Alle planlagte byggeprosjekter i Oslo

Nybygg av boliger og kontor i Oslo
60000-80000 m2.Verdenshavets hovedkontor.
Nybygg av boliger i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 191/175, 191/31, 191/45, 191/48, 191/50, 191/78. 191/168, 191/126.
Nybygg av forskningsbygg med laboratorier, kontorer, biobank og logistikkareal i bydel Ullern, Oslo
Oslo Science Hub vil komplettere og knytte seg direkte til U5 - Campus Radiumhospitalet og OCCI. Gnr/Bnr: 29/122, 29/135, 29/139, 29/140, 29/151, 29/7, 29/820, 29/821.
Nybygg av vei i Oslo
Antatt start og kostnad.
Nybygg av boliger og næring i bydel Stovner i Oslo
Totalt skal det bygges 650 leiligheter i 22 boligbygg på området.
Nybygg av boliger og næring i bydel Vestre Aker, Oslo
Slemdalsveien 125-131 og Lyveien 25, 32 og 33. 10 punkthus i 2-6 etasjer. Samarbeidsprosjekt mellom Vedal, REMA Eiendom AS og Ugland. Gnr/bnr: 41/1090, 114, 13, 15, 295, 347, 364 og 682.
Nybygg av sykehjem og næringsbygg i bydel Grünerløkka, Oslo
120-140 beboerrom. Grovt estimat BRA 12 000-15 000 m2. Arealen for næringsdelen er foreløpig ukjent.
Nybygg av transformatorstasjon og kraftledning bydel Søndre Nordstrand, Oslo
2 krafttransformatorer med ytelse på 300 MVA. Spenningsnivå: 420/132 kV. 450-550m lang kraftledning. Inklusive Klemetsrud kraftledning. Period 2024-2027.
Etablering av flytende modulbaserte studenthybler i Oslo
Modulbaserte boliger oppå lektere.
Nybygg av barne-og ungdomsskole på Filipstad i bydel Frogner
Tidlig prosjekt. På Filipstad foreslås det en ny barneskole for 630 elever. I tillegg vurderes det at Den tyske skole kan leie seg inn på denne skolen. Skolen foreslås derfor bygget med fireparalleller. Denne skolen er forventet å stå ferdig i 2020. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Etablering av boliger i Oslo
Grorud Senter er omfattet av et planinitiativ for områdeplan Grorud Sentrum. Sammen med øvrige grunneiere jobber JM Norge AS med en plan for videre utvikling av området.
Fornyelse til 420 kV ledning fra Ulven til Furuset og oppgradering av Furuset transformatorstasjon
Mot 2030 vil ledningene fra Ulven til Furuset og videre nordover, samt Furuset stasjon bli fornyet.
Restaurering av sentralnettet i aksen mellom Furuset, Gjelleråsen, Frogner og Djupdal transformatorstasjoner
Mulighet for restaurering av sentralnettet i aksen mellom Furuset, Gjelleråsen, Frogner og Djupdal stasjoner, slik at det i fremtiden kan bli færre kraftledninger i området. Dette vil utredes videre i en fremtidig konsesjonsprosess.
E18 Vinterbro-Bjørvika, ombygging av dagens trasé
Kollektivprioritering. Investeringsbehov fram mot 2050.
Etablering av boliger og handel på Grorud, Oslo
Grorud Senter er omfattet av et planinitiativ for områdeplan Grorud Sentrum. Sammen med øvrige grunneiere jobber Scala Grorud med en plan for videre utvikling av området. Totalt 1500 kvm, 60% boliger og 40% næring. 70-90 leiligheter, to eller flere hus.
Etablering av kontor og boliger i Oslo
Grorud Senter er omfattet av et planinitiativ for områdeplan Grorud Sentrum. Sammen med øvrige grunneiere jobber St1 Norge AS med en plan for videre utvikling av området.
Etablering av boliger og næring i Oslo
Grorud Senter er omfattet av et planinitiativ for områdeplan Grorud Sentrum. Sammen med øvrige grunneiere jobber Residential Norge AS med en plan for videre utvikling av området.
Nybygg av boliger og næring ved T-banestasjon på Smestad i Oslo
Hoffsveien 92 og Sørkedalsveien 90 A og B.
Rehabilitering av ungdomsskole i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Ferdigstillelse er planlagt til skolestart 2029.
Utvidelse av videregående skole i bydel Bjerke, Oslo
Utvidelse med 200-300 stk elever.
Nybygg av politihøgskole i Oslo
Flere lokaliseringer og utforminger vurderes.
Riving av fabrikk og nytt tilbygg av kontor og næringsbygg i bydel Sagene, Oslo
Dagens tilbygg til bevaringsverdig slipeskivefabrikk ønskes revet.
Nybygg av leiligheter i bydel Vestre Aker, Oslo
To alternativer; ett med 65 leiligheter og ett med 40 leiligheter.
Nybygg av gang- og sykkelveg og fortau på Riksveg 150 i Oslo, Ring 3
Formålet med planen er å legge til rette for gående og syklende. Dette gjøres ved å etablere en mer helhetlig løsning i området.
Utvikling av nasjonalt minne- og læringssenter i Oslo
22. juli-senteret skal arbeide for at permanent senter utformes slik at det blir et godt nasjonalt minne- og læringssenter for skoleverket og publikum. Design/arkitektur for nytt 22. juli-senter, 3 delkontrakter: Delkontrakt I: 1) Vestre paviljong, der senterets minnesone med minnerom skal befinne seg (arkitektur og bygging av minnerommet, utstillingsdesign for øvrig minnesone med digitale elementer, og lysdesign for hele minnesonen inkludert minnerommet. Leverandør skal levere et arkitektur/designkonsept, og bygg-/konstruksjonstegninger, og lysdesign med tilhørende tegninger). Delkontrakt II: 2) Østre paviljong og mellomgang, der historien om 22. juli og tilgrensende tematikk skal formidles (utstillingsdesign/-scenografi med bygging, og lys-/lyddesign. Leverandør skal levere et designkonsept, og bygg-/konstruksjonstegninger inkludert lysdesign med tilhørende tegninger). Delkontrakt III: 3) Mottaks- og resepsjonsområdet (skap til mottaksområdet, design og bygging av resepsjonen og forslag til loungemøblement).
Påbygg, rehabilitering og bruksendring av eiendom til servering og overnatting m.m. i Oslo sentrum
Storgata 20 og Stenersgata 4. Bruksendring fra kontor/forretning til overnatting/servering/kontor/forretning. I hovedsak er det planlagt endring av plan 1 og deler av plan U fra forretning til servering, øvrige etasjer i Storgata 20 til overnatting, og plan 2 og 3 i Stenersgata 4 til overnatting.
Nye/forlengede kryssingsspor på Østfoldbanens østre linje
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i andre seksårsperiode.
Utvidelse av vendekapasitet ved Sporveiens anlegg i Muselunden, Oslo
Forlengelse av eksisterende sportrase med estimert 10-20 meter i Muselunden. Bygging av kryssveksel i eksisterende trase og mindre korrigering av eksisterende sportrase i tilknytning til dette. Bygging av to plattformer for av- og påstigning fra trikk som snur og kjør i retning Trondheimsveien. Bygging av hvilebrakke for førere.
Riving og tilbygg av kontorbygg i bydel Sentrum, Oslo
Riving av dagens femte etasje for å bygge tre nye etasjer.
Nybygg av leiligheter og næring i Gamle Oslo
Gnr/bnr – 230/318 og 230/320
Nybygg av fotballhall over eksisterende gressbane i bydel Nordre Aker, Oslo
Tiltaket vil ha en størrelse på ca 4 130 m2 over én etasje, med en mønehøyde på ca 13,5 m og gesimshøyde på ca 6,7 m for hallen og ca 3,8 m for garderobebygget.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Østfoldbanen/Follobanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Oslo S-Eidsvoll
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av pumpestasjon i bydel Gamle Oslo
Ny 5800 meter lang distribusjonsledning DN500 fra Klemetsrud til sentrum.
Utvidelse av skole med en paralell i bydel Grorud, Oslo
Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av leiligheter mellom eksisterende blokker i bydel Sagene, Oslo
Grefsenveien 9A/9B og Fredrik Glads gate 8A/8B.
Ombygging av eldresenter till leiligheter i bydel Grünerløkka, Oslo
Ombygging av 2. etasje eldresent er til leiligheter/kontor og dagens moske i 2. etasje til en leilighet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.