Alle planlagte anleggsprosjekter i Gloppen

Nybygg av vei og tunnel mellom Reed og Sandane i Gloppen
Prosjektet E39 Reed - Sandane omfattar planlegging av til saman ca. 4 km veg i dagen og ca.1 ,4 km tunnel, samt tilkomst og lokalvegar på ca. 2 km. Planarbeidet omfattar to strekningar. Delstrekning 1 omfattar ny veg langs eksisterande E39 mellom Reed og Gullkista og tunell gjennom Gullkista. Delstrekning 2 omfattar ny veg i dagen og tunell frå Jarbu mot Sandane med samankopling til eksisterande E39 ved Eide.
Rehabilitering av Fløgatunnelen på Fylkesveg 615 i Gloppen
Planlagt utført sammen med Eikenestunnelen.
Overbygg på Fv 615 Gjølsvora i Gloppen
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Driftskontrakt for vinterdrift langs Fv. 60, 5734, 5735, 5736 og 5738 i Vestland, 2023-2028
Vinterdrift delstrekningar fv.60 Utvikfjellet, fv.5734 Breim - Årdal, fv.5735 Byrkjelo - Breim, fv.5736 Hetle - Øvreseth, fv.5738 Byrkjelo - Myklebustdalen.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boligområde på Sandane
Omlag 15 daa. Gnr/bnr 77/746, 777 og 2. 1 tomannsbolig, 3 firemannsboliger og 4-5 leiligheter med garasje på bakkeplan.
Rassikringstiltak på Fv 60 Knarrura i Gloppen
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is/stein. 1,1 km. Kostnad og start er ikke beregnet.
Omlegging av veg på Fv 696 Reedstranda (Hatlingteigane)
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø, stein. 40m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 691 Vassvora i Gloppen
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø, jord og stein. 120m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på E39 Grasdalen i Gloppen
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 4a. Skredtype is, stein. 550m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.