Alle planlagte anleggsprosjekter i Oslo fylke

Oslo (153)
Ny sentrumstunnel og Majorstuen stasjon på strekningen Majorstuen-Bryn i Oslo
Mulig ny underjordisk stasjon. Inne i Oslopakke 3 for utførelse 2023-2028.
E6 Oslo øst, ny veg i dagens trasé
Firefelts veg med kollektivfelt. Manglerudprosjektet etappe 1
Ny jernbanetunnel Bislett-Sagene-Økern-Alnabru (KVU Oslo-Navet)
Togtunnelen skal etter planen være ferdig med nye spor i 2034.
E6 Oslo øst, ny tunnel Abildsø-Fjellhus
Manglerudprosjektet etappe 2. Oslopakke 3. Del av Sørkorridoren.
T-bane til Bjørndal og gjersrud/stensrud
Når - og om - prosjektet startes er høyst usikkert. Er ikke med blant høyt prioriterte prosjekter i Oslopakke 3. 2030 er satt for å indikere at det neppe skjer noe de første 10-15 årene. Forlengelse linje 3 fra Mortensrud.
E6 Oslo øst, Ryen-Bryn-Teisen
Manglerudprosjektet etappe 4.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS. Antall oppganger til terreng: 2. Plattformens dybde under terreng: 44 m. Antall heiser: 9. Antall rulletrapper til mesanin: 4. Antall kubikk betong: 35.000 m3 inkl. vanntett støp.
Nybygg av vei i Oslo
Antatt start og kostnad.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen, entreprise E3
Entreprise E3 omfatter; Installasjon tunnel før sporlegging. Sporbygging - hele tunnelen. Installasjon i tunnel etter sporlegging. Testing og idriftsettelse jernbaneteknikk. 5 doble overkjøringsspor. 1 enkelt overkjøringsspor. Ca. 20,3 km strømskinne. Ca. 21.500 sviller. Ca. 43.500 stk. befestigelse. 11 kV forsyning langs begge sider av sporet. Impulsvifter i par i tunnel (mellom stasjoner).
E18 Vestkorridoren, Filipstad-Lysaker
Planlegging og utredning knyttet til områdereguleringsplaner i Oslos del av Vestkorridoren (Filipstad-Lysaker) pågår.
Nybygg av fergeterminal på Filipstad i Oslo
Total utviklingspotensial i kvm: 170000.
Infrastruktur for nytt byområde i Søndre Nordstrand
Reguleres sammen med flere boligprosjekter i området. Oslo kommune, JM Norge AS, Obos Nye Hjem, Selvaag AS, Block Watne AS og ca. 130 private grunneier på området. Eventuelt en søppelsug i området. Ca. 4000 dekar stort område i sørøst i Oslo. Kan bygge 9000 boliger totalt.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen, entreprise E3
Entreprise E3 omfatter; Installasjon tunnel før sporlegging. Sporbygging - hele tunnelen. Installasjon i tunnel etter sporlegging. Testing og idriftsettelse jernbaneteknikk. 5 doble overkjøringsspor. 1 enkelt overkjøringsspor. Ca. 20,3 km strømskinne. Ca. 21.500 sviller. Ca. 43.500 stk. befestigelse. 11 kV forsyning langs begge sider av sporet. Impulsvifter i par i tunnel (mellom stasjoner).
Restaurering av sentralnettet i aksen mellom Furuset, Gjelleråsen, Frogner og Djupdal transformatorstasjoner
Mulighet for restaurering av sentralnettet i aksen mellom Furuset, Gjelleråsen, Frogner og Djupdal stasjoner, slik at det i fremtiden kan bli færre kraftledninger i området. Dette vil utredes videre i en fremtidig konsesjonsprosess.
Fornyelse til 420 kV ledning fra Ulven til Furuset og oppgradering av Furuset transformatorstasjon
Mot 2030 vil ledningene fra Ulven til Furuset og videre nordover, samt Furuset stasjon bli fornyet.
Kapasitetsøkende tiltak i Brynsbakken i Oslo
Nye spor mellom Vålerenga og Kværnerbyen.
Ny trikkelinje Sinsenkrysset-Tonsenhagen i bydel Bjerke
Inne i Oslopakke 3 for utførelse 2021-2024.
Utvidelse av Bekkelaget renseanlegg (biogassanlegg) i bydel Nordstrand, Oslo
Ormsundkaia. Gnr/bnr: 197/10, 197/700, 197/194, 999/ 465, 153,16, 250/30, 197/18.
Ny parkbro mellom Økern og Løren i Oslo
24 meter bred. Mellom torget på Løren og Nye Økern senter. 1,5-2 års byggetid.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS. Antall oppganger til terreng: 2. Plattformens dybde under terreng 28 m. Antall heiser fra plattform: 2. Antall rulletrapper fra plattform 4. Antall kubikk betong: 5.000.
Ombygg av åtte stasjoner med nye togsett mellom Strømmen, Oslo og Ski
Tiltak på Spikkestadbanen, Hovedbanen og Østfoldbanen
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS.
Sykkeltiltak langs E6 i Oslo
Strekning 3,1 km.
Utbedring av Rv 4 Trondheimsveien-Groruddalen (Fossumdiagonalen) i Oslo
I Oslopakke 3 som Trondheimsveien med diagonal og Østre Aker vei (videre via Nedre Kalbakkvei til Alnabruterminalen).
Nybygg av handel, bevertning, næringsarealer og leiligheter i bydel Grorud, Oslo
Gnr/bnr: 90/602, 90/601, 90/3 og 90/455. Kalbakkveien 4 og 6.
Etablering av gangstrøk/fortau og ombygg av vei på Haraldrud i Oslo
Gatene som omfattes er Haraldrudveien og kobling til Østre Aker vei, Knut Bryns vei og parallelgata langs Alnabanen.
Nybygg av småbåtshavn mm på Grønlia i Bjørvika
Total maksimal tillat utnyttelse er på 38 500 m2 (felt D7, D8 og D10). 6-12 etasjer.
Økt kapasitet inn til Alnabru godsterminal fra nord, i Bydel Alna
I handlingsprogram med planlagt utførelse før 2023. Brubakkveien 12 med flere.
Modernisering av Etterstad base i Gamle Oslo, fase 2
Gnr/bnr: 237/3, 2, 137/ 101, 102, 163, 164, 99.
Nybygg av gang- og sykkelveg og fortau på Riksveg 150 i Oslo, Ring 3
Formålet med planen er å legge til rette for gående og syklende. Dette gjøres ved å etablere en mer helhetlig løsning i området.
Rehabilitering av lagerhaller i fjellanlegg i Oslo
Ekeberghallene er et fjellanlegg med lagerhaller som ble bygget på midten av 1950-tallet. Anlegget rommer ca. 32 000 kvm fordelt på 2 etasjer, og inneholder 48 lagerhaller à 600 kvm med et totalt utleieareal på 28.800 kvm. Oslo Havn har besluttet om gjennomføring av tiltak for å opprettholde driften i Ekeberghallene for ytterligere 15 år. Anlegget skal oppgraderes til hensiktsmessig stand.
Oppgradering av vei i bydel Sagene, Oslo
Sandakerveien fra Treschows gate og videre opp i Nycoveien til Vitaminveien. Det skal etableres nye grøntarealer og blågrønn overvannshåndtering. Strekningen er ca. 650 meter lang.
Nye/forlengede kryssingsspor på Østfoldbanens østre linje
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i andre seksårsperiode.
Nybygg av park og veier, gater og torg på Filipstad i Oslo
Total utviklingspotensial i kvm: 170000.
Utvidelse av vendekapasitet ved Sporveiens anlegg i Muselunden, Oslo
Forlengelse av eksisterende sportrase med estimert 10-20 meter i Muselunden. Bygging av kryssveksel i eksisterende trase og mindre korrigering av eksisterende sportrase i tilknytning til dette. Bygging av to plattformer for av- og påstigning fra trikk som snur og kjør i retning Trondheimsveien. Bygging av hvilebrakke for førere.
Stalling av trikker og infrastrukturvedlikehold ved Holtet trikkebase i bydel Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 154/61, 154/73, 154/75, 154/87, 154/88, 155/19, 155/22, 155/23, 155/4, 155/59, 999/223.
Gjenåpning av Hovinbekken, oppgradering av gang- og sykkelvei fra Risløkka til Økern i Oslo
Hovinbekken fra Risløkka og helt ned til Tennisdammen på Hasle. Første del gjelder fra Risløkka – Økern.
Nybygg av adkomst på stasjon i Oslo
Sikring av gammelt tverrslag mellom plattform 2 og 4, etablering av sjakt i fjell for ny utgang med trapp og heis til Finnmarksgata mot Tøyenparken.
Oppgradering av sykkelanlegg i Ullevålsveien fra Collets gate til Ring 2 i Oslo
Gnr/bnr: 999/122, 999/16, 999/37, 999/480, 999/711, 999/887 mfl
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Østfoldbanen/Follobanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Oslo S-Eidsvoll
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Utbedring av gang-og sykkelvei i bydel Grünerløkka/Bjerke, Oslo
Ca 400 meter. Oppgradering av gate med nye sykkelfelt og grøntområde for overvann. Gnr/bnr: 250/15, 83/32, 61, 113, 248, 465, 33, 15, 294, 201, 37, 19, 514 og 112.
Nybygg av gang-og sykkelbru på Bryn i Oslo
Brulengde total : 71,60 meter. Bordgang total : 110 meter. Antall spenn : 8. Lengste spenn : 15,50 meter. Konstruksjon : Stålkasse / stripefundament (betong). Gnr/Bnr: 144/19, 939, 1597.
Opprusting av vei i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 179/1, 179/ 19, 180/521, 180/539, 180/578, 180/588, 180/528, 180/529, 180/530, 180/ 545, 178/ 178, 178/ 177. Mortensrudveien mellom Helga Vaneks vei og (dagens) Gamle Bygdevei og Lofsrudveien mellom Mortensrudveien og Lofsrudveien ned til Lofsrudhøgda.
Nybygg av pumpestasjon i bydel Gamle Oslo
Ny 5800 meter lang distribusjonsledning DN500 fra Klemetsrud til sentrum.
Nybygg av parkeringshus ved Østre Aker vei i bydel Bjerke, Oslo
Plass for ca 150 stk biler fordelt på tre plan.
Opparbeidelse av park og sykkelvei mm på Vollebekk i Groruddalen, Oslo
Gnr/bnr: 122/6, 122/95, 122/268, 123/825 og 123/879. Planen er å endre Brobekkveien og Vollebekkveien fra vei til gate. Brobekkveien tenkes opparbeidet med tosidig fortau og tosidig opphøyd sykkelfelt. Vollebekkveien tenkes opparbeidet med tosidig fortau.
Etablering av ny sykkeltrasé mm i Oslo
Gnr/bnr: 224/348, 999/845, 223/20, 999/410, 224/374, 76/277, 76/175, 76 /174, 76/171, 76/176, 76/13, 76/299, 250/15, 76/311, 76/75, 76/102, 999/387. Detaljregulering for Sandakerveien/Grefsenveien fra Åsengata til Grefsenveien 49. Detaljregulering for Grefsenveien fra Grefsenveien 49 til Disen vendesløyfe.
Utomhusarbeid i forbindelse med nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy i Oslo
Oppgradering av Langviksveien, Huk Aveny og Bygdøy Kapellvei.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.