Alle planlagte anleggsprosjekter i Sogndal

Nybygg av transformatorstasjoner og kraftledninger mellom Sognefjorden og Hardangerfjorden (Modalen i Vestland)
Krossdalen transformatorstasjon. Gassisolert løsning på 26 000 m2 tomt Modalen koblingsstasjon vil bli revet etter at ny Krossdalen stasjon og ledninger er i drift Forlengelse av eksisterende kraftledning Haugsvær-Steinsland med ca. fem kilometer. Fem kilometer ny 420 kV kraftledning mellom Steinsland og Krossdalen. Endringer i dagens Steinsland koblingsstasjon. Nytt kaihakk på Eidslandet i Vaksdal kommune. Veier og anleggsplasser.
Etablering av bru og veiutbedring på Fylkesveg 55 ved Esefjorden i Balestrand
Bakgrunnen for planarbeidet er rasfareproblematikk for Fv55 ved Esefjorden, og avklaring av framtidig veiløsning for fylkesvegen ved Esefjorden.
Nybygg av bussanlegg i Sogndal
Bussanlegg med plass til 25 bussar.
Fanggjerder på Fv 5616 Tallberg 1 i Sogndal
Lav prioritert i rassikringsplan Region vest.
Nybygg av brannstasjon i Leikanger
Gbnr 211/1, 210,36, 210/10, 210/28, 210/46, 210/41, 210/37, 211/3. Ca. 13 daa.
Etablering av ny vannforsyning i Sogndal
Vassforsyningsanlegget på Nornes har avgrensa og for liten kapasitet for noverande og ikkje minst for planlagt bustadtilrettelegging. Det er ut i frå dette planlagt ny vassforsyning med nytt høgdebasseng, delar av hovudvassleidning og nye brønnar oppom Nornes bustadfelt.
Skredvoll på Fv 152 Moldskreda i Balestrand
Høyt prioritert i rassikringsplan 2018-2029.
Rassikringstiltak på Fv 55 Simuri i Balestrand
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: flom. 10m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Opparbeidelse av infrastruktur til eneboliger og lavblokker i Sogndal kommune
Infrastruktur til ca. 27-29 einebustader og 1 bustadblokk med 12-16 leiligheter.
Fanggjerder på Fv 5616 Klingenbergodden i Sogndal
Lav prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikringstiltak/nett på Fv 13 Kolven i Balestrand
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 100m. Start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 13 Øyraneset i Balestrand
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 170 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 55 Hestebakkgjølet i Balestrand
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø, jord og stein, sørpeskred/flomskred. 40m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Nybygg av bensinstasjon i Sogndal
Gbnr. 64/177 m.fl. Planområde er ca. 2,6 daa.
Rassikringstiltak på Fv 55 Slåttene i Balestrand
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 40m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 13 Sjurskreda i Balestrand
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 130 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 152 Merkingskreda i Sogndal
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 50m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 13 Torsteinskredet i Balestrand
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 80 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 13 Torsnes i Balestrand
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: sørpeskred/flomskred. 160 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Opparbeidelse av infrastruktur for boliger i Sogndal
Hovsmarki Gnr. 16 Bnr. 1 mfl. Skissematerialet viser et volum med 72 boenheter i leilighetsbygg og 4 rekkehus. Rekkehusene er planlagt med 2 og 3 etasjer, og med en BRA = 80 kvm per etasje. Blokkbebyggelsen består av 3 bygg der bygg A foreslås med 7 etasjer, bygg B foreslås med 6 etasjer og blokk C med 5 etasjer.
Rassikringstiltak på Fv 13 Sandskreda i Balestrand
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 200m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 13 Teigabøen i Balestrand
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 60m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 55 Raundøla i Balestrand
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: flom. 10 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Etablering av infrastruktur for eneboliger på Leikanger i Sogndal kommune
Godkjent regulering for frittliggende småhusbebyggelse med 4-6 boenheter.
Rassikringstiltak/nett på Fv 152 Stegen i Balestrand
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is. 200m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 5606 Brokaskreda i Balestrand
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, flom. 40m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.