Alle planlagte anleggsprosjekter i Oslo

Ny sentrumstunnel og Majorstuen stasjon på strekningen Majorstuen-Bryn i Oslo
Mulig ny underjordisk stasjon. Inne i Oslopakke 3 for utførelse 2023-2028.
E6 Oslo øst, ny veg i dagens trasé
Firefelts veg med kollektivfelt. Manglerudprosjektet etappe 1
Ny jernbanetunnel Bislett-Sagene-Økern-Alnabru (KVU Oslo-Navet)
Togtunnelen skal etter planen være ferdig med nye spor i 2034.
E6 Oslo øst, ny tunnel Abildsø-Fjellhus
Manglerudprosjektet etappe 2. Oslopakke 3. Del av Sørkorridoren.
E6 Oslo øst, Ryen-Bryn-Teisen
Manglerudprosjektet etappe 4.
T-bane til Bjørndal og gjersrud/stensrud
Når - og om - prosjektet startes er høyst usikkert. Er ikke med blant høyt prioriterte prosjekter i Oslopakke 3. 2030 er satt for å indikere at det neppe skjer noe de første 10-15 årene. Forlengelse linje 3 fra Mortensrud.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Stasjonen har to adkomster. Adkomst A ligger i Hoffsveien 9. Adkomst B ligger i Hoffsveien, mellom jernbanen (Drammensveien 157) og Harbitzalléen 2A. I likhet med den tidligere regulerte løsningen for Skøyen stasjon vil adkomst B ved Hoffsveien bli integrert i Tingstuveien 31. Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS. Plattformens dybde under terreng: 44 m. Antall heiser: 9. Antall rulletrapper til mesanin: 4. Antall kubikk betong: 35.000 m3 inkl. vanntett støp.
Nybygg av vei i Oslo
Antatt start og kostnad.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen, entreprise E3
Entreprise E3 omfatter; Installasjon tunnel før sporlegging. Sporbygging - hele tunnelen. Installasjon i tunnel etter sporlegging. Testing og idriftsettelse jernbaneteknikk. 5 doble overkjøringsspor. 1 enkelt overkjøringsspor. Ca. 20,3 km strømskinne. Ca. 21.500 sviller. Ca. 43.500 stk. befestigelse. 11 kV forsyning langs begge sider av sporet. Impulsvifter i par i tunnel (mellom stasjoner).
Modernisering av Etterstad base i Gamle Oslo, fase 1
Gnr/bnr: 237/3, 2, 137/ 101, 102, 163, 164, 99.
Ombygg av åtte stasjoner med nye togsett mellom Strømmen, Oslo og Ski
Tiltak på Spikkestadbanen, Hovedbanen og Østfoldbanen. Gjelder Strømmen stasjon, Fjellhamar stasjon, Haugenstua stasjon, Grorud stasjon, Nordstrand stasjon, Ljan stasjon, Kolbotn stasjon, Langhus stasjon.
E18 Vestkorridoren, Filipstad-Lysaker
Planlegging og utredning knyttet til områdereguleringsplaner i Oslos del av Vestkorridoren (Filipstad-Lysaker) pågår.
Nybygg av fergeterminal på Filipstad i Oslo
Total utviklingspotensial i kvm: 170000.
Opparbeidelse av infrastruktur for nytt byområde i Søndre Nordstrand
Reguleres sammen med flere boligprosjekter i området. Oslo kommune, JM Norge AS, Obos Nye Hjem, Selvaag AS, Block Watne AS og ca. 130 private grunneier på området. Eventuelt en søppelsug i området. Ca. 4000 dekar stort område i sørøst i Oslo. Kan bygge 9000 boliger totalt.
Ny/ombygging av havneområder m.m. på Akersneset i Oslo
Vippetangen er et sentralt og viktigt område i Fjordbyen og utgjør et bindeledd mellom Pipervika og Bjørvika. De spesielle hensynene knyttet til eksisterende fergeterminal, cruisekai, havnerelatert kulturmiljø og Akershus festning skal ivaretas samtidig med at det også skal legges til rette for etablering av Fjordtrikk, Havnepromenade og byrom samt nye publikumsattraksjoner.
Nybygg av transformatorstasjon og kraftledning bydel Søndre Nordstrand, Oslo
2 krafttransformatorer med ytelse på 300 MVA. Spenningsnivå: 420/132 kV. 450-550m lang kraftledning. Inklusive Klemetsrud kraftledning. Period 2024-2027.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen, entreprise E3
Entreprise E3 omfatter; Installasjon tunnel før sporlegging. Sporbygging - hele tunnelen. Installasjon i tunnel etter sporlegging. Testing og idriftsettelse jernbaneteknikk. 5 doble overkjøringsspor. 1 enkelt overkjøringsspor. Ca. 20,3 km strømskinne. Ca. 21.500 sviller. Ca. 43.500 stk. befestigelse. 11 kV forsyning langs begge sider av sporet. Impulsvifter i par i tunnel (mellom stasjoner).
Kapasitetsøkende tiltak i Brynsbakken i Oslo
Nye spor mellom Vålerenga og Kværnerbyen.
E18 Vinterbro-Bjørvika, ombygging av dagens trasé
Kollektivprioritering. Investeringsbehov fram mot 2050.
Restaurering av sentralnettet i aksen mellom Furuset, Gjelleråsen, Frogner og Djupdal transformatorstasjoner
Mulighet for restaurering av sentralnettet i aksen mellom Furuset, Gjelleråsen, Frogner og Djupdal stasjoner, slik at det i fremtiden kan bli færre kraftledninger i området. Dette vil utredes videre i en fremtidig konsesjonsprosess.
Fornyelse til 420 kV ledning fra Ulven til Furuset og oppgradering av Furuset transformatorstasjon
Mot 2030 vil ledningene fra Ulven til Furuset og videre nordover, samt Furuset stasjon bli fornyet.
Ny trikkelinje Sinsenkrysset-Tonsenhagen i bydel Bjerke
Inne i Oslopakke 3 for utførelse 2021-2024.
Utvidelse av Bekkelaget renseanlegg (biogassanlegg) i bydel Nordstrand, Oslo
Ormsundkaia. Gnr/bnr: 197/10, 197/700, 197/194, 999/ 465, 153,16, 250/30, 197/18.
Ny parkbro mellom Økern og Løren i Oslo
24 meter bred. Mellom torget på Løren og Nye Økern senter. 1,5-2 års byggetid.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS. Antall oppganger til terreng: 2. Plattformens dybde under terreng 28 m. Antall heiser fra plattform: 2. Antall rulletrapper fra plattform 4. Antall kubikk betong: 5.000.
Sykkeltiltak langs E6 i Oslo
Strekning 3,1 km.
Utbedring av Rv 4 Trondheimsveien-Groruddalen (Fossumdiagonalen) i Oslo
I Oslopakke 3 som Trondheimsveien med diagonal og Østre Aker vei (videre via Nedre Kalbakkvei til Alnabruterminalen).
Rehabilitering av tunnel i Hammersborg, Oslo
Frist for ferdigstillelse er: 2027.06.01. Opsjon for riving av hovedbrannstasjonen.
Etablering av gangstrøk/fortau og ombygg av vei på Haraldrud i Oslo
Gatene som omfattes er Haraldrudveien og kobling til Østre Aker vei, Knut Bryns vei og parallelgata langs Alnabanen.
Økt kapasitet inn til Alnabru godsterminal fra nord, i Bydel Alna
I handlingsprogram med planlagt utførelse før 2023. Brubakkveien 12 med flere.
Oppgradering av tunnel i Oslo
Tilpasses utbyggingen av regjeringskvartalet.
Nybygg av gang- og sykkelveg og fortau på Riksveg 150 i Oslo, Ring 3
Formålet med planen er å legge til rette for gående og syklende. Dette gjøres ved å etablere en mer helhetlig løsning i området.
Tilbygg av T-banestasjon på Tøyen i bydel Grünerløkka, Oslo
Ny stasjonsbygning/utgang for Tøyen T-banestasjon
Nybygg av adkomst på stasjon i Oslo
Sikring av gammelt tverrslag mellom plattform 2 og 4, etablering av sjakt i fjell for ny utgang med trapp og heis til Finnmarksgata mot Tøyenparken.
Oppgradering av vei i bydel Sagene, Oslo
Sandakerveien fra Treschows gate og videre opp i Nycoveien til Vitaminveien. Det skal etableres nye grøntarealer og blågrønn overvannshåndtering. Strekningen er ca. 650 meter lang.
Stalling av trikker og infrastrukturvedlikehold ved Holtet trikkebase i bydel Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 154/61, 154/73, 154/75, 154/87, 154/88, 155/19, 155/22, 155/23, 155/4, 155/59, 999/223.
Nye/forlengede kryssingsspor på Østfoldbanens østre linje
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i andre seksårsperiode.
Nybygg av park og veier, gater og torg på Filipstad i Oslo
Total utviklingspotensial i kvm: 170000.
Utvidelse av vendekapasitet ved Sporveiens anlegg i Muselunden, Oslo
Forlengelse av eksisterende sportrase med estimert 10-20 meter i Muselunden. Bygging av kryssveksel i eksisterende trase og mindre korrigering av eksisterende sportrase i tilknytning til dette. Bygging av to plattformer for av- og påstigning fra trikk som snur og kjør i retning Trondheimsveien. Bygging av hvilebrakke for førere.
Gjenåpning av Hovinbekken, oppgradering av gang- og sykkelvei fra Risløkka til Økern i Oslo
Hovinbekken fra Risløkka og helt ned til Tennisdammen på Hasle. Første del gjelder fra Risløkka – Økern.
Etablering av ny sykkeltrasé mm i Oslo
Gnr/bnr: 224/348, 999/845, 223/20, 999/410, 224/374, 76/277, 76/175, 76 /174, 76/171, 76/176, 76/13, 76/299, 250/15, 76/311, 76/75, 76/102, 999/387. Detaljregulering for Sandakerveien/Grefsenveien fra Åsengata til Grefsenveien 49. Detaljregulering for Grefsenveien fra Grefsenveien 49 til Disen vendesløyfe.
Oppgradering av sykkelanlegg i Ullevålsveien fra Collets gate til Ring 2 i Oslo
Gnr/bnr: 999/122, 999/16, 999/37, 999/480, 999/711, 999/887 mfl
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Østfoldbanen/Follobanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Oslo S-Eidsvoll
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av transformatorstasjon i Oslo
Tidsperiode 2024-2027.
Nybygg av pumpestasjon i bydel Gamle Oslo
Ny 5800 meter lang distribusjonsledning DN500 fra Klemetsrud til sentrum.
Utbedring av gang-og sykkelvei i bydel Grünerløkka/Bjerke, Oslo
Ca 400 meter. Oppgradering av gate med nye sykkelfelt og grøntområde for overvann. Gnr/bnr: 250/15, 83/32, 61, 113, 248, 465, 33, 15, 294, 201, 37, 19, 514 og 112.
Nybygg av gang-og sykkelbru på Bryn i Oslo
Brulengde total : 71,60 meter. Bordgang total : 110 meter. Antall spenn : 8. Lengste spenn : 15,50 meter. Konstruksjon : Stålkasse / stripefundament (betong). Gnr/Bnr: 144/19, 939, 1597.
Etablering av sykkelgate og fortau Grefsenkvartalet i Oslo
Ca. 240 meter. Anleggsperioden er beregnet til 12-16 måneder.
Nybygg av parkeringshus ved Østre Aker vei i bydel Bjerke, Oslo
Plass for ca 150 stk biler fordelt på tre plan.
Utfylling av havnebasseng på Kongshavn i Oslo
Ca. 470.000 m3 masse. Solidifisering med sement skal brukes.
Ny gang- og sykkelvei i Oslo
Fra Trettebakke til Peder Ankers plass.
Etablering av sykkelfelt i bydel Sagene, Oslo
Etablere sykkelfelt på begge sider av veien mellom Sandakerveien og Nordkappgata/Knud Graahs gate.
Utbedring av eksisterende gang- og sykkelveg til sykkelveg med fortau langs E18 i Oslo
Sykkelveg med fortau langs E18. Prosjektet ligger sør for E18, og strekker seg fra Frantzebråtveien i vest og til like forbi Maxbo i øst.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.