Alle planlagte anleggsprosjekter i Bergen

Ny Ringveg øst og E39 nord i Åsane, trinn 2 (nordre delstrekning)
Total prislapp på hele Ringveg øst er anslått til 17-20 mrd.
Ny veg E16 Arna-Vågsbotn, Ringveg øst trinn 1 (søndre delstrekning)
Total prislapp på hele Ringveg øst er anslått til 17-20 mrd.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Entreprise K-01 Veg og Bane
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Entreprise K-03 Veg og Bane
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Entreprise K-03 Veg og Bane
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Entreprise K-05 Veg og Bane
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Entreprise K-05 Veg og Bane
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Entreprise K-06 Bane
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Entreprise K-07 Spor og KL
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Entreprise K-08 Tele, Lavspent bane og veg, SRO veg
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Enterprise K-02 Veg
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, Arna-Stanghelle (del 1), Entreprise K-09 Banesignal
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Oppgradering av avløpsrenseanlegg på Garnes i Arna
Gnr/bnr: 284/363, 284/3, 284/5 m. fl.
Nybygg av renseanlegg i dagen i Drotningsvik, Bergen
Gnr/bnr: 136/208 mfl. Renseanlegget med tilhørende anlegg vil etableres i dagen med utslippsledninger i borehull gjennom Storhaugen og ut i fjorden, og vil først bygges etter at den nye Sotrabroen er ferdigstilt.
Ny- og ombygg av eksisterende bygningsmasse inkl. kaier i forbindelse med ny fartøystruktur i Bergen
Sjøforsvaret skal investere i nye fartøyer, som vil operere ut fra både Haakonsvern og i Ramsund. Fartøyene vil erstatte eksisterende fartøyer. Denne omstruktureringen vil skape behov for videreføring av eksisterende bygningsmasse inkl. kaier. Prosjektet vil innbefatte både rehabilitering eller ombygging, i tillegg vil det være behov for nybygg, eventuelt påbygg. Fremtidige EBA-behov som skal utredes vil være: - Kaier (Tilpasning eksisterende kaier; Utvidelse/ny kai; Sjekke ut infrastruktur, ref. strømforsyning og VVS). - Bygg (Kontorbygg; Lagerbygg; Verksted). - Utdyping i sjø.
Nybygg av garasje/parkeringsanlegg Bergen
Avventer beslutning. 600 parkeringsplasser. Oddmund Soldal: innleid rådgiver.
E39 Sykkelstamveg i Bergen sentrum, delstrekning 1 Skeie-Rådal
Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 1 av 2 av sammenhengende sykkelveg fra Flesland via Bergen sentrum til Åsane.
Omlegging og trafikksikkerhetstiltak fylkesveg 5354 i Bergen
Ca. 500 m fylkesveg, 900 lm gang og sykkelsti, bussholdeplasser og terminal i forbindelse med skole. I forbindelse med bygging av ny ungdomsskole på Garnes skal den eksisterende fylkesvegen oppgraderes i henhold til rekkefølgekrav gitt i reguleringsbestemmelser for i reguleringsplanen for Garnes ungdomsskole. I prosjektet skal det videre tilrettelegges for myke trafikanter. I tillegg skal det gjøres tilpasninger av avkjørsler og utbedringer i Vestlivegen.
Miljøtiltak i Vågen i Bergen
Spredning av miljøgifter i Vågen skal reduseres med 80 prosent. Ny tilførsel av miljøgifter fra land skal minimaliseres. Tiltak skal utføres skånsomt for å bidra til bevarelse av kulturminner i området.
Nybygg av parkeringshus i Damsgård
Två etasjer i fjellet. Totalt 200 parkeringsplasser i fjellet.
Oppgradering av E16 Glaskartunnelen i Bergen
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 592m
Fylkesveg 585/E39 Sykkelstamveg Sandvikstorget-Glassknagaten, delstrekning 6
I Handlingsprogram 2020-2023. Erstatningstilbud for Fløyfjellstunnelen.
Nybygg av kaianlegg på Haakonsvern i Bergen
Bygging av ny kai på Haakonsvern i forbindelse med EBA til nye ubåter.
Utbedring av tunnel på Fylkesveg 540 Løvstakken i Bergen
Fra handlingsplan / kunnskapsgrunnlag for tunneloppgraderinger i Vestland Fylke (2022-2033). Prioritert 2.
Ombygging av brannstasjon til nasjonalt brannhistorisk museum i Bergen
Ombygging/tilrettelegging av den gamle hovedbrannstasjonen i Rådhuskvartalet til et nasjonalt brannhistorisk museum.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Bergensbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Ombygging og utvidelse av transformatorstasjon i Øyjorden
Det søkes om ombygging av Hellen transformatorstasjon for å få plass til to stk. 132-45/11kV transformatorer med samlet ytelse på 63 MVA, samt 132kV GIS koblingsanlegg med fem stk. bryterfelt. Påbygget skal inneholde både transformatorceller og 132kV GIS. Det vil plasseres to stk. transformatorer i 1.etasje og miljøvennlig GIS-anlegg plasseres i etasjen over disse. I eksisterende del av transformatorstasjonen vil 11kV bli fornyet. Oppgradering og fornying av Hellen transformatorstasjon er nødvendig på grunn av forbruksvekst og forsyningssikkerhet. Området forsynes i dag av Sandviken, Eidsvåg og Hellen transformatorstasjoner som alle er lokalisert i Bergen kommune. For å møte fremtidig, økende behov er det nødvendig med klargjøring av Hellen transformatorstasjon for 132 kV bruk. Dette gjøres ved at BKK Nett installerer utstyr som er klart for 132 kV og i tillegg fornyer og oppgraderer 45kV høyspenningsanlegg.
Etablering av steinmolo i Sandviken
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Etablering en steinmolo i vest for å beskytte havnen mot de kritiske vindretningene fra vest til nord-nordvest.
Etablering av sykkelveg med fortau, gang- og sykkelveg samt veg i Fana, Bergen
Detaljreguleringsplan for Fana, gnr 121, bnr 889, gnr 120, bnr 486 og gnr 87, bnr 195 mfl, Krohnåsvegen, trafikkanlegg Plan-ID 71210000. Krohnåsvegen og Bjørnevegen inngår som del av kommunens prioriterte sykkelnett. Varslet planområdet er på ca. 136 daa. Tiltaket vurderes til å ikke få vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn, og det er ikke krav om konsekvensutredning.
Utbedring av parkeringsanlegg i Bergen
Klostergarasjen består av to haller i fjell, hver hall med tre etasjer. Garasjen har derfor seks parkeringsetasjer. Hver etasje er 200 m lang og 17 m bred.
Nybygg av høydebasseng i Ytre Arna, Bergen
Planlagt bassengvolum:15000-20000m3.
Nybygg av høydebasseng i Bergen
1. Forslagsstillers planinitiativ • Høydebasseng på 20 000 m³ (5 000 m³ * 4). • Ønskelig å etablere en pumpestasjon plassert ved Gaupåsvegen. • Utbedre vannforsyningen til Bergen nord, Åsane. Forslagstiller ønsker å legge til rette for å etablere et høydebasseng på Gaupås på 20 000 m³ for å utbedre vannforsyningen til Bergen nord, Åsane. Bergen kommune v/Bergen Vann skal på sikt knytte sammen hovedvannsforsyningen mellom Espeland vannbehandlingsanlegg/Indre Arna (Gullfjellsutbyggingen) og Bergen nord, Åsane. Planområdet omfatter Kistehaugen som er et landskapsplatå mellom Gaupåsvegen og Gaupåsvatnet, med mer. Selve tiltaksområdet for bygging av høydebasseng, adkomstveg og pumpestasjon er tenkt plassert i sin helhet innenfor grensene av Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.
Ny gang- og sykkelveg på Fv. 267 på Åsane i Bergen
Leggje til rett for eit godt og effektivt tilbod for syklande og gåande.
Rassikringstiltak på E16 Romslolia i Bergen
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rute 5c. Skredtype tørrsnø, jord og stein. 200m
Etablering av helikopter havaritrener ved Sjøforsvarets hovedbase i Bergen
Treneren vil bestå av «hangar», kontrollrom og et «helikopterdekk». Eksisterende propangassanlegg og vannrenseanlegg for eksisterende trener vil dekke behovet også for den nye havaritreneren. For slukking med skum, blir det etablert et nytt lukket renseanlegg plassert i kjeller under helikopterdekk.
Ny bydelspark i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Etablering av kontrollstasjon ved E39 i Bergen
Etablering av en kontrollhall på 30x7 meter. Et kontorbygg med kontrollrom, som henger sammen med kontrollhallen på ca. 200 m2 netto. 1-2 etasjer.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boliger, Årstad, Bergen
Opparbeidelse av infrastruktur for "Bergensmeieriet" Minde.
E39 Sykkelstamveg i Bergen sentrum, delstrekning 3 Nesttun-Fjøsanger
Planforslaget regulerer ca. 4 km gang- og sykkelveg. Gnr. 41, bnr. 1255 m.fl. Gnr. 13, 14,15, 41, 42, 9.
Nybygg av omkjøringsvei i Bergen
Gnr/bnr: 112/3 mfl. Den aktuelle vegstrekningen er knyttet til flere utbyggingsfelt i KDP BLÅE, bl.a B5 som er Bybo sitt utbyggingsområde for Zero Village.
Etablering av infrastruktur for næringsområde i Bergen
Planområdet er 228.7 daa. Gnr/Bnr: 134/34 m.fl.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger og næring i Nesttun
Formålet med planen er å legge til rette for 2 til 3 boligbygg med tilhørende infrastruktur og uteområder. Det foreslås totalt ca. 40 boliger fordelt på byggene, med parkeringsanlegg i første etasje. Utformingen av byggene vil være av høy kvalitet slik at de sikrer vakre omgivelser, og gir området et arkitektonisk løft. Det planlegges at noe av den eksisterende grønnstrukturen i området kan videreføres i det nye prosjektet. Som del av planprosessen vil det bli vurdert i hvilken grad deler av eksisterende bygningsmasse kan bevares og videreføres inn i nye boligbygg for å sikre et klimaavtrykk som er så lavt som mulig. Planområde har et areal på ca. 4,0 daa, og omfatter i hovedsak eiendom gnr. 44, bnr. 695.
Etablering av gang- og sykelvei i Lakslia, Indre Arna
Det foreslås at Lakslia stenges med fysisk hindring ved Reinane og ved Langerekkja i krysset ved Indre Arna-vegen. Gang- og sykkelvei etableres i hele veibredden, og kun kjøring til næringseiendom og drift tillates fra nord. Potensialet for økt gange er størst rundt bydelssentrene, og å gjøre Lakslia til gang- og sykkelvei styrker tilgangen til Øyrane torg og Arna stasjon.
Etablering av landganger til skip i Bergen kommune
Etableirng av åtte landganger (gangveier) til de nye ubåtene.
Modernisering av ladeinfrastruktur og teknologi for lading av kjøretøy og utstyr ved flyplasser i Norge
Modernisering av ladeinfrastruktur/teknologi for lading av kjøretøy og utstyr som brukes til bakkehåndteringsoperasjoner på den ikke-offisielle siden av flyplassen for flyplassdrift. Oppstart med de største flyplassene først: Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.
Opparbeidelse av rundkjøring m.m og oppstillingsplass for busser i Barkaleitet
Etablering av rundkjøring og gangveger samt oppstillingsplass for busser i forbindelse med bussing av elever i byggerioden. Ved begge områder er det behov for terrenginngrep og terrengmurer. ca.600 m²
Etablering av sykkelkryssing i Årstad
Ny oppstart av planarbeid for sykkelkryssing av Fjøsangerveien. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å etablere en sammenhengende hovedrute for sykkel fra sentrum til Bergen sør via Fjøsanger.
Rassikringstiltak på Fv 564 Randen i Bergen
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 200m.
Etablering av vannledning i Bergen kommune
Ny vannledning mellom to eksisterende vannkummer SID 674823 og SID 760405 i Sætrevegen, Ytre Arna. Avstanden mellom kummene er ca. 220m og vannledningen ønskes utført som en duktil støpejernsledning (strekkfast 2-kamret skjøt) med dimensjon DN150.
Utfylling i sjø i Bergenshus
Gnr/bnr 164/1396 m.fl. Planforslaget skal legge til rette for utfylling av reine overskuddsmasser i sjø, for en mulig framtidig ekspansjon av byutviklingsområdet på Dokken. Foreslått planavgrensning er i sin helhet lokalisert i sjø. Planområdet utgjør 223 daa. Det foreslås kun å regulere sjøbunnen, ikke sjøoverflaten. Det er vurdert at en utfylling fra dypere sjø og opp til kote -13 kan etableres uten konflikt med arealbruk og aktivitet på land og i sjø. I planarbeidet vil en noe høyere kote vurderes, da tilgangen på masser kan overstige utfyllingsvolum til kote -13. Ivaretakelse av sjøtransport og havn er førende for hvor høyt det kan fylles ut i denne fasen. Estimert volum anbrakte masser er 1,6 mill. m3. Utfyllingen er første fase i en mulig landekspansjon på Dokken. Den vil utgjøre en «pute» som senere kan benyttes som underlag for utfyllinger og konstruksjoner. Arealbruken på Dokken, med endelig utfylling og landekspansjon, avklares i eget prosjekt gjennom arbeidet med arealstrategi og reguleringsplan for området.
Utvikling av offentlig gategrunn på Nygårdshøyden i Bergenshus
Gatebruksplanen omfatter offentlig gategrunn på Nygårdshøyden mellom Nygårdsgaten og Nygårdsparken, inkludert Haakon Sheteligs plass, Christies gate og Strømgaten. Formålet med gatebruksplanen er å avklare arealbruken og premissene for hvordan gatene skal opparbeides etter graving. Målet er å skape åpne og inkluderende byrom ved å legge til rette for aktivitet og opphold, bedre forholdene for fotgjengere og syklister, og samtidig sikre nødvendig biladkomst for beboerne, næringsliv og universitetet. I flere gater legges det til rette for nye løsninger for overvannshåndtering, nedkast for bossnett, mobilpunkt og HC-parkeringsplasser. Foreslåtte tiltak i gatebruksplanen medfører en reduksjon i tilgjengelig gateparkeringsplasser i området.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.