Alle planlagte anleggsprosjekter i Kvinnherad

Nybygg av kraftverk med parallell vannvei i Kvinnherad og Ullensvang kommune
Alt. 1. Mauranger 2 med ett aggregat 1 på 315 MW med inntak i Blådalsvatnet og tre bekkeinntak. I tillegg kommer Blådal pumpestasjon på 3 MW. Alt. 2. Trinn 1: Mauranger 2 med ett aggregat 1 på 315 MW med inntak i Blådalsvatnet og tre bekkeinntak. I tillegg kommer Blådal pumpestasjon på 3 MW. Dette tilsvarer Alt. 1, men stasjon og vannvei forberedes, med større utsprengning, for en senere større installasjon, Trinn 2. Trinn 2: Installasjon av aggregat 2 i Mauranger 2 på 315 MW. I tillegg kommer Svartedal pumpestasjon på 40 MW.
Ny bru på Fjelbergsambandet, Fjelbergøy-Borgundøy
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Nybygg av trafostasjon i Ornarheim
Arealbruk: 137 dekar. Spenningsnivå: 420 (300) kV.
Nytt vannkraftverk i Kvinnherad
Søkt produksjon: 28,90 KWh.
Utbedring av Fylkesveg 48/544 Opsanger – Porsvik, Kvinnheradspakken
Fra Investeringsprogram for fylkesvegnettet 2019-2029.
Overbygg og terrengtiltak på Fv 551 Koven I i Kvinnherad
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 20m.
Utbedring av Fylkesveg 48 Sandvoll sentrum, Kvinnheradspakken
Fra Investeringsprogram for fylkesvegnettet 2019-2029.
Utbedring av Fylkesveg 544 Sæbøvik-Eidsvik-Tofte, Kvinnheradspakken
Fra Investeringsprogram for fylkesvegnettet 2019-2029.
Opparbeidelse av infrastruktur for utvikling av nærings- og industritomter i Kvinnherad
Gnr/bnr 154/32 og del av 154/17. Planområdet er på ca 25 daa.
Fanggjerde mm på Fv 51 Svedane-Eikenes i Kvinnherad
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, stein. 3380m.
Sanering av avløpsledninger i Kvinnherad
Reinseanlegg og pumpestasjonar for å reinsa avløpa som kjem ut i sjø, frå Bogsnes til Prestnes
Ny høydebasseng inkl ledningsanlegg i Kvinnherad
Vassmagasin for at vassforsyninga på heile Halsnøy skal verta sikrare. Vil også væra "backup" mot Sandvoll.
Oppgradering og ombygg av veg i Kvinnherad
Oppgradering og ombygging av eksisterende grusveg.
Terrenginngrep på Fv 500 Liaelva i Kvinnherad
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 10m. Terrengtiltak.
Etablering av vannledning i Kvinnherad
Ny vassleidning som skal sikra vassforsyning 2 vegar: Husnes VBA kan levera vatn via Valen og Sandvoll VBA kan levera til Valen
Ombygging av vei og ny gang- og sykkelvei mm i Kvinnherad
1 km mellom Best-stasjonen/Dimmelsvik Auto i nord, og krysset med Åsavegen i sør. Gnr/bnr: 95/1, 3, 9, 19, 20, 24, 29, 47, 59, 66, 83, 87, 88, 94, 114.
Nybygg av slamavskiller og overføringsledning i Sæbøvik
Reinsa kommunale utslepp med stor grad av ureinsa avløp
Ombygg av brannstasjoner i Kvinnherad
Fleire av dagens brannstasjonar stettar ikkje kravet til rein/skitten sone frå Arbeidstilsynet (Uskedal, Varaldsøy, Fjelberg og Åkra brannstasjon). Tiltaket gjeld utbetring av pålegg frå Arbeidstilsynet.
Etablering av slamavskiller i Kvinnherad
Etablering av ny slamavskiljar, for å reinsa utslepp som har stor grad ureinsa avløp
Ombygg av vannverk i Kvinnherad
Forfiltrering membrananlegg Hattebergsdalen.
Etablering av slamavskiller i Kvinnherad
Reinsa kommunalt utslepp med stor grad av ureinsa avløp
Ombygg av vannledning i Kvinnherad
Betra vassforsyninga til Storvika, då det er små leidningar i dette området.
Rassikring på Fv 551 Kroka bru i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 20m.
Rassikring på Fv 551 Tveitesvikja vest Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 20m.
Rassikring på Fv 551 Nonsgjelbekkjen i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 40 Haudalen i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 150m.
Nybygg av vannledning i Kvinnherad
Sikre råvatn til Varaldsøy VBA.
Rassikring på Fv 551 Marsteingjelet i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 100m.
Rassikring på Fv 551 Furubergtunnelen vest i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 40 sør om Kastet i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred. 30m.
Rassikring på Fv 551 Dalane i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 20m.
Separering av overvannsledning i Kvinnherad
Separera overvatn vekk frå kommunale spillvasslediningar
Separering av overvannsledning i Kvinnherad
Separera overvatn vekk frå kommunale spillvasslediningar.
Nybygg av vannledning i Husnes
Forsyna bustenaden i Langgåta med reint vatn frå Husnes VBA. I Langgåta er det private brønnar.
Rassikringstiltak på Fv 49 Stussvik i Kvinnherad
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 100m. Kostnad er ikke beregnet.
Nett på Fv 40 Brekkesvingene i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 410m. Kostnad er ikke beregnet.
Etablering av pumpestasjon i Kvinnherad
Ny pumpestasjon slik at Sandvoll VBA kan levera mot kritiske abonnentar på Halsnøy
Terrenginngrep på Fv 49 Osplundgjelet i Kvinnherad
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 50m.
Nybygg av avløpsledning fra Sæbø/Tofte til Sæbøvik
Transportera kommunalt utslepp over til kommunal slamavskiljar
Nybygg av sjøledning i Kvinnherad
Utbedring/oppgradering av vassledining som skal sikra vassforsyninga 2 vegar: Husnes VBA kan levera vatn via Halsnøy og inn til Sandvoll, og Sandvoll VBA kan levera til Halsnøy.
Ombygg av vannledninger i Kvinnherad
Knyte saman vassleidningar slik at ein sikrar vassforsyning frå to sider i Dimmelsvik
Tiltak for nytt vassintak i elva i Varaldsøy
Tiltaket gjeld nytt vassinntak i elva, inkludert ny grunnvassbrønn. Dette for å sikra tilgang til vatn i turre periodar.
Separering av overvannsledning i Kvinnherad
Separera overvatn vekk frå kommunale spillvasslediningar
Nybygg av avskjærande ledning i Kvinnherad
Transportera privat utslepp over til kommunal slamavskiljar
Nybygg av slamavskiller i Varaldsøy
Reinsa kommunalt utslepp som er delvis ureinsa.
Nybygg av avløpsledning mellom Hellvika-Krosanden
Transportera private utslepp over til kommunal slamavskiljar

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.