Alle planlagte anleggsprosjekter i Bergen

Ny Ringveg øst og E39 nord i Åsane, trinn 2 (nordre delstrekning)
Total prislapp på hele Ringveg øst er anslått til 17-20 mrd.
Ny veg E16 Arna-Vågsbotn, Ringveg øst trinn 1 (søndre delstrekning)
Total prislapp på hele Ringveg øst er anslått til 17-20 mrd.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Entreprise K-01 Veg og Bane
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Entreprise K-03 Veg og Bane
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Entreprise K-07 Spor og KL
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Entreprise K-05 Veg og Bane
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Enterprise K-02 Veg
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Entreprise K-08 Tele, Lavspent bane og veg, SRO veg
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Entreprise K-03 Veg og Bane
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Entreprise K-05 Veg og Bane
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Entreprise K-06 Bane
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Entreprise K-09 Banesignal
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger på Minde, Årstad, Bergen
Opparbeidelse av infrastruktur for "Bergensmeieriet" Minde.
Oppgradering av avløpsrenseanlegg på Garnes i Arna
Gnr/bnr: 284/363, 284/3, 284/5 m. fl.
Nybygg av renseanlegg i dagen i Drotningsvik, Bergen
Gnr/bnr: 136/208 mfl. Renseanlegget med tilhørende anlegg vil etableres i dagen med utslippsledninger i borehull gjennom Storhaugen og ut i fjorden, og vil først bygges etter at den nye Sotrabroen er ferdigstilt.
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Kjøreledningsanlegg: Dette er en teknisk entreprise som gjelder hele banestrekningen. Det skal etableres KL-master og kjøreledning for dobbeltsporet fra Sentrum til Amalie Skrams vei med opsjon for strekningen Amalie Skrams vei til Åsane, inklusiv depot Vågsbotn. Arbeidet inkluderer montering av master, bæresystem, kjøretråd og forankringer/oppstrekk. Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
Ny- og ombygg av eksisterende bygningsmasse inkl. kaier i forbindelse med ny fartøystruktur i Bergen
Sjøforsvaret skal investere i nye fartøyer, som vil operere ut fra både Haakonsvern og i Ramsund. Fartøyene vil erstatte eksisterende fartøyer. Denne omstruktureringen vil skape behov for videreføring av eksisterende bygningsmasse inkl. kaier. Prosjektet vil innbefatte både rehabilitering eller ombygging, i tillegg vil det være behov for nybygg, eventuelt påbygg. Fremtidige EBA-behov som skal utredes vil være: - Kaier (Tilpasning eksisterende kaier; Utvidelse/ny kai; Sjekke ut infrastruktur, ref. strømforsyning og VVS). - Bygg (Kontorbygg; Lagerbygg; Verksted). - Utdyping i sjø.
Nybygg av garasje/parkeringsanlegg Bergen
Avventer beslutning. 600 parkeringsplasser. Oddmund Soldal: innleid rådgiver.
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Spor: Dette er en teknisk entreprise som gjelder hele banestrekningen. Entreprisen omfatter etablering av spor inkl. ballast, sviller, befestelse og skinnegang, samt tekniske innretninger i tilknytning til skinnegangen. Arbeidet omfatter levering av både ballastspor og fastspor med avsporingssikring fra sentrum til Amalie Skrams vei, med opsjon for strekningen Amalie Skrams vei til Åsane, inklusiv depot Vågsbotn. Sporveksel: Dette er en ren utstyrsleveranse som blir tiltransportert sporentreprenøren. Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Lavspent: Dette er en teknisk entreprise som gjelder hele banestrekningen. Entreprisen omfatter leveranse, kabling og installasjon av alle tekniske enheter utover tele- og driftsstøttesystem og banesignal. Dette vil være belysning langs linjen, på holdeplasser, langs veier og i tekniske rom fra sentrum til Amalie Skrams vei, med opsjon for strekningen Amalie Skrams vei til Åsane, inklusiv depot Vågsbotn. Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
E39 Sykkelstamveg i Bergen sentrum, delstrekning 1 Skeie-Rådal
Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 1 av 2 av sammenhengende sykkelveg fra Flesland via Bergen sentrum til Åsane.
Omlegging og trafikksikkerhetstiltak fylkesveg 5354 i Bergen
Ca. 500 m fylkesveg, 900 lm gang og sykkelsti, bussholdeplasser og terminal i forbindelse med skole. I forbindelse med bygging av ny ungdomsskole på Garnes skal den eksisterende fylkesvegen oppgraderes i henhold til rekkefølgekrav gitt i reguleringsbestemmelser for i reguleringsplanen for Garnes ungdomsskole. I prosjektet skal det videre tilrettelegges for myke trafikanter. I tillegg skal det gjøres tilpasninger av avkjørsler og utbedringer i Vestlivegen.
Miljøtiltak i Vågen i Bergen
Spredning av miljøgifter i Vågen skal reduseres med 80 prosent. Ny tilførsel av miljøgifter fra land skal minimaliseres. Tiltak skal utføres skånsomt for å bidra til bevarelse av kulturminner i området.
Nybygg av parkeringshus i Damsgård
Två etasjer i fjellet. Totalt 200 parkeringsplasser i fjellet.
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Sandviken: Dette er en grunnentreprise på strekningen fra Sandbrogaten til Amalie Skrams vei, inklusiv 1500 lang tunnel (llengde på tunnel kan bli justert) og underjordisk holdeplass (grunnarbeid og bygg (eks. teknisk utrustning)) med adkomstunnel som har utgang ved Sandviken kirke. Tunnelportaler, murer, omlegging av infrastruktur, etablering av sportrau, holdeplass i Amalie Skrams vei, omfattende grøntarbeid, omfattende grunnarbeid og konstruksjoner ved Sandviken kirke, bygging av portaler og tekniske rom ved Sandbrogaten, re-etablering av anleggs-/riggområde ved Sandbrogaten. Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
Fylkesveg 585/E39 Sykkelstamveg Sandvikstorget-Glassknagaten, delstrekning 6
I Handlingsprogram 2020-2023. Erstatningstilbud for Fløyfjellstunnelen.
Nybygg av kaianlegg på Haakonsvern i Bergen
Bygging av ny kai på Haakonsvern i forbindelse med EBA til nye ubåter.
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Påhugg Sandbrogaten: Forberedende arbeid og etablering av påhugg for tunnel ved Sandbrogaten, omlegging av vann og avløp, spunting og etablering av midlertidig bru over byggegrop Nye Sandviksvei. Bygging av ny vei i Dreggen rundt Hotel Orion Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
Utbedring av tunnel på Fylkesveg 540 Løvstakken i Bergen
Fra handlingsplan / kunnskapsgrunnlag for tunneloppgraderinger i Vestland Fylke (2022-2033). Prioritert 2.
Ombygging av brannstasjon til nasjonalt brannhistorisk museum i Bergen
Ombygging/tilrettelegging av den gamle hovedbrannstasjonen i Rådhuskvartalet til et nasjonalt brannhistorisk museum.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Bergensbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Forberedende arbeider Amalie Skram: Forberedende arbeid og etablering av påhugg for tunnel ved Amalie Skrams vei, riving av hus, omlegging av vei, etablere nytt veikryss Amalie Skrams vei/Sjøgaten, etablere riggområde Amalie Skrams vei. Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Likerettere: Dette er en teknisk totalentreprise som gjelder hele banestrekningen. Entreprisen omfatter design, detaljprosjektering, leveranse og installasjon av likeretterstasjoner, inkludert alt elektronisk og mekanisk utstyr for banestrøm fra sentrum til Amalie Skrams vei, med opsjon på strekningen Amalie Skrams vei til Åsane, inklusiv depot Vågsbotn. Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Tele- og driftsstøttesystemer: Entreprisen omfatter alle tekniske styresystem for Bybanen i Bergen, herunder totalleveranse for sentralt driftsanlegg (SD-anlegg), videoovervåking (ITV), automatisk vognlokalisering (AVL, publikumsinformasjonsanlegg (PIA), kommunikasjonsanlegg, adgangskontrollsystem mm. Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Banesignal: Banen bygges etter grunnprinsipp om kjøring på sikt uten signalanlegg, men i spesielle områder, for eksempel tunnel, enkeltsporområder, sporveksler, forsterkes løsningen med signalanlegg. Entreprisen vil bestå av design, detaljprosjektering, fabrikasjon, leveranser, montasje, testing og idriftsettelse, og vil således være en totalleveranse for signalanlegg for bane og pensestyring med signal, samt sikkerhetsdokumentasjon og tilhørende prosesser. Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
Etablering av steinmolo i Sandviken
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Etablering en steinmolo i vest for å beskytte havnen mot de kritiske vindretningene fra vest til nord-nordvest.
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Sentrum: Dette er en grunnentreprise på strekningen fra Kaigaten til Sandbrogaten, inkludert Bryggen i Bergen. Omlegging av infrastruktur i grunnen, etablering av sportrau, holdeplasser, veiomlegginger og etablering av gang- og sykkelveier, omfattende arbeid med omlegging av vann og avløp og teknisk infrastruktur, etablering av store betongkulverter og rør, spuntarbeid, krevende arbeid i arkeologisk verneområde, arbeid langs sjøkant som kan inkludere bruk av lekter, bygging av 3 holdeplasser for Bybanen, krevende trafikkavvikling i anleggsgjennomføringen, etablering av høykvalitets natursteinsdekke og etablering av grøntområder. Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
Etablering av sykkelveg med fortau, gang- og sykkelveg samt veg i Fana, Bergen
Detaljreguleringsplan for Fana, gnr 121, bnr 889, gnr 120, bnr 486 og gnr 87, bnr 195 mfl, Krohnåsvegen, trafikkanlegg Plan-ID 71210000. Krohnåsvegen og Bjørnevegen inngår som del av kommunens prioriterte sykkelnett. Varslet planområdet er på ca. 136 daa. Tiltaket vurderes til å ikke få vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn, og det er ikke krav om konsekvensutredning.
Nybygg av høydebasseng i Bergen
1. Forslagsstillers planinitiativ • Høydebasseng på 20 000 m³ (5 000 m³ * 4). • Ønskelig å etablere en pumpestasjon plassert ved Gaupåsvegen. • Utbedre vannforsyningen til Bergen nord, Åsane. Forslagstiller ønsker å legge til rette for å etablere et høydebasseng på Gaupås på 20 000 m³ for å utbedre vannforsyningen til Bergen nord, Åsane. Bergen kommune v/Bergen Vann skal på sikt knytte sammen hovedvannsforsyningen mellom Espeland vannbehandlingsanlegg/Indre Arna (Gullfjellsutbyggingen) og Bergen nord, Åsane. Planområdet omfatter Kistehaugen som er et landskapsplatå mellom Gaupåsvegen og Gaupåsvatnet, med mer. Selve tiltaksområdet for bygging av høydebasseng, adkomstveg og pumpestasjon er tenkt plassert i sin helhet innenfor grensene av Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.
Utbedring av parkeringsanlegg i Bergen
Klostergarasjen består av to haller i fjell, hver hall med tre etasjer. Garasjen har derfor seks parkeringsetasjer. Hver etasje er 200 m lang og 17 m bred.
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Trafikktiltak sentrum: Ombygging og justering av en del eksisterende veikryss, ombygging og flytting av infrastruktur (kabler og VA). Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Gatesignal: Dette er en teknisk entreprise som gjelder hele banestrekningen. Entreprisen omfatter leveranse, kabling og installasjon av gatesignal fra sentrum til Amalie Skrams vei, med opsjon for strekningen Amalie Skrams vei til Åsane, inklusiv depot Vågsbotn. Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
Nybygg av høydebasseng i Ytre Arna, Bergen
Planlagt bassengvolum:15000-20000m3.
Ny gang- og sykkelveg på Fv. 267 på Åsane i Bergen
Leggje til rett for eit godt og effektivt tilbod for syklande og gåande.
Etablering av helikopter havaritrener ved Sjøforsvarets hovedbase i Bergen
Treneren vil bestå av «hangar», kontrollrom og et «helikopterdekk». Eksisterende propangassanlegg og vannrenseanlegg for eksisterende trener vil dekke behovet også for den nye havaritreneren. For slukking med skum, blir det etablert et nytt lukket renseanlegg plassert i kjeller under helikopterdekk.
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Sandviken holdeplass teknisk: Dette er en teknisk entreprise som omfatter installering av ventilasjon, elektro, VA-anlegg på undergrunns holdeplass i Sanviken. Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Infrastruktur Nye Sandviksvei (forberedende entreprise): Omlegging av kabler, noe riving av murer og mindre bygg, tilrettelegge for riggområde på Koengen. Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
Ny bydelspark i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Oppgradering av infrastruktur for nybygg av boliger og næring i Bergen
Etablering av infrastruktur for bolig og næringsområde.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boligområde i Åsane
Infrastruktur for Gnr/bnr: 188/1, 189/1, 3 ,4 mfl.
Etablering av kontrollstasjon ved E39 i Bergen
Etablering av en kontrollhall på 30x7 meter. Et kontorbygg med kontrollrom, som henger sammen med kontrollhallen på ca. 200 m2 netto. 1-2 etasjer.
Etablering av landganger til skip i Bergen kommune
Etableirng av åtte landganger (gangveier) til de nye ubåtene.
Etablering av infrastruktur for næringsområde i Bergen
Planområdet er 228.7 daa. Gnr/Bnr: 134/34 m.fl.
Etablering av gang- og sykelvei i Lakslia, Indre Arna
Det foreslås at Lakslia stenges med fysisk hindring ved Reinane og ved Langerekkja i krysset ved Indre Arna-vegen. Gang- og sykkelvei etableres i hele veibredden, og kun kjøring til næringseiendom og drift tillates fra nord. Potensialet for økt gange er størst rundt bydelssentrene, og å gjøre Lakslia til gang- og sykkelvei styrker tilgangen til Øyrane torg og Arna stasjon.
Nybygg av omkjøringsvei i Bergen
Gnr/bnr: 112/3 mfl. Den aktuelle vegstrekningen er knyttet til flere utbyggingsfelt i KDP BLÅE, bl.a B5 som er Bybo sitt utbyggingsområde for Zero Village.
E39 Sykkelstamveg i Bergen sentrum, delstrekning 3 Nesttun-Fjøsanger
Planforslaget regulerer ca. 4 km gang- og sykkelveg. Gnr. 41, bnr. 1255 m.fl. Gnr. 13, 14,15, 41, 42, 9.
Rassikringstiltak på Fv 564 Randen i Bergen
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 200m.
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Rulletrapp: Dette er en leveranse som omfatter levering og installasjon av rulletrapp på underjordisk holdeplass. Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Heis: Dette er en leveranse som omfatter levering og installasjon av personheis på underjordisk holdeplass, muligens også i forbindelse med ny adkomst til Norrønahallen i Sandbrogaten. Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.