Alle planlagte anleggsprosjekter i Fjaler

Ny trasé på Fylkesveg 57 Indre Bø-Ås i Fjaler
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny trasé på Fylkesveg 57 Staurdalen-Trangegjelet i Fjaler
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny trasé på Fylkesveg 57 Øvrås-Skor i Fjaler
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny bru på Fylkesveg 57 Nautsundet bru i Fjaler
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny trasé øst for sentrum på Fylkesveg 57 Flekke sentrum
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny gang- og sykkelveg på Fylkesveg 57 Flekke-Dale i Fajler
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. Mulig tunnel bak Dale sentrum.
Skredvoll på Fv 5597 Åsen II i Fjaler
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.
Utviding av vei, etablering av fortau, veilys m.m i KV23 Bjerga-Dale sentrum Fjaler
Nytt fortau frå krysset til Lognehogen til eksisterande fortau over brua ved Dale sentrum .Belysning på heile strekninga med fortau. Utvida køyrebane, stadvis innsmaling der nærliggande bygningar ikkje gjer rom for full vegbreidde.Tilrettelegging for mjuke trafikkantar over Dalselva.
Rassikringstiltak på Fv 93 Bøfjellet i Fjaler
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 150m. Kostnad er ikke beregnet.
Etablering av infrastruktur ved nye rekkehus i Dale
Planområdet er på ca 13,0 daa. ca 40 boenheter.
Etablering av bredbåndsnett i Fjaler
Gjeld utbygging i to delprosjekt: Eina; Kvitebleik. Totalt 13 delkontrakt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.