Alle planlagte byggeprosjekter i Voss

Rassikring på Rv 13 Mørkdalen-Håhå-Vikafjellet
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Tiltak vil sikre Kvassdalen, Skredene, Svaet, Skjelingavatnet, Ygningsdalshamrane og Halsabakkane
Rassikring av E16 Gudvangen-Stallheim i Nærøydalen
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 5c. Skredtype is, stein. 110m
Drift og vedlikehold på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg i Vestland fylkeskommune
Voss, Ulvik, Modalen, Vaksdal, Samnanger og deler av Bjørnafjorden, Kvam og Samnanger kommune.
Nybygg av hytter på Grevlestølen i Voss
Gnr/bnr: 56/1, 57/1,3,4 og 60/1,3 mfl. Ca. 177,4 daa. Fritidsbustadane vil i hovedsak etablerast i form av leilegheiter i forskjellige leilegheitsbygg. Eit av felta opnar for fritidsbusetnad i form av leilighetsbygg eller frittliggjande hytter.
Utbygging av fritidsbustader og fritidsleiligheter i Myrkdalen
Mørkveslia detaljregulering del 2. Gnr/bnr 277/79 mfl. Føremålet med planen er å realisera utbygging i felt BFB05, BFB06 og BFB07-BFB10, BFF18-BFF21l, del av BFF22 og BFF23, BFF24, G1 og G2, del av GT1 og del av LAA i områdereguleringa. Planen vil innehalde omlag 80 frittliggjande fritidsbustader og inntil omlag 90 fritidsleilegheiter.
Nybygg av boliger i Voss
Detaljreguleringsplan for delar av eigedomane gnr/bnr 50/1, 50/27, 50/12, 50/29, 49/127, 49/107, 49/112, 51/18, 50/21 og 51/19 m.fl. i Voss herad. Planområdet er på om lag 14 daa. I hovedsak varierte rekkehus på 2 og 3 etasjer.
Nybygg av forretning og leiligheter i Voss
3000-4000 kvm. Gnbr. 44/29, 47/45, 47/225, 47/182, 47/219, 47/59, 47/123, 255/159, 49/65, 49/374
Ombygging av Bømoen leir i Voss
Gnr/bnr 92/5 og 108/2.
Nybygg av barnehage i Granvin
Barnehagen er dimensjonert til 84 barnehageplassar.
Rehabilitering av kino i Voss
Renovering av Gamlekinoen skal gjerast som eit kulturminneprosjekt slik at ein tek vare på den opphavelege 50-tals uttrykket i bygget. Moglegheitsstudien av Gamlekinoen er levert og er grunnlaget for investeringsplan. Den totale kostnadsramma er berekna til kr. 60 millionar (inkl. mva). Dette inkluderer mellom anna ombygging av Tinghus 2 til backstage og nytt ventilasjonsanlegg. Det vil bli søkt både regionale og statlege kulturhusmidlar til prosjektet.
Nybygg av byggvarebutikk med varehall og kontor i Skulestadmoen
Planområdet er plassert i lokalsenteret Skulestadmo i Voss herad. Adressa er Storrviki 1, 5 og 7 og Båtskottræet 28 og 31, gnr/bnr 50/99, 50/61, 50/1, 50/54, 51/32 og 51/134.
Nybygg av fritidsboliger i Voss
Tidligere områdesnavn: Sygnabere hyttefelt. 138/2 og 138/23. Føremålet med planen er å leggja til rette for 12 fritidsbustader i området vest og nord for Vatnasetvatnet på Gnr. 138/2 og 138/23. I tillegg skal det sikrast vegtilkomst, vinterparkering til nye hytter, plass for boslevering og sommarparkering for nye og eksisterande hytter.
Nybygg av leiligheter i Voss
Gnr/bnr: 48/127, 218.
Nybygg av hytter ved Bolstad i Voss kommune
Grunneier er Lise Torvik Aldal og Svein Erik Aldal.
Nybygg av rekkehus i Voss
Gjernesmoen 30, 32, 34, 36.
Påbygg av leiligheter i Voss
300-400 kvm. Gnbr. 44/29, 47/45, 47/225, 47/182, 47/219, 47/59, 47/123, 255/159, 49/65, 49/374
Nybygg av dyreklinikk i Voss kommune
Gnr/bnr: 53/5 og 53/4.
Nybygg av leiligheter i Voss
Totalt 125 enheter.
Magasin og stikkrenner på E16 Bjørkli N og S i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 200m.
Alternativ for nye lokaler for voksenopplæring i Voss
Det kan sjå ut til at kulturhuset ikkje har rom nok til både vaksenopplæring og kultur. Då må det vurderast om vaksenopplæringa skal flyttast. Helsehuset er alternativet som kan vurderast, saman med andre lokale Voss herad har hand om. På kort sikt vil leige av lokale truleg kunne avhjelpe utfordringa. Då vil vaksenopplæringa verte ei delt teneste, noko dei ikkje ynskjer. Innmeldt behov 30 mill, men priorieringar mellom ulike tenester og prosjekt medfører nedjustering og tilpassing til ei knapp investeringsramme.
Oppgradering av kulturhus i Voss
Samla sett gjer dette at me må ha ein samla analyse av status og behov knytt både til teknisk tilstand og ombyggingar som fylgje av bruksendringar. Det vert lagt inn midlar til ei slik analyse. Tilstands- og behovsanalysen av vil kartleggja investeringsbehova i Kulturhuset. Tiltaka vil bli vurdert etter det.
Nybygg av rekkehus i Voss
Totalt 125 enheter.
Ny personalbase og bolig i Voss
Ny personbase og bygging av ein bustad ekstra + oppussing av eksisterande personalbustad til utleige bustad. Ombygging og tilpassing av bustad for brukar.
Nybygg av servicebygg ved utebasseng i Voss kommune
Voss herad planlegg å byggje nytt servicebygg i tilknyting til utebassenget ved Idrottsvegen 15. I tillegg tilrettelegge uteareal og generell oppgradering/tilbakeføring rundt bassenget og nytt servicebygg (veger etc:). Nytt servicebygg skal oppførast i eit viktig område for rekreasjon, aktivitet og skule i Voss sentrum. Bygget ligg i eit flaumutsett område og skal byggast under flaumgrensa på +53,2 moh. Dette stiller ekstra krav til at utføring, detaljar og materiale for at bygget skal tåla å stå under vatn i periodar. Eksisterande servicebygg vert riven av annan leverandør.
Rassikring på Fv 79 Kvanndal vest I i Granvin
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, stein. 30m. Terrengtiltak og isnett.
Ferdigstillelse av strandpromenade ved Vangsvatnet i Voss
Uferdig strandpromenade etablert etter utfylling i Vangsvatnet. Planlagt ljos og møblering manglar.
Oppgradering av idrettstorg i Voss
Oppgradering av Idrettstorget. Nytt idrettshus stiller krav til at området mellom dette og Vossabadet og Idrettshallen får ei god heilskapleg utforming tilrettelagt for universell utforming, ulike brukarar og behov. Planar for nytt idrettstorg ligg inne i vedteken plan for Sentralidrettsanlegget. Målsetjing å utbetre og få på plass eit idrettstorg. Skape ein god og attraktiv møteplass.
Oppgradering av bolig i Voss
Bustad Vetleflaten 2F oppgradering bør samordnast med gjennomføring av 1.etasje. Omfattar mellom anna utskifting av vindauger/fasadar.
Rassikringstiltak på E16 Skånsvik i Voss
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 5c. Skredtype tørrsnø. 60m. Fanggjerder og terrengtiltak.
Etablering av infrastruktur for nybygg av hytter på Grevlestølen i Voss
Gnr/bnr: 56/1, 57/1,3,4 og 60/1,3 mfl. Ca. 177,4 daa. Fritidsbustadane vil i hovedsak etablerast i form av leilegheiter i forskjellige leilegheitsbygg. Eit av felta opnar for fritidsbusetnad i form av leilighetsbygg eller frittliggjande hytter.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger i Voss
Detaljreguleringsplan for delar av eigedomane gnr/bnr 50/1, 50/27, 50/12, 50/29, 49/127, 49/107, 49/112, 51/18, 50/21 og 51/19 m.fl. i Voss herad. Planområdet er på om lag 14 daa.
Nybygg av tomannsbolig i Voss
Føremålet med planen er å leggja til rette for oppføring av to bustadhus i rekkje, med tilhøyrande areal til parkering og uteopphald.
Rassikring på Fv 313 Fadnes i Voss
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 40m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 313 Langelandsbøene i Voss
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 30m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 5410 Storegrovi i Voss
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikringstiltak på Fv 314 Skjestølen i Voss
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikringstiltak på E16 i Voss
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rensk og bolting.
Nett på Fv 314 Skirstølen i Voss
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 280m. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på E16 Skorve i Voss
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 20m.
Rassikring på Fv 5410 Fasteland Nord II i Voss
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 80m.
Rassikring på Fv 5386 Rastalii i Voss
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Nybygg av stall på Kyte i Voss
Planområdet omfatter gnr/bnr 103/1, 104/1 og 104/2.
Etablering av solskjerming på bibliotek i Voss
Bøkene i biblioteket er utsett for så sterkt sollys slik at dei vert øydelagt. Det er difor behov for solskjerming som dekker vindauga i biblioteket men som ikkje hindrar utsikt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.