Alle planlagte byggeprosjekter i Vinje

Nybygg av museum i Vinje
Samlokalisering av Dyre Vaa-samlingen og Skinnarlandsamlingen.
Omlegging av veg på Rv 9 Hjalmamuten i Vinje
På prioriteringsliste for rassikring 2014-2023. Skredtype is, snø, steinsprang. Prioriteringstall 2,36.
Rehabilitering av bru i Vinje
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Ombygg av renseanlegg i Rauland
Rauland renseanlegg er bygd med to separate liner der berre den eine er i bruk fram til no. Det er trong for å auke kapasiteten på anlegget med ny line samt ombygging av forbehandlinga i anlegget. Dagens forbehandling er svært arbeidskrevjande i tider med høg belastning på anlegget i tillegg til at arbeidsmiljøutfordringane er svært krevjande i dette miljøet. Tiltaket vil betre arbeidstillhøva monaleg samt at kapasiteten på anlegget vert nytta til fulle.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.