6, 9, 10.
Oppgradering av tunnel på Fylkesveg 617 i Stad
Fra handlingsplan / kunnskapsgrunnlag for tunneloppgraderinger i Vestland Fylke (2022-2033). Prioritert 29.
Opparbeidelse av infrastruktur for næringsområde og fleirbrukshamn i Saltasundet i Lestovika
Ca 82 daa. Lestovika - Eide, fleirbrukshamn og næringsareal – BN21. utfylling i sjø. I vidare planarbeid skal det vurderast kva type næringsaktivitet som kan eigne seg i området etter at Stad skipstunnel er ferdigstilt. Kommunen meiner planområdet kan egne seg til ulike typar næring, til dømes næringsbebyggelse, djupvasskai/fleirbrukskai og hamneområde i sjø vest med tilhøyrande infrastruktur, småbåthavn med flytebrygge for fritidsbåtar, fiskerihamn med kai og flytebrygge for fiskebåtar (ikkje uttømande). Det er tenkt at Lestoneset skal utviklast som del av ein ny fiskerihamn for sjarkflåten i ytre delar av kommunen. Planen leggje til rette for ein ny flytebryggje og naudsynt infrastruktur og bygningar på land. Planområdet omfattar heile eller delar av eigedomane gnr./bnr. 261/1, 264/2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 14 og 19, og gnr./bnr. 265/1,2, 3, 4, 5, 6, 9, 10.
Nybygg av molo og indre hamn ved Leikanger på Stadlandet
Utvidinga vert gjort med sikte på å regulere og opparbeide fortau langs kommunal veg gjennom Stad næringspark, for å få eit trygt gangsamband mellom hamneområde/arbeidsplassar og sentrum.
Tilrettelegging for cruisehamn i Nordfjordeid
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at cruisebåter som har anløp til Nordfjordeid kan kobles til landstrømanlegg som reduserer CO2-utslipp, støy og lokal forurensing. Det vil også bli etablert tilpassede fortøyingsarrangement. Planlagte formål er energianlegg, havn, grønnstruktur og samferdselsanlegg. Planområdet som det varsles oppstart for er ca. 116 daa, og ligger nord for dagens havnelager i Nordfjordeid. Arealet skal dekke skip og fortøyninger. Eiendommer som inngår i planavgrensningen er gnr. 45 bnr. 69 og gnr. 46 bnr. 4, 19, 30, 91 og 131 mfl
Etablering av ny vasskjelde i Stad kommune
Prosjektet sitt hovedmål er å legge til rette for att Berstadvatnet ved Berstad/Haugavika i Moldefjorden kan fungere som vasskjelde for mellom anna Stad skipstunnel. Planarbeidet skal legge til rette for dette ved at det omfattar inntakspunkt, vassbehandlingsanlegg, høgdebasseng og røyrtrase til fjorden, i lag med anna nødvendig infrastruktur.
Terrenginngrep på Fv 5744 Vedvikura i Eid
Middels prioritert i rassikringsplan.
Kapasitetsøkning ved vegkryss på Nordfjordeid
Formålet med planarbeidet er å auke kapasiteten i krysset mellom Sjøgata og riksveg 15, slik at krysset kan handtere auke i trafikk som følgje av vidare næringsutvikling og fortetting i Nordfjordeid sentrum. Det skal sikrast gode løysingar for gåande og syklande og for kollektivtrafikk. Varsla planavgrensing strekker seg til begge bruene over Fargarelva i aust og sør og til Prestevikja småbåthamn i vest, og omfattar i tillegg dei fire bustadeigedomane nord for krysset. Planavgrensinga har eit areal på om lag 18,5 daa og berører følgjande eigedommar: 43/13, 43/15, 43/19, 43/33, 43/34, 43/37, 43/49, 43/77, 43/79, 43/80, 43/81, 43/82, 43/83, 43/84, 43/104, 43/114, 43/176, 44/158, 44/411, 44/488.
Opparbeidelse av infrastruktur for bustadområde på Nor
B 19 m.m. Reguleringsplanen ligg i hovudsak gnr/ bnr 57/1 og 57/ 65. Ein legg opp til inntil 12 einebustadtomter og inntil 16 mindre einingar i fortetta utbygging. Totalt 28 bueiningar.
Opparbeidelse av infrastruktur for fritidsbustader i Ervik
Del av gnr/bnr 245/3. 16-24 fritidsbustader. Skissert planområde har eit samla areal på om lag 45 daa.
Nett på Fv 618 Hellebakken i Selje
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 80 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 698 Hennebygda i Eid
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is/stein. 1,1 km. Kostnad og start er ikke beregnet.
Tilrettelegging av tilkomst, manøvreringsareal og plass for oppstilling i Flatraket sentrum
Bakgrunnen for søknaden er å leggje til rette for tilkomst rundt sørleg del av industribygg ved I1, dette for å sikre naudsynt manøvreringsareal med omsyn til branntryggleik då området har dårleg tilgjenge på sløkkevatn. Dette vil også mogleggjere oppstilling for utrykkingskøyretøy.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.