Alle planlagte byggeprosjekter i Vestfold fylke

Færder (9)
Horten (26)
Larvik (20)
Sandefjord (30)
Tønsberg (27)
Nybygg av leiligheter i Horten
700-800 boenheter.
Nybygg av industri, lager og kontor ved E18 i Re kommune
Totalt 110 dekar. Byggeklar eiendom.
Nybygg av handelspark ved E18 i Holmestrand
Det tillates inntil 24.000m2 storhandels butikker.
Nybygg av boliger, forretning mm i Vear
Areal bolig, BTA 10 000 m², Areal næring, BTA 3 000 m², Areal parkering 3 000 m². Adresse: Bekkeveien 200-204.
Nybygg av boliger og næring mm i Stokke
Ca. 16 mål. Fem grunneiere på området; Sandefjord kommune, Eni Eiendom AS, Stokke Bilservice AS (Statoil), Vestfold trafo AS og JM Norge AS. Totalt ca 45000 m2 boliger och ca 5000 m2 næring i området.
Nybygg av leiligheter i Sandefjord, trinn 2-3
Totalt 140 leiligheter fordelt på 3 trinn.
Nybygg av solkraftverk i Tønsberg og Sandefjord kommuner
Sem solkraftverk er planlagt med installert effekt på 60 MWp. Tiltaket meldes med alternative nettilknytningsløsninger. Planområdet er på ca. 560 daa og består av drenert myr som brukes til skogdrift.
Nybygg av kontorbygg langs E18 i Sandefjord
BTA 10,000+. Arbeidsplasser 500+.
Nybygg av boliger og næring mm i Stokke
Fem grunneiere på området; Sandefjord kommune, Eni Eiendom AS, Stokke Bilservice AS (Statoil), Vestfold trafo AS og JM Norge AS. Totalt ca 45000 m2 boliger och ca 5000 m2 næring i området.
Nybygg av boliger og næring mm i Stokke
Fem grunneiere på området; Sandefjord kommune, Eni Eiendom AS, Stokke Bilservice AS (Statoil), Vestfold trafo AS og JM Norge AS. Totalt ca 45000 m2 boliger och ca 5000 m2 næring i området.
Nybygg av leiligheter i Sandefjord, trinn 1
Totalt 140 leiligheter fordelt på 3 trinn.
Nybygg av solkraftverk ved Andebu i Sandefjord kommune
Solkraftverket er meldt lokalisert ved Andebu i Sandefjord kommune med en installert effekt på 33 MWp og en antatt årsproduksjon på 35 GWh. Solkraftverket vil beslaglegge 330 dekar
Nybygg av kontorskompleks på Korten i Tønsberg
Bygget skal BREEAN NOR sertifiseres.
Nybygg av solkraftverk i Larvik
Solkraftverket er meldt med installert effekt 22 MWp og en forventet årsproduksjon på 24 GWh med et planområdet på 345 dekar. Eiendommene gnr./bnr. 4134/1 og 4134/4 Tiltaket er meldt med tilknytning til Dolven transformatorstasjon.
Nybygg av forretningsbygg og kontor i Tønsberg
Dette kan etterhvert bli en ny bydel som går under navnet Tønsberg Syd.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Sandefjord, trinn 4 m.fl.
Blanding av rekkehus, firemannsboliger og lavblokker fra 3 til 5 etasjer.
Utvikling av Stokke kommunehus i Sandefjord kommune
«Stokke kommunehus er en stor sentrumseiendom i Stokke beliggende innenfor et attraktivt arealformål for eiendomsutvikling. Megler skal derfor i sitt oppdrag rette fokus på eiendommens utviklingspotensialet. «
Ny tunnel og omlegging av vei på Fylkesveg 213 Kveldsvika i Larvik
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt. Steinsprang, is.
Nybygg av leiligheter i Stokke
Midt i Stokke sentrum.
Ombygg av kontorlokaler på Nordre Fokserød i Sandefjord
Ombygg av kontorlokaler i 3. etasje.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Vestfoldbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av barnehage på Tun i Larvik
Fra investeringsbudsjett
Nybygg av leiligheter i Tønsberg
9-14 leiligheter. Forretning på gateplan.
Nybygg av legevakt på Farreseidet i Larvik kommune
Gnr/bnr: 4067/15 og 4067/180. Legevaktsbygg i 2 etasjer med grunnflate ca 750 kvm + ambulansegarasje/garasjer.
Nybygg av gang og sykkelvei i Færder
Fra økonomiplan 2022-2025.
Etablering av boliger for førstegangsetablerere i Færder kommune
6 boliger på Roppestadkollen for førstegangsetablerere.
Nybygg av gangbru i Horten
Prosjekt fra Økonomi- og handlingsplan 2023-2026.
Etablering av områdesstabilisering i forbindelse med bygging av hotell i Horten
Andel av infrastruktur, grunnstabilisering, ny brygge og kyststi.
Overvannshåntering i Tønsberg sentrum
Totalbudsjett for "Overvannshåntering i Tønsberg sentrum" ca 80-90 mnok.
Etablering av fornybar energianlegg for drift av vifter i tunneler og belysning langs veier i Norge
Nye Veier AS ønsker å tenke nytt og ta i bruk ny teknologi for å produsere fornybar kraft langs vegareal, i første rekke til eget forbruk. Forbruket er i hovedsak knyttet til belysning samt drift av vifter i tunnel. I denne forespørselen søker vi etter leverandører som kan utfordre oss på å identifisere og ta i bruk produksjonsmuligheter som i dag ikke benyttes. Det betyr at vi ønsker å ta i bruk kjent teknologi, men også utforske nye kombinasjoner og løsninger. Gjelder hele Norge.
Oppgradering av Fylkesveg 3214 i Tønsberg
Stabilisering av bærelag
Oppgradering av Fylkesveg 3056 i Sandefjord
Stabilisering av bærelag og asfalt
Kartlegging for utvikling av brukervennlig løsning for lading av tunge kjøretøyer i Norge
Som del av nasjonal ladestrategi skal Statens vegvesen i samarbeid med markedsaktørene initiere utvikling av en brukervennlig løsning for lading av tunge kjøretøyer. Gjelder hele Norge.
Utskifting av vann- og avløpsledninger i Nanset vest, Larvik
Nanset vester er området vest for Nansetgata, mellom Badeparken og rundkjøringen i krysset Gamle Kongevei/Nansetgata.
Oppgradering av gateløp i Horten
Oppgradering av gateløpet med grønne kvaliteter for å utvikle byromsnettverket og forbindelser med attraktive gateløp. Håndtere overvann og øke urbant biologisk mongfold for en mer attraktiv by.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.