Alle planlagte anleggsprosjekter i Bindal

Nybygg av vannkraftverk i Bindal
Skrovadalselva i Bindal kommune søkes utnyttet til kraftproduksjon gjennom utbygging av Skråvadalen kraftverk. Det omsøkte kraftverket har inntak på kote 132 og kraftstasjon på kote 9. Det vil utnytte et fall på 123 m og ha en nedgravd rørgate på 580 m. Kraftstasjonen planlegges bygget på sørsiden av elven. Nedbørsfeltet er målt til 23,9 km2. Installert effekt er forutsatt å bli 4,5 MW og beregnet middelproduksjon er 13,4 GWh. Gnr/bnr: 66/1, 2, 4 og 6.
Etablering av kai og tilrettelegging for settefiskanlegg i Terråk
Etablering av kai i forbindelse med tilrettelegging for settefiskanlegg i Terråk i Bindal kommune. Det er behov for å rette ut eksisterende fylling, og det er derfor søkt om tillatelse til å fylle ut inntil 10 000 m3 sprengstein i sjø over et areal på 2 300 m2 .

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.