Alle planlagte anleggsprosjekter i Eidfjord

Rassikringstiltak på Fv 5096 Felevikja I - III i Eidfjord
Tiltaket sikrar også Strongasva, Lynghaugen, Lynghaugen I, Lyngsteinen og Isdammen. Etappevis utbygging kan være aktuelt. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.
Flomsikring i Eidfjord kommune
På oppdrag frå NVE har Norconsult utarbeidd eit forprosjekt for flaumsikring av Lægreidsflata i Eidfjord kommune. Forprosjektet skal danne grunnlaget for seinare prioriteringar og planlegging/prosjektering av tiltak. Målet er at tiltak skal gjennomførast for å redusere fare for flaumskadar på bygningar og infrastruktur, basert på ei samla vurdering av kostnader og samfunnsnytte Det er vurdert tilsaman 5 ulike alternativ og Norconsult tilrår i forprosjektrapporten og gå vidare med eit av alternativa.
Utvikling av servicefunksjonar i sentrum, Eidfjord
Planarbeidet har som føremål å utvikla Kjerøyna til areal for servicefunksjonar i tilknyting til sentrum. Det er ynskje om å etablera mellom anna parkering for bil og buss, ladestasjonar, søppelhandtering, toalett, bubiltømming og gang- og sykkelveg gjennom området.
Skredvoll på Fv 5096 Svartaholet i Eidfjord
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 80m.
Terrengtiltak på Fv 5096 Stavanessanden i Eidfjord
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, flom. 40m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.