Alle planlagte anleggsprosjekter i Etne

Utbedring av vei på Fylkesvei 548 i Etne
Breddeutviding, betre framkome og auka tryggleik for mjuke trafikantar. Det er planlagt gang og sykkelveg mellom Ytre Nes og Skånevik sentrum.
Oppgradering av E134 Fjæratunnelen i Etne
1518m. Tunneler med behov for utbedring i hht. tunnelutbedringsprogrammet. Planlagt gjennomført 2021.
Oppgradering av E134 Glymjetunnelen i Etne
809m. Tunneler med behov for utbedring i hht. tunnelutbedringsprogrammet.
Oppgradering av E134 Rullestadtunnelen i Etne
2960m. Tunneler med behov for utbedring i hht. tunnelutbedringsprogrammet.
Nytt overbygg på E134 Pineskår i Etne
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Nybygg av bussterminal i Etne
Følgjande eigedomar er heilt eller delvis innanfor planområdet: 9/61, 9/113, 9/113, 9/87, 9/60, 9/128, 9/59, 9/226, 10/14, 10/18, 10/20, 9/215, 9/216, 9/230, 9/237, 9/169, 9/155, 9/159, 9/159, 9/192, 9/82, 9/68, 9/153, 9/231, 9/134, 9/53, 9/53, 9/37, 9/81, 9/154, 9/50, 9/103, 9/102, 9/206, 9/106, 9/19, 9/22, 9/219, 9/118, 9/184, 9/71, 9/110, 9/32, 9/147, 9/168, 9/164, 9/6, 9/135, 9/93, 9/142.
Nybygg av kaianlegg, strandpromenade og torg i Etnesjøen
Kaianlegg i Etnesjøen (Forbrukskaien), inkludert strandpromenade og oppgradering av torg.
Terrenginngrep på E134 Norheimstrondo i Etne
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype tørrsnø. 300m
Terrenginngrep på E134 Eljarvik i Etne
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2022-2033.
Rassikring på Fv 48 Fongsdalen i Etne
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 20m.
Oppgradering og utvidelse av kai på Bakka i Etne
Oppgradering av kommunal kai på Bakka, ev inkludert ei mindre utviding av kai for anløp av mindre båtar.
Opparbeidelse av infrastruktur for utvikling og fortetting av bustader og fritidsbustader mm i Etne
Gnr/bnr 137/9 (14, 47, 48). Store delar av planområdet er i dag ubygd areal.
Reparasjon av veg i Etne
Oppgradering fundament og elveløp.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.