Alle planlagte anleggsprosjekter i Kvinnherad

Nybygg av kraftverk med parallell vannvei i Kvinnherad og Ullensvang kommune
Alt. 1. Mauranger 2 med ett aggregat 1 på 315 MW med inntak i Blådalsvatnet og tre bekkeinntak. I tillegg kommer Blådal pumpestasjon på 3 MW. Alt. 2. Trinn 1: Mauranger 2 med ett aggregat 1 på 315 MW med inntak i Blådalsvatnet og tre bekkeinntak. I tillegg kommer Blådal pumpestasjon på 3 MW. Dette tilsvarer Alt. 1, men stasjon og vannvei forberedes, med større utsprengning, for en senere større installasjon, Trinn 2. Trinn 2: Installasjon av aggregat 2 i Mauranger 2 på 315 MW. I tillegg kommer Svartedal pumpestasjon på 40 MW.
Ny bru på Fjelbergsambandet, Fjelbergøy-Borgundøy
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Nybygg av trafostasjon i Ornarheim
Arealbruk: 137 dekar. Spenningsnivå: 420 (300) kV.
Utbedring av Fylkesveg 48/544 Opsanger – Porsvik, Kvinnheradspakken
Fra Investeringsprogram for fylkesvegnettet 2019-2029.
Overbygg og terrengtiltak på Fv 551 Koven I i Kvinnherad
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 20m.
Utvidelse av næringsføremål knytt til maritim industri i Kvinnherad
Gnr/bnr: 202/132, 140, 141, 142, 33, 38. Føremålet med planen er næringsføremål knytt til maritim industri. Det er planar om å vidareføre dagens aktivitet på området, samt utvide og foredle anlegga og aktiviteten. Tiltaka planen vil legge til rette for er nye kaiar og opprusting av eksisterande kaiar, dokk og verkstad/industribygningar. Det er etablert kontorbygg på området som ein ønskjer å kunne pusse opp. I tillegg er det trong for overnattingsfasilitetar for skiftarbeidarar. Planen skal regulere byggegrense for bygningstiltak mot sjø. Ein vil også regulere type næringsaktivitet som er tillaten på området. Størrelse på planområdet er ca. 480 DAA. Med utvidinga vert samla areal ca. 630 DAA.
Oppgradering av elektrisk anlegg i Kvinnherad
Søknaden omhandler oppgradering av det elektriske anlegget i Blåfalli III kraftverk som nærmer seg endt levetid og som må skiftes ut i forbindelse at Statnett skal spenningsoppgradere sitt nett i området frå 300 til 420 kV.
Utbedring av Fylkesveg 48 Sandvoll sentrum, Kvinnheradspakken
Fra Investeringsprogram for fylkesvegnettet 2019-2029.
Utbedring av Fylkesveg 544 Sæbøvik-Eidsvik-Tofte, Kvinnheradspakken
Fra Investeringsprogram for fylkesvegnettet 2019-2029.
Etablering av slamavskiller i Kvinnherad
Etablering av ny slamavskiljar, for å reinsa utslepp som har stor grad ureinsa avløp
Ny høydebasseng inklusive ledningsanlegg i Kvinnherad
Vassmagasin for at vassforsyninga på heile Halsnøy skal verta sikrare. Vil også væra "backup" mot Sandvoll.
Terrenginngrep på Fv 500 Liaelva i Kvinnherad
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 10m. Terrengtiltak.
Oppgradering og ombygg av veg i Kvinnherad
Oppgradering og ombygging av eksisterende grusveg.
Etablering av vannledning i Kvinnherad
Ny vassleidning som skal sikra vassforsyning 2 vegar: Husnes VBA kan levera vatn via Valen og Sandvoll VBA kan levera til Valen
Ombygging av vei og ny gang- og sykkelvei mm i Kvinnherad
1 km mellom Best-stasjonen/Dimmelsvik Auto i nord, og krysset med Åsavegen i sør. Gnr/bnr: 95/1, 3, 9, 19, 20, 24, 29, 47, 59, 66, 83, 87, 88, 94, 114.
Nybygg av slamavskiller på Varaldsøy
Etablera reinseanlegg på kommunalt avløpsutslepp på Varaldsøy.
Bygging av større sjøledning i Kvinnherad kommune
Vassleidningen som forsyner Halsnøy er for liten, spesielt merkast dette i sommarmånadane når det pågår vatning. Dagens leidning tilåer ikkje at me aukar hastigheita, då den ikkje leverer nok vatn.
Ombygg av brannstasjoner i Kvinnherad
Fleire av dagens brannstasjonar stettar ikkje kravet til rein/skitten sone frå Arbeidstilsynet (Uskedal, Varaldsøy, Fjelberg og Åkra brannstasjon). Tiltaket gjeld utbetring av pålegg frå Arbeidstilsynet.
Separering av overvannsledning i Kvinnherad
Separera overvatn vekk frå kommunale spillvasslediningar
Etablering av slamavskiller i Kvinnherad
Reinsa kommunalt utslepp med stor grad av ureinsa avløp
Ombygg av vannverk i Kvinnherad
Forfiltrering membrananlegg Hattebergsdalen.
Utskifting av transformatorstasjon i Kvinnherad
Skifte eksistrende 12 MVA (66/22 kV)trafo i Stussvik trafostasjon. Ny trafo plasseres i tom eksisterende trafocelle. Plasseringen fordrer imidlertid en mindre påbygging av eksisterende trafobygg. Påbygget vil bli på ca 26 m2. Mønehøyde vil øke med ca 1,8 m til ca 9,2 m
Ny sjøledning og pumpestasjon i Kvinnherad
Kopla kommunalt avløpsutslepp frå Rudlen over til nytt reinseanlegg på Ersland.
Ombygg av vannledning i Kvinnherad
Betra vassforsyninga til Storvika, då det er små leidningar i dette området.
Samling til felles slamavskiller i Kvinnherad
Samla 2 kommunale avløpsutslepp til eit og etablera reinsing på dette.
Rassikring på Fv 551 Dalane i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 20m.
Rassikring på Fv 551 Furubergtunnelen vest i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 551 Kroka bru i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 20m.
Nybygg av vannledning i Kvinnherad
Sikre råvatn til Varaldsøy VBA.
Rassikring på Fv 40 sør om Kastet i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred. 30m.
Rassikring på Fv 551 Tveitesvikja vest Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 20m.
Rassikring på Fv 551 Nonsgjelbekkjen i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 40 Haudalen i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 150m.
Rassikring på Fv 551 Marsteingjelet i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 100m.
Etablering av småbåtanlegg, tilkomstveg, mm i Ølve
Bakgrunnen for planframlegget er å legge til rette for eit småbåtanlegg med inntil 130 båtplassar, slipp, septiktank, tilkomstveg, gangveg, parkeringsplass og bodar. Småbåtanlegget er for å dekke etterspurnaden til brukarane til fritidsbusetnadane, samt fastbuande i Ølve. Tiltakshavar opplev stor etterspurnad på båtplassar og ynskjer difor å leggje til rette for dette ved å bygge ut privat småbåtanlegg med tilhøyrande parkeringsplassar, bodar og slipp. Planområdet er på omtrent 137 daa og omfattar både areal på land og i sjø.
Nybygg av høydebasseng i Kvinnherad
Betra vassmengda i Teigen samt sikra brannvatn. Samarbeid med utbyggar av privat byggefelt.
Sanering av avløpsutslipp ved skole i Kvinnherad
Kopla avløpsutslepp frå Ølve skule inn til kommunalt reinseanlegg.
Separering av overvannsledning i Kvinnherad
Separera overvatn vekk frå kommunale spillvasslediningar.
Nybygg av vannledning i Husnes
Forsyna bustenaden i Langgåta med reint vatn frå Husnes VBA. I Langgåta er det private brønnar.
Terrenginngrep på Fv 49 Osplundgjelet i Kvinnherad
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 50m.
Nett på Fv 40 Brekkesvingene i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 410m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 49 Stussvik i Kvinnherad
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 100m. Kostnad er ikke beregnet.
Etablering av pumpestasjon i Kvinnherad
Ny pumpestasjon slik at Sandvoll VBA kan levera mot kritiske abonnentar på Halsnøy
Utbedring av eksisterende inntak ved elv i Kvinnherad
Tiltaket gjeld nytt vassinntak i elva, inkludert ny grunnvassbrønn. Dette for å sikra tilgang til vatn i turre periodar.
Nybygg av avløpsledning fra Sæbø/Tofte til Sæbøvik
Transportera kommunalt utslepp over til kommunal slamavskiljar
Ombygg av pumpestasjon i Kvinnherad
Dagens stasjon skal dubliserast slik at Sandvoll VBA kan levera vatn mot Husnes via Valen.
Ombygg av vannledninger i Kvinnherad
Knyte saman vassleidningar slik at ein sikrar vassforsyning frå to sider i Dimmelsvik
Sanering av ledningsanlegg i Kvinnherad
Kople private utslepp på Ølve til kommunal reinseanlegg.
Nybygg av avskjærande ledning i Ænes
Samla private avløpsanlegg nedom “Gamleskulen” på Ænes og kopla dei til kommunalt reinseanlegg.
Tiltak for nytt vassintak i elva i Varaldsøy
Tiltaket gjeld nytt vassinntak i elva, inkludert ny grunnvassbrønn. Dette for å sikra tilgang til vatn i turre periodar.
Separering av overvannsledning i Kvinnherad
Separera overvatn vekk frå kommunale spillvasslediningar
Nybygg av avskjærande ledning i Kvinnherad
Transportera privat utslepp over til kommunal slamavskiljar
Ombygging av elveinntak i Husnes
Nytt inntak til Husnes VBA for å gjera vinterdrifta enklare i høve til ising. Dagens løysing krev tilsyn anna kvar time når det er frostperiodar. Prosjektet vert samkjøring med Onarheim kraft.
Nybygg av slamavskiller i Varaldsøy
Reinsa kommunalt utslepp som er delvis ureinsa.
Nybygg av avløpsledning mellom Hellvika-Krosanden
Transportera private utslepp over til kommunal slamavskiljar

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.