Alle planlagte anleggsprosjekter i Kinn

Utdyping og merking av farled, innseiling til Florø
Utdyping med 4 meter slik at den blir 20 meter dyp i 120 meters bredde.
Ny 132 kV strømforsyning til Florø
Linja AS har søkt om konsesjon for ei ny 132 kV forbinding til Botnaneset, ny 132/22 kV transformatorstasjon på Botnaneset, ny 132 kV forbinding frå ny Botnaneset transformatorstasjon til eksisterande Florø transformatorstasjon, samt oppgradering av eksisterande transformatorstasjon. Linja AS har søkt om 3 ulike trasealternativ mellom Magnhildskaret koblingsstasjon og Botnaneset transformatorstasjon. Mellom Botnaneset transformatorstasjon og Florø transformatorstasjon er det søkt 2 ulike trasealternativ.
Etablering av næringsareal på Måsholmen og Håskjera i Kinn kommune
Planområdet femnar om ca. 127.000 m2 på land og i sjø.
Nybygg av kaianlegg og næringsområde i Måløy
Planområdet sin totale storleik er på ca. 134 daa, og omfattar i hovudsak næringsformål med kaiareal, vegareal, avkøyrsler til fylkesvegen, og hamneområde i sjø. Alle nye tiltak ligg på nedsida av fylkesvegen. Planforslaget inneber etablering av ei større ny fylling. Utnyttingsgraden innanfor føremålet er sett til 70 %-BYA, som gjev ei relativt høg utnytting av planområdet. Maks gesimshøgd er nord i planområdet sett til 12m over planert fylling og maks 15 m i øvrige deler av planområdet.
Rassikringstiltak på Fv 5698 Grøndal i Flora
Middels prioritert i rassikringsplan. To bruer.
Rehabilitering, sanering og separering i området Nordnes-Bergomvegen-Vestnesvegen-Lyngvegen-Breivika
Det er behov for rehabilitering, sanering og separering i området Nordnes-Bergomvegen-Vestnesvegen-Lyngvegen-Breivika. Avløp skal samlast og førast til reinseanlegg
Portal på Fv 614 Nordalstunnelen aust og vest i Flora
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Etablering av vannledning i Florø
Formålet er å betre reinsing av avløpsvatn ved å overføre utslepp frå Botnaholten og Botnavegen/Botnavågen til nytt reinseanlegg på Kanalen. I tillegg vert det lagt ny hovudvassleidning på strekninga Botnavågen til Nybøvegen. Resultatmål er å redusere tal på utslepp og kommunale/private slamavskiljarar, samt betre kvaliteten på utslepp til resipient og sikre vasstilførsel til Florø. Det er knytt risiko til graving i grunnen og i nærheita av hovudvassleidning i drift.
Utskifting av overføringsledninger i Flora
Tiltak V2.Utskifting av overføringsleidning fra Sagavatnet til Saga.
Etablering av vannledning i Raudeberg
Bakgrunn: Ureinsa utslepp som i dag går i Raudeberg skal sanerast og førast til nytt reinseanlegget med hjelp av pumpeleidningar på land ved et spleiseprosjekt med Vestlands fylkeskommune. Det skal leggast nytt vassleidning i fylkeskommunal veg for å forsterke vassforsyning til Industrien, og etablere ringleding funksjon, dette fører til et med robust beredskap ved brud/lekkasjar av vassleidningar i Raudeberg. Mål: Å oppgradere infrastrukturen og bymiljøet i Raudeberg. Prosjektet vil i samarbeid med Vestlands fylkeskommune, oppgradere infrastrukturen i Raudeberg.
Nybygg av infrastruktur for boligblokker i Florø
Infrastruktur for totalt 100 stk boenheter fordelt på 7 stk blokk.
Nybygg av veier i Kinn kommune
Utbygging av vegnettet må skje i rekkefølge: 1) Utvidelse av sving i Idrettsvegen, 2) Forlengelse av Gate 6 til Idrettsvegen, 3) Forlengelse av Konghaugvegen.
Utfylling i sjø og opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av kaianlegg og næringsområde i Måløy
Planområdet sin totale storleik er på ca. 134 daa, og omfattar i hovudsak næringsformål med kaiareal, vegareal, avkøyrsler til fylkesvegen, og hamneområde i sjø. Alle nye tiltak ligg på nedsida av fylkesvegen. Planforslaget inneber etablering av ei større ny fylling. Utnyttingsgraden innanfor føremålet er sett til 70 %-BYA, som gjev ei relativt høg utnytting av planområdet. Maks gesimshøgd er nord i planområdet sett til 12m over planert fylling og maks 15 m i øvrige deler av planområdet.
Utbedringstiltak på Riksveg 5 Skudalen til Fugleskjærskaia i Florø
Tiltak i rv. 5 Markegata for bedre tilkomst til Florø havn.
Sammenkobling av vannledninger i Botnastranda - Brandsøy
Vass- og avløp er vedteke vidareført frå Fjord Base, vidare austover. Dette skal mellom anna mogleggjere vidare industriutvikling på Botnastrande aust. Ved å vidareføre vassleidning heilt til Brandsøy, vil vassverket oppnå “rundkøyring” rundt Brandsøyåsen. Dette vil blant anna forsterke leveringssikkerhet og gjere det mogleg for industriområdet å bruke av høgdebasseng i Brandsøy. Dette er gunstig for å lette belastninga på vassverket ved høgt forbruk. Vassleidning til Brandsøy vil også syte for leveranse av vatn til bustadar i Brandsøysundet nord-vest.
Fanggjerder på Fv 5696 Alia i Flora
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Oppgrdering av va anlegg i Eikefjord
Oppgradering va anlegg Hovlandsvegen i samband med oppgradering av vegen.
Ny vannforsyning Trollebø industriområde område nord
Samlet lengde på den nye vannledningen er 870 meter. Ved tradisjonell graving på denne strekkningen vil en samtidig benytte muligheten til å legge ned framtidig pumpelening for avløp og trekkerør for framtidig fiber og lignende.
Forbreidende arbeide og utfylling for utbygging av del av Måløy sentrum
Planinitiativ i samband med privat forslag til reguleringsplan i Måløy sentrum, gbnr. 115/62, 115/289, 115/265 og 115/9 m.fl. Varsla planområde utgjer omlag 24 daa, der endeleg planavgrensing kan verte justert i planprosessen. Ny reguleringsplan skal først legge til rette for vidare utfylling innanfor aktuelt område med massar frå Stad skipstunnel. Vidare er siktemål med planarbeidet å legge til rette for byggetiltak som vil fremje aktivitet og styrke næringslivet i Måløy sentrum. På delar av areal (på kommunal tomt) skal det leggast til rette for offentleg svømmeanlegg med tilkomst og parkering, medan det på resterande arealet skal vurderast næringsformål som t.d. hotell, butikk, kontor, kulturhus, med gangpromenade langs sjø i tillegg til anna gangareal/grøntområde innanfor området. I planprosessen skal det også vurderast moglegheit for å etablere bustad/leilegheiter innanfor området, i tillegg til kaiareal langs sjø og anlegg for småbåthamn/gjestehamn i tilknyting til dette.
Utfylling i sjø og ny avkøyrsle til Rv15 i Kinn kommune
Forberedende arbeider for utvidelse av næringsområde.
Utfylling i sjø for industri/næringsområde i Ulvesund/Deknepollen
Gnr/bnr 304/6, 112, 20, 72. Planarbeid skal legge til rette for utfylling i sjø med etablering av industri/næringsområde og komplettering av nødvendige oppsamlingskar for tankanlegga på nordsiden av området. Etablering av anleggsvei. 98,5 daa. Skisser for utfyllingsområder ca 8600 m2 og fyllingsvolym, ca 55000 m2.
Ombygg av vannledninger i Måløy
Gamle vannledninger med relativt stor lekkasje på denne strekningen. Støypejernsledninger må skiftes da disse lekker og er i dårlig forfatning. Der er også en del lekkasje på eksisterende spillvanns- og overvannsledninger. Overvannsledningene bør også dimensjoneres opp etter dagens krav.
Utskifting av vann-, spillvann-, og overvannsledninger i gate 6-7 - Måløy
Vannledningen fra krysset i gate 6, til elven i gate 7 i Måløy er et av dei siste rørstrekkene i Måløy med asbestrør.
Oppgradering av vei i Florø
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utskifting av hovedvannledning i Florø
Tiltak V6a i hovedplan vassforsyning omfattar utskifting av Hovudvassleidning frå Nybøvegen til Kanalen (a) og ny leidning over kanalen mot sentrum nord (b). Tilttak med ny leidning over Kanalen mot sentrum nord (b) er ferdig. Prosjekt 79597. Utskifting av hovedvassleidning frå Nybøvegen til Kanalen (a) var planlagt utført 2019, men er ikkje påbegynt. Lengde ca 160 m. Eksisterande hovudvassleidning på denne strekninga er frå 1969. Ny leidning skal sikre god og stabil vassforsyning til Florølandet.
Sanering slamavskiller i Florø
Som eit ledd i at slamavskiller i Brandsøysundet skal sanerast og avløp førast til reinseanlegg i Kanalen, vert det lagt ned pumpeleidning og sjølvfallsleidningar for avløp samtidig med at Vestland Fylkeskommune bygger fortau i Brandsøyvegen på strekningen Solheimslia-Instetunet. Formålet er å betre reinsing av avløpsvatn ved å overføre utslepp i Brandsøya til nytt reinseanlegg på Kanalen. Resultatmål er å redusere tal på utslepp og kommunale/private slamavskiljarar, samt betre kvaliteten på utslepp til resipient. Det er knytt risiko til graving i grunnen. Arbeidet forbi Midttunet er ferdigstilt og kloakk vert no pumpa mot kanalen RA. Siste strekket frå Midttunet til Brandsøysundet er lagt inn i 2026.
Utskifting av hovedvannledning av asbest i Måløy
I gate 6 nord i Måløy ligger der fortsatt ei hovedvannleidning av asbestrør. Denne vil vi bytte ut iht ønsker og krav fra Mattilsynet. I tillegg til dette ligger der ein del gamle betong fellesleidningar og noko dårleg avløpsnett. Vannleidningsnettet i gata trenger å fornyast for å sikre god og trygg vanntilførsel til innbyggerane langs veien. Vi ønsker også å separere overvatn og kloakk for å ivareta reinsekrav og miljøkrav når vi skal reinse all kloakk som renner ut på havna.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger i Deknepollen
Planområdet er ca 18 daa, omfatter gnr/bnr 308/157, 156, 135 og deler av 308/1, 9, 4. 25-30 enheter.
Bred grøft på Fv 631 Stangelia i Vågsøy
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 100m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 600 Kvalheimslia i Vågsøy
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, stein, sørpeskred/flomskred. 1100m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 618 Flister i Vågsøy
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein, sørpeskred/bløtsnø. 510m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 618 Sørpollstranda på Vågsøy
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 1150 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 544 Sundalstranda i Flora
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 10 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Avslutningsplan for deponi i Florø
Krav om avslutningsplan for deponi i Purkehola. Mellom anna skal det tilførast meir rein masse for å dekke til deponiet.
Utskifting av, fjerning av asbestrør, separering av spillvann og overvann i Måløy
Vannledningsnettet i Utsiktsveien i Måløy består av støypejern og asbestrør. Spillvannsnettet er et fellessystem der overvatn og kloakk går i samme rør som er gamle betongrør. Fellesledningen blir knyttet til nye spillvanns- og overvannsrør i gate 5. En ønsker å fjerne asbestrørene på vann, og separere spillvann og overvann i veien. Fellesledningen er en gammel betongledning, og denne lekker en del.
Utskifting av VA-ledninger i Gaddevågen/Tua, Florø
Prosjektet består av 3 tidligare vedtekne investeringar frå hovudplanen. Tidligare prosjektnummer i parantes. (75029) Tiltak RD10-2 Utskifting av VA-leidningar Tua/Gaddevågen (75031) Tiltak RD10-2 Pumpestasjon og overføring til Kanalen RA (75035) Tiltak V9a Utskifting av VA-leidningar Tua/Gaddevågen
Fornying av asbest vannledning i Kinn kommune
250 m. Ledningsfornying uten graving. No Dig.
Avslutningsplan for deponi i Florø
Krav om avslutningsplan for deponiet i Vedvik. Deponiet skal mellom anna tildekkast med rein masse og etablere prøvetakingspunkt.
Trykkreduksjon på hovedledningsnettet på Fastlandet i Deknepollen
Ved overføring av større mengder vatn til Trollebø industriområde og Nygård høgdebasseng, øker trykket på hovedleningsnettet på Fastlandet. For å forhindre skader på sikkerhetsventiler og rørnett i boligene i Ivahavområdet, må vi redusere trykket inn til dette området. Dette gjeres ved at vi monterer kum og reduksjonsventil til 3 stk avstikk inn til dette området.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.