Alle planlagte anleggsprosjekter i Aurland

Ny E16 Nærøydalen med tunnel Hylland-Sleen i Aurland/Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype stein, sørpeskred/flomskred. 300m. Rute 5c.
Oppgradering av tunnel på Fylkesveg 50 i Aurland
Fra handlingsplan / kunnskapsgrunnlag for tunneloppgraderinger i Vestland Fylke (2022-2033). Prioritert 9.
Rassikringstiltak på E16 i Aurland
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerder.
Rassikringstiltak på E16 Skjerping bru i Aurland
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 5c. Skredtype flom. 100m.
Rassikringstiltak på E16 i Aurland
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredvoll.
Etablering av oppstillingsplass langs E16 i Aurland kommune
Oppstillingsplass i forbindelse med stenging av Lærdalstunnelen for oppgraderingsarbeid.
Rassikringstiltak på E16 i Aurland
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Rassikringstiltak på E16 Langageiti i Aurland
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Ikke kostnads beregnet.
Flomsikring ved industriområde i Vassbygdi
Gjennomføring av naudsynt flaumsikring av industriområde i Vassbygdi. Tiltaket er detaljprosjektert.
Ombygging av dam i Aurland
Rehabilitering av nedstrøms dam.
Utskifting av høydebasseng i Høydalen, Aurland
Utskifting av høgdebasseng i Høydalen, som i dag har for liten kapasitet og manglande tetting. Etableringa kjem som følgjekonsekvens av utbygging av øvre del av Ty – del 2.
Etablering av VA struktur Veim - Midje, Aurland
VA struktur mellom Veim bustadfelt og høgdebasseng Midje.
Framføring av vannledning i Aurland
Etablering av tosidig vassforsyning mot Høydalen og Ty. Deler av trase utførast med retningsstyrt boring frå Ytstebøen mot Klokkargarden.
Rassikringstiltak på E16 i Aurland
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerder.
Rassikring på Fv 5626 Langasete i Aurland
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 5623 Tånedn i Aurland
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 5626 Tverrelvi i Aurland
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Nybygg av VA struktur i Flåm
Ny VA struktur for å kunne sikre tosidig VA i området, dimensjonert for å handtere aktivitet i området.
Rassikringstiltak på Fv 50 Botnatunnelen sør I i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 50 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 50 Nyfonna i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: bløtsnø/sørpeskred. 20 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 5626 Flenjajuvet i Auralnd
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Rassikringstiltak på Fv 5626 Breiskreda i Aurland
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Terrenginngrep på Fv 50 Osabrekka i Aurland
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 90m. Kostnad er ikke beregnet.
Overbygg på Fv 50 Aurdalsvatn i Aurdal
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 50m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Nett på Fv 50 Kroktunnelen nord i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is. 30m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 50 Botnatunnelen sør II i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 130m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 50 Strupaberget i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 50m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 50 Kjelhelleren i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 100 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 50 Vestaforgrovi i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 130 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Etablering av høydebasseng og borebrønn i Aurland
I 2020 vart vassverket forureina og det vart innført kokepåbod delar av året. Tiltaket er naudsynt for å auke kapasitet som følgje av næringsetableringar i Gudvangen sentrum. Etablering av eit nytt høgdebasseng ved sidan av eksisterande og behandlingsanlegg for UV.
Rassikring på Fv 50 Rundehovden i Aurland
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Utvidelse av eksisterende renseanlegg i Flåm
Utviding av eksisterande reinseanlegg for å ta hand om auka volum på avlaupsvatn og nye krav til utslepp i fjorden.
Rassikringstiltak på Fv 50 Øyestølvatn II i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrnsø. 90 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rehabilitering av VA-anlegg i Aurland
Rehabilitering av eksisterande VA. Anlegg er av eldre dato og har behov for oppgradering som følgje av mellom anna utbygging på Ty. På grunn av manglande kapasitet på overvassleidninga har det vore overvatnproblematikk i Klokkargarden.
Rehabilitering av mur mellom Leina og Flåm kirke i Aurland
Rehabilitering av mur langs Flåmsdalsvegen mellom Leina og Flåm kyrkje. Det er registrert røyrsler i terreng og mur og det vil vera naudsynt å gjennomføre rehabilitering av mur. I samband med rehabiliteringsarbeidet kan det vera aktuelt å sjå på mindre justeringar av vegbreidde, møtelommer osv.
Nybygg av høydebasseng i Vassbygdi
Nytt høgdebasseng for busetnad i Vassbygdi. Anlegget vil og gje betring av branntryggleik for trehusbebyggelsen.
Sikringstiltak av mur på veg i Aurland
Sikringstiltak av mur på kommunal veg i Gjerløwkleivi.
Utvidelse av VA struktur i Aurland
Utviding av VA struktur på Bakka for knyte fleire eigedomar på offentleg VA nett. Dette etter innspel frå Bakka grendalag.
Rehabilitering av VA struktur i Aurland
Det er utført rehabiliteringsarbeid i samband med VA til Ryggjatun. Det må sluttførast arbeid med rehabilitering av VA struktur fram til Bjørgavegen. Prosjektet blir i samarbeid med Sygnir.
Utskifting av VA struktur i Flåm
Prosjektet omfattar utskifting av VA struktur frå Tjødni.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.