Alle planlagte anleggsprosjekter i Kinn

Ny trasé Redal-Rv 5 i Flora
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny tunnel Otterstein-Kvammen i Flora
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. 9km tunnel.
Ny trasé med bru, Kvammen-Redal i Florø
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. Bru over Ålesundet.
Utdyping og merking av farled, innseiling til Florø
Utdyping med 4 meter slik at den blir 20 meter dyp i 120 meters bredde.
Etablering av næringsareal på Måsholmen og Håskjera i Kinn kommune
Planområdet femnar om ca. 127.000 m2 på land og i sjø.
Rassikringstiltak på Fv 5698 Grøndal i Flora
Middels prioritert i rassikringsplan. To bruer.
Portal på Fv 614 Nordalstunnelen aust og vest i Flora
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Nybygg av Litlevatnet kraftverk i Flora kommune
Produksjon 18,60 GWh. Konsesjonssøknad er godkjent.
Utbedringstiltak på Rv. 5 Skudalen til Fugleskjærskaia i Florø
Tiltak i rv. 5 Markegata for bedre tilkomst til Florø havn.
Fanggjerder på Fv 5696 Alia i Flora
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Utfylling i sjø og ny avkøyrsle til Rv15 i Kinn kommune
Forberedende arbeider for utvidelse av næringsområde.
Utfylling i sjø for industri/næringsområde i Ulvesund/Deknepollen
Gnr/bnr 304/6, 112, 20, 72. Planarbeid skal legge til rette for utfylling i sjø med etablering av industri/næringsområde og komplettering av nødvendige oppsamlingskar for tankanlegga på nordsiden av området. Etablering av anleggsvei. 98,5 daa. Skisser for utfyllingsområder ca 8600 m2 og fyllingsvolym, ca 55000 m2.
Forbreidende arbeide og utfylling for utbygging av del av Måløy sentrum
Planinitiativ i samband med privat forslag til reguleringsplan i Måløy sentrum, gbnr. 115/62, 115/289, 115/265 og 115/9 m.fl. Varsla planområde utgjer omlag 24 daa, der endeleg planavgrensing kan verte justert i planprosessen. Ny reguleringsplan skal først legge til rette for vidare utfylling innanfor aktuelt område med massar frå Stad skipstunnel. Vidare er siktemål med planarbeidet å legge til rette for byggetiltak som vil fremje aktivitet og styrke næringslivet i Måløy sentrum. På delar av areal (på kommunal tomt) skal det leggast til rette for offentleg svømmeanlegg med tilkomst og parkering, medan det på resterande arealet skal vurderast næringsformål som t.d. hotell, butikk, kontor, kulturhus, med gangpromenade langs sjø i tillegg til anna gangareal/grøntområde innanfor området. I planprosessen skal det også vurderast moglegheit for å etablere bustad/leilegheiter innanfor området, i tillegg til kaiareal langs sjø og anlegg for småbåthamn/gjestehamn i tilknyting til dette.
Oppgradering av vei i Florø
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger i Deknepollen
Planområdet er ca 18 daa, omfatter gnr/bnr 308/157, 156, 135 og deler av 308/1, 9, 4. 25-30 enheter.
Rassikringstiltak på Fv 544 Sundalstranda i Flora
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 10 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 618 Sørpollstranda på Vågsøy
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 1150 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 618 Flister i Vågsøy
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein, sørpeskred/bløtsnø. 510m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 600 Kvalheimslia i Vågsøy
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, stein, sørpeskred/flomskred. 1100m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Etablering av landstrømanlegg inkl. grøftearbeid m.m. ved kaianlegg på Trollebø i Måløy i Kinn kommune
Landstrømanlegg inkl grøftearbeid mm. for Fiskerikai og kaianlegg på Trollebø i Måløy i Kinn kommune.
Bred grøft på Fv 631 Stangelia i Vågsøy
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 100m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Utbygging av bredbånd i Florø
Ytterlegare 194 bustader, 123 fritidseigedomar og 20 næringsverksemder får tilgang til breiband etter utbygginga er ferdig.
Utbygging av bredbånd i Florø
Ytterlegare 194 bustader, 123 fritidseigedomar og 20 næringsverksemder får tilgang til breiband etter utbygginga er ferdig.
Utbygging av bredbånd i Florø
Ytterlegare 194 bustader, 123 fritidseigedomar og 20 næringsverksemder får tilgang til breiband etter utbygginga er ferdig.
Utbygging av bredbånd i Florø
Ytterlegare 194 bustader, 123 fritidseigedomar og 20 næringsverksemder får tilgang til breiband etter utbygginga er ferdig.
Utbygging av bredbånd i Florø
Ytterlegare 194 bustader, 123 fritidseigedomar og 20 næringsverksemder får tilgang til breiband etter utbygginga er ferdig.
Utbygging av bredbånd i Florø
Ytterlegare 194 bustader, 123 fritidseigedomar og 20 næringsverksemder får tilgang til breiband etter utbygginga er ferdig.
Utbygging av bredbånd i Florø
Ytterlegare 194 bustader, 123 fritidseigedomar og 20 næringsverksemder får tilgang til breiband etter utbygginga er ferdig.
Utbygging av bredbånd i Florø
Ytterlegare 194 bustader, 123 fritidseigedomar og 20 næringsverksemder får tilgang til breiband etter utbygginga er ferdig.
Utbygging av bredbånd i Måløy
Ytterlegare 194 bustader, 123 fritidseigedomar og 20 næringsverksemder får tilgang til breiband etter utbygginga er ferdig.
Utbygging av bredbånd i Måløy
Ytterlegare 194 bustader, 123 fritidseigedomar og 20 næringsverksemder får tilgang til breiband etter utbygginga er ferdig.
Utbygging av bredbånd i Måløy
Ytterlegare 194 bustader, 123 fritidseigedomar og 20 næringsverksemder får tilgang til breiband etter utbygginga er ferdig.
Utbygging av bredbånd i Måløy
Ytterlegare 194 bustader, 123 fritidseigedomar og 20 næringsverksemder får tilgang til breiband etter utbygginga er ferdig.
Utbygging av bredbånd i Måløy
Ytterlegare 194 bustader, 123 fritidseigedomar og 20 næringsverksemder får tilgang til breiband etter utbygginga er ferdig.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.