Alle planlagte anleggsprosjekter i Bergen

Ny Ringveg øst og E39 nord i Åsane, trinn 2 (nordre delstrekning)
Total prislapp på hele Ringveg øst er anslått til 17-20 mrd.
Ny veg E16 Arna-Vågsbotn, Ringveg øst trinn 1 (søndre delstrekning)
Total prislapp på hele Ringveg øst er anslått til 17-20 mrd.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Entreprise K-08 Tele, Lavspent bane og veg, SRO veg
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Entreprise K-07 Spor og KL
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Entreprise K-06 Bane
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Entreprise K-05 Veg og Bane
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Entreprise K-05 Veg og Bane
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Entreprise K-03 Veg og Bane
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Entreprise K-03 Veg og Bane
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Entreprise K-01 Veg og Bane
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Entreprise K-09 Banesignal
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Enterprise K-02 Veg
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger på Minde, Årstad, Bergen
Opparbeidelse av infrastruktur for "Bergensmeieriet" Minde.
Riving og nybygg av avløpsrenseanlegg på Garnes i Arna
Gnr/bnr: 284/363, 284/3 og 284/5 m.fl. Det nye prosessbygget får et areal på ca. 1.485 m2 og et personalbygg på ca. 205 m2.
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Kjøreledningsanlegg: Dette er en teknisk entreprise som gjelder hele banestrekningen. Det skal etableres KL-master og kjøreledning for dobbeltsporet fra Sentrum til Amalie Skrams vei med opsjon for strekningen Amalie Skrams vei til Åsane, inklusiv depot Vågsbotn. Arbeidet inkluderer montering av master, bæresystem, kjøretråd og forankringer/oppstrekk. Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
Nybygg av renseanlegg i dagen i Drotningsvik, Bergen
Gnr/bnr: 136/208 mfl. Renseanlegget med tilhørende anlegg vil etableres i dagen med utslippsledninger i borehull gjennom Storhaugen og ut i fjorden, og vil først bygges etter at den nye Sotrabroen er ferdigstilt.
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Spor: Dette er en teknisk entreprise som gjelder hele banestrekningen. Entreprisen omfatter etablering av spor inkl. ballast, sviller, befestelse og skinnegang, samt tekniske innretninger i tilknytning til skinnegangen. Arbeidet omfatter levering av både ballastspor og fastspor med avsporingssikring fra sentrum til Amalie Skrams vei, med opsjon for strekningen Amalie Skrams vei til Åsane, inklusiv depot Vågsbotn. Sporveksel: Dette er en ren utstyrsleveranse som blir tiltransportert sporentreprenøren. Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Lavspent: Dette er en teknisk entreprise som gjelder hele banestrekningen. Entreprisen omfatter leveranse, kabling og installasjon av alle tekniske enheter utover tele- og driftsstøttesystem og banesignal. Dette vil være belysning langs linjen, på holdeplasser, langs veier og i tekniske rom fra sentrum til Amalie Skrams vei, med opsjon for strekningen Amalie Skrams vei til Åsane, inklusiv depot Vågsbotn. Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
Nybygg av garasje/parkeringsanlegg Bergen
Avventer beslutning. 600 parkeringsplasser. Oddmund Soldal: innleid rådgiver.
E39 Sykkelstamveg i Bergen sentrum, delstrekning 1 Skeie-Rådal
Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 1 av 2 av sammenhengende sykkelveg fra Flesland via Bergen sentrum til Åsane.
Miljøtiltak i Vågen i Bergen
Spredning av miljøgifter i Vågen skal reduseres med 80 prosent. Ny tilførsel av miljøgifter fra land skal minimaliseres. Tiltak skal utføres skånsomt for å bidra til bevarelse av kulturminner i området.
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Sandviken: Dette er en grunnentreprise på strekningen fra Sandbrogaten til Amalie Skrams vei, inklusiv 1500 lang tunnel (llengde på tunnel kan bli justert) og underjordisk holdeplass (grunnarbeid og bygg (eks. teknisk utrustning)) med adkomstunnel som har utgang ved Sandviken kirke. Tunnelportaler, murer, omlegging av infrastruktur, etablering av sportrau, holdeplass i Amalie Skrams vei, omfattende grøntarbeid, omfattende grunnarbeid og konstruksjoner ved Sandviken kirke, bygging av portaler og tekniske rom ved Sandbrogaten, re-etablering av anleggs-/riggområde ved Sandbrogaten. Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
Nybygg av parkeringshus i Damsgård
Två etasjer i fjellet. Totalt 200 parkeringsplasser i fjellet.
Mindre vegarbeider i Vestland 2025-2029
Gjelder Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland fylke.
Langsgående vegoppmerking på europa- og riksveger i Vestland 2025-2028
Gjelder Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland fylke.
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Påhugg Sandbrogaten: Forberedende arbeid og etablering av påhugg for tunnel ved Sandbrogaten, omlegging av vann og avløp, spunting og etablering av midlertidig bru over byggegrop Nye Sandviksvei. Bygging av ny vei i Dreggen rundt Hotel Orion Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
Utbedring av tunnel på Fylkesveg 540 Løvstakken i Bergen
Fra handlingsplan / kunnskapsgrunnlag for tunneloppgraderinger i Vestland Fylke (2022-2033). Prioritert 2.
Ombygging av brannstasjon til nasjonalt brannhistorisk museum i Bergen
Ombygging/tilrettelegging av den gamle hovedbrannstasjonen i Rådhuskvartalet til et nasjonalt brannhistorisk museum.
Nybygg av gang- og sykkelveg langs Fylkesveg 5208 Kjøkkelvikveien mellom Fæsterhuset og Lyderhornsveien i Laksevåg bydel i Bergen kommune
Gårdsnummer 143, bruksnummer 211 m.fl. Føremålet med planen er å legge til rette for samanhengande gange- og sykkelløysing frå Lyderhornskrysset til Fæsterhuset/Kjøkkelvik idrettsplass, og generelt betre framkomelegheit for mjuke trafikantar. I tillegg blir det lagt til rette for å føre vassleidning i sjø til Kjøkkelvika. Strekninga er omtrent to kilometer, og prosjektet er ein del av det prioriterte sykkelnettet i Sykkelstrategi for Bergen 2020-2030, samt inkludert i Miljøløftet.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Bergensbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Likerettere: Dette er en teknisk totalentreprise som gjelder hele banestrekningen. Entreprisen omfatter design, detaljprosjektering, leveranse og installasjon av likeretterstasjoner, inkludert alt elektronisk og mekanisk utstyr for banestrøm fra sentrum til Amalie Skrams vei, med opsjon på strekningen Amalie Skrams vei til Åsane, inklusiv depot Vågsbotn. Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Forberedende arbeider Amalie Skram: Forberedende arbeid og etablering av påhugg for tunnel ved Amalie Skrams vei, riving av hus, omlegging av vei, etablere nytt veikryss Amalie Skrams vei/Sjøgaten, etablere riggområde Amalie Skrams vei. Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
Etablering av steinmolo i Sandviken
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Etablering en steinmolo i vest for å beskytte havnen mot de kritiske vindretningene fra vest til nord-nordvest.
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Sentrum: Dette er en grunnentreprise på strekningen fra Kaigaten til Sandbrogaten, inkludert Bryggen i Bergen. Omlegging av infrastruktur i grunnen, etablering av sportrau, holdeplasser, veiomlegginger og etablering av gang- og sykkelveier, omfattende arbeid med omlegging av vann og avløp og teknisk infrastruktur, etablering av store betongkulverter og rør, spuntarbeid, krevende arbeid i arkeologisk verneområde, arbeid langs sjøkant som kan inkludere bruk av lekter, bygging av 3 holdeplasser for Bybanen, krevende trafikkavvikling i anleggsgjennomføringen, etablering av høykvalitets natursteinsdekke og etablering av grøntområder. Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
Etablering av sykkelveg med fortau, gang- og sykkelveg samt veg i Fana, Bergen
Detaljreguleringsplan for Fana, gnr 121, bnr 889, gnr 120, bnr 486 og gnr 87, bnr 195 mfl, Krohnåsvegen, trafikkanlegg Plan-ID 71210000. Krohnåsvegen og Bjørnevegen inngår som del av kommunens prioriterte sykkelnett. Varslet planområdet er på ca. 136 daa. Tiltaket vurderes til å ikke få vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn, og det er ikke krav om konsekvensutredning.
Nybygg av høydebasseng i Bergen
1. Forslagsstillers planinitiativ • Høydebasseng på 20 000 m³ (5 000 m³ * 4). • Ønskelig å etablere en pumpestasjon plassert ved Gaupåsvegen. • Utbedre vannforsyningen til Bergen nord, Åsane. Forslagstiller ønsker å legge til rette for å etablere et høydebasseng på Gaupås på 20 000 m³ for å utbedre vannforsyningen til Bergen nord, Åsane. Bergen kommune v/Bergen Vann skal på sikt knytte sammen hovedvannsforsyningen mellom Espeland vannbehandlingsanlegg/Indre Arna (Gullfjellsutbyggingen) og Bergen nord, Åsane. Planområdet omfatter Kistehaugen som er et landskapsplatå mellom Gaupåsvegen og Gaupåsvatnet, med mer. Selve tiltaksområdet for bygging av høydebasseng, adkomstveg og pumpestasjon er tenkt plassert i sin helhet innenfor grensene av Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Trafikktiltak sentrum: Ombygging og justering av en del eksisterende veikryss, ombygging og flytting av infrastruktur (kabler og VA). Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Gatesignal: Dette er en teknisk entreprise som gjelder hele banestrekningen. Entreprisen omfatter leveranse, kabling og installasjon av gatesignal fra sentrum til Amalie Skrams vei, med opsjon for strekningen Amalie Skrams vei til Åsane, inklusiv depot Vågsbotn. Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
Nybygg av høydebasseng i Ytre Arna, Bergen
Planlagt bassengvolum:15000-20000m3.
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Banesignal: Banen bygges etter grunnprinsipp om kjøring på sikt uten signalanlegg, men i spesielle områder, for eksempel tunnel, enkeltsporområder, sporveksler, forsterkes løsningen med signalanlegg. Entreprisen vil bestå av design, detaljprosjektering, fabrikasjon, leveranser, montasje, testing og idriftsettelse, og vil således være en totalleveranse for signalanlegg for bane og pensestyring med signal, samt sikkerhetsdokumentasjon og tilhørende prosesser. Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
Ny gang- og sykkelveg på Fv. 267 på Åsane i Bergen
Leggje til rett for eit godt og effektivt tilbod for syklande og gåande.
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Infrastruktur Nye Sandviksvei (forberedende entreprise): Omlegging av kabler, noe riving av murer og mindre bygg, tilrettelegge for riggområde på Koengen. Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Sandviken holdeplass teknisk: Dette er en teknisk entreprise som omfatter installering av ventilasjon, elektro, VA-anlegg på undergrunns holdeplass i Sanviken. Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
Ny bydelspark i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Ombygg av nærvarmeanlegg med varmepumper som henter varme fra sjø på Nygårdshøyden i Bergen kommune
Universitet i Bergen (UiB) er i gang med et prosjekt for ombygging av et nærvarmeanlegg som betjener 6 bygg på Nygårdshøyden med termisk energi. Eksisterende nærvarmeanlegg har i dag fjernvarme fra BKK som primær energikilde, dette skal konverteres til varmepumper som henter varme fra sjø. Prosjektet skal anskaffes som en generalentreprise, men vi er per i dag usikre på om varmepumpene skal anskaffes som egen entreprise, eller inngå i generalentreprisen. Formålet med markedsundersøkelsen er å gi oss som Oppdragsgiver et bredere beslutningsgrunnlag i vurderingen av hvordan vi skal håndtere prosessen videre. Målgruppen for markedsundersøkelsen er potensielle leverandører av varmepumper (entreprise), men også potensielle generalentreprenører.
Etablering av kontrollstasjon ved E39 i Bergen
Etablering av en kontrollhall på 30x7 meter. Et kontorbygg med kontrollrom, som henger sammen med kontrollhallen på ca. 200 m2 netto. 1-2 etasjer.
Oppgradering av infrastruktur for nybygg av boliger og næring i Bergen
Etablering av infrastruktur for bolig og næringsområde.
Nybygg av kai i Bergen kommune
3st næringsbygg av kontor på 9000kvm. Totalt 27000 kvm kontor.
Kartlegging for utvikling av brukervennlig løsning for lading av tunge kjøretøyer i Norge
Som del av nasjonal ladestrategi skal Statens vegvesen i samarbeid med markedsaktørene initiere utvikling av en brukervennlig løsning for lading av tunge kjøretøyer. Gjelder hele Norge.
Utbedring av vei og sykkelanlegg i Årstad, Bergen
Gnr/bnr 160/750 mfl. Foreslått formål er samferdselsformål som sykkelanlegg, fortau, gangveg og kjøreveg. Forprosjektets anbefalte løsning er veg med ensidig sykkelfelt. Hensikten med planen er å utbedre forholdene til myke trafikanter på strekningen gjennom Wiers-Jenssens vei ved Sletten senter i Årstad bydel. Wiers-Jenssens vei er valgt for blant annet å skape en ensartet og gjenkjennelig sammenheng mellom dagens sykkelvei i Nattlandsveien og i Hagerups vei, via Vilhelm Bjerknes vei. Planarbeidet vil være i tråd med hovedmålet i Miljøløftets sykkelstrategi. I forbindelse med planarbeidet vil det ses på optimalisering av løsninger for å legge til rette for gående og syklende. Det er gjort en overordnet trafikkanalyse av området som viser de trafikale konsekvensene av ulike tiltak i Wiers-Jenssens vei. Anbefalt løsning fra denne analysen er enveiskjøring vestover på deler av Wiers-Jenssens vei, sykling i blandet trafikk ned i retning Sletten senter og sykling i ensidig sykkelfelt mot stigning. Anbefalingen vil ligge til grunn for planarbeidet, og detaljene vil avklares gjennom prosessen. Høyresvingfelt fra Hagerups til Nattlandsveien er blant de aktuelle problemstillingene som skal avklares gjennom planprosessen. Planområdet inkluderer derfor krysset og gir muligheter for bedre kryssløsning.
Etablering av fornybar energianlegg for drift av vifter i tunneler og belysning langs veier i Norge
Nye Veier AS ønsker å tenke nytt og ta i bruk ny teknologi for å produsere fornybar kraft langs vegareal, i første rekke til eget forbruk. Forbruket er i hovedsak knyttet til belysning samt drift av vifter i tunnel. I denne forespørselen søker vi etter leverandører som kan utfordre oss på å identifisere og ta i bruk produksjonsmuligheter som i dag ikke benyttes. Det betyr at vi ønsker å ta i bruk kjent teknologi, men også utforske nye kombinasjoner og løsninger. Gjelder hele Norge.
E39 Sykkelstamveg i Bergen sentrum, delstrekning 3 Nesttun-Fjøsanger
Planforslaget regulerer ca. 4 km gang- og sykkelveg. Gnr. 41, bnr. 1255 m.fl. Gnr. 13, 14,15, 41, 42, 9.
Etablering av infrastruktur for næringsområde i Bergen
Planområdet er 228.7 daa. Gnr/Bnr: 134/34 m.fl.
Trafikksikring og opparbeidelse av VA-anlegg på Lyngbø i Bergen kommune
Arbeidene omfatter følgende blant annet:Ferdigstilling av tre støttemurer med tilbakefyllingEtablering av én sognemurFjellsikringFerdigstilling av én innkjørselEtablering av overvannsrenne i terrengFerdigstilling av påbegynte avløpskummer (fallkum og spillvannskum)Diverse kompletteringsarbeiderUtlysningen vi være en delkontrakt i prosjektet i Lyngbøveien TS-VA, der resten av arbeidene som ikke er påbegynt lyses ut i en senere separat konkurranse.Det er satt krav til utslippsfri maskiner på anleggsplass mm.
Etablering av landganger til skip i Bergen kommune
Etableirng av åtte landganger (gangveier) til de nye ubåtene.
Rassikringstiltak på Fv 564 Randen i Bergen
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 200m.
Etablering av nettstasjon med transformator for elbilladeanlegg i Laksevåg, Bergen kommune
ST1 Norge AS har søkt anleggskonsesjon til å bygge og drive en nettstasjon med transformator som skal forsyne et planlagt elbilladeanlegg i Laksevåg i Bergen kommune i Vestland.
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Rulletrapp: Dette er en leveranse som omfatter levering og installasjon av rulletrapp på underjordisk holdeplass. Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
Utbygging av bybane i Bergen, trinn 5
Heis: Dette er en leveranse som omfatter levering og installasjon av personheis på underjordisk holdeplass, muligens også i forbindelse med ny adkomst til Norrønahallen i Sandbrogaten. Total kostnad for bybanen trinn 5 er 21 mrd.
Etablering av ladestasjon for elbiler til Statsbyggs leietakere i Norge
Statsbygg ønsker å tilby el-ladepunkter til sine leietakere på eksisterende eiendommer. Gjelder hele Norge.
Nybygg av fortau på Laksevåg i Bergen
Planforslaget fremmes for å legge til rette for etablering av fortau langs Johan Berentsens vei fra krysset ved Nygårdsvikveien til krysset ved Knut Johnsens vei.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.