Alle planlagte anleggsprosjekter i Fjaler

Ny gang- og sykkelveg på Fylkesveg 57 Flekke-Dale i Fajler
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. Mulig tunnel bak Dale sentrum.
Ny bru på Fylkesveg 57 Nautsundet bru i Fjaler
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny trasé øst for sentrum på Fylkesveg 57 Flekke sentrum
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny trasé på Fylkesveg 57 Øvrås-Skor i Fjaler
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny trasé på Fylkesveg 57 Staurdalen-Trangegjelet i Fjaler
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny trasé på Fylkesveg 57 Indre Bø-Ås i Fjaler
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Skredvoll på Fv 5597 Åsen II i Fjaler
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.
Utviding av vei, etablering av fortau, veilys m.m i KV23 Bjerga-Dale sentrum Fjaler
Nytt fortau frå krysset til Lognehogen til eksisterande fortau over brua ved Dale sentrum .Belysning på heile strekninga med fortau. Utvida køyrebane, stadvis innsmaling der nærliggande bygningar ikkje gjer rom for full vegbreidde.Tilrettelegging for mjuke trafikkantar over Dalselva.
Etablering av gravplass med flomvern ved Dale kirke i Fjaler kommune
Detaljregulering av gbnr. 63, bnr. 6, 187 og 221 og gnr. 64, bnr. 6 m. fl.
Rassikringstiltak på Fv 93 Bøfjellet i Fjaler
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 150m. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.