Alle planlagte anleggsprosjekter i Kvinnherad

Nybygg av kraftverk med parallell vannvei i Kvinnherad og Ullensvang kommune
Alt. 1. Mauranger 2 med ett aggregat 1 på 315 MW med inntak i Blådalsvatnet og tre bekkeinntak. I tillegg kommer Blådal pumpestasjon på 3 MW. Alt. 2. Trinn 1: Mauranger 2 med ett aggregat 1 på 315 MW med inntak i Blådalsvatnet og tre bekkeinntak. I tillegg kommer Blådal pumpestasjon på 3 MW. Dette tilsvarer Alt. 1, men stasjon og vannvei forberedes, med større utsprengning, for en senere større installasjon, Trinn 2. Trinn 2: Installasjon av aggregat 2 i Mauranger 2 på 315 MW. I tillegg kommer Svartedal pumpestasjon på 40 MW.
Ny bru på Fjelbergsambandet, Fjelbergøy-Borgundøy
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Rassikringstiltak på Fv 49 Bergsfjelltunnelen nord-Kjøylebukta i Kvinnherad
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Sikrar også Mjøstølneset-Bergfjelltunnelen sør.
Ny tunnel på Fv 51 Flatebøsvoene i Kvinnherad
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, tørrsnø, stein. 550m.
Nybygg av trafostasjon i Ornarheim
Arealbruk: 137 dekar. Spenningsnivå: 420 (300) kV.
Utbedring av Fylkesveg 48/544 Opsanger – Porsvik, Kvinnheradspakken
Fra Investeringsprogram for fylkesvegnettet 2019-2029.
Overbygg og terrengtiltak på Fv 551 Koven I i Kvinnherad
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 20m.
Utvidelse av næringsføremål knytt til maritim industri i Kvinnherad
Gnr/bnr: 202/132, 140, 141, 142, 33, 38. Planarbeidet har som føremål å leggje til rette for vidareutvikling av maritim industri på eksisterande næringsområde til sjø i Høylandsbygd på Halsnøy. Det har vore aktiv industridrift på området sidan 1970-talet. Det er planar om å vidareføre dagens aktivitet på området, samt utvide og foredle anlegga og aktiviteten. I dag er området nytta til ulike typar maritime tenester, der m.a. Halsnøy Dokk, Tronds Marine Service og Elektroen AS er etablert med skipsverft, industribase, verkstad, lager og kontor. Planområdet på 507 daa er avgrensa eksisterande næringsområde med tilhøyrande sjøareal, tilkomstveg og delar av friluftsområde. Den vidare utviklinga inneber tilrettelegging av nytt kaianlegg med utfylling i sjø og tilrettelegging av nye bygnadar. I tillegg til opprusting av eksisterande kai og dokk. Det inneber også terrenginngrep i innanfor eksisterande næringsområde for å sikre større areal for næringsutvikling på land. Planområdet skal også sikre naudsynt sjøareal for manøvrering og ferdsel for fartøy i sjø.
Oppgradering av elektrisk anlegg i Kvinnherad
Søknaden omhandler oppgradering av det elektriske anlegget i Blåfalli III kraftverk som nærmer seg endt levetid og som må skiftes ut i forbindelse at Statnett skal spenningsoppgradere sitt nett i området frå 300 til 420 kV.
Utbedring av Fylkesveg 48 Sandvoll sentrum, Kvinnheradspakken
Fra Investeringsprogram for fylkesvegnettet 2019-2029.
Utbedring av Fylkesveg 544 Sæbøvik-Eidsvik-Tofte, Kvinnheradspakken
Fra Investeringsprogram for fylkesvegnettet 2019-2029.
Etablering av slamavskiller i Kvinnherad
Etablering av ny slamavskiljar, for å reinsa utslepp som har stor grad ureinsa avløp
Ny høydebasseng inklusive ledningsanlegg i Kvinnherad
Vassmagasin for at vassforsyninga på heile Halsnøy skal verta sikrare. Vil også væra "backup" mot Sandvoll.
Temperaturoppgradering av 300 kV-ledning Mauranger-Samnanger
Statnett SF har søkt anleggskonsesjon for å temperaturoppgradere 300 kV-luftledningen Mauranger-Samnanger. Statnett ønsker å øke kapasiteten i ledningen gjennom å gjøre tiltak som muliggjør økt temperatur i linene. Statnett søker om å få gjøre tiltak i terrenget for å øke avstanden mellom liner og terreng på to steder på kraftledningen mellom Mauranger og Samnanger i Kvam og Kvinnherad kommuner i Vestland.
Terrenginngrep på Fv 500 Liaelva i Kvinnherad
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 10m. Terrengtiltak.
Etablering av vannledning i Kvinnherad
Ny vassleidning som skal sikra vassforsyning 2 vegar: Husnes VBA kan levera vatn via Valen og Sandvoll VBA kan levera til Valen
Ombygging av vei og ny gang- og sykkelvei mm i Kvinnherad
1 km mellom Best-stasjonen/Dimmelsvik Auto i nord, og krysset med Åsavegen i sør. Gnr/bnr: 95/1, 3, 9, 19, 20, 24, 29, 47, 59, 66, 83, 87, 88, 94, 114.
Nybygg av slamavskiller på Varaldsøy
Etablera reinseanlegg på kommunalt avløpsutslepp på Varaldsøy.
Bygging av større sjøledning i Kvinnherad kommune
Vassleidningen som forsyner Halsnøy er for liten, spesielt merkast dette i sommarmånadane når det pågår vatning. Dagens leidning tilåer ikkje at me aukar hastigheita, då den ikkje leverer nok vatn.
Ombygg av brannstasjoner i Kvinnherad
Fleire av dagens brannstasjonar stettar ikkje kravet til rein/skitten sone frå Arbeidstilsynet (Uskedal, Varaldsøy, Fjelberg og Åkra brannstasjon). Tiltaket gjeld utbetring av pålegg frå Arbeidstilsynet.
Separering av overvannsledning i Kvinnherad
Separera overvatn vekk frå kommunale spillvasslediningar
Etablering av slamavskiller i Kvinnherad
Reinsa kommunalt utslepp med stor grad av ureinsa avløp
Ny sjøledning og pumpestasjon i Kvinnherad
Kopla kommunalt avløpsutslepp frå Rudlen over til nytt reinseanlegg på Ersland.
Ombygg av vannledning i Kvinnherad
Betra vassforsyninga til Storvika, då det er små leidningar i dette området.
Samling til felles slamavskiller i Kvinnherad
Samla 2 kommunale avløpsutslepp til eit og etablera reinsing på dette.
Nybygg av vannledning i Kvinnherad
Sikre råvatn til Varaldsøy VBA.
Rassikring på Fv 551 Dalane i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 20m.
Rassikring på Fv 551 Furubergtunnelen vest i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 40 sør om Kastet i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred. 30m.
Rassikring på Fv 40 Haudalen i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 150m.
Rassikring på Fv 551 Marsteingjelet i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 100m.
Rassikring på Fv 551 Nonsgjelbekkjen i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 551 Tveitesvikja vest Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 20m.
Rassikring på Fv 551 Kroka bru i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 20m.
Nybygg av høydebasseng i Kvinnherad
Betra vassmengda i Teigen samt sikra brannvatn. Samarbeid med utbyggar av privat byggefelt.
Sanering av avløpsutslipp ved skole i Kvinnherad
Kopla avløpsutslepp frå Ølve skule inn til kommunalt reinseanlegg.
Separering av overvannsledning i Kvinnherad
Separera overvatn vekk frå kommunale spillvasslediningar.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av 3- og 4-mannsboliger og leilighetsbygg i Rosendal, Kvinnherad
Planområdet er totalt på 22,7 daa og omfattar areal avsett til tre 3-eller 4 mannsbustadar og to 9-mannsbustadar, veg, parkeringsanlegg og leikeområde, samt tilhøyrande infrastruktur. Planområdet er totalt på 22,7 daa. Gnr/bnr 82/180, 82/181, 83/5, 83/37, 83/38, 83/46, 83/47, 83/48, 83/63, 83/72, 83/73, 83/74, 85/43.
Nybygg av vannledning i Husnes
Forsyna bustenaden i Langgåta med reint vatn frå Husnes VBA. I Langgåta er det private brønnar.
Etablering av pumpestasjon i Kvinnherad
Ny pumpestasjon slik at Sandvoll VBA kan levera mot kritiske abonnentar på Halsnøy
Terrenginngrep på Fv 49 Osplundgjelet i Kvinnherad
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 50m.
Rassikringstiltak på Fv 49 Stussvik i Kvinnherad
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 100m. Kostnad er ikke beregnet.
Nett på Fv 40 Brekkesvingene i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 410m. Kostnad er ikke beregnet.
Utbedring av eksisterende inntak ved elv i Kvinnherad
Tiltaket gjeld nytt vassinntak i elva, inkludert ny grunnvassbrønn. Dette for å sikra tilgang til vatn i turre periodar.
Nybygg av avløpsledning fra Sæbø/Tofte til Sæbøvik
Transportera kommunalt utslepp over til kommunal slamavskiljar
Ombygg av pumpestasjon i Kvinnherad
Dagens stasjon skal dubliserast slik at Sandvoll VBA kan levera vatn mot Husnes via Valen.
Ombygg av vannledninger i Kvinnherad
Knyte saman vassleidningar slik at ein sikrar vassforsyning frå to sider i Dimmelsvik
Sanering av ledningsanlegg i Kvinnherad
Kople private utslepp på Ølve til kommunal reinseanlegg.
Nybygg av avskjærande ledning i Ænes
Samla private avløpsanlegg nedom “Gamleskulen” på Ænes og kopla dei til kommunalt reinseanlegg.
Separering av overvannsledning i Kvinnherad
Separera overvatn vekk frå kommunale spillvasslediningar
Nybygg av avskjærande ledning i Kvinnherad
Transportera privat utslepp over til kommunal slamavskiljar
Ombygging av elveinntak i Husnes
Nytt inntak til Husnes VBA for å gjera vinterdrifta enklare i høve til ising. Dagens løysing krev tilsyn anna kvar time når det er frostperiodar. Prosjektet vert samkjøring med Onarheim kraft.
Nybygg av slamavskiller i Varaldsøy
Reinsa kommunalt utslepp som er delvis ureinsa.
Nybygg av avløpsledning mellom Hellvika-Krosanden
Transportera private utslepp over til kommunal slamavskiljar

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.