Alle planlagte anleggsprosjekter i Alver

Nybygg av vei og bru langs Fylkesveg 565 i Alver
Dagens bru er frå 1958, og skal etter planen rivast når ei ny bru er på plass. Den nye brua skal komma på nordsida av dagens bru.
Sanering av avløp inne i sjøområdet Rosslandspollen
Det vil komme krav til sanering av avløp inne i sjøområdet Rosslandspollen. Dette medfører sanering av ei rekke bustad- områder rundt Rosslandspollen, fleire nye pumpestasjoner med overføringsledningar til renseanlegg, og etablering av ny utslippsledning til sjø.
Etablering av og ledningsanlegg i Frekhaug
Etablering av nytt høgdebasseng på øvre Sagstad. Bassenget vil betre trykkforholda i høgtliggande område ved stort uttak i Frekhaug og auke kapasitet og leveringssikkerheit. Ledingsanlegg frå Sagstad og Dalesvingane.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger ved Knarvik sentrum i Lindås
Gnr/bnr: 185/284, 346, 280, 281. 400-1500 stk boliger.
Rassikringstiltak på E39 i Lindås
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rensk, bolting og sikringsnett.
Nybygg av vannledning i Frekhaug
Prosjektet heng saman med og er ei fortsetting av VA-anlegg Myrvollane – Moldekleiv, og del av nytt leidningsnett for å sikre vassforsyninga sentralt på Frekhaug.
Etablering av infrastruktur for boliger i Langeland
18 eneboligtomter og to leilighetsbygg med tilsammen cirka 100 leiligheter på feltet.
Ny- alternativt ombygg av brannstasjon i Alver kommune
Ein skal vurdere alternativet med ny brannstasjon på Solendmyra opp mot alternativet med ombygging av eksisterande brannstasjon.
Fylkesveg 57 Knarvik-Isdalstø, ny tunnel i Lindås
Nordhordlandspakken. Del av bompengepakke.
Trafikksikring av Vatnekrysset på Fv 57/Fv 402 i Lindås
Mellom Herlandstunnelen og Vatnetunnelen.
Oppdimensjonering av vannledning i Frekhaug
Prosjektet inneber oppdimensjonering av dagens vassleidning for å sikre nok vatn til Frekhaug og Flatøy-området frå det nye vassverket på Hesdal. Prosjektet er ei fortsetting av strekninga frå vassbehandlingsanlegget til Myrvollane, som er vart ferdig i 2022. Vassleidning vil bli lagt i same grøft som avlaupsleidningen.
Nybygg av vannledning Kløve - Veland
Vannleidning frå Kløve ut til Veland i sjø for kommunal vassforsyning til området.
Nybygg av vannledning i Eikanger
Vannleidning frå Eikanger-Eknes, gjennom Æsevatnet og ned til sjø ved Svindalsvågen.
Nybygg av VA-ledning på Vollo, Meland
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Etablering av renseanlegg ved Mongstad sør
Etablering av reinseanlegg ved Mongstad Base og tilgrensande industriområde. (avløp).
Etablering av høydebasseng i Alverstraumen
Etablering av Alverstraumen høgdebasseng. Dette skal sikre vassforsyninga til Øvre Hilland og komande utbyggingsområde i tillegg til sikring av vassforsyninga mot Radøy.
Nybygg av vannledning i Frekhaug
Prosjektet heng saman med og er ei fortsetting av VA-anlegg Myrvollane – Moldekleiv - Fosse, og del av nytt leidningsnett for å sikre vassforsyninga sentralt på Frekhaug.
Nybygg av avløpsledning i Alverstraumen
Delprosjekt som inngår i samla avlaupsløysing Alversund – Hilland Vest.
Sikring av vannforsyning Storheim - Solheim
Prosjekt for å sikre reservevassforsyning til området. Vert bygd i kombinasjon med avløpstrase
Nybygg av avløpsledning i Alversund
Del av prosjekt med hovudreinseanlegg for Alversund- Knarvik.
Nybygg av sentral avløpspumpestasjon i Alver kommune
Sentral avløpspumpestasjon for å kunne sanere avløp frå området Litlebergen til Fosse. Legg også til rette for overføring til hovudreinseanlegg.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger og næring i Alversund
Føremålet med planinitiativet er å legge til rette for kombinert arealføremål bustad/næring og konsentrerte bustader med om lag 50 leilegheiter og ca. 1500 m2 næringsareal. Gnr. 479 bnr. 107, 109, Austmarka sentrum. Kombinert formål bustad og næring på bnr. 107 og bustader på bnr. 109.
Nybygg av avløpsledning i Alversund
Del av prosjekt med hovudreinseanlegg for Alversund- Knarvik. Strekning for overføring av utslepp til Kvassneset for reinsing.
Nybygg av pumpestasjon i Alversund
Del av prosjekt med hovudreinseanlegg for Alversund- Knarvik. Pumpestasjon for overføring av utslepp til hovudreinseanlegg for reinsing.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av hytteområde i Alver kommune
Planområdet er på om lag 152 daa og omfattar eit område nordaust på Radøy. Forslagsstillar ynskjer å legge til rette for etablering av eit hytteområde med tilhøyrande uteareal, infrastruktur, naust og småbåthamn, samt at eit friluftsområde vert sikra. Planforslaget opnar for etablering av totalt 22 nye fritidsbustader.
Opparbeidelse av infrastruktur for etablering av industri og lager i Alver
Fjellangersvingane. Planområde er på ca. 40 daa.
Sanering av slamavskiller mm i Frekhaug
Sanering av dårleg fungerande slamavskiljar. Pumpestasjon og overføring i sjøledning mot Fosse.
Rassikring på Fv 570 Dyrdalsnes sør i Lindås
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 90m.
Rassikring på Fv 570 Dyrdalsnes i Lindås
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 50m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 391 Stegelia i Lindås
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype jord og stein. 500m. Kostnad er ikke beregnet.
Nybygg av pumpestasjon i Isdalstø
Prosjekt som heng saman med hovudreinseanlegg for Alversund- Knarvik. Pumpestasjon skal føre avlaup frå Isdal mot Knarvik.
Etablering av pumpeledning Gangstø - Hilland
Delprosjekt som inngår i samla avlaupsløysing Alversund – Hilland Vest
Nybygg av pumpestasjon i Alversund
Del av prosjekt med hovudreinseanlegg for Alversund- Knarvik.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boligområde i Manger
81,4 dekar. 24 eneboliger og 1 hytte. Materialbruken skal i hovudsak vere tre, murverk og naturstein, og fargesettinga skal vere jord- og bergfargar. Bustaden i området skal ha einskapleg arkitektur og fargesetting.
Ny sjøledning fra Bøvågen til Marøy
Ledning i sjø. Graving på tre plasser på land.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.