Alle planlagte anleggsprosjekter i Samnanger

Nybygg av transformatorstasjon og elektrisk ledning fra Samnanger til Fitjar
Bygging og drift av nytt landstraumanlegg frå Samnanger transformatorstasjon til oljefelta NOA og Krafla i Nordsjøen. Tiltaket vedkjem Samanger, Fitjar, Bjørnafjorden, Tysnes, Øygarden og Austevoll kommunar. Utgangspunktet for nytt landstrømanlegg til NOA og Krafla er Statnetts 420 kV transformatorstasjon i Børdalen i Samnanger, Vestland fylke. Ny transformatorstasjon, jordkabel og luftledning vil berøre Samnanger kommune. I tillegg vil det være behov for å etablere en kompenseringsstasjon på Årskog næringsområde i Fitjar kommune. Fjord- og sjøkabelen fra Samnanger via Årskog til NOA PdQ vil være ca. 223 km lang og passere gjennom sjøområder i Samnanger, Bjørnafjorden, Tysnes, Fitjar og Austevoll kommuner. Fra NOA PdQ legges det en 27 km lang sjøkabel opp til Krafla UPP, slik at fjordog sjøkabelens samlede lengde blir ca. 250 km.
Oppgradering av tunnel på Fylkesveg 49 i Samnanger
Fra handlingsplan / kunnskapsgrunnlag for tunneloppgraderinger i Vestland Fylke (2022-2033). Prioritert 8.
Rassikring på Fv 134 Haga i Samnanger
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 60m.
Rassikring på Fv 134 Vetlakleivi i Samnanger
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 60m.
Rassikring på Fv 5410 Langeland i Samnanger
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 110m.
Rassikring på Fv 137 Sagen i Samnanger
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 134 Fiske i Samnanger
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 40m.
Rassikring på Fv 134 Verkane i Samnanger
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, stein. 390m.
Isnett på Fv 49 Storli i Samnanger
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Isnett.
Etablering av bubilparkering i Samnanger
I områdeplanen for Bjørkheim pågår det reguleringsarbeid, der plassering av bubilparkering inngår i planarbeidet. Arbeidet med regulering er etter framdriftsplanen vedteken i 2024. Det er sett av 750 000 kr i 2024 til etablering av ein bubilparkering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.