Alle planlagte anleggsprosjekter i Etne

Utbedring av vei på Fylkesvei 548 i Etne
Breddeutviding, betre framkome og auka tryggleik for mjuke trafikantar. Det er planlagt gang og sykkelveg mellom Ytre Nes og Skånevik sentrum.
Oppgradering av E134 Fjæratunnelen i Etne
1518m. Tunneler med behov for utbedring i hht. tunnelutbedringsprogrammet. Planlagt gjennomført 2021.
Oppgradering av E134 Glymjetunnelen i Etne
809m. Tunneler med behov for utbedring i hht. tunnelutbedringsprogrammet.
Oppgradering av E134 Rullestadtunnelen i Etne
2960m. Tunneler med behov for utbedring i hht. tunnelutbedringsprogrammet.
Nytt overbygg på E134 Pineskår i Etne
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Nybygg av bussterminal i Etne
Følgjande eigedomar er heilt eller delvis innanfor planområdet: 9/61, 9/113, 9/113, 9/87, 9/60, 9/128, 9/59, 9/226, 10/14, 10/18, 10/20, 9/215, 9/216, 9/230, 9/237, 9/169, 9/155, 9/159, 9/159, 9/192, 9/82, 9/68, 9/153, 9/231, 9/134, 9/53, 9/53, 9/37, 9/81, 9/154, 9/50, 9/103, 9/102, 9/206, 9/106, 9/19, 9/22, 9/219, 9/118, 9/184, 9/71, 9/110, 9/32, 9/147, 9/168, 9/164, 9/6, 9/135, 9/93, 9/142.
Nybygg av kaianlegg, strandpromenade og torg i Etnesjøen
Kaianlegg i Etnesjøen (Forbrukskaien), inkludert strandpromenade og oppgradering av torg.
Terrenginngrep på E134 Norheimstrondo i Etne
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype tørrsnø. 300m
Rassikring på Fv 48 Fongsdalen i Etne
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 20m.
Oppgradering og utvidelse av kai på Bakka i Etne
Oppgradering av kommunal kai på Bakka, ev inkludert ei mindre utviding av kai for anløp av mindre båtar.
Nybygg av småbåthamn i Etne
Det er bestemt politisk at Etne kommune skal ta ansvar for å bygge ny båthamn. Brukarane skal sjølv bidra økonomisk, iht. til det politiske vedtaket.
Etablering av vei i Etne
Etablering av regulert veg på baksida av bygg (Grindheim og Diamanten).
Utskifting/oppgradering av vannledning i Etne
Det er behov for ny vassleidning (oppgradering av leidningsnett) ved Holmavegen.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger i Etne
Gnr/bnr: deler av gbnr. 32/4, hele 32/28 og 32/29. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bustadbygging for bustader innanfor området. Totalt er det planlagt 4-5 nye bueiningar med tilhøyrande infrastruktur. 3-4 av bueiningane vil ligge på nordsida av elva, medan 1 einebustad plasserast på tomt lengst mot sør. Et forslag til boligtype kan være boliger i rekke, på ca. 80-90 m2 i to etg., med dobbel carport.
Nybygg av dagtank og renseanlegg på Kambe i Etne
Dagtanken som er lokalisert ved postvegen på Kambe er i dag i dårleg forfatning. I prosjektet ligg det inne bygging av ny dagtank, som og vil sikra vassforsyninga til Etnesjøen.
Utskifting/oppgradering av vannledning i Etne
Det er behov for ny vassleidning (oppgradering av leidningsnett) ved Tinghuset/båthamna. Prosjektet vil værte samkjøyrd med oppgradering av torg/kaiområde dersom det er synergiar der.
Utskifting/oppgradering av vannledning i Etne
Det er behov for ny vassleidning (oppgradering av leidningsnett) ved Strondavegen.
Utskifting/oppgradering av vannledning i Etne
Det er behov for ny vassleidning (oppgradering av leidningsnett) ved Hagaleite.
Reparasjon av veg i Etne
Oppgradering fundament og elveløp.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.