Alle planlagte anleggsprosjekter i Alver

Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger ved Knarvik sentrum i Lindås
Gnr/bnr: 185/284, 346, 280, 281. 400-1500 stk boliger.
Nybygg av vei og bru langs Fylkesveg 565 i Alver
Dagens bru er frå 1958, og skal etter planen rivast når ei ny bru er på plass. Den nye brua skal komma på nordsida av dagens bru.
Nybygg av renseanlegg i Alver kommune
Nytt hovudreinseanlegg for søre delen av tidlegare Lindås kommune og Flatøy.
Ny brutrasé eller undersjøisk tunnel på Fv 565 Alvsund
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Sanering av avløp inne i sjøområdet Rosslandspollen
Det vil komme krav til sanering av avløp inne i sjøområdet Rosslandspollen. Dette medfører sanering av ei rekke bustad- områder rundt Rosslandspollen, fleire nye pumpestasjoner med overføringsledningar til renseanlegg, og etablering av ny utslippsledning til sjø.
Etablering av og ledningsanlegg i Frekhaug
Etablering av nytt høgdebasseng på øvre Sagstad. Bassenget vil betre trykkforholda i høgtliggande område ved stort uttak i Frekhaug og auke kapasitet og leveringssikkerheit. Ledingsanlegg frå Sagstad og Dalesvingane.
Rassikringstiltak på E39 i Lindås
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rensk, bolting og sikringsnett.
Sikring av kommunal vannforsyning fra Vetås til Storheim
Sikre kommunal vassforsyning frå Vetås til Storheim. Prosjektet går gjennom krevande landskap, mange eigedommar ogfleire kulturminner. Vatn- og avlaup vert planlagt i same trase. Sanering av avløp mellom Vetås – Storheim på Radøy. Etablering felles med bygging av ny vassleidning. Det er vurdert at det er mogleg å legge ein hovudavløpsleidning på sjølvfall utan trong for pumpestasjon langs traseen. Ny ringledning Storheim Solheim.
Ny- alternativt ombygg av brannstasjon i Alver kommune
Ein skal vurdere alternativet med ny brannstasjon på Solendmyra opp mot alternativet med ombygging av eksisterande brannstasjon.
Fylkesveg 57 Knarvik-Isdalstø, ny tunnel i Lindås
Nordhordlandspakken. Del av bompengepakke.
Trafikksikring av Vatnekrysset på Fv 57/Fv 402 i Lindås
Mellom Herlandstunnelen og Vatnetunnelen.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger og næring i Alversund
Føremålet med planinitiativet er å legge til rette for kombinert arealføremål bustad/næring og konsentrerte bustader med om lag 50 leilegheiter og ca. 1500 m2 næringsareal. Gnr. 479 bnr. 107, 109, Austmarka sentrum. Kombinert formål bustad og næring på bnr. 107 og bustader på bnr. 109.
Nybygg av vannledning Kløve - Veland
Vannleidning frå Kløve ut til Veland i sjø for kommunal vassforsyning til området.
Nybygg av VA-ledning på Vollo, Meland
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Nybygg av vannledning i Eikanger
Vannleidning frå Eikanger-Eknes, gjennom Æsevatnet og ned til sjø ved Svindalsvågen.
Etablering av renseanlegg ved Mongstad sør
Etablering av reinseanlegg ved Mongstad Base og tilgrensande industriområde. (avløp).
Nybygg av avløpsledning i Alverstraumen
Delprosjekt som inngår i samla avlaupsløysing Alversund – Hilland Vest.
Etablering av høydebasseng i Alverstraumen
Etablering av Alverstraumen høgdebasseng. Dette skal sikre vassforsyninga til Øvre Hilland og komande utbyggingsområde i tillegg til sikring av vassforsyninga mot Radøy.
Nybygg av avløpsledning i Alversund
Del av prosjekt med hovudreinseanlegg for Alversund- Knarvik.
Nybygg av sentral avløpspumpestasjon i Alver kommune
Sentral avløpspumpestasjon for å kunne sanere avløp frå området Litlebergen til Fosse. Legg også til rette for overføring til hovudreinseanlegg.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boligområde i Austmarka, Alver
Planforslaget legg opp til nye bustader på gbnr. 479/111 og 479/13.
Nybygg av avløpsledning i Alversund
Del av prosjekt med hovudreinseanlegg for Alversund- Knarvik. Strekning for overføring av utslepp til Kvassneset for reinsing.
Nybygg av pumpestasjon i Alversund
Del av prosjekt med hovudreinseanlegg for Alversund- Knarvik. Pumpestasjon for overføring av utslepp til hovudreinseanlegg for reinsing.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av hytteområde i Alver kommune
Planområdet er på om lag 152 daa og omfattar eit område nordaust på Radøy. Forslagsstillar ynskjer å legge til rette for etablering av eit hytteområde med tilhøyrande uteareal, infrastruktur, naust og småbåthamn, samt at eit friluftsområde vert sikra. Planforslaget opnar for etablering av totalt 22 nye fritidsbustader.
Rassikring på Fv 570 Dyrdalsnes i Lindås
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 50m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 391 Stegelia i Lindås
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype jord og stein. 500m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 570 Dyrdalsnes sør i Lindås
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 90m.
Nybygg av pumpestasjon i Isdalstø
Prosjekt som heng saman med hovudreinseanlegg for Alversund- Knarvik. Pumpestasjon skal føre avlaup frå Isdal mot Knarvik.
Nybygg av pumpestasjon i Alversund
Del av prosjekt med hovudreinseanlegg for Alversund- Knarvik.
Rassikringstiltak på E39 i Lindås
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rensk, bolting og sikringsnett.
Rassikringstiltak på E16 i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Isnett.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.