Alle planlagte byggeprosjekter i Vik

Ny tunnel på Fv 5600 Snøgjølet i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Nedda i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Jambua i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Nord for Nedda i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Skoddesete i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Svartasva i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Overbygg på Fv 5600 Jambua i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Utvikling av bolig, næring og forretningsområde i Vik
Ca 48 dekar. Gnr/bnr: 0/0, 1, 1/19, 33, 34, 35, 59, 65, 74, 78-83, 85, 86, 89 ,91, 92, 99, 109, 124 134, 138, 141, 147, 150, 152, 153, 154, 176, 199, 200, 201, 202, 205, 209, 217, 221, 223, 224, 261, 268, 269, 271, 272, 273, 3/1, 18, 23, 37, 59, 60, 61, 4/55, 5/25, 31, 32, 34, 48, 11/4, 5, 42/1. Formålet med planerbeidet er å vidareføre eksisterende situasjon i nordaust, opne opp sjøfronten til allment bruk, videreføre gangveg frå strandpromenaden over elva, regulere inn arealføremål for næring, forretning og bustad i nordvest, samt forretning, bustad og utlegebustad i sørvest. Videre, avkjørsel mellom sjøfronten og forretninga aust for elvemunninga, bustadsområde i søraust.
Oppgradering av tunnel på Fylkesveg 5602 i Vik
Fra handlingsplan / kunnskapsgrunnlag for tunneloppgraderinger i Vestland Fylke (2022-2033). Prioritert 26.
Overbygg på Fv 5600 Snøgjølet i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Etablering av akvakulturanlegg for oppdrett av torsk i Feios
Mellom Feios og Fresvik. Søkt størrelse MTB 3120 tonn.
Oppgradering av eskisterende transformatorstasjon i Vik kommune
Eksisterende transformatorstasjon vil bli ståande som en reserve etter at ny transformator er i drift. Transformatorar med øvre spenningsnivå 66 kV. - Eit innandørs koblingsanlegg med spenningsnivå 66 kV. - Ein bygning med grunnflate ca. 350m2 og mønehøgde ca.5,7 meter, som vist på kart merket «Hove transformatorstasjon, vedlagt konsesjonen. - Nødvendig høgspenningsanlegg
Nybygg av vannkraftverk i Vik
Planlegger å bygge kraftstasjonen i tradisjonelle byggningsmaterialer med et aggregat på 2 MW. Årsproduksjon på 6,6 GWh.
Fanggjerde og stikkrenner på Fv 5600 Skoddesete i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Nybygg av fortau i Vik
Føremålet med planarbeidet er å etablere fortau frå Vange bru til Flatbygdi skule, langs fv. 5601 Seljadalsvegen og langs skulevegen.
Isnett og bolt på Fv 5600 Svartasva i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.